HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1297 formes différentes pour 1297 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 α
1 ἄβατος
1 ἀγαθὰ
1 ἀγαθοῖς
1 ἀγαθῶν
1 ἀγάπην
1 ἀγαπητοί
1 ἀγγέλων
1 ἅγια
1 ἁγίους
1 ἁγιστείαν
1 ἄγνωστος
1 ἄγρας
1 ἀγχομένους
1 ἀγῶνα
1 ἀγωνιστικοῦ
1 ἀδελφοῖς
1 ἄδηλον
1 ἀεί
1 ἀθλιώτεροι
1 αἰδεσθεὶς
1 αἰδέσθητι
1 αἷμα
1 αἵματι
1 αἴσθωνται
1 αἰτεῖς
1 αἰτήσεως
1 αἰτίαις
1 αἰτῶ
1 αἰχμαλωσίας
1 αἰῶνας
1 αἰώνων
1 ἀκάθαρτοί
1 ἀκάθαρτος
1 ἀκαρτέρητον
1 ἀκέραιος
1 ἄκοντας
1 Ἀκούσατε
1 ἀκούσομαι
1 ἀκριβείας
1 ἄλειμμα
1 ἀληθὲς
1 ἀληθῆ
1 ἀληθὴς
1 Ἀλλὰ
1 ἀλλάσσεται
1 ἄλλην
1 ἄλλο
1 ἄλλον
1 ἀλλότρια
1 ἀλλότριός
1 ἀλλοτρίου
1 ἁλῷ
1 ἅλωνα
1 ἅμαξαν
1 ἀμείψεται
1 Ἀμήν
1 ἄμητον
1 ἄμικτα
1 ἀμφισβήτησις
1 ἀμφότερα
1 ἀμφοτέραις
1 ἀμφοτέρων
1 ἄν
1 ἀναβαίνειν
1 ἀναγκάζοντες
1 ἀναγκαῖον
1 ἀναγκαιοτέρα
1 ἀνάγκη
1 Ἀνάγκη
1 ἀνάγκης
1 ἀνακτήσασθαι
1 ἀνανεοῦσι
1 ἀναστήσας
1 ἀνασωθῆναι
1 ἀνασωσάτω
1 ἀνατρέψας
1 ἀναφέρεσθαι
1 ἀναφέροντες
1 ἀνάψειν
1 Ἀνδροφόνος
1 ἀνεῖται
1 ἀνελόντας
1 ἀνελὼν
1 ἀνευλαβεῖς
1 ἀνεφάνησαν
1 ἀνεχόμεθα
1 ἀνέχονται
1 ἀνὴρ
1 ἀνῃρημένοις
1 Ἀνθ´
1 ἄνθρωποι
1 Ἄνθρωπος
1 ἀνθρώπων
1 ἀνοήτοις
1 ἀνοσιωτέρα
1 ΑΝΤΙΟΧΕΙ
1 ἀντιπίπτετε
1 ἀνυπόπτως
1 ἄνωθεν
1 ἀξιοῖς
1 ἄξιος
1 ἀξίους
1 ἀξίωμα
1 ἀπαλλαγέντας
1 ἀπαντᾷ
1 ἅπαντα
1 ἀπαντᾷς
1 ἀπαντήσωμεν
1 ἀπαντῶσιν
1 ἁπάσας
1 ἀπέδωκε
1 ἀπέθανε
1 ἀπειλῇ
1 ἀπειλοῦντα
1 ἀπέκρυψε
1 ἀπελάσας
1 ἀπελάσῃ
1 ἀπελθεῖν
1 Ἀπέλθετε
1 ἀπεναντίας
1 ἀπέπεμψε
1 ἅπερ
1 ἀπέστη
1 ἀπεχθῶς
1 ἀπήγαγεν
1 ἀπήλασαν
1 ἀπῆλθεν
1 ἀπῄτει
1 ἁπλῶς
1 ἀποδεῖξαι
1 ἀπόδειξιν
1 ἀποδημίᾳ
1 ἀποδοχῆς
1 ἀποθνήσκομεν
1 ἀποκλείσας
1 ἀποκρίσεως
1 ἀπολαύειν
1 ἀπολαῦσαι
1 ἀπολλυμένων
1 ἀπολογεῖσθαι
1 ἀπολογήσασθαι
1 ἀπολογίας
1 ἀποξέουσι
1 ἀποσμήχουσι
1 ἀποστείλατε
1 ἀποστῆναι
1 ἀπόστητε
1 ἀποστρεφόμεθα
1 ἀποστρέφου
1 ἀποτείνεται
1 ἀποτρέχεις
1 ἀπόφασιν
1 ἀπώλειαν
1 Ἆρα
1 ἀργυρᾶς
1 ἀργυρίου
1 ἀρετὴν
1 ἀρετήν
1 Ἀρκετὸν
1 ἀρνῶν
1 Ἀρξάμενοι
1 Ἀρξάμενος
1 ἄῤῥωστον
1 ἄρτι
1 ἄρτον
1 ἀρχὴν
1 ἀρχήν
1 ἄρχοντες
1 ἄρχων
1 ᾄσαντες
1 ἀσέβεια
1 ἀσεβὴς
1 ἀσεβήσας
1 ἀσεβοῦντας
1 ἀσεβοῦντες
1 ἀσθενεῖ
1 ἀσθενείᾳ
1 ἀσθενῶ
1 ᾄσομεν
1 ἀσπίδα
1 ἀσφαλιζόμεθα
1 ἀσφαλίσασθαι
1 ἀσχημονοῦντος
1 ἀτιμάζουσιν
1 ἄτοπον
1 αὐξομένῳ
1 αὐταῖς
1 αὐτὴ
1 αὐτῆς
1 αὐτομολήσαντας
1 ΑΥΤΟΥ
1 ΑΥΤΩΝ
1 αὑτῶν
1 ἀφ´
1 ἀφανίσας
1 ἀφεῖλε
1 ἀφέλῃ
1 ἀφῆκεν
1 ἀφήσειν
1 ἀφῆτε
1 ἀφίεται
1 Ἀχαὰβ
1 β
1 Βαὰλ
1 Βαβυλῶνι
1 βάρβαροι
1 βάρβαρος
1 βαρβάρων
1 βάσανοι
1 βασάνους
1 βασιλεῦ
1 βασιλεύς
1 βασιλέως
1 βελτίων
1 βήματος
1 βιαζόμενοι
1 βιαίου
1 βλάβη
1 βλασφήμους
1 βολῆς
1 βούλεσθε
1 βουλόμενοι
1 βουλομένοις
1 βοῦς
1 βραχὺν
1 βρόχον
1 βωμός
1 γ
1 γάρ
1 γέγονεν
1 γείτονα
1 γενεαῖς
1 γενναίως
1 Γένοιτο
1 γεωργίας
1 γεωργοὶ
1 γεωργῶν
1 γινόμενα
1 γινομένην
1 γινομένοις
1 γίνονται
1 γνώμῃ
1 γνώμη
1 γνώμης
1 γνωστὸν
1 γνῶτε
1 γόητες
1 Γομόῤῥας
1 Γομόῤῥοις
1 Γραφὴ
1 Γραφῶν
1 γυμνὰ
1 γυναῖκα
1 γυναικὸς
1 δ
1 δαίμονας
1 δαίμοσι
1 δακνόμεθα
1 δακρύειν
1 Δανιὴλ
1 ΔΕ
1 δεικνὺς
1 δείλαιοι
1 δεινὸν
1 δεῖξον
1 δέκα
1 δέξαι
1 δέξηται
1 δέον
1 δεσπότῃ
1 Δεσπότην
1 Δεσπότης
1 δεῦτε
1 δεύτερος
1 δήλη
1 δῆμος
1 διάβολον
1 διαλεξόμεθα
1 διαμείνῃς
1 διάνοιαν
1 διανοίας
1 διασπεῖραι
1 διασπείρειν
1 διατίθενται
1 διατρίβοντες
1 διδασκαλίαν
1 διδόασι
1 δίδωσι
1 δίδωσί
1 διέλυσε
1 διενοχλῶν
1 διέῤῥηξεν
1 διηγήσει
1 διήγησιν
1 δικαστὴς
1 Δικαστὴς
1 διορθῶσαι
1 διωλύγιον
1 διωρισμένῳ
1 δοκῇ
1 δοκούντων
1 δοκῶσι
1 δόξα
1 δοξάζωμεν
1 δόξης
1 δότε
1 δοῦναι
1 δρεπάνην
1 δρῦν
1 δυνάμενοι
1 δύναται
1 δυνατὸν
1 δυνατὸς
1 δυνήσεσθε
1 Δυοῖν
1 δυσάρεστόν
1 δυσάρεστος
1 δῶρον
1 ε
1 Ἐὰν
1 ἑαυτὰ
1 ἑβδομάσιν
1 ἑβδομήκοντα
1 ἐβόησε
1 ἐγείρουσι
1 ἐγκαλοῦμεν
1 ἐγκαλούμενος
1 ἐδεήθην
1 ἐδίωκον
1 ἐδύνατο
1 ἔδωκαν
1 ἔθηκαν
1 ἔθυσαν
1 εἴ
1 εἴασε
1 εἶδεν
1 εἰδέναι
1 Εἶδες
1 εἶδον
1 εἶδος
1 Εἴθε
1 εἴκειν
1 εἰμὶ
1 εἶπέ
1 εἴπῃς
1 εἶπον
1 εἰπόντες
1 εἰπὼν
1 εἰργάσατο
1 ΕΙΣ
1 εἰσάγω
1 εἰσήγαγε
1 εἰσῆλθεν
1 εἴσω
1 εἶχεν
1 εἶχον
1 εἰώθασι
1 ἕκαστον
1 Ἕκαστος
1 ἐκεῖνα
1 ἐκεῖνό
1 ΕΚΚΛΗΣΙ
1 Ἐκκλησίαν
1 ἐκκλησίαν
1 ἐκλέξηται
1 ἐκοινώνησαν
1 ἐκπέσῃ
1 ἐκπηδήσῃ
1 ἐκπηδῶν
1 ἐκπλήρωσιν
1 ἔλαβον
1 ἐλάλησε
1 ἐλατὰς
1 ἔλαττον
1 ἐλαύνουσι
1 ἔλεγε
1 ἔλεγεν
1 ἐλέγχειν
1 ἑλεῖν
1 ἔλεος
1 ἑλέσθαι
1 ΕΛΕΧΘΗ
1 ἐλπίδα
1 ἐμὲ
1 ἔμεινεν
1 Ἔμελλεν
1 ἐμὴν
1 ἐμόλυνε
1 ἐμοῦ
1 ἔμπροσθεν
1 Ἓν
1 ἐναγεῖς
1 ἐναγῆ
1 ἔννομον
1 ἐνόμισεν
1 ἐνοχλεῖς
1 ἐνοχλεῖτε
1 ἐνοχλῇ
1 Ἐνταῦθά
1 ἐντελεῖται
1 ἐνώπιόν
1 Ἐξ
1 ἐξεζήτει
1 ἐξεζήτησε
1 ἕξεις
1 ἐξελέσθαι
1 ἐξενέγκῃ
1 ἔξεστι
1 ἐξέταζε
1 ἐξετάζομεν
1 ἐξετάζωμεν
1 ἐξετάσεως
1 ἐξῇ
1 ἐξῆλθεν
1 ἐξῆν
1 ἐξουσία
1 ἐξουσίας
1 ἑορτάζειν
1 ἑορτάζεις
1 ἑορτὰς
1 ἑορτάσαντες
1 ἑορτασάντων
1 ἑορτὴ
1 ἑορτῶν
1 ἔπαθε
1 ἐπαναγάγῃς
1 ἐπαναγαγόντες
1 ἐπανατείνηται
1 ἐπέγνω
1 ἐπεδείκνυντο
1 ἐπεδείξαντο
1 ἐπεδείξασθε
1 ἐπεζήτει
1 ἐπεὶ
1 ἐπέκειντο
1 ἐπεσπάσαντο
1 ἐπέταξε
1 Ἐπέταξε
1 ἐπέταξεν
1 ἐπετέλουν
1 ἐπήγαγε
1 Ἐπὶ
1 ἐπιβολὰς
1 ἐπιγνῶναι
1 ἐπιδιδοῦσι
1 ἐπιδοῦναι
1 ἐπιζητεῖν
1 ἐπιθέσθαι
1 ἐπιθυμίᾳ
1 ἐπιθυμίας
1 ἐπιθυμιῶν
1 ἐπιθυμοῦμεν
1 ἐπιθυμοῦντα
1 ἐπιθυμοῦντας
1 ἐπιμέλειαν
1 ἐπιμελείας
1 ἐπινοοῦντες
1 ἐπιοῦσαν
1 ἐπισκευάζουσι
1 ἐπισπάσασθαι
1 ἐπιστάμενοι
1 ἐπιστάντος
1 ἐπιτελεῖσθαι
1 ἐπιτελοῦντες
1 ἐπιτηδείων
1 ἐπιτρέπεις
1 ἐπιτρέποντα
1 ἐπιτροπὴ
1 Ἐπιφανίων
1 ἐπιψηφίζου
1 ἐπλατύνοντο
1 ἐπλεόνασεν
1 ἐποιήσαμεν
1 ἔπραττον
1 ἐπωνυμίας
1 ἐργασάμενος
1 ἐρήσομαι
1 ἔριν
1 ἐρόμενον
1 ἔρχησθε
1 ἐρώτησιν
1 ἐρωτῶντας
1 Ἐσάλπιζον
1 ἐσθῆτα
1 ἐσμεν
1 ἔσπευσε
1 ἐσπουδάκατε
1 ἐσταυρωμένον
1 ἐσταύρωσαν
1 Ἔστι
1 ἐστίν
1 ἔστιν
1 ἔστω
1 Ἔστω
1 ἐσώθη
1 ἔσωσε
1 ἑτέρας
1 ἕτερος
1 ἑτέρους
1 ἑτέρῳ
1 ἔτη
1 ἔτρεχον
1 εὖ
1 Εὐαγγελίοις
1 εὐδοκιμοῦντα
1 εὐδοκιμῶν
1 εὐθέως
1 εὐλαβεῖς
1 εὑρεῖν
1 εὗρεν
1 εὕρῃς
1 εὑρίσκει
1 εὐσέβειαν
1 εὐτρεπίζουσιν
1 εὐχαῖς
1 ἐφαμίλλους
1 ἔφθην
1 ἔχει
1 ἔχῃ
1 ἔχῃς
1 ἐχθρός
1 ἐχθρὸς
1 ἐχθρῶν
1 ἔχοντες
1 ἔχω
1 ἔχωσι
1 ἕως
1 ζ
1 Ζαχαρίου
1 ζηλοῖ
1 ζηλοῖς
1 ζηλοῦντας
1 ζήτει
1 ζητεῖν
1 ζώων
1
1
1 ἠβούλετο
1 ἡγεῖσθαι
1 ἡδέως
1 ἠδικήσατε
1 ἤθελεν
1 ἠθέλησεν
1 Ἥκουσας
1 ἠκροβολισάμεθα
1 ἠλαττώσατε
1 ἠλειψάμην
1 Ἠλία
1 ἤλλαξαν
1 ἠλλάξαντο
1 Ἡμεῖς
1 ἡμέρᾳ
1 ἡμέραι
1 ἡμερῶν
1 ἡμέρων
1 ἡμέτερα
1 ἡμετέραν
1 ἡμετέρων
1 ἤμην
1 Ἦν
1 ἠνέσχετο
1 ἠνέσχοντο
1 ἤρεσαν
1 ἤρκει
1 ἡσυχάζειν
1 Ἡσυχάζοντι
1 ἠτιμώσατε
1 ηὐδοκίμησεν
1 ἡψάμεθα
1 θάτερον
1 θαυμάσητε
1 θαυμαστοὶ
1 θαυμαστὸν
1 θεὶς
1 θεμελίους
1 θέμις
1 θεογνωσίαν
1 θεοῖς
1 θεομάχων
1 θεραπείας
1 θεραπεύοντας
1 θεραπεύοντες
1 θεραπεύουσι
1 θήγουσι
1 θηλυμανεῖς
1 θηριάλωτον
1 θήσῃ
1 θόρυβος
1 θύετε
1 θυμιατήριον
1 θύοντες
1 θῦσαι
1 θύσαντες
1 θυσάντων
1 θυσία
1 θυσίαις
1 θώρακα
1 ἰατροῦ
1 ἰγνύαις
1 ἰδίῳ
1 ἴδοι
1 ἰδὼν
1 Ἱερεμίας
1 ἱερεύς
1 Ἱεροσόλυμα
1 Ἱερουσαλὴμ
1 ἱερωσύνῃ
1 Ἰησοῦ
1 ἱλαστήριον
1 ἵν´
1 Ἰουδαϊκῶν
1 Ἰουδαῖοί
1 Ἰουδαῖος
1 Ἰουδαϊσμὸν
1 ΙΟΥΔΑΙΩΝ
1 ἴσον
1 ἵστησι
1 ἱστία
1 ἴσχυεν
1 ἴσως
1 καθ´
1 καθαρὸς
1 καθαρωτέραν
1 καθεῖλε
1 καθελκύσαι
1 καθελὼν
1 καθήμενον
1 καθοπλιζόμεθα
1 καθοπλίζουσι
1 καιρὸς
1 κἀκεῖνο
1 κἀκείνων
1 κακίαν
1 κακίας
1 καλὰ
1 κάλαμον
1 καλάμῳ
1 Καλεῖ
1 καλεῖ
1 καλεῖν
1 καλῶν
1 καμάραν
1 καμαρώσας
1 κάμνων
1 κἀμοὶ
1 Κἂν
1 κανόνι
1 καρπῶσαι
1 κατ´
1 ΚΑΤΑ
1 καταβαλόντες
1 καταδρομὴν
1 κατακρίσεως
1 καταλιμπανόμενα
1 καταλιπεῖν
1 καταξαίνονται
1 καταπατοῦσι
1 κατασκευάσαι
1 κατασκευὴν
1 κατασκευῆς
1 καταφανὲς
1 καταφανὴς
1 καταφρονῆσαι
1 καταφρονήσαντας
1 καταψηφίζεσθαι
1 κατεδήσατο
1 κατεδίκασεν
1 κατέλυσε
1 κατέλυσεν
1 κατενεχθέν
1 κατέσκαψε
1 κατεσταλμένῳ
1 κατέστησε
1 κάτεχε
1 κατέχεις
1 κατορύξας
1 κελεύει
1 κελεύοντος
1 κελεῦσαι
1 κερδάνῃς
1 κεφάλαιον
1 κεφαλὴν
1 κεχρῆσθαι
1 κέχρηται
1 Κηδὰρ
1 κιβωτός
1 κλέπτοντες
1 κοινὸν
1 κοινωνεῖς
1 κολαζόμενον
1 κομίζοντες
1 κομίσας
1 κράτος
1 κρέας
1 κρημνῶν
1 κριῶν
1 κρύπτει
1 κύνας
1 κύριοι
1 κυρίοις
1 κωλύει
1 κωλύοντες
1 κωλύσητε
1 κωμαζόντων
1 κώπας
1 λάβοι
1 λάβοιεν
1 λαβὼν
1 λαγνείαν
1 λάθρα
1 λαθραίως
1 λακτιζόντων
1 Λάλησον
1 λάμψαντας
1 λανθανόντως
1 λαὸς
1 λατρείαν
1 λατρείας
1 λατρεύομεν
1 λατρεύουσιν
1 λέγε
1 λέγητε
1 λέγομεν
1 λεγόμενον
1 λέγοντα
1 λέγοντας
1 λεγούσης
1 λέγωσι
1 λειμῶνί
1 λῃσταὶ
1 λῃστὰς
1 λίθοις
1 λίθον
1 λιμένα
1 λιπαίνοντες
1 Λόγος
1 λοιδορῇ
1 λοιδορούντων
1 λοιπὴν
1 λοιπόν
1 λοιπὸν
1 Μαίνεσθε
1 μαινομένους
1 μακρᾷ
1 μακράν
1 μακροτέραν
1 μακρῶν
1 μάλιστα
1 Μᾶλλον
1 μάρτυρα
1 μάρτυρας
1 μάρτυρες
1 μαρτύρων
1 μάχεσθαι
1 μάχεται
1 μάχη
1 μάχης
1 μάχονται
1 ΜΕΓΑΛ
1 μεγάλοις
1 μέθης
1 μεθιστάμενος
1 μεθόδου
1 μεθυόντων
1 μεῖζον
1 Μείζονα
1 μείζων
1 μειῶσαί
1 μέλει
1 μέλεσι
1 μέλλοιμεν
1 μέλλοντα
1 μελλούσης
1 μένειν
1 μένετε
1 μενέτω
1 μέσῳ
1 μετ´
1 Μετὰ
1 μεταχειρίζονται
1 μέτεισι
1 μετέλαβεν
1 μετέπεσαν
1 μετέχοντες
1 μετέχων
1 μέχρι
1 Μή
1 μῆνα
1 μηνός
1 μία
1 μιᾷ
1 μιαροὶ
1 μιγνύεις
1 μικροτέρῳ
1 μιμεῖσθαι
1 μίμησαί
1 μιμήσει
1 μιμούμενοι
1 μίσει
1 μισθὸς
1 μισθῷ
1 μόνη
1 μόνην
1 μονονουχὶ
1 μου
1 μυρία
1 μυρίων
1 Μωϋσέως
1 Μωϋσῇ
1 Μωϋσῆν
1 Μωϋσῆς
1 ναὸς
1 νέμεσθαι
1 νενηστεύκατέ
1 νήσους
1 νηστεύεις
1 νηστεύοντας
1 νηστεύουσιν
1 νηστεύσαντες
1 νηστευσάντων
1 νηστεύων
1 νομίζετε
1 νομίζηται
1 νομιζομένων
1 νομίμων
1 νομίσῃς
1 νομοθετῶν
1 νόμοις
1 νόμῳ
1 νοσῶν
1 νουμηνιῶν
1 νυνὶ
1 νωθρίαν
1 ὁδῷ
1 Οἱ
1 οἳ
1 οἰκειότερος
1 οἰκέτην
1 οἰκίας
1 οἰκοδομὴν
1 οἰκοδομῆς
1 οἰκοδόμος
1 οἴκοθεν
1 οἴκοι
1 οἰκουμένη
1 οἰκουμένην
1 οἰκοῦντας
1 οἰκούντων
1 οἰκῶν
1 οἶνος
1 οἷς
1 ὄκνον
1 ὀλίγον
1 ὁλοκαυτώμασιν
1 ὁλοκαυτωμάτων
1 ὁλόκληρον
1 ὀλολύξαντες
1 ὅλως
1 ὁμοθυμαδὸν
1 ὃν
1 ὄντας
1 ὄντες
1 Ὅπερ
1 ὅπερ
1 Ὅπου
1 ὁπωσοῦν
1 ὅρασιν
1 ὀργάνοις
1 ὀρθῆς
1 ὄροφον
1 ὁρῶ
1 Ὃς
1 ὃς
1 ὅσα
1 ὅσην
1 ὅσον
1 ὅταν
1 Ὅτε
1 Οὐδαμῶς
1 οὐδεμιᾷ
1 οὐδενὶ
1 οὐδέποτε
1 οὐκέθ´
1 οὐκοῦν
1 οὐρανῷ
1 οὓς
1 οὖσι
1 Οὗτοι
1 ὀφθαλμοὺς
1 ὀφθαλμῶν
1 ὀφθῆναί
1 ὄχθας
1 ὄψεως
1 παῖδες
1 παίδων
1 παίζουσι
1 παλαιοὺς
1 Πάλιν
1 Πάντα
1 πανταχόθεν
1 πάντες
1 παντὶ
1 παντὸς
1 παραβαίνειν
1 παραβῶσιν
1 παράγγελμα
1 παραγενόμενος
1 παράγω
1 παραδείγματι
1 παράδοξον
1 παραδοξότερον
1 παραινούντων
1 παραινῶν
1 παραιτήσῃ
1 παρακαλέσαι
1 παρακαλοῦντες
1 παράνομόν
1 παρανομώτατον
1 παρανομωτέρα
1 παρασκευάζονται
1 παρασκευὰς
1 παρασύροντα
1 παρασχώμεθα
1 παρατηρεῖν
1 παρατηρήσει
1 παρατηρήσεώς
1 παρατηροῦντες
1 παρελθόντος
1 παρεπορεύετο
1 παρῆλθεν
1 παρόντας
1 παρορῶν
1 παρὼν
1 πᾶσα
1 πᾶσαν
1 πάσας
1 πᾶσιν
1 ΠΑΣΧΑ
1 πάσχειν
1 πάσχουσι
1 πατάξαι
1 πατάξει
1 πάταξον
1 Πάταξόν
1 Πάταξον
1 Πατέρα
1 πατρῴαν
1 Παῦλος
1 πειθόμενοι
1 πείσεται
1 πείσῃ
1 πεισθέντος
1 πενθῶν
1 πεντηκοστὴν
1 πεπεῖσθαι
1 πεπλανημένους
1 πεπλανημένων
1 περαιτέρω
1 περιεβάλετο
1 περιεβλέπετο
1 περιέδησε
1 περιελὼν
1 περιεργάζεσθαι
1 περιεργάζομαι
1 περιεργασάσθω
1 περιίστασθαι
1 περιόδων
1 περιουσίας
1 περισκοποῦσι
1 περιφράττομεν
1 περιφράττουσι
1 Πέρσης
1 Περσῶν
1 πεύκην
1 πιστὸς
1 πλείονος
1 πλείους
1 πλεονάσῃς
1 πλευρὰ
1 πληγὰς
1 πλημμέλεια
1 Πλήρης
1 πληροῦντες
1 πληρῶν
1 πληρώσας
1 πλησίον
1 πλοίου
1 πόθεν
1 ποίᾳ
1 Ποῖα
1 ποίας
1 ποιεῖσθαι
1 ποιήσει
1 ποιήσῃ
1 ποιήσησθε
1 Ποίησον
1 ποιήσωμεν
1 ποιμένες
1 ποίμνην
1 ποίμνης
1 ποιουμένους
1 ποιοῦσιν
1 πολέμιον
1 πολέμου
1 πόλεων
1 πόλις
1 πολιτεία
1 πολλὴ
1 πολλὴν
1 πολλοῦ
1 πολὺ
1 πολυπραγμονησάτω
1 πολυπραγμονῶ
1 πονηροῖς
1 Πορεύεσθε
1 πόσον
1 ποτέ
1 Πότε
1 πότερον
1 που
1 Ποῦ
1 πρᾶγμα
1 πράγματα
1 πραττόμενον
1 προγόνων
1 προθυμίας
1 προΐεσαι
1 προλαβόντες
1 πρόνοιαν
1 προνοοῦντας
1 Πρὸς
1 πρός
1 προσάγειν
1 προσδοκῶντες
1 προσεδόκων
1 προσεδρίας
1 προσέταξε
1 προσέχοντας
1 προσέχοντες
1 προσήκοντα
1 προσῆλθον
1 προσθεὶς
1 προσκυνεῖν
1 προστάγματα
1 προστάγματι
1 προστάττοντος
1 προτέραν
1 πρότερος
1 προφήτας
1 πρώτην
1 πρῶτον
1 πρώτους
1 πυκτεύειν
1 πυρέττοντα
1 πυροῦμαι
1 πως
1 πώς
1 ῥᾴδιον
1 ῥᾳδίως
1 ῥᾳθυμεῖν
1 ῥᾳθυμίαν
1 ῥᾳθυμίας
1 ῥᾴθυμοί
1 ῥάπτουσι
1 ῥοπάλοις
1 ῥοπῇ
1 ῥύμης
1 σαββάτων
1 ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ
1 σαλπιεῖτε
1 σαλπίζοντας
1 σατε
1 σαφεστάτης
1 σαφῶς
1 σεαυτῷ
1 σήμερον
1 Σήμερον
1 σηπομένων
1 σκανδαλίζεται
1 σκάφος
1 σκεῦος
1 σκεύους
1 σκηνὴ
1 σκηνοπηγίας
1 σκιρτῶντες
1 σκοπεῖν
1 σκοποῖμεν
1 Σοδομίτας
1 Σοδόμοις
1 Σοδόμων
1 σοφισμάτων
1 σοφοὶ
1 σοφωτάτης
1 σπονδεῖα
1 σπουδάζουσιν
1 σπουδαῖον
1 στάντες
1 σταυρωθέντα
1 στέαρ
1 στενάζειν
1 Στέφανος
1 στήσῃ
1 Στῆτε
1 στόμα
1 στόματι
1 στρατείαν
1 στρατιῶται
1 συγγένειαν
1 συγγενῶν
1 συγκαταβαίνων
1 συγκεχωρημένον
1 σύγχυσις
1 συμβάντων
1 σύμπαντας
1 συμφωνεῖ
1 σὺν
1 συναγαγὼν
1 συναγωγὰς
1 συναγωγῇ
1 συναγωγῆς
1 σύναξιν
1 συνδήσας
1 συνείδησιν
1 συνειδὸς
1 συνέρχεσθε
1 συνετοὶ
1 συνέτριψε
1 συνέτριψεν
1 συνομολογήσαιεν
1 συνομολογοῦντα
1 συντελεῖν
1 συντελῇ
1 συντρέχουσι
1 συντριβῆς
1 συντρίψαι
1 συνωμολόγηται
1 σύριγγα
1 συρίζουσιν
1 σφενδόνην
1 σφοδρότητος
1 σώζεσθαι
1 σωζόμενον
1 σωμάτων
1 σῶν
1 σῶσαι
1 σώσας
1 σωτηρίων
1 Τ
1 Τάδε
1 ΤΑΣ
1 ταύρων
1 Ταῦτα
1 ταύτας
1 ταύτῃ
1 τάφρους
1 ταχέως
1 ταχίστην
1 τελαμῶνι
1 τέλει
1 τελευτᾷ
1 τελευτῆς
1 τέλους
1 τεσσαρεσκαιδεκάτῃ
1 τεσσαρεσκαιδεκάτην
1 τεσσαρεσκαιδεκάτης
1 τέταρτος
1 τετάχθαι
1 τεύξῃ
1 τέως
1 Τῇ
1 τηρεῖν
1 τηρῆσαι
1 τηρήσαντες
1 τηρούμενα
1 τιμᾶται
1 τιμῆς
1 τιμιώτερα
1 τιμωρίαν
1 τιμωριῶν
1 τινά
1 τινὰς
1 τινες
1 τινὲς
1 τίσῃ
1 Τὸ
1 τοιούτων
1 τούς
1 τουτέστιν
1 Τούτους
1 τούτους
1 Τούτῳ
1 τράγων
1 τρέφουσι
1 τρέχετε
1 τρέχοντας
1 τρέχουσι
1 τρίτης
1 τριῶν
1 τρόπιν
1 τυμβωρύχοι
1 τύπτῃ
1 τυπτήσας
1 τυχόντων
1 Τῶν
1 ὕβρεσιν
1 ὑβρίζῃ
1 ὑβριζόντων
1 ὑβρισθῆναι
1 ὑγίειαν
1 ὑδάτων
1 υἱοῖς
1 ὑμετέρᾳ
1 ὑμετέραν
1 ὑπ´
1 ὑπάκουε
1 ὑπέμεινε
1 ὑπήκουσας
1 ὑπὸ
1 ὑπόθεσις
1 Ὑποθώμεθα
1 ὑπομεῖναι
1 ὑστερήσωμεν
1 ὕστερον
1 φαίνωνται
1 φανερῶς
1 φαῦλα
1 φαυλότατον
1 φειδοῦς
1 φειδώ
1 φεισάμενος
1 φείσηται
1 φείσηταί
1 φέρε
1 φερομένῳ
1 φέροντες
1 φεύγειν
1 φησίν
1 φθάνουσιν
1 φθάσῃ
1 φιλανθρωπεύσηται
1 φιλόθεοι
1 φιλονεικίαν
1 φιλονεικοῦσι
1 φιλόπονοι
1 φίλος
1 φιλοσοφίᾳ
1 φιλοσοφίας
1 φιλοῦμεν
1 φίλων
1 Φινεὲς
1 φονεύσας
1 φονεύσῃ
1 φόνος
1 φόνου
1 φόνους
1 φρονεῖ
1 φρονεῖν
1 φρονοῦντας
1 φρονῶν
1 Φύλαξόν
1 φυλάττεσθαι
1 φυλαττόντων
1 φύσει
1 φύσις
1 φωνῇ
1 χαλεπώτεροι
1 χαλινοὺς
1 χαρισάμενος
1 χείμαῤῥον
1 χειμῶνος
1 χεῖρα
1 χειρῶν
1 χερουβὶμ
1 Χετιεὶμ
1 χορεύοντα
1 χρεία
1 χρείαν
1 χρή
1 χρήσασθαι
1 Χριστιανισμός
1 χρόνον
1 χρυσοῦν
1 χρώμενοι
1 χρώμενος
1 χωλανεῖτε
1 χώματα
1 χώραν
1 χωρὶς
1 ψῆφοι
1 ψῆφον
1 ψήφους
1 ψιλήν
1 ψυχροποσία
1 ὥρας
1 ὡσπεροῦν
1 Ὥστε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009