HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Les dialogues des morts

ἄπειμιTexte grec :

[6] ΜΕΝΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΥ
<1> ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Πρὸς τοῦ Πλούτωνος͵ ὦ Αἰακέ͵ περιήγησαί μοι τὰ ἐν ᾅδου πάντα.
ΑΙΑΚΟΣ
Οὐ ῥᾴδιον͵ ὦ Μένιππε͵ ἅπαντα· ὅσα μέντοι κεφαλαιώδη͵ μάνθανε·
οὗτος μὲν ὅτι Κέρβερός ἐστιν οἶσθα͵ καὶ τὸν πορθμέα τοῦτον͵ ὅς σε
διεπέρασεν͵ καὶ τὴν λίμνην καὶ τὸν Πυριφλεγέθοντα ἤδη ἑώρακας εἰσιών.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οἶδα ταῦτα καὶ σέ͵ ὅτι πυλωρεῖς͵ καὶ τὸν βασιλέα εἶδον καὶ τὰς
Ἐρινῦς· τοὺς δὲ ἀνθρώπους μοι τοὺς πάλαι δεῖξον καὶ μάλιστα τοὺς
ἐπισήμους αὐτῶν.
ΑΙΑΚΟΣ
Οὗτος μὲν Ἀγαμέμνων͵ οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς͵ οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς
πλησίον͵ οὗτος δὲ Ὀδυσσεύς͵ εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι τῶν
Ἑλλήνων.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
<2> Βαβαί͵ ὦ Ὅμηρε͵ οἷά σοι τῶν ῥαψῳδιῶν τὰ κεφάλαια χαμαὶ
ἔρριπται ἄγνωστα καὶ ἄμορφα͵ κόνις πάντα καὶ λῆρος πολύς͵ ἀμενηνὰ ὡς
ἀληθῶς κάρηνα. οὗτος δέ͵ ὦ Αἰακέ͵ τίς ἐστιν;
ΑΙΑΚΟΣ
Κῦρός ἐστιν· οὗτος δὲ Κροῖσος͵ ὁ δ΄ ὑπὲρ αὐτὸν Σαρδανάπαλλος͵ ὁ δ΄
ὑπὲρ τούτους Μίδας͵ ἐκεῖνος δὲ Ξέρξης.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Εἶτα σέ͵ ὦ κάθαρμα͵ ἡ Ἑλλὰς ἔφριττε ζευγνύντα μὲν τὸν
Ἑλλήσποντον͵ διὰ δὲ τῶν ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; οἷος δὲ καὶ ὁ Κροῖσός
ἐστιν. τὸν Σαρδανάπαλλον δέ͵ ὦ Αἰακέ͵ πατάξαι μοι κατὰ κόρρης
ἐπίτρεψον.
ΑΙΑΚΟΣ
Μηδαμῶς· διαθρύπτεις γὰρ αὐτοῦ τὸ κρανίον γυναικεῖον ὄν.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οὐκοῦν ἀλλὰ προσπτύσομαί γε πάντως αὐτῷ ἀνδρογύνῳ γε ὄντι.
ΑΙΑΚΟΣ
<3> Βούλει σοὶ ἐπιδείξω καὶ τοὺς σοφούς;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Νὴ Δία γε.
ΑΙΑΚΟΣ
Πρῶτος οὗτός σοι ὁ Πυθαγόρας ἐστί.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Χαῖρε͵ ὦ Εὔφορβε ἢ Ἄπολλον ἢ ὅ τι ἂν θέλῃς.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Μὴ καὶ σύ γε͵ ὦ Μένιππε.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οὐκέτι χρυσοῦς ὁ μηρός σοι;
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οὐ γάρ· ἀλλὰ φέρε ἴδω εἴ τί σοι ἐδώδιμον ἡ πήρα ἔχει.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Κυάμους͵ ὦγαθέ· ὥστε οὐ τουτί σοι ἐδώδιμον.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Δὸς μόνον· ἄλλα παρὰ νεκροῖς δόγματα· ἔμαθον γάρ͵ ὡς οὐδὲν ἴσον
κύαμοι καὶ κεφαλαὶ τοκήων ἐνθάδε.
ΑΙΑΚΟΣ
<4> Οὗτος δὲ Σόλων ὁ Ἐξηκεστίδου καὶ Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ παρ΄
αὐτοὺς Πιττακὸς καὶ οἱ ἄλλοι· ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσὶν ὡς ὁρᾷς.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ἄλυποι͵ ὦ Αἰακέ͵ οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροὶ τῶν ἄλλων· ὁ δὲ σποδοῦ
ἀνάπλεως καθάπερ ἐγκρυφίας ἄρτος͵ ὁ ταῖς φλυκταίναις ἐξηνθηκώς͵ τίς
ἐστιν; ΑΙΑΚΟΣ
Ἐμπεδοκλῆς͵ ὦ Μένιππε͵ ἡμίεφθος ἀπὸ τῆς Αἴτνης παρών.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ὦ χαλκόπου βέλτιστε͵ τί παθὼν σεαυτὸν εἰς τοὺς κρατῆρας
ἐνέβαλες;
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
Μελαγχολία τις͵ ὦ Μένιππε.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Οὐ μὰ Δί΄ ἀλλὰ κενοδοξία καὶ τῦφος καὶ πολλὴ κόρυζα͵ ταῦτά σε
ἀπηνθράκωσεν αὐταῖς κρηπῖσιν οὐκ ἀνάξιον ὄντα· πλὴν οὐδέν σε ὤνησεν
τὸ σόφισμα· ἐφωράθης γὰρ τεθνεώς. ὁ Σωκράτης δέ͵ ὦ Αἰακέ͵ ποῦ ποτε
ἄρα ἐστίν;
ΑΙΑΚΟΣ
Μετὰ Νέστορος καὶ Παλαμήδους ἐκεῖνος ληρεῖ τὰ πολλά.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ὅμως ἐβουλόμην ἰδεῖν αὐτόν͵ εἴ που ἐνθάδε ἐστίν.
ΑΙΑΚΟΣ
Ὁρᾷς τὸν φαλακρόν;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ἅπαντες φαλακροί εἰσιν· ὥστε πάντων ἂν εἴη τοῦτο τὸ γνώρισμα.
ΑΙΑΚΟΣ
Τὸν σιμὸν λέγω.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Καὶ τοῦτο ὅμοιον· σιμοὶ γὰρ ἅπαντες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
<5> Ἐμὲ ζητεῖς͵ ὦ Μένιππε;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Καὶ μάλα͵ ὦ Σώκρατες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Τί τὰ ἐν Ἀθήναις;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Πολλοὶ τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι͵ καὶ τά γε σχήματα αὐτὰ καὶ
τὰ βαδίσματα εἰ θεάσαιτό τις͵ ἄκροι φιλόσοφοι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Μάλα πολλοὺς ἑώρακα.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ἀλλὰ ἑώρακας͵ οἶμαι͵ οἷος ἧκε παρὰ σοὶ Ἀρίστιππος ἢ Πλάτων
αὐτός͵ ὁ μὲν ἀποπνέων μύρον͵ ὁ δὲ τοὺς ἐν Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν
ἐκμαθών.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Περὶ ἐμοῦ δὲ τί φρονοῦσιν;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Εὐδαίμων͵ ὦ Σώκρατες͵ ἄνθρωπος εἶ τά γε τοιαῦτα. πάντες γοῦν σε
θαυμάσιον οἴονται ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ πάντα ἐγνωκέναι καὶ
ταῦταοἶμαι γὰρ τἀληθῆ λέγεινοὐδὲν εἰδότα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Καὶ αὐτὸς ἔφασκον ταῦτα πρὸς αὐτούς͵ οἱ δὲ εἰρωνείαν τὸ πρᾶγμα
ᾤοντο εἶναι.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
<6> Τίνες δέ εἰσιν οὗτοι οἱ περὶ σέ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Χαρμίδης͵ ὦ Μένιππε͵ καὶ Φαῖδρος καὶ ὁ τοῦ Κλεινίου.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Εὖ γε͵ ὦ Σώκρατες͵ ὅτι κἀνταῦθα μέτει τὴν σεαυτοῦ τέχνην καὶ οὐκ
ὀλιγωρεῖς τῶν καλῶν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Τί γὰρ ἂν ἥδιον ἄλλο πράττοιμι; ἀλλὰ πλησίον ἡμῶν κατάκεισο͵ εἰ
δοκεῖ.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Μὰ Δί΄͵ ἐπεὶ παρὰ τὸν Κροῖσον καὶ τὸν Σαρδανάπαλλον ἄπειμι
πλησίον οἰκήσων αὐτῶν· ἔοικα γοῦν οὐκ ὀλίγα γελάσεσθαι οἰμωζόντων
ἀκούων.
ΑΙΑΚΟΣ
Κἀγὼ ἤδη ἄπειμι͵ μὴ καί τις ἡμᾶς νεκρὸς λάθῃ διαφυγών. τὰ πολλὰ
δ΄ εἰσαῦθις ὄψει͵ ὦ Μένιππε.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ἄπιθι· καὶ ταυτὶ γὰρ ἱκανά͵ ὦ Αἰακέ.

Traduction française :

[6] MÉNIPPE ET ÉAQUE. 1. MÉNIPPE. Par Pluton, Éaque, fais-moi voir tout ce qu'il y a dans les enfers. ÉAQUE. Il n'est pas facile de te montrer tout, Ménippe ; mais les objets les plus importants, regarde-les. Voici Cerbère que tu connais, et le nocher qui t'a fait passer, puis le lac et le Pyriphlégéthon, que tu as vus en entrant. MÉNIPPE. Je connais tout cela ; je sais aussi que tu gardes la porte ; j'ai vu également le Roi et les Furies. Mais montre-moi les hommes d'autrefois, et surtout les plus célèbres d'entre eux. ÉAQUE. Voici Agamemnon, Achille ; puis à côté Idoménée ; ensuite Ulysse, Ajax, Diomède, les plus illustres des Grecs. MÉNIPPE. Hélas ! Homère comme les premiers personnages de tes rhapsodies sont couchés là, par terre, méconnaissables, sans forme, simple poussière, restes dérisoires, crânes vraiment sans consistance ! Et celui-ci, quel est-il, Éaque ? ÉAQUE. C'est Cyrus : puis voici Crésus, et prés de lui Sardanapale ; au-dessus d'eux Midas, et là-bas Xerxès. MÉNIPPE. C'est donc toi, misérable, qui faisais trembler la Grèce, enchaînant l'Hellespont et voulant faire passer ta flotte à travers les montagnes. Et ce Crésus, comme le voilà ! Quant à Sardanapale, j'ai envie, Éaque, avec ta permission, de lui donner un soufflet. ÉAQUE. N'en fais rien ; tu briserais ce crâne de femme. MÉNIPPE. Eh bien ! je veux au moins cracher au visage de cet androgyne. 3. ÉAQUE. Veux-tu que je te fasse voir les sages ? MÉNIPPE. Oui, par Jupiter ! ÉAQUE. Le premier que tu vois est Pythagore. MÉNIPPE. Salut, Euphorbe, Apollon, ou qui tu voudras. PYTHAGORE. Salut, Ménippe. MÉNIPPE. Tu n'as plus ta cuisse d'or ? PYTHAGORE. Non : mais voyons un peu dans ta besace s'il y a quelque chose à manger. MÉNIPPE. II y a des fèves, mon ami, mais tu n'en manges pas. PYTHAGORE. Donne toujours : on a d'autres principes chez les morts, et j'ai appris que les fèves n'ont rien de commun avec les têtes de nos pères. 4. ÉAQUE. Voici Solon, fils d'Exécestide, puis Thalès, puis auprès d'eux Pittacus et les autres sages : ils sont là tous les sept, tu vois. MÉNIPPE. Oui, Éaque, et, seuls des autres, ils sont sans souci, l'air joyeux. Mais en voici un qui est poudreux comme un pain cuit sous la cendre ; son corps est tout fleuri de pustules : quel est-il ? ÉAQUE. C'est Empédocle, Ménippe, tombé à moitié rôti de l'Etna dans les enfers. MÉNIPPE. Brave homme aux sandales d'airain, quelle idée as-tu eue d'aller te jeter ainsi dans le cratère ? EMPÉDOCLE. C'est un accès d'humeur noire, Ménippe. MÉNIPPE. Non, par Jupiter, mais plutôt de vaine gloire, d'orgueil et de folie ! Voilà ce qui t’a réduit en charbon avec tes sandales, et c était justice. Mais cette ruse t'a été inutile, et l'on a vu que tu étais mort. Et Socrate, dis-moi, Éaque, où donc est-il ? ÉAQUE. Près de Nestor et de Palamède, bavardant avec eux. MÉNIPPE. Cependant je voudrais bien le voir, s'il est là quelque part. ÉAQUE. Tu vois cette tête chauve ? MÉNIPPE. Tout le monde l'est ici ; c’est un signalement uniforme chez les morts. ÉAQUE. Hé bien ! ce nez camus ? MÉNIPPE. C'est encore la même chose : tout le monde est camus. 5. SOCRATE. Tu me cherches, Ménippe ? MÉNIPPE. Oui, Socrate. SOCRATE. Que fait-on à Athènes ? MÉNIPPE. La plupart des jeunes gens s'y disent philosophes; et si l'on en juge par les habits et la démarche, ce sont tous des philosophes parfaits. Du reste tu as pu voir comment sont arrivés ici Aristippe et Platon, l'un fleurant la myrrhe, l'autre appris à faire la cour aux tyrans de Sicile. SOCRATE. Et que pense-t-on de moi ? MÉNIPPE. Tu es heureux, Socrate, sous ce rapport. Chacun t'estime un homme admirable, sachant tout, et pourtant, disons la vérité, ne sachant rien. SOCRATE. C'est ce que je leur disais moi-même ; mais ils croyaient que c'était pure ironie. 8. MÉNIPPE. Quels sont ceux que je vois autour de toi ? SOCRATE. Charmide, Phèdre, et le fils de Clinias. MÉNIPPE. A merveille, Socrate : ici même tu ne négliges pas ton métier, et ne dédaignes point les jolis garçons. SOCRATE. Que faire de plus agréable ? Mais rapproche-toi de nous, si bon te semble. MÉNIPPE. Non, par Jupiter, je vais m'établir auprès de Crésus et de Sardanapale : j'espère avoir beaucoup à rire, en les entendant pleurer. ÉAQUE. Et moi je m'en vais, de peur que quelque mort ne nous échappe : tu en verras plus long une autre fois, Ménippe. MÉNIPPE. Va-t'en, Éaque ; en voilà bien assez.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006