HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Julien l'Apostat, Contre les chiens ignorants

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1770 formes différentes pour 1770 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἀβλαβῶς
1 ἀγαθά
1 Ἀγαθῷ
1 ἄγαν
1 ἀγαπᾶν
1 ἀγαπάτω
1 ἀγάπημα
1 ἀγασθῆναι
1 ἀγείρειν
1 ἀγεννεῖ
1 ἀγινεῖν
1 ἀγλαὰ
1 ἁγνάς
1 ἀγνοεῖν
1 ἀγνοῆσαι
1 ἁγνοῖς
1 ἁγνὸν
1 ἀγνοοίη
1 ἀγνοοῦντα
1 ἁγνότερα
1 ἁγνῶν
1 ἀγορᾷ
1 ἀγοραῖς
1 ἀγράμματος
1 ἀγχίνοιαν
1 ἀγωνισαμένων
1 ἀδαμάντινα
1 ἀδιατρέπτως
1 ἀδιάφορος
1 ἀδιδάκτως
1 ἀδίκους
1 ἀεί
1 ἀειγενεσίας
1 ἀέρα
1 ἀετὸς
1 ἀηδίᾳ
1 ἀθάνατον
1 ἀθανάτου
1 ἀθανάτους
1 ἀθανάτων
1 ἀθεότητος
1 Ἀθηναῖοι
1 Ἀθήνας
1 ἄθλιοι
1 ἄθλιον
1 ἄθλιος
1 ἀθλίων
1 ἀθλιώτερον
1 ἀθλιώτερος
1 αἵ
1 αἳ
1 αἰγιαλοὺς
1 Αἰγινήτου
1 Αἰγύπτιός
1 ἀϊδίους
1 αἰδοίοις
1 αἰεὶ
1 αἷμα
1 Αἰσθανόμενος
1 αἰσθήματα
1 αἰσθήσῃ
1 αἰσθητήρια
1 αἰσθητῶν
1 αἴσθοιτο
1 αἰσχρὸν
1 αἴτια
1 αἰτίαι
1 αἴτιαι
1 αἰτίας
1 αἰτιασόμεθα
1 αἰχμαλώτων
1 ἄκαρτος
1 ἀκινήτῳ
1 ἄκλητος
1 ἀκμάζων
1 ἀκοάς
1 ἀκοῆς
1 ἀκούειν
1 ἀκούοντας
1 ἀκοῦσαι
1 ἀκούω
1 ἀκραιφνὲς
1 ἀκροατὴς
1 ἄκρῳ
1 ἀλγεῖ
1 ἀλγεινὸν
1 ἀλγῶμεν
1 ἀληθείᾳ
1 ἀληθέσι
1 ἀληθὴς
1 ἀλκὴν
1 Ἀλκιβιάδῃ
1 Ἀλκιβιάδης
1 ἀλλαχοῦ
1 ἀλλήλοις
1 ἀλλήλων
1 ἄλλοι
1 ἄλλος
1 ἄλλους
1 ἄλλῳ
1 ἀλόγως
1 ἁλοὺς
1 ἁλσὶ
1 ἀμήχανον
1 ἀμφισβητεῖν
1 ἀναγκάζει
1 ἀναγκαῖα
1 ἀναγκαῖον
1 ἀναγνῶναι
1 ἀναγράψαντι
1 ἀναιδὴς
1 Ἄναιμος
1 ἀναίμων
1 ἀναίσχυντος
1 ἄνδρας
1 ἀνδράσι
1 ἀνδρεῖον
1 ἀνδρὶ
1 ἀνδρός
1 ἀνέδην
1 ἀνέλαβον
1 ἀνελίξαι
1 ἀνελίττων
1 ἀνεμποδίστως
1 ἀνενέγκαι
1 ἀνεπαχθῶς
1 ἄνευ
1 ἀνεχόμενος
1 ἁνὴρ
1 ἀνθ´
1 ἀνθρώπινον
1 ἀνθρωπίνων
1 ἀνθρώπου
1 ἀνθρώπῳ
1 ἀνιχνεῦσαι
1 ἀνιχνεύσει
1 ἀνόητοι
1 ἀνοίας
1 ἀντισθενισμός
1 Ἄνω
1 ἄνωθεν
1 ἄξια
1 ἀξιάγαστον
1 ἀξιόπιστος
1 ἄξιος
1 ἄξιός
1 ἀξιώτερον
1 ἄοικος
1 ἀπ´
1 ἀπάγουσιν
1 Ἀπάθειαν
1 ἀπαθοῦς
1 ἅπαντας
1 ἁπάντων
1 ἀπαραμύθητα
1 ἅπασι
1 ἀπατηθῆναι
1 ἀπέδοσάν
1 ἀπέδωκε
1 ἀπειθοῦντες
1 ἀπειλή
1 ἀπειλὴν
1 ἀπελείφθησαν
1 ἀπεληλάκασι
1 ἀπεπάτησεν
1 ἀπεπλανήθης
1 ἀπεπλανήθησαν
1 ἀπεργασώμεθα
1 ἀπερυθριᾶν
1 ἀπερυθριᾶσαι
1 Ἀπερυθριάτω
1 ἀπέσχον
1 ἀπέχεσθαι
1 ἀπεχόμεθα
1 ἀπεχώμεθα
1 ἀπιστεῖς
1 ἁπλοῦν
1 ἀπνευστί
1 ἀποβλέπωμεν
1 ἀποδεδώκασι
1 ἀποδιδόντες
1 ἀποδιδρασκούσας
1 ἀποδοτέον
1 ἀποδυσάμενον
1 ἀποκεκρυμμένην
1 ἀποκνήσει
1 ἀποκωλῦσαι
1 Ἄπολις
1 ἀπολυτρούμεθα
1 ἀπομάττῃ
1 ἀπομιμούμενος
1 ἀπόρρητα
1 ἀπορρήτων
1 ἀπόσιτοι
1 ἀποσπᾶν
1 ἀποτειχίζειν
1 ἀποφῆναι
1 ἀποφυγών
1 ἀπραγματεύτως
1 ἁπτόμεθα
1 ἀργυρίου
1 ἀργυροῦς
1 ἀρεταῖς
1 ἀρετὴν
1 ἀρετήν
1 ἀρκεῖ
1 ἀρκεῖσθαι
1 ἁρμονίας
1 ἁρμόττει
1 Ἀρξώμεθα
1 ἁρπαγάς
1 Ἀρρωστοῦντι
1 ἀρτύσαντες
1 ἀρχαῖς
1 ἀρχὰς
1 ἄρχει
1 ἀρχῇ
1 ἄρχῃ
1 ἀρχηγέτην
1 ἀρχηγὸν
1 ἀρχηγὸς
1 ἀρχῆς
1 ἀρχόμενον
1 ἀσθενεστέρους
1 ἀσκήσεως
1 ἀσύνηθες
1 ἀσωμάτου
1 ἀτενῶς
1 ἀτιμαστέοι
1 ἀτιμότατον
1 ἄτοπόν
1 ἀτόπως
1 ἀτραποῖς
1 ἄττα
1 ἅττα
1 ἀτυφίαν
1 αὖθις
1 αὐλοὺς
1 αὐτάρκειαν
1 αὕτη
1 αὐτίκα
1 αὐτό
1 αὐτοὶ
1 αὐτοί
1 αὑτοῖς
1 αὐτός
1 αὐτούς
1 αὑτούς
1 αὐτόχρημα
1 αὑτῶν
1 αὐχμηρὰν
1 ἀφείς
1 ἀφεκτέον
1 ἀφελέσθαι
1 ἄφενος
1 ἄχρηστον
1 ἀχρήστων
1 ἄχρι
1 ἄψυχα
1 βαδίζῃ
1 βακτηρίᾳ
1 Βαρβάροιςοὕτω
1 βασιλεύειν
1 βασιλεύς
1 Βασιλεὺς
1 Βασιλέως
1 βασιλικῆς
1 βδελυρίας
1 βδελυρὸν
1 βδελυρόν
1 βδελύττεσθε
1 βέλτιόν
1 βέλτιον
1 βελτιόνων
1 βέλτιστε
1 βιαιότατα
1 βιαιότερος
1 βιάσησθε
1 βίβλων
1 βίῳ
1 βλαβεὶς
1 βλάβη
1 βλαστοὺς
1 βοηθεῖται
1 βουλόμενον
1 βραχεῖ
1 βροτοί
1 βρόχος
1 βωμούς
1 Γαλιλαίων
1 γαστέρα
1 γαστέρι
1 γαστὴρ
1 γαστρὶ
1 γαστρὸς
1 γεγόνασιν
1 γέγονε
1 γεγόνει
1 γεγονὼς
1 γελάσονται
1 γελοῖός
1 γελοίῳ
1 γένηταίτις
1 γεννᾷ
1 γενναῖος
1 γενναιότεροι
1 γένοιο
1 γένοιτο
1 γέροντα
1 γευέσθω
1 γεωργίας
1 γιγνώσκων
1 γίνεσθαι
1 γίνονται
1 γινώσκειν
1 γλυκερὸν
1 γνήσιοι
1 γνόντες
1 Γνωρίζεις
1 γνωρίσματα
1 γνῶσιν
1 γόητες
1 γράμματα
1 γραφαὶ
1 γραφὰς
1 γράφειν
1 γυμνασιῶν
1 γυμνοτέροις
1 γυναῖκα
1 γυναικῶν
1 Δαίμονι
1 δαιμόνιε
1 δαιμόνιός
1 δαίμων
1 δακτύλῳ
1 δαμάσωμεν
1 δαπάναις
1 Δαρεῖον
1 δεδουλωμένοι
1 δεδουλωμένου
1 δεήσει
1 δειλία
1 δεινόν
1 δεινὸν
1 δεινότερον
1 δεινῷ
1 δεῖξαι
1 δειπνούντων
1 δεῖσθαι
1 δεισιδαιμονίας
1 δελεασθέντες
1 δεσμὸν
1 δέσποινα
1 δεσπόταις
1 δεσποτῶν
1 δὴκαὶ
1 δηλονότι
1 Δήμητρος
1 δημιουργοὶ
1 Δημόκριτος
1 δημόσια
1 δημοσίᾳ
1 διαιρείτω
1 διακεῖσθαι
1 διακωμῳδεῖς
1 διαλαθεῖν
1 διαλλάσσων
1 διάλογον
1 διαμονὴν
1 διαμονήν
1 διανοίᾳ
1 διανομήν
1 διανοουμένους
1 διανοοῦνται
1 διαρρήδην
1 διαστροφῆς
1 διαφέρεσθε
1 διαφέρουσα
1 διαφέρουσιν
1 διαφθαρέντα
1 διαφόροις
1 διδασκαλείων
1 διδασκάλων
1 διδάσκει
1 διδόντες
1 διδοὺς
1 διέλθοιμι
1 Διενοήθη
1 διενοήθημεν
1 διεξέλθωμεν
1 διεστράφησαν
1 διετέθη
1 διήνυσται
1 δικαιοσύνην
1 δικαιοσύνης
1 δίκας
1 δικαστηρίων
1 δίκῃ
1 διμερῆ
1 διογενισμός
1 διοίσει
1 διοιχθέντες
1 διόπερ
1 δίχα
1 διώξεις
1 δογμάτων
1 δοθέντα
1 δοκεῖν
1 δοκῇ
1 δοκοῦν
1 δοκοῦσιν
1 δόξα
1 δόξῃ
1 δοξῶν
1 δόσις
1 δότε
1 δουλεύῃς
1 δουλεύοντα
1 δουλεύσωσιν
1 δοῦλος
1 δουλοσύνης
1 δρᾶν
1 δραχμήν
1 δραχμῶν
1 δρῶντες
1 δῦναι
1 δυνάμει
1 δυνάμεις
1 δυναμένοις
1 δυναμένῳ
1 δυνάμεων
1 δύνασαι
1 δύνασθαι
1 δυνατόν
1 δυσανάληπτον
1 δυσκόλως
1 δυσώδη
1 ἑαυτὸνεἰς
1 ἔγγονε
1 ἐγγύθεν
1 ἐγέλα
1 ἐγένοντο
1 ἐγεύσω
1 ἐγκατορωρυγμένῃ
1 ἐγκράτειαν
1 ἐγνώκεις
1 ἔγνως
1 ἐγώ
1 Ἐγώ
1 ἐδημοσίευε
1 ἐδιζησάμην
1 ἐδόθη
1 ἐδόκει
1 ἔδοξε
1 ἐδωδὴν
1 ἐδωδῆς
1 ἐδώδιμον
1 ἐθαύμασαν
1 Ἐθεασάμην
1 ἐθέλει
1 ἐθέλῃ
1 ἐθέλοις
1 ἐθέλομεν
1 ἐθέλοντες
1 ἐθέλοντι
1 ἐθέλω
1 ἔθηκε
1 ἔθιγες
1 εἶδεν
1 εἶδον
1 εἶδος
1 εἶδός
1 εἰκαὶ
1 εἰκῇ
1 εἰκὸς
1 εἰκότως
1 εἶπας
1 εἴποιμι
1 εἰπόντος
1 εἴποτε
1 εἴπω
1 εἰργάσατο
1 Εἰς
1 εἷς
1 Εἷς
1 εἰσι
1 Εἰσὶ
1 Εἴσοδος
1 εἰσφερούσης
1 εἰώθεσαν
1 Ἐκάθευδεν
1 ἕκαστα
1 ἑκάστῃ
1 ἑκάστην
1 ἑκάστου
1 ἔκγονε
1 ἐκεῖθεν
1 ἐκεῖνα
1 ἐκεῖνο
1 ἐκεῖνός
1 Ἐκείνου
1 ἐκείνῳ
1 ἐκκρίσεις
1 ἐκόσμησε
1 ἐκτελεῖν
1 ἐκτετικέναι
1 ἐκτὸς
1 ἔλαθε
1 ἔλαττον
1 ἐλαττοῦσθαι
1 ἐλαύνει
1 ἔλεγε
1 ἐλεγκτικὸν
1 ἐλέγξωμεν
1 ἐλεεινὸν
1 ἐλεεινός
1 ἐλεεινὸς
1 ἐλεεινότεροι
1 ἑλέσθαι
1 ἐλεύθεροι
1 ἐλεύθερος
1 Ἑλλάδος
1 Ἕλληνας
1 Ἑλλήνων
1 ἑλόμενοι
1 ἐλούετο
1 ἐμὲ
1 ἔμελε
1 ἐμελέτας
1 ἐμεωυτόν
1 ἐμοῖς
1 ἐμὸν
1 ἐμὸς
1 ἐμπειρίας
1 ἐμπίπτοντας
1 ἐμποδιζόμενονδ´
1 ἐμπόδιον
1 ἐμψύχων
1 ἓν
1 ἕνα
1 ἐνάμιλλον
1 ἐναντίον
1 ἐνδεεῖ
1 ἐνδέον
1 ἐνεγκεῖν
1 ἐνεδέχετο
1 ἔνειμεν
1 ἐνεργείᾳ
1 ἔνερθεν
1 ἐνέσπαρται
1 ἔνθερμον
1 ἐνιδρῦσθαι
1 ἐνίοτε
1 ἐνίων
1 ἐννοεῖς
1 ἐννοιῶν
1 ἐνόει
1 ἐνόμισαν
1 ἐνόμισας
1 ἐνόμισεν
1 ἑνὸς
1 ἑνός
1 ἐνούσης
1 ἐνοχλείτω
1 ἐνοχλούμενον
1 ἔνστασιν
1 ἐνταῦθα
1 ἐνταῦθά
1 ἐντείνων
1 ἐντυχών
1 Ἐντυχὼν
1 ἐξάντη
1 ἕξει
1 ἐξέκλιναν
1 ἐξελαυνέτω
1 ἐξέπληξε
1 ἐξεργαζόμενοι
1 ἐξεταζέσθω
1 ἐξετάζοι
1 ἕξεως
1 ἐξηγήσατο
1 ἐξίστασθαι
1 ἐξιχνεύουσαι
1 ἐξομνύμενος
1 ἐξὸν
1 ἐξορίζειν
1 ἔπαιζεν
1 ἐπαινέτης
1 ἐπαινῶν
1 ἔπαιξε
1 ἐπανακτέον
1 ἐπανατεινόμενος
1 ἐπανελθεῖν
1 ἐπανίωμεν
1 ἐπάταξεν
1 ἐπαύσαντο
1 ἐπέδωκεν
1 Ἐπειδὴ
1 ἔπεισεν
1 Ἐπείσθη
1 ἔπειτα
1 ἐπελεύσεται
1 ἐπετίμα
1 ἐπῄνει
1 ἐπῃνοῦντο
1 Ἐπιβλέψει
1 ἐπιγράφειν
1 ἐπιδειξάμενος
1 ἐπιδειξαμένῳ
1 ἐπιδράξασθαι
1 ἐπιέναι
1 ἐπικήρους
1 ἐπικήρων
1 Ἐπίκουρος
1 ἐπιμελείᾳ
1 ἐπιμεληθείς
1 ἐπινενόηται
1 ἐπισκήπτειν
1 ἐπίσταται
1 ἐπιστήμας
1 ἐπιστήμης
1 ἐπιστημῶν
1 ἐπιστήσωσι
1 ἐπισυμβαίνει
1 ἐπιτάξει
1 ἐπιτηδειότης
1 ἐπιτηδεύεται
1 ἐπιτηδεύοντες
1 ἐπιτηδευόντων
1 ἐπιτηδεύουσι
1 ἐπιτηδεύσαντες
1 ἐπιτηδεύσας
1 ἐπιτηδεύσειαν
1 ἐπιτιμᾶν
1 ἐπιτρέψας
1 ἐπιτροπεύουσα
1 ἐπιχειρεῖν
1 ἐπιχειροῦντες
1 ἐπιχρύσοις
1 Ἐπιὼν
1 ἐποίει
1 ἐποιήσαντο
1 ἐποίησεν
1 ἑπόμενον
1 ἑπόμενος
1 ἐπορεύετο
1 ἔπραξαν
1 ἔπραξεν
1 ἐρασταὶ
1 ἐργάζοιτο
1 ἐργάζονται
1 ἐργῶδες
1 ἐρεῖ
1 ἐρεῖς
1 Ἐρεῖς
1 ἐρίζων
1 Ἑρμῆν
1 ἑρμογλυφείοις
1 Ἑρμοῦ
1 ἔροιτό
1 ἐρρωμένος
1 ἐρῶ
1 ἐρῶντες
1 ἔρως
1 ἔρωτα
1 ἐς
1 ἔσθ´
1 ἐσθίειν
1 ἐσθίεις
1 ἐσθίων
1 ἐσκέπασαν
1 ἐσκόπησας
1 ἐσκόπουν
1 ἔσκωπτεν
1 ἑσμοὶ
1 ἔσονται
1 ἐσπουδακέναι
1 ἔσται
1 ἐστερημένος
1 ἐστί
1 ἑστίας
1 ἔστιν
1 ἐστινὁ
1 Ἔστω
1 ἔσχεν
1 ἑταίρᾳ
1 ἑταῖρον
1 ἑταίρων
1 ἕτερόν
1 ἑτέρωθί
1 ἑτέρων
1 ἐτρύφων
1 εὐδαιμονεστάτου
1 εὐδαιμονέστερον
1 εὐδαιμονήσωσιν
1 εὐδαίμονι
1 εὐδοκιμεῖν
1 εὐθηνεῖσθαι
1 εὐκολώτερον
1 εὔκτητον
1 εὐλάβειαν
1 εὐλαβὴς
1 εὐμάθειαν
1 εὐπαρακολούθητον
1 εὐπορῶν
1 Εὑρήκαμεν
1 εὑρήσει
1 Εὐτέλειαν
1 εὐτελείας
1 Εὐτελίη
1 εὐτυχηκέναι
1 εὐφημεῖν
1 εὐφημίας
1 Εὔφορον
1 εὐχομένῳ
1 ἐφαίνετο
1 ἐφιέμενοι
1 ἐφικνεῖσθαι
1 ἐφικτὴν
1 ἔχεις
1 ἐχίνους
1 ἔχοι
1 ἔχοντας
1 ἔχοντες
1 ἐχόντων
1 ἔχουσι
1 ἔχω
1 ἔχων
1 ἑψηθὲν
1 ἑψηθέντα
1 ἑψηθῆναι
1 ἑψημένων
1 ἑψήσῃ
1 Ζεὺς
1 ζηλοῖ
1 ζῆλον
1 ζηλώσαντες
1 ζηλωταὶ
1 ζηλωτοὶ
1 ζηλωτούς
1 Ζηνὸς
1 Ζήνων
1 Ζήνωνι
1 Ζήνωνος
1 ζῷα
1 ζῴα
1 ζῶν
1 ζῶντι
1
1
1
1
1
1 ἡγεῖσθαι
1 Ἡγεῖται
1 Ἡγεμόνα
1 ἡγεμονίαν
1 ἡγῇ
1 ᾔδει
1 ἥδεται
1 ἥδιον
1 ἡδονῇ
1 ἡδονὴν
1 ἡδονῶν
1 ἡδύνατο
1 ἥκειν
1 ἠκούσαμεν
1 ἦλθον
1 ἡλικίαν
1 ἡλίου
1 Ἡμεῖς
1 ἡμέραιν
1 ἡμέραν
1 ἡμέτερον
1 ἡμέτερος
1 ἠξίου
1 ἠπίστεις
1 Ἡράκλειτος
1 Ἡρακλῆς
1 ἥρως
1 ἤσθιε
1 ἠσπάσατο
1 ἡστινοσοῦν
1 ἥτε
1 ἧττον
1 ἥττων
1 θ´
1 θαλάττης
1 θάλπος
1 θάνατον
1 θαρσεῖν
1 θᾶττον
1 θαυμαστὸν
1 θεὰ
1 θεῖα
1 θείαν
1 θείας
1 θείῳ
1 θείων
1 θέλῃ
1 θέμις
1 Θεμιστοκλῆς
1 θεόν
1 θεός
1 θεοὺς
1 θεούς
1 Θεοφράστου
1 θεραπεύεται
1 θεράποντες
1 θεράποντι
1 θεριναῖς
1 θερμήναντες
1 θερμῷ
1 Θεσμοφόρου
1 θετέον
1 θεωρηματικήν
1 θεωρίᾳ
1 θεωρίαν
1 θιγεῖν
1 θνητὰς
1 θνητῆς
1 θνητοειδοῦς
1 θνητόν
1 θορύβους
1 θραττομένου
1 θρέψαντες
1 θρυλλούμεναι
1 θρυλλοῦντες
1 θυμοῦ
1 Ἰάμβλιχος
1 ἰατρικῆς
1 ἰδεῖν
1 ἴδιον
1 ἰδόντες
1 ἱερέων
1 ἱκανόν
1 ἵκοιτο
1 ἱλάσομ´
1 ἱμάτιόν
1 Ἵνα
1 ἰόντες
1 ἰόντων
1 ἰοῦσι
1 Ἱπποκλείδῃ
1 ἴσασι
1 ἴσασιν
1 ἴσμεν
1 ἴσον
1 ἴσχουσι
1 ἰσχὺν
1 ἰσχὺς
1 Ἰφικλέα
1 Ἰχθῦς
1 ἴωμεν
1 καθαρεύειν
1 καθαρθῆναι
1 κάθαρμα
1 καθέσθω
1 καθεύδειν
1 καθηγεμών
1 καθημένοις
1 καθίκοιτο
1 καθόλου
1 καθοσιῶσαι
1 καὶαἳ
1 κακαῖς
1 κακίας
1 κακῶν
1 κακῶς
1 κάλλος
1 καλοῦ
1 καλῷ
1 κανθάρου
1 καπηλεῖα
1 καρτερία
1 καρτερῶν
1 καρυκεύσῃ
1 καταβαλεῖν
1 καταβεβλήκαμεν
1 καταθῶμεν
1 καταπαιζέτω
1 καταποντιστῶν
1 καταρροφοῦσιν
1 καταστῇσαι
1 καταστησάτω
1 καταστήσῃ
1 καταφρονεῖν
1 κατεβάλλοντο
1 κατεδήδοκας
1 κατειργάσω
1 κατειρωνευσάμην
1 κατέλιπεν
1 κατεπλήξατο
1 κατεργασθὲν
1 κατερρωγότα
1 κάτω
1 κεκλημένος
1 κελεύῃ
1 κεναῖς
1 κενῇ
1 κενόδοξον
1 κενοδόξῳ
1 κενὸν
1 κέντρα
1 κενῶν
1 κέρδος
1 κεφαλαίοις
1 Κεφάλαιον
1 κήρυξ
1 Κίρκης
1 Κιτιέως
1 κλεινῆς
1 κλεινὸς
1 κλίνῃ
1 κλυτά
1 κλῦτέ
1 κοιναῖς
1 κοινή
1 κοινὸς
1 κοινῷ
1 κοινωνικὸν
1 κοινῶς
1 κολαζόμενοι
1 κολακείαν
1 κολακεύειν
1 κόλασαι
1 κόλασιν
1 κομιδῇ
1 κορυφαίους
1 κουρείων
1 κουφότατον
1 κρατεῖ
1 Κράτητα
1 Κράτητι
1 κρατίστοις
1 κρατίστῳ
1 κράτος
1 κρέας
1 κρεῖττόν
1 κρείττονα
1 κρείττονες
1 κρείττους
1 κρίνου
1 Κρίτων
1 Κρίτωνα
1 κρύους
1 κρυπτόντων
1 κτησαμένου
1 κυβερνάσθω
1 κυβεύειν
1 κυνιδίων
1 κυνικὴν
1 κυνισμοῦ
1 κυνισμῷ
1 κυνός
1 κύριός
1 κυρτὸν
1 κύων
1 Κωκυτὸν
1 κώμῃ
1 κωμῳδεῖ
1 κωμῳδεῖν
1 κωνείου
1 λάβῃ
1 λάθοιμεν
1 λαιμοῦ
1 λαμπρὸν
1 λαμπρῶς
1 λανθάνοντα
1 λατρείαν
1 λάχανα
1 λεγομένοις
1 λέγοντες
1 Λέγουσι
1 λέγουσινοἱ
1 λέγων
1 λεωφόροις
1 λῆξιν
1 λίαν
1 λιβανωτός
1 λιμός
1 λιτὸν
1 λιχνείας
1 λογικῆς
1 λόγοις
1 λοιπὰ
1 λοιπόν
1 λουτρὰ
1 λύει
1 λυπεῖται
1 λυπώμεθα
1 λυτρούμεθα
1 λυτρωθέντα
1 Λωτοφάγων
1 μαζοφάγων
1 μαιόμενος
1 μακάριε
1 μακαρίζομεν
1 Μακεδὼν
1 μακρὰν
1 μαλακῆς
1 μαλακίας
1 μαλακῶς
1 μαλακωτέρῳ
1 μαλθακά
1 μαλθακῇ
1 μάλιστά
1 μάτην
1 μεγαλοδώρως
1 Μεγάλου
1 μεγαλοψυχίαν
1 μεγαλοψυχίας
1 μέγας
1 Μέγας
1 μέγιστον
1 μείζονος
1 μείζων
1 μείνας
1 μελέτην
1 μέμνημαι
1 μεμψόμεθα
1 μενόντων
1 μενούσας
1 μεντἂν
1 μέρεσιν
1 μέρος
1 μέσαις
1 μέσον
1 μετ´
1 μετά
1 μεταθέουσι
1 μεταμελήσει
1 μεταξὺ
1 μετέδωκεν
1 μετεμέλησεν
1 μετέσχε
1 μετέχειν
1 μέχρι
1 Μὴ
1 μηδαμῶς
1 Μηδὲ
1 Μηδεὶς
1 μηδέποτε
1 μὴν
1 Μήποτε
1 μήπω
1 μήτηρ
1 μήτοι
1 Μητρῴου
1 μίαν
1 μιαροὶ
1 μιᾶς
1 μικρὰ
1 Μικρόν
1 μικρὸν
1 μικρῷ
1 μισεῖν
1 μναῖν
1 μνήμῃ
1 Μνημοσύνης
1 μνήμων
1 μοίρας
1 μόνῃ
1 μόριον
1 Μούσας
1 μῦθον
1 μυριάδες
1 μυριάκις
1 μυρίοις
1 μυρίους
1 Μύρμηκός
1 μύροις
1 μυσαρὸν
1 ναὶ
1 ναυτίας
1 ναυτιῶντος
1 νεκρὸν
1 νέκταρος
1 νεμομένους
1 νενόμικας
1 νενόμισται
1 νέου
1 νέους
1 νέων
1 νεὼς
1 νοήσαντες
1 νομίζειν
1 νομίζοι
1 νομίζομεν
1 νομιζομένοις
1 νομιζομένων
1 νομίσας
1 νομίσῃς
1 νομοθέτης
1 νόμος
1 νόον
1 νοσηλεύεσθαι
1 νόσοις
1 νοσοτροφεῖν
1 νοσοῦντες
1 νοσούντων
1 νοσῶν
1 νοῦ
1 νοῦς
1 νύκτωρ
1 ξένων
1 Ξέρξην
1 ξηραίνων
1 ξιφίδιον
1 ξύγγραμμα
1 ξυγγράμματα
1 ξυγγραμμάτων
1 ξυμμιγές
1 ξύμπαντες
1 ξύμπνοια
1 ξυνελὼν
1 ξυνετωτέροις
1 ξυνίεσαν
1
1
1 ὀβολόν
1 ὁδεύων
1 ὁδὸν
1 ὀδύνῃσι
1 ὁδῷ
1 Ὅθεν
1 ὅθεν
1 ὀθονίων
1 Οἱ
1 οἶδ´
1 οἴεταί
1 οἰηθεὶς
1 οἴκαδε
1 οἰκεῖόν
1 οἰκειοτάτους
1 οἰκειότερος
1 οἰκέται
1 οἰκέταις
1 οἰκέτην
1 οἰκέτου
1 οἰκετῶν
1 οἴκοις
1 οἰκονομίᾳ
1 οἰκοῦντες
1 Οἰνόμαον
1 Οἰνόμαος
1 Οἷοι
1 οἰόμενος
1 οἷόν
1 οἴσει
1 οἷστισιν
1 οἶτον
1 ὅλῃ
1 ὀλίγον
1 ὀλιγωρήσειαν
1 Ὀλυμπίου
1 ὅλως
1 Ὅμηρός
1 ὁμιλητὰς
1 ὁμοιοτάτην
1 ὁμοίωσιν
1 ὁμολογουμένως
1 ὁμολογοῦντα
1 ὁμοῦ
1 ὅμως
1 ὀνειδίζων
1 ὀνομάτοιν
1 ὀνομάτων
1 ὄνυχας
1 ὄνυχες
1 Ὅπερ
1 ὁποῖα
1 ὁποῖον
1 ὁποῖος
1 ὁπόσους
1 ὁρᾶν
1 Ὁρᾷς
1 ὁρᾷς
1 ὄργανον
1 ὀργῇ
1 ὀργυιὰς
1 ὀρθοὺς
1 ὀρθῷ
1 ὄρνιθάς
1 ὅρος
1 ὀρόφοις
1 ὁρῶν
1 ὃς
1 ὁσίαις
1 ὀσμαῖς
1 ὅσον
1 ὅσπερ
1 ὀστρακόδερμα
1 ὄστρεα
1 ὅσῳ
1 ὅτε
1 οὐδεὶς
1 οὐδένα
1 οὐθ´
1 οὐθενί
1 οὔπω
1 οὐρανῷ
1 οὖσα
1 οὖσαν
1 οὖσι
1 οὐσίᾳ
1 οὕστινας
1 οὔτ´
1 οὗτοι
1 Οὗτος
1 οὑτοσὶ
1 οὑτωσὶ
1 οὑτωσί
1 ὀφθαλμοί
1 ὀφθαλμοῖς
1 ὀφθαλμούς
1 ὀχετῶν
1 ὄχλῳ
1 ὄχλων
1 παθεῖν
1 πάθη
1 παθηματικὸν
1 παθητικοῦ
1 πάθωμεν
1 παθῶν
1 παιγνίων
1 παιδεύσαντες
1 παιδευτηρίων
1 παιδιὰν
1 παιδιᾶς
1 παιδιὰς
1 παιδοτροφίᾳ
1 πάλαι
1 παλαιοῖς
1 παλαισμάτων
1 πάλιν
1 παμφάγων
1 πᾶν
1 παντάπασι
1 πάντας
1 παντοδαπόν
1 παντοραίσται
1 πάντωνμὲν
1 Πάνυ
1 παραβάλλοντες
1 παραγράψω
1 παράδειγμα
1 παραδείγμασι
1 παραδόντα
1 παραίνεσιν
1 παραινοῦντος
1 παραινῶν
1 παρακέλευσμα
1 παραλαβόντες
1 παράνομον
1 παράπαν
1 παραπετάσμασιν
1 παραπλησία
1 παραπλήσια
1 παραπλησίας
1 παραπλήσιος
1 παρασχεῖν
1 παρατίθεσθαι
1 παραχρῆμα
1 παρεῖχεν
1 πάρεργον
1 παρέργου
1 παρέστη
1 παρῆλθεν
1 παριᾶσιν
1 παροιμίας
1 παροινίαν
1 παρόντος
1 Παρρησίᾳ
1 πᾶσαν
1 πᾶσι
1 πᾶσιν
1 πάσχει
1 πάσχουσιν
1 πατείτω
1 πατέρες
1 πατήσει
1 πατρίδος
1 πατῶν
1 πείθομαι
1 πειθόμενοι
1 πείθουσι
1 πειραθεὶς
1 πειράσομαι
1 πεισθεῖεν
1 πεισθείης
1 πεισθέντι
1 πείσωμεν
1 πέλαγος
1 πελάζειν
1 πέμμασιν
1 πένεσθαι
1 πενίαν
1 πεποίηκεν
1 περαίνομεν
1 περιβλέπεσθαι
1 περιεργάζεται
1 περιεργάσοιτο
1 περιέρχεται
1 περιέτρεψε
1 Περιιδεῖν
1 περικείμενον
1 Περιπάτου
1 περιποιήσασθαι
1 περιττὰ
1 περιττῶν
1 Πέρσην
1 πεσεῖν
1 πέφηνε
1 πέφηνεν
1 πεφύκασι
1 πήραν
1 πήρας
1 πιαίνειν
1 Πιερίδες
1 πίθῳ
1 πικρίας
1 πικρῶς
1 πλάτανος
1 πλατείαις
1 Πλάτωνα
1 Πλάτωνι
1 πλατωνικὴ
1 πλείονες
1 πλεονεκτήμασιν
1 πλήθει
1 πλῆκτρα
1 πλημμελούντων
1 πλήρει
1 πλησίον
1 πλούσιος
1 Πλουτάρχῳ
1 πλουτεῖν
1 πλοῦτος
1 πλούτῳ
1 πνεῦμα
1 πόδες
1 Πόθεν
1 ποιεῖν
1 ποιεῖται
1 ποιείτω
1 ποιήσαντες
1 ποιήσωμεν
1 ποιητοῦ
1 ποικίλον
1 ποικίλων
1 ποιοῦσι
1 πόλει
1 πόλεις
1 πόλεως
1 πόλιν
1 πολιτικοὶ
1 πολιτικὸν
1 πολιτῶν
1 πολλὰς
1 πολλῇ
1 Πολλοῦ
1 πολλῷ
1 πολὺ
1 πολυθρυλλήτων
1 πολυκέφαλον
1 πολυμαθία
1 πολύπους
1 πολυπράγμονες
1 πολυπραγμονοῦσιν
1 πολὺς
1 πολυτελείᾳ
1 πολυτελῆ
1 πολυτελῶς
1 πόνοις
1 πόνους
1 πορευθέντων
1 πορευόμεθα
1 πορρωτέρω
1 πόσῳ
1 ποταμῶν
1 ποτὲ
1 ποτέ
1 πού
1 πραγματείας
1 πραγμάτων
1 πρακτικήν
1 πράξας
1 πράξει
1 πράξεως
1 πράττει
1 πράττεσθαι
1 πράττομεν
1 πράττωμεν
1 πρίαιτο
1 πριώμεθα
1 προαγορεύει
1 προβαίνων
1 προηγούμενον
1 προῆλθες
1 προΐστασθαι
1 προϊὼν
1 προκαλεῖσθαι
1 προκαταγελάσαντες
1 προκατέχουσιν
1 πρόκειται
1 Προμηθεύς
1 Προμηθέως
1 πρόνοια
1 προπυλαίοις
1 προπυλαίων
1 προσαιτούντων
1 προσάλληλα
1 προσαναγκάσαι
1 προσγένοιτο
1 προσγίνεται
1 προσῄει
1 προσῆκον
1 προσῆλθεν
1 προσηνέχθη
1 πρόσθεν
1 προσίετο
1 προσιόντος
1 Προσλιπαρῆσαι
1 προσουροῦσιν
1 προσοχὴν
1 προσπεπονθέναι
1 προσπίπτῃ
1 προσφέρεσθαι
1 προσφερόμεθα
1 προσφερόμενοι
1 πρόσω
1 Πρότερον
1 πρότερος
1 Προύτρεψε
1 προφερέτω
1 Πρωταγόρου
1 πρωτεύσαντας
1 πτερὰ
1 Πυθαγόρᾳ
1 Πυθαγόραν
1 Πυθαγόρου
1 Πύθιος
1 Πυθίῳ
1 πυθόχρηστον
1 Πύλιον
1 πυρὶ
1 πυρὸς
1 πωλοῦντι
1 πῶς
1 πως
1 ῥᾳθυμεῖν
1 ῥᾷστον
1 ῥήματα
1 ῥημάτων
1 ῥητέον
1 ῥιγοῦν
1 ῥύπον
1 ῥύπος
1 ῥωμαλέα
1 ῥωμαλεώτερον
1 σάρκας
1 σάρκες
1 σαρκῶν
1 σαυτόν
1 σαφέστερον
1 σαφῶς
1 σὲ
1 Σειληνοῖς
1 σεμνὸν
1 σεμνότατον
1 σεμνότερος
1 σημεῖον
1 σιγώμενον
1 σιδηρᾶ
1 σίδηρον
1 σιδήρῳ
1 σικελικὰς
1 σιτίων
1 σκέλους
1 σκεπτέον
1 σκέψαιτο
1 σκῆπτρον
1 σκήπτρου
1 σκληρότερα
1 σκληροτέρῳ
1 σκοπεῖν
1 σκοπείτω
1 σκοπὸν
1 σκοποῦμεν
1 σμικρὰ
1 σοὶ
1 σόν
1 σου
1 σοφισταὶ
1 σοφὸς
1 σοφῶν
1 σπονδή
1 σπουδάζοντας
1 σπουδαίως
1 σπουδῆς
1 στασιάζοντας
1 στατήρων
1 στέρνα
1 στέρνοισιν
1 στεφανίτας
1 στιβάδος
1 στόμαχον
1 στρατηγοῦ
1 στρωμνῆς
1 σύ
1 συγγράμματα
1 συγκεῖσθαι
1 συκοφαντεῖν
1 συκοφαντίας
1 Συλλέγουσα
1 συμβαίνει
1 συμβέβηκεν
1 συμβολικῶς
1 συμπεριφορὰν
1 συμπεφυρμένου
1 συμπολιτευομένους
1 συμφοράν
1 σύμφωνα
1 σὺν
1 συνάγειν
1 συνέζευκται
1 συνειδὼς
1 συνειθίσμεθα
1 συνείληφε
1 συνείραντες
1 συνέντες
1 συνέσεως
1 σύνεσιν
1 συνετωτάτου
1 συνέχουσα
1 συνεχῶς
1 συνήγαγεν
1 σύνθετον
1 σύνισμεν
1 συνόδῳ
1 συντόμοις
1 σύριγγας
1 συρφετῶν
1 σφόδρα
1 σφριγῶν
1 σωθεῖσι
1 Σωκράτους
1 σωματικῆς
1 σωματικοῖς
1 σωφρονεστάτου
1 σωφρονισθέντας
1 σωφροσύνην
1 Σωφροσύνης
1 τ´
1 τά
1 Τά
1 τὰμὴ
1 τἀνδρός
1 τανῦν
1 ταρίχους
1 Ταρτάρου
1 ταύρων
1 ταῦτά
1 ταὐτά
1 ταύτῃ
1 ταύτην
1 ταὐτόν
1 ταχθέντα
1 τάχος
1 τεθαύμακας
1 τέκνα
1 τέλειον
1 τελειότατον
1 τελετῶν
1 τεμένους
1 τέμνειν
1 τεμνέτω
1 τέμνοντα
1 Τετρακτύν
1 τετυφωμένοι
1 τέχνην
1 τέχνης
1 Τὴν
1 Τῆς
1 τίθενται
1 τίθετε
1 τιμῆς
1 τίνα
1 τινὰς
1 τινὶ
1 τινὸς
1 τινων
1 Τίς
1 τίς
1 τοιαῦτά
1 τοιαύτης
1 τοιοῦτο
1 τοιοῦτονἦν
1 τοιοῦτος
1 τόν
1 Τὸν
1 τοσαῦτα
1 τοσούτῳ
1 τόσων
1 τού
1 τοῦθ´
1 τοὔνομα
1 Τοὺς
1 τοῦτ´
1 τουτὶ
1 Τούτους
1 τραγῳδίαι
1 τράπεζαν
1 τραπέζας
1 τραχύτατοι
1 τρίτον
1 τρίχας
1 τρίχες
1 τροπαῖς
1 τρόπον
1 τροφέως
1 τροφῆς
1 τρυφεραῖς
1 τρυφηλῶς
1 τρυφὴν
1 τρυφῆς
1 τρυφῶντάς
1 τρυφῶντες
1 τυγχάνῃ
1 τύραννοι
1 τυχεῖν
1 τύχης
1 τυχὼν
1 Τῶν
1 των
1 ὑγιαίνοντας
1 ὑμεῖς
1 ὑμῖν
1 ὕμνον
1 ὑμῶν
1 ὑπ´
1 ὑπακοῦσαι
1 ὑπέλαβεν
1 ὑπελάμβανεν
1 ὑπεμνήσθην
1 ὑπέρ
1 Ὑπὲρ
1 ὑπερβάντα
1 ὑπεριδεῖν
1 ὑπεριδόντας
1 ὑπεριδόντες
1 ὑπερόπτης
1 ὑπεροψία
1 ὑπερφωνοῦντες
1 ὑπηρεσίαν
1 ὑπηρέτῃ
1 Ὑπὸ
1 ὑπό
1 ὑποβάλλουσα
1 ὑπολάβῃ
1 ὑπολάβοι
1 ὑπολαμβανέτω
1 ὑπολαμβάνουσα
1 ὑπολαμβάνουσιν
1 ὑπομένειν
1 ὑποτρίμμασι
1 Ὑπουργεῖ
1 ὑπουργίας
1 ὑπουργοῦντα
1 φαίνονταιτῶν
1 φανερῶς
1 φανήσονται
1 φανοτάτῳ
1 φαρμακεῖς
1 φάς
1 φασὶ
1 φασι
1 φαῦλον
1 φαυλότατον
1 φαυλότερα
1 φαύλου
1 φερόμενά
1 φεύγων
1 φημὶ
1 Φημὶ
1 φημι
1 φήσειε
1 φήσεις
1 φησί
1 φησὶν
1 φθόνου
1 φίλας
1 φίλε
1 Φιλίσκου
1 φίλοις
1 φιλοπονία
1 φιλοσοφῆσαι
1 φιλοσοφώτατε
1 φιλοτίμως
1 φίλου
1 φιλτάτοις
1 φιλῶν
1 φράσω
1 φρονεῖν
1 φρόνησιν
1 φρόνησίν
1 φροντίζειν
1 φροντὶς
1 φυγῇ
1 φύλακα
1 φύλλα
1 φυσικῆς
1 φυσικωτάτη
1 φυτά
1 φυτὰ
1 φυτοῖς
1 φυτῶν
1 φωνῆς
1 Χαῖρε
1 χαίρει
1 Χαιρωνικῷ
1 χαλεπώτερα
1 χαλεπώτερον
1 χαμαιτυπεῖα
1 χάριτος
1 Χάρυβδιν
1 χειμῶσι
1 χεῖρας
1 χεῖρες
1 χειρόηθες
1 χείρους
1 χορευταὶ
1 Χόρτον
1 χόρτου
1 χρή
1 χρῄζεις
1 Χρήματα
1 χρηματιστικῇ
1 χρησάμενοι
1 χρησμὸν
1 χρήσομαι
1 χρηστέον
1 χρυσᾶ
1 χρυσίον
1 χρυσίου
1 χρωμένη
1 χωλότητα
1 χωρίοις
1 Χωρὶς
1 ψάμμῳ
1 ψευδέσι
1 ψευδῆ
1 ψευδομαρτυριῶν
1 ψυχὰςἔχειν
1 ψυχήν
1 ψυχὴν
1 ψυχρολουτεῖν
1
1 ὠμὰ
1 ὠμοφαγίαν
1 ὤμων
1 ὤν
1 ὥς
1 ὦσιν
1 Ὥσπερ
1 ὠφελείας
1 ὠφελεῖν
1 ὠφέλησαν
1 Ὠφέλιμον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/03/2006