HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  443 formes différentes pour 899 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 λήθεαι
1 ἐπεύξεαι
1 εὔχεαι
1 ἀφίκηαι
1 βέβληαι
1 γένηαι
2 ἑδριάασθαι
2 μάρνασθαι
1 μαχέσασθαι
1 μυθήσασθαι
1 φάσθαι
1 κυλίνδεσθαι
1 νέεσθαι
1 ὑποθέσθαι
1 πυθέσθαι
2 ἑλέσθαι
1 ἵξεσθαι
1 ἕπεσθαι
1 φέρεσθαι
1 στήσεσθαι
1 ἔσσεσθαι
2 θωρήσσεσθαι
1 μετακλαύσεσθαι
1 θεύσεσθαι
1 ἀναπλεύσεσθαι
3 μάχεσθαι
1 προμάχεσθαι
1 εὔχεσθαι
1 κεῖσθαι
1 ζώννυσθαι
1 δεδιδάχθαι
1 ὀξεῖαι
1 παρειαί
1 χρύσειαι
1 Νηλήϊαι
1 δοιαὶ
1 μεμαυῖαι
1 Εἰλείθυιαι
1 ἐκπεφυυῖαι
10 καί
115 καὶ
1 κεφαλαὶ
1 χαμαὶ
1 ὀΐομαι
1 τλήσομαι
1 ἐπιείσομαι
1 ἔρχομαι
1 φέβωμαι
1 ἑστάμεναι
1 πινέμεναι
1 ἀλεξέμεναι
1 μιχθήμεναι
1 ἔμμεναι
1 δόμεναι
1 καιόμεναί
1 κατακτεῖναι
1 εἶναι
1 δῦναι
2 ὀδύναι
1 δοῦναι
1 δέξαι
1 ὀρέξαι
1 ῥῆξαί
1 θοαὶ
1 ὑπαὶ
1 παραὶ
1 ἆσαι
1 χραισμῆσαι
2 διαρραῖσαι
1 Μοῦσαι
2 ἔχουσαι
1 τιμῶσαι
1 ἱδρῶσαι
2 κέαται
1 βεβλήαται
1 σκίδναται
1 δύναταί
1 δεταί
1 κήδεται
2 κυλίνδεται
1 βιάζεται
1 πύθεται
2 ἅλεται
1 πέλεται
1 βόλεται
1 ἱκάνεται
1 κιχάνεται
1 γίγνεται
2 ἀναφαίνεται
1 ἐσφέρεται
1 ὀλοφύρεται
1 ἀπονήσεται
1 πείσεται
1 δαμάσσεται
3 ἔσσεται
1 πίθηται
1 ἀφίκηται
2 βέβληται
1 κέκληται
1 ὄληται
1 γένηται
1 ἀγχιμαχηταὶ
1 κεῖται
1 πεσέονται
1 ὀρίνονται
1 φθίσονται
1 ἀΐσσονται
1 ἀποίχονται
1 θέρωνται
1 σεύωνται
1 ἀπόσχωνται
1 οὔτασται
1 ὠμησταὶ
1 πλεῖσται
1 ὄρνυται
2 ἀγροιῶται
1 μάστιγι
2 δι
1 παιδὶ
2 Ἄϊδι
3 Ἤλιδι
1 γλαυκώπιδι
1 ὑπεραέϊ
1 ἄγει
1 Διομήδεϊ
1 κύδεϊ
1 οὔδει
1 κλονέει
1 γεγήθει
1 εἰληλούθει
1 προΐει
1 ἀφίει
1 αἰεὶ
1 σάκεϊ
2 ἐβεβήκει
1 ἑστήκει
1 ὁμίλει
1 βάλλει
1 νέμεϊ
1 ἱκάνει
2 μένει
1 ὑπερμενεῖ
1 ἀλεείνει
1 ὀρίνει
1 ἐγγυαλίξει
2 ὀξέϊ
1 ὀξεῖ
8 ἐπεί
12 ἐπεὶ
1 ἄγρει
1 ζώγρει
1 φέρει
2 χαλκήρεϊ
1 ἐλεαίρει
1 κείρει
1 αἱρεῖ
1 τρεῖ
1 ὀρώρει
1 πρήσσει
1 λαφύσσει
2 μεγακήτεϊ
1 δάπτει
1 πίπτει
1 κάρτεϊ
1 ἀΰτει
1 ἰθύει
1 νέφεϊ
1 τρέφει
1 ξίφει
1 ξίφεϊ
1 ἔγχει
1 ἔγχεϊ
3 ἔγχεΐ
1 ἔχει
2 βασιλῆϊ
4 Ἀχιλῆϊ
2 νηῒ
2 Ἄρηϊ
1 ἄρηι
1 Ὀδυσῆϊ
2 ἴθι
3 ὅθι
1 ὄρθι
4 αὖθι
1 ἄνωχθι
1 ἠῶθι
3 Διῒ
1 Διί
4 Διὶ
1 ἐριβώλακι
1 μέλι
1 χίλι
1 φημὶ
1 φημι
1 ἡβώοιμι
1 ἄμμι
1 ποιμένι
8 ἐνὶ
2 ἔνι
2 ἑνὶ
1 τριγλώχινι
1 Μαχάονι
1 δαίμονι
2 Ἀγαμέμνονι
2 δαΐφρονι
1 Ποσειδάωνι
1 Κόωνι
1 λαοὶ
1 Δαναοὶ
1 ὠμοφάγοι
1 θεοί
1 χάλκεοι
1 κυάνεοι
1 ἔοι
1 πεζοί
1 πεζοὶ
1 πρόρριζοι
1 αἰζηοὶ
1 ἠοῖ
4 Ἀχαιοί
7 Ἀχαιοὶ
2 δῖοι
1 ἔνδιοι
1 Ἀργεῖοι
4 Ἐπειοὶ
1 χρύσειοι
1 ἀρήϊοι
1 κίοι
1 Λύκιοι
1 πλησίοι
2 ἐναντίοι
1 ἀντίοι
1 ὕπτιοι
1 ἐννύχιοι
1 ἰοί
1 κακοὶ
1 ὀρφανικοί
1 μογοστόκοι
1 λευκοί
1 λύκοι
1 βάλοι
1 ὀμφαλοὶ
1 ἕκηλοι
1 ἧλοι
1 δειλοὶ
3 φίλοι
1 κύκλοι
4 ἄλλοι
1 πολλοί
2 πολλοὶ
1 πῶλοι
7 μοι
2 ἐμοὶ
1 ἄλκιμοι
1 οἶμοι
3 μεγάθυμοι
1 ὑπέρθυμοι
1 βωμοί
1 Δάρδανοι
2 οὐτάμενοί
1 ἱέμενοι
2 βεβλημένοι
1 ἐπειγόμενοι
2 κεκλόμενοι
1 συναγρόμενοι
1 τειρόμενοι
1 ἀνασχόμενοι
1 εὐχόμενοι
1 κεκακωμένοι
1 δαφοινοὶ
1 θάμνοι
1 πίσυνοι
2 οἰωνοὶ
7 ἵπποι
1 ἐρίγδουποι
1 θαλεροί
1 ἕτεροι
1 φίλτεροι
1 φέροι
1 ἀθλοφόροι
1 ἰητροὶ
1 παῦροι
1 ἐπίκουροι
2 σοί
2 σοὶ
1 ὅσοι
2 ὅσσοι
3 τοὶ
1 τοί
6 τοι
9 ἤτοι
3 ἄριστοι
3 αὐτοί
3 αὐτοὶ
1 ἀμφίδρυφοί
1 πάννυχοι
2 λαίλαπι
26 ἐπὶ
2 ἐπί
5 ἔπι
1 ἠέρι
14 περὶ
1 πέρι
1 μητέρι
1 θηρὶ
3 χειρὶ
1 Ἶρι
2 ἄορί
1 ἄορι
3 Ἕκτορι
1 Νέστορί
18 δουρὶ
3 δουρί
1 ἔγκασι
1 πεφρίκασι
1 ἅρμασι
1 στήθεσι
1 οὔρεσι
3 τεύχεσι
1 Ἱππασίδῃσι
1 τίθησι
1 κονίῃσι
1 πολλῇσι
1 χραίσμῃσι
1 γλαφυρῇσι
1 γναμπτῇσι
1 θηρευτῇσι
1 ἀριστεύῃσι
1 κορυφῇσι
1 τύχῃσι
2 ᾗσι
1 προϊεῖσι
1 ἀπερείσι
1 κάτεισι
6 Δαναοῖσι
1 λύγοισι
2 Ἀργείοισι
1 Ἠλείοισι
2 δηΐοισι
1 Πυλίοισι
2 μεγάλοισί
1 ῥοπάλοισι
1 ἀλλήλοισι
1 ἥλοισι
1 κνημοῖσι
1 κλισμοῖσι
1 ὤμοισι
1 πυκινοῖσι
1 ἵπποισι
1 μεγάροισι
1 ἑτάροισι
1 ἱεροῖσι
1 ἡμετέροισι
1 ποντοπόροισι
1 προθύροισι
1 μέσσοισι
2 τοῖσι
1 πυμάτοισι
1 ἀθανάτοισι
1 βροτοῖσι
1 γναμπτοῖσι
1 ξυστοῖσι
3 πρώτοισι
1 μόσχοισι
1 σφίσι
1 εἰσι
1 εἶσι
1 οἷσι
1 τριηκόσι
1 ἐείκοσι
1 εἴκοσι
1 χερσί
1 χερσὶ
1 πόδεσσι
2 βελέεσσι
1 τελέεσσι
1 νήεσσι
1 ὄεσσι
3 Τρώεσσι
1 ἐσσι
1 ἱππεῦσι
4 νηυσὶ
1 κυσὶ
1 ὀδοῦσι
1 κτεριοῦσί
1 ὀλέκουσι
1 καθαιρήσουσι
1 σχήσουσι
1 ἀΐσσουσι
1 ἐρύουσι
1 ῥύσι
1 εἰῶσι
1 Τρωσὶ
1 Τρωσί
1 ἀναπνεύσωσι
7 τι
6 τί
2 ὕδατι
3 ἤματι
3 αἵματι
1 κρατὶ
1 ἀργέτι
1 οὐκέτι
4 ἔτι
1 ἀμογητὶ
1 ἀέκητι
1 Ἰφιδάμαντι
1 μεταστρεφθέντι
1 λέοντι
1 κιόντι
1 ἄκοντι
1 θανόντι
1 τετιηότι
1 ποτὶ
1 προτί
3 προτὶ
1 ἐστι
1 ἐστὶ
2 ἔστι
1 κνήστι
1 ὅττι
1 συῒ
1 φαινομένηφι
2 ἀμφί
10 ἀμφὶ
1 χαλκόφι
1 τρόφι
5 σφι
1 στήθεσφι
2 νόσφι
2 ἄγχι
1 ἧχι
4 νῶϊ
1 σφῶϊ
7 εἰ
5 αἴ
10 εἴ
27 οἱ
2 αἵ
2 οἵ
1 αἳ
21 οἳ
1 οἷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006