HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, Iliade, chant III

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  440 formes différentes pour 712 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἄν
6 ἂν
1 Ἂν
1 ἀν
1 ἵν
2 ἥν
1 ἦν
27 ἐν
2 ἐὼν
1 ἰὼν
1 αἰὲν
1 ἔβαν
1 μέγαν
1 πημήνειαν
1 λᾶαν
1 λαῶν
1 νεῖμαν
1 Δαναῶν
2 μέλαιναν
1 ἔρυξαν
1 κεραὸν
1 μάχαιραν
1 πουλυβότειραν
4 ἦσαν
2 ἴσαν
2 αἶσαν
1 ἱδρύνθησαν
1 θωρήχθησαν
1 ἐφώρμησαν
1 ἐχάρησαν
1 κόμισαν
1 ἰοῦσαν
1 λειριόεσσαν
1 ἀμπελόεσσαν
1 ἠνεμόεσσαν
1 ἔχευαν
3 ἔφαν
4 ἐγὼν
1 ἰδών
5 ἰδὼν
1 σχεδὸν
4 ἦεν
1 λάβεν
1 πέπηγεν
1 ἁδεῖν
1 δαμεῖεν
1 προμάχιζεν
1 ἑθεν
5 θεῶν
2 Ἴδηθεν
1 κόσμηθεν
1 Κρήτηθεν
1 προπάροιθεν
1 ἐλθεῖν
1 ἦλθεν
1 λάθεν
1 καθύπερθεν
1 ἑκάτερθεν
1 κατεύνασθεν
1 πρόσθεν
1 ἔμιχθεν
1 ἑτέρωθεν
1 ἀναΐξειεν
1 ἐσαθρήσειεν
9 κεν
1 ἔθηκεν
1 κατέθηκεν
3 ἔοικεν
2 εἴπεσκεν
1 ἔχεσκεν
1 στάσκεν
1 βάλεν
1 ὄφελεν
1 πάλλεν
1 κουλεόν
1 ναίοιμεν
2 ἀποτινέμεν
1 ἀλεξέμεν
1 τραπείομεν
1 οἴσομεν
1 τάμωμεν
2 τεῖνεν
2 ἔδυνεν
1 ὄτρυνεν
1 ῥῆξεν
1 ἔρρηξεν
1 πλῆξεν
1 ᾤμωξεν
2 προσέειπεν
1 μετέειπεν
1 τέρεν
1 ὄρωρεν
1 ῥίγησεν
1 ἐνίκησεν
2 ἐνόησεν
1 ἀνεχώρησεν
1 ἔδεισεν
1 ἐνέπασσεν
1 νείκεσσεν
1 ξείνισσεν
1 ἄϋσεν
1 ὄρουσεν
1 ἐκέλευεν
1 ἔνευεν
1 κατέχευεν
1 ἔχεν
1 ὑπείρεχεν
1 κάτεχεν
1 ἀμφεκάλυψεν
1 ἔην
1 βίην
1 λώβην
1 ἐμίγην
1 Φρυγίην
1 ἐδάην
1 ἐπιτροχάδην
1 Ἀργείην
1 κατηφείην
1 ἑσπέσθην
1 ἐλέχθην
1 Λαοδίκην
1 ὁμηλικίην
1 ὕλην
1 παρδαλέην
1 μεγάλην
1 δούλην
1 φίλην
1 ὀμίχλην
1 μυθησαίμην
1 βουλοίμην
1 ἑπόμην
1 ἐφάμην
6 Ἑλένην
1 κυνέην
1 γνοίην
2 Τροίην
1 λαπάρην
1 ἑτέρην
1 πορφυρέην
2 ἴσην
1 τηλυγέτην
1 ἀλείτην
1 Θυμοίτην
1 ἀρίστην
1 στήτην
1 μάχην
1 ἀγαθὸν
1 ἔβαιν
1 Σκαιῶν
12 Ἀχαιῶν
1 ἰδέειν
1 ἠπεροπεύειν
1 καθίζειν
2 πολεμίζειν
1 ἤσκειν
1 τίνειν
3 ἐρέειν
1 φέρειν
1 πάσχειν
1 κιών
1 πάλιν
9 μιν
1 ἵππουριν
1 εἵμασιν
1 δῶσιν
1 εἰσιν
1 εἶσιν
1 βασιλεῦσιν
1 τεύχεσιν
1 ἵησιν
2 μύθοισιν
3 ἀλλήλοισιν
4 ὤμοισιν
1 ἀγρομένοισιν
1 στέρνοισιν
1 ποντοπόροισιν
2 ἀμφοτέροισιν
1 ἀργυρέοισιν
1 ποιμέσιν
1 κνήμῃσιν
1 δυσμενέσιν
1 ὀθόνῃσιν
1 ἐκτάμνῃσιν
3 ὀφθαλμοῖσιν
1 χαλεποῖσιν
1 τοῖσιν
1 Τοῖσιν
2 πόσιν
2 πᾶσιν
1 χειμερίῃσιν
1 τεττίγεσσιν
1 πόδεσσιν
1 νιφάδεσσιν
3 στήθεσσιν
1 ἡγεμόνεσσιν
2 ἐπέεσσιν
1 δεπάεσσιν
1 χείρεσσιν
1 Τρώεσσιν
1 λεχέεσσιν
1 μετέῃσιν
1 αἰειγενέτῃσιν
1 καλέουσιν
1 ἐθέλωσιν
3 τιν
1 παράκοιτιν
2 ἐστιν
2 παλάμηφιν
2 σφιν
1 ἑκὼν
1 ἀκὴν
1 κακὸν
1 κακῶν
1 κακὴν
3 γυναικῶν
1 λευκόν
1 γλυκὺν
1 ἑλών
2 ἑλὼν
1 ἔβαλόν
2 καλὸν
1 ἁπαλὴν
1 ἀμπεπαλὼν
1 κεφαλήν
1 πολὺν
3 ἡμῖν
1 ἐμόν
3 μέν
27 μὲν
1 Πρίαμόν
3 τιμὴν
3 θυμὸν
11 νῦν
1 Νῦν
1 οὐρανὸν
1 φαεινὸν
2 δεινὸν
1 ἐρατεινήν
2 ἀρνῶν
1 οἰῶν
6 οὖν
5 Μενέλαον
1 βοὴν
1 σύναγον
1 πύργον
1 μίσγον
1 φύγον
2 ἴδον
2 δῖον
2 πεδίον
2 χάλκεον
1 ἔπλεον
1 ᾔνεον
1 διεμέτρεον
1 ἔκχεον
1 ὄζον
1 ἦλθον
3 μῦθον
1 τίνυσθον
1 εἰσήλυθον
1 Ταλθύβιον
2 ἀντίβιον
1 κέρδιον
2 δολιχόσκιον
2 Ἴλιον
1 νήϊον
1 ἄγριον
1 πελώριον
1 ἐτώσιον
1 ὑπόψιον
1 ξεινοδόκον
1 οἶκον
1 ἐπίορκον
2 ἀργυρόηλον
2 ὅμιλον
4 ἀρηΐφιλον
1 ἄλλον
1 ἔβαλλον
1 πάλλον
4 φίλον
1 φάλον
1 ἱππόδαμον
2 θάλαμον
1 Πρίαμον
2 δόμον
2 πόλεμον
1 ὀλβιόδαιμον
1 ἄλκιμον
1 ὄβριμον
1 πρόμον
1 νέον
1 ἐκεύθανον
1 ἵκανον
2 κεῖνον
1 ἀποφθίμενον
1 μαρνάμενον
1 μαχεσσάμενον
1 ἐρχόμενον
1 ὕφαινον
1 λάϊνον
1 πεπρωμένον
1 Οἶνον
2 οἶνον
1 χρόνον
1 φόνον
1 Πάνθοον
1 Ὄλυμπον
1 ὄμβρον
7 Ἀλέξανδρον
1 ἵμερον
1 ἕτερον
2 δεύτερον
1 Δεύτερον
1 ἀμφότερον
1 σκῆπτρον
2 φέρον
4 δίφρον
1 χῶρον
1 ἶσον
1 ὅσον
1 πλησίον
1 κάθισον
1 δάμασσον
1 διέπρησσον
3 μέσσον
1 ἀθέσφατον
1 ἄσπετον
1 εὔτυκτον
1 ἀντίον
1 ἐναντίον
1 πόντον
1 οἶτον
2 ἱππόβοτον
2 πρῶτον
1 τρίτον
1 Κλυτίον
1 ἀγόρευον
1 ἔλαφον
1 ὑψόροφον
1 ἔχον
1 ἄλοχον
1 ἔπασχον
1 ἀνέσχον
1 Λάμπόν
1 καρπὸν
2 ἄρν
1 στιβαρόν
1 γεραρόν
7 ἀνδρῶν
1 εὑρὼν
1 εὐρύν
1 στυγερὴν
1 θαλερὴν
1 πρότερόν
1 δειρὴν
1 δειρήν
1 μακρὸν
1 χορὸν
1 πρίν
1 πρὶν
1 θυγατρῶν
3 σὺν
1 φρεσὶν
1 θάμβησέν
1 φώνησέν
1 ἰοῖσίν
1 τόσσόν
1 εἴρυσσέν
1 Τρωσὶν
5 Τὴν
2 τὴν
4 τὸν
6 Τὸν
1 τόν
1 τῶν
3 αὐτὸν
1 αὐτῶν
1 Κρητῶν
1 νεμεσσητὸν
1 κλειτῶν
1 ζάκοτόν
1 ἐστίν
1 ἱστὸν
1 ἐστὶν
2 υἱὸν
1 νυὸν
2 πολύδακρυν
1 φυὴν
1 διατρυφὲν
1 ἀνασχών
1 στίλβων
1 Οὐκαλέγων
2 μεδέων
2 Ἀργείων
1 μείων
3 κρείων
1 νεέσθων
1 τεκέων
1 Ἑλικάων
1 τοκήων
1 λέων
1 κεφαλέων
1 ἄλλων
1 ἀλλήλων
1 πάλλων
1 πολίων
1 ἡμέων
1 δαίμων
1 παλαμάων
3 ἱπποδάμων
1 μενεαίνων
1 ὀψιγόνων
1 ἀλεείνων
1 ναιομενάων
1 πεινάων
1 μένων
5 Ἀγαμέμνων
1 ἐρχομένων
1 ἀργεννάων
1 Κρονίων
1 γεράνων
3 χαλκοχιτώνων
1 ῥοάων
1 ἵππων
1 μερόπων
2 ἀνθρώπων
1 ὁρόων
1 ἐρωήν
3 γέρων
1 ἐπικούρων
13 Τρώων
1 ἑτάρων
1 ὁπλοτέρων
2 ἀμφοτέρων
2 κρείσσων
1 αἰχμητάων
1 στάντων
1 ὀχέων
1 ἔχων
1 ἀγερώχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/10/2005