HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1400 formes différentes pour 4022 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
16 ὧν
1 ἄν
1 ὄν
9 ὃν
3 ἵν
12 ἣν
42 ἦν
1 Ἦν
2 ὤν
11 ὢν
1 ἓν
1 ἕν
1 ἔν
103 ἐν
10 ἂν
1 Γαλιλαίαν
1 Ἰδουμαίαν
1 Βαταναίαν
1 ῥομφαίαν
3 ἀρχαίαν
1 βίαν
1 Ἀραβίαν
1 ὁμολογίαν
2 ἰδίαν
1 Ἰώδαν
1 Ζαβαδίαν
2 Μηδίαν
1 κηδείαν
1 θείαν
5 οἰκείαν
4 θρησκείαν
3 λείαν
20 βασιλείαν
1 δουλείαν
2 θεραπείαν
2 πορείαν
4 στρατείαν
1 ἱκετείαν
5 προφητείαν
3 Ὀχοζίαν
1 Μάθαν
1 ἀκρίβειαν
1 ἀσέβειαν
3 εὐσέβειαν
1 ἄδειαν
1 ἀλήθειαν
1 συνήθειαν
1 βοήθειαν
3 ἐπιμέλειαν
2 ἀπώλειαν
1 ὠφέλειαν
2 συγγένειαν
1 Ἰάμνειαν
1 ἐπιφάνειαν
16 Σαμάρειαν
1 ἀκολουθήσειαν
1 εὔνοιαν
4 διάνοιαν
1 ὑπόνοιαν
1 μετάνοιαν
1 Φακέαν
2 Ἐζεκίαν
1 ἡλικίαν
1 οἰκίαν
1 πολιορκίαν
1 ἐφῆκαν
8 λαὸν
2 λίαν
4 Ἠλίαν
1 Ἰεζαβέλαν
2 Ἱεζέρελαν
2 Ἰεζέρελαν
3 Ὀθλίαν
1 ἀπήγγειλαν
3 μίαν
1 οὐδεμίαν
1 φιλοτιμίαν
1 παρανομίαν
1 ἐπιθυμίαν
1 ναῶν
1 ναόν
3 ναὸν
1 Λαβίναν
3 ἀπέκτειναν
1 ἔκριναν
1 ἀφθονίαν
2 ἡγεμονίαν
1 ἀφωνίαν
1 ἔπραξαν
1 ἐνέφραξαν
1 προσέταξαν
2 κατέσφαξαν
2 δόξαν
1 εἶρξαν
1 οἵαν
1 σύμπαν
1 ὥραν
2 Ζαχαρίαν
1 μεσημβρίαν
2 ἐνέδραν
2 ἐκάθηραν
1 πονηρίαν
1 θήραν
1 διάπειραν
1 κατῴκτειραν
6 ἡμέραν
2 προσηγορίαν
2 μοῖραν
1 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
2 πέραν
2 λέπραν
3 ἑτέραν
1 προτέραν
1 πέτραν
1 Συρίαν
25 χώραν
3 τιμωρίαν
6 ἦσαν
3 ὁσίαν
1 Σώαν
1 ἐργασίαν
1 ἐχλεύασαν
4 Ἀμασίαν
6 ἅπασαν
3 διήρπασαν
1 ἐστασίασαν
1 ἀποκλείσασαν
1 ἑώρτασαν
1 ἐβάστασαν
1 ἔφασαν
1 καταβᾶσαν
1 ᾔδεσαν
1 δοθεῖσαν
1 ἐπέθεσαν
1 ἀκουσθεῖσαν
1 ἐτίθεσαν
1 παρῄνεσαν
1 εὐλόγησαν
1 ἀπηλλάγησαν
1 κατεπλάγησαν
1 ἀνῃρέθησαν
1 ἐπείσθησαν
1 διετέθησαν
1 ἐδιδάχθησαν
1 μετῴκησαν
3 ἐκκλησίαν
1 παρηνόμησαν
1 ὥρμησαν
1 ἐκόσμησαν
1 ὤνησαν
4 ἐποίησαν
1 κατεκόπησαν
1 ἐτράπησαν
1 συνδιεφθάρησαν
1 ἐκαλλιέρησαν
1 διεσπάρησαν
1 παρρησίαν
1 ἐκαρτέρησαν
1 ἐχώρησαν
1 ἀνεχώρησαν
1 συνεχώρησαν
1 περιέστησαν
1 ἀπέστησαν
1 κατέδεισαν
1 ἐξεκόμισαν
1 ἥγνισαν
1 ἠφάνισαν
1 ἤθροισαν
1 ἤλπισαν
1 Λάχισαν
2 οὖσαν
1 ἔδοσαν
2 παρέδοσαν
1 προελθοῦσαν
1 ἀπελθοῦσαν
1 παρελθοῦσαν
1 Προσελθοῦσαν
1 ἐπιοῦσαν
8 πᾶσαν
2 θάλασσαν
1 ἐκήδευσαν
1 ἐπεβούλευσαν
1 διέλυσαν
1 ἀπέλυσαν
1 ἤνυσαν
1 λέγουσαν
1 κινδυνεύουσαν
1 ἤκουσαν
1 προσελαύνουσαν
1 παρουσίαν
2 ἠξίωσαν
3 ὅταν
4 αἰτίαν
2 δίαιταν
1 ἧτταν
2 Γίτταν
2 γλῶτταν
1 Μυῖαν
3 συμμαχίαν
4 ἡσυχίαν
3 εὐωχίαν
1 κατέσκαψαν
1 ἀντέγραψαν
1 ἀνέθρεψαν
2 ἀνέστρεψαν
1 ὑπέστρεψαν
1 ἔπεμψαν
1 ἀπέπεμψαν
1 ἔκοψαν
1 ἔκρυψαν
5 λαβὼν
1 ἀναλαβὼν
4 παραλαβὼν
1 Παραλαβὼν
3 καταλαβὼν
1 συλλαβὼν
1 ὑπολαβών
1 ἀσεβῶν
3 γῆν
1 αὐγὴν
2 ἀγαγὼν
2 διαγαγὼν
2 ἀναγαγὼν
1 παραγαγὼν
3 διαρπαγὴν
1 σφαγὴν
1 πληγήν
1 χορηγῶν
1 στρατηγὸν
1 συλλογὴν
1 ὁμολογῶν
2 ὀργὴν
2 ὀργήν
1 καινουργῶν
2 φυγὴν
1 διαφυγὼν
1 διαφυγὴν
2 ἰδὼν
4 ὁδὸν
1 Ἀδδὰν
15 μηδὲν
1 ἐπιδὼν
1 Σιδὼν
9 οὐδὲν
1 Δωθαεὶν
3 λαβεῖν
2 ἔλαβεν
1 μεταλαβεῖν
1 συνέλαβεν
2 παρέλαβεν
1 ἀσεβεῖν
1 ἐκφοβεῖν
4 ἤγαγεν
1 εἰσαγαγεῖν
9 ἔλεγεν
1 προύλεγεν
2 διῆγεν
1 φυγεῖν
1 διαφυγεῖν
1 διέφυγεν
1 δεῖν
1 ἰδεῖν
1 περιιδεῖν
1 οἶδεν
1 ἀναιρεθεῖεν
1 κομισθεῖεν
1 διαφθαρεῖεν
1 κατέχεεν
1 κατεσκεύαζεν
1 ἠνάγκαζεν
1 ἐδοκίμαζεν
1 ἐνόμιζεν
1 ἐξύβριζεν
2 θεῶν
3 ὅθεν
11 θεόν
38 θεὸν
1 ἔλαθεν
2 μαθεῖν
1 ἔπαθεν
2 παθεῖν
3 ἐκεῖθεν
1 Ἐκεῖθεν
1 ἐντεῦθεν
3 ἐλθεῖν
1 ἦλθεν
1 διελθεῖν
1 ἐπανελθεῖν
1 διεξελθεῖν
1 παρελθεῖν
3 εἰσελθεῖν
1 συνεισελθεῖν
1 μετελθεῖν
1 ἐξῆλθεν
1 προῆλθεν
2 ἀπῆλθεν
2 εἰσῆλθεν
1 οὐδαμόθεν
1 πόθεν
1 ὄπισθεν
4 ἔμπροσθεν
1 συνελήλυθεν
1 πανταχόθεν
1 ἄπωθεν
1 κελεύσειεν
1 θελήσειεν
1 διαφύγοιεν
7 ποιεῖν
6 ἧκεν
1 συμβέβηκεν
1 ἀφῆκεν
1 ἐξαφῆκεν
1 ἔδωκεν
1 προέδωκεν
1 ἐλεῶν
1 βαλεῖν
1 ἐκβαλεῖν
1 συμβαλεῖν
1 ἐνέβαλεν
1 ἀποκαλεῖν
1 πλημμελεῖν
5 ἀνελεῖν
3 τελεῖν
1 ἐπιτελεῖν
3 ἀπήγγειλεν
1 συνέστειλεν
1 συναπέστειλεν
2 ἔμελλεν
1 ἤμελλεν
1 διοχλεῖν
1 ἐνοχλεῖν
2 δεδηλώκαμεν
1 ἐπεγνώκαμεν
3 προειρήκαμεν
1 προείπαμεν
1 ἐπιδραμεῖν
1 ἐδηλώσαμεν
2 πολεμεῖν
1 ἀποτεμεῖν
1 ἐπεμνήσθημεν
1 ἐτράφημεν
1 ποιήσαιμεν
1 παρανομεῖν
1 ἕξομεν
1 δηλώσομεν
1 μάθωμεν
1 θρέψωμεν
2 νεῶν
4 ἀποθανεῖν
4 ἀπέθανεν
1 διέμενεν
1 συνέβαινεν
1 ἐπαινεῖν
1 παραινεῖν
2 ἀπέκτεινεν
1 ἀνέκρινεν
1 πολυπραγμονεῖν
1 εὐγνωμονεῖν
1 φρονεῖν
1 χειροτονεῖν
6 προσκυνεῖν
1 μετήλλαξεν
1 ἐπέταξεν
9 προσέταξεν
1 ἤνοιξεν
1 ψευδοδοξεῖν
1 ἦρξεν
2 ἀνέζευξεν
1 ὤρυξεν
1 εὐνοεῖν
2 ὑπονοεῖν
1 προνοεῖν
3 εἶπεν
3 εἰπεῖν
3 προεῖπεν
1 προσεῖπεν
1 διέλειπεν
1 προειπεῖν
1 καταλιπεῖν
1 ἐγκαταλιπεῖν
1 κατέλιπεν
1 διέπεμπεν
1 εὗρεν
1 εὑρεῖν
1 καλλιερεῖν
1 τηρεῖν
1 ἐπιχειρεῖν
1 ἄρρεν
1 χρεῶν
1 τιμωρεῖν
1 χωρεῖν
2 κατεσκεύασεν
1 ἔφθασεν
1 συνέπεσεν
1 προσέπεσεν
1 προσπεσεῖν
1 κατέπεσεν
1 ἱερούργησεν
1 ἐξεπήδησεν
1 κατηκολούθησεν
1 ἠπείλησεν
1 παρηνόμησεν
2 ὥρμησεν
2 ἐποίησεν
1 ἐδημηγόρησεν
1 ὠλιγώρησεν
2 ἀνεχώρησεν
1 ᾔτησεν
2 ἐτελεύτησεν
1 ἔστησεν
1 περιέστησεν
1 ἐγκατέστησεν
1 μετέστησεν
1 ἔφησεν
1 ἐνέκλεισεν
1 ἀπῴκισεν
1 κατῴκισεν
1 ἐγκατῴκισεν
1 μετῴκισεν
1 ἐκόμισεν
1 κατεκρήμνισεν
1 ἐκήρυσσεν
1 ἐνεκήδευσεν
11 ἐκέλευσεν
3 συνεβούλευσεν
6 ἐβασίλευσεν
1 ἀνέπνευσεν
2 ἐστράτευσεν
1 ἐπίστευσεν
3 προεφήτευσεν
1 ἐπροφήτευσεν
1 ἔθυσεν
1 ἐμήνυσεν
1 ἐβίωσεν
1 ἐξώρκωσεν
2 ἐδήλωσεν
1 ἠξίωσεν
1 ἠλευθέρωσεν
1 περιέσωσεν
1 αἰτεῖν
1 κρατεῖν
1 νουθετεῖν
1 ἐξαμαρτεῖν
1 εὐχαριστεῖν
1 ὥδευεν
1 συνεβούλευεν
1 ἱκέτευεν
1 ὑπεστρώννυεν
1 ὑπήκουεν
1 ἔτρεφεν
1 μεταχεῖν
8 εἶχεν
1 ἐνηχεῖν
4 ὑπῆρχεν
1 ἔσχεν
1 ἀνασχεῖν
4 παρασχεῖν
1 ὑπέσχεν
2 παρέσχεν
3 κατέσχεν
1 ἔτυχεν
1 τυχεῖν
1 κατέσκαψεν
1 ἔγραψεν
1 ἀντέγραψεν
1 ἐπέτρεψεν
2 ὑπέστρεψεν
1 ἐνέσκηψεν
2 ἔπεμψεν
2 ἐξέπεμψεν
1 ζῶν
4 ζῆν
1 ἔφραζόν
1 ῥιζῶν
1 ἀποζῶν
1 ἄρδην
1 Δαυίδην
1 λήθην
6 δίκην
1 συνθήκην
1 ὁπλοθήκην
3 νίκην
2 Φοινίκην
1 ὅλην
1 ἴλην
4 μεγάλην
1 ἄλλην
1 πύλην
1 Ἱεζερήλην
1 γνώμην
1 συγγνώμην
1 ἑτοίμην
2 ἡγησάμην
4 ἐκείνην
1 ζώνην
1 προειρημένην
1 λίμνην
1 ἀναγεγραμμένην
1 κατειλημμένην
1 λεγομένην
1 παραγενομένην
1 βασιλευομένην
2 καλουμένην
1 εἰρήνην
1 ἱερωσύνην
1 δερματίνην
1 τέχνην
1 Ἰόπην
1 Θαγλαθφαλλασάρην
1 μέσην
1 τηλικαύτην
11 ταύτην
2 ἰδιώτην
1 ὁπλίτην
4 δεσπότην
2 τρίτην
3 ἑκάστην
1 ξέστην
3 Ἰωσαφάτην
9 προφήτην
1 ἔφην
5 μάχην
1 ἀγαθὴν
3 ἀγαθῶν
1 διαλαθὼν
2 μαθὼν
1 μαθών
1 παθὼν
1 βοηθῶν
2 ἐλθὼν
1 συνελθὼν
1 ἐξελθὼν
3 προελθὼν
6 παρελθὼν
2 προσελθὼν
1 κυλισθὲν
2 μισθὸν
1 κομισθὲν
1 κελευσθὲν
1 πραχθὲν
1 συνέβαιν
1 κλαίειν
2 σέβειν
2 ἄγειν
1 φεύγειν
6 λέγειν
1 προλέγειν
1 βραβεύειν
3 θρησκεύειν
1 κελεύειν
2 βασιλεύειν
1 φονεύειν
1 κινδυνεύειν
1 τοξεύειν
2 στρατεύειν
2 προφητεύειν
2 πιστεύειν
1 βαδίζειν
1 κολάζειν
1 θαυμάζειν
1 συμπανηγυρίζειν
1 φράζειν
1 χρῄζειν
2 σώζειν
1 φροντίζειν
1 ἡσυχάζειν
1 ἐπιθύειν
3 ἥκειν
1 διδάσκειν
1 ἐκδιδάσκειν
3 γινώσκειν
1 προσήκειν
1 βάλλειν
1 ἀπαγγέλλειν
2 μέλλειν
1 ἀπολλύειν
1 ψάλλειν
1 ἀπολύειν
1 σημαίνειν
1 λαμβάνειν
1 ἀποκτείνειν
1 μένειν
1 κρίνειν
1 παρατυγχάνειν
1 ἄξειν
1 ἐπιδείξειν
1 φυλάξειν
2 ὑφέξειν
2 ὑπακούειν
1 ἐπακούειν
1 καταλείπειν
1 ἐπιτρέπειν
1 συναπαίρειν
2 ἐπιφέρειν
1 ἐκφέρειν
1 συμφέρειν
2 προσφέρειν
1 δώσειν
2 παραδώσειν
3 βασιλεύσειν
1 βοηθήσειν
1 ζημιώσειν
2 ποιήσειν
1 συναναγκάσειν
1 προσδοκήσειν
1 ἀμελήσειν
1 κολάσειν
1 πολεμήσειν
1 τιμήσειν
1 ἀγνοήσειν
1 αἱρήσειν
1 εὑρήσειν
1 πληρώσειν
1 συνάπτειν
1 φυλάττειν
1 ταράττειν
1 πράττειν
8 ἔχειν
2 ὑπάρχειν
1 πάσχειν
1 κατέχειν
1 ἐπιτρέψειν
7 πάλιν
28 πόλιν
9 δύναμιν
1 θυμιᾶν
2 μῆνιν
1 ἀγωνιᾶν
1 διάταξιν
2 ἐπίδειξιν
2 ποιῶν
1 ἀπιών
1 ὕβριν
1 ἱστοριῶν
1 τριῶν
2 χάριν
1 Ζαχάριν
1 ὦσιν
1 ἐμβεβλήκασιν
1 ἀσεβήμασιν
1 κατορθώμασιν
1 γράμμασιν
1 γεγόνασιν
1 ἀποκτείνασιν
1 ἀπίασιν
1 κέρασιν
1 πονήσασιν
1 κατάστασιν
1 δύσιν
1 εὐεργεσιῶν
1 πεμφθεῖσιν
1 βασιλεῦσιν
1 γονεῦσιν
3 ἀναίρεσιν
1 προαίρεσιν
1 μέρεσιν
4 ἔτεσιν
1 διήγησιν
1 δέησιν
1 ἐντίθησιν
1 κατοίκησιν
1 βούλησιν
1 πρόρρησιν
1 ἀναχώρησιν
1 πρόεισιν
1 πάρεισιν
1 γειτνιῶσιν
1 τισιν
1 λύσιν
1 πολυτελέσιν
1 εἴκοσιν
1 ἀποκαλοῦσιν
1 διατελοῦσιν
1 παρανομοῦσιν
1 προσιὼν
1 ζητοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ἐλπίσιν
1 θυσιῶν
1 ἀπόλυσιν
1 ἀποδείκνυσιν
3 λέγουσιν
1 προσήκουσιν
1 θέλουσιν
1 ἀποφαίνουσιν
1 λαμβάνουσιν
1 ἐντυγχάνουσιν
1 ῥίπτουσιν
3 φύσιν
1 λάβωσιν
1 ἴδωσιν
1 δίδωσιν
1 λάθωσιν
1 μάθωσιν
1 ἀνανέωσιν
1 μείνωσιν
1 κινδυνεύσωσιν
1 προσκυνήσωσιν
1 ὑπακούσωσιν
1 ὁλοκαύτωσιν
12 στρατιὰν
1 Γαλαδῖτιν
2 ἐστιν
1 ἔστιν
1 ἔνεστιν
2 πίστιν
2 ὄψιν
1 ἔκπεμψιν
4 κἂν
3 κακὸν
6 κακῶν
1 κακόν
2 φυλακὴν
1 φυλακήν
1 φαρμακὸν
1 διενεγκὼν
1 γυναικῶν
1 Ἐλικὰν
1 Ἰταλικόν
2 βασιλικὸν
1 ἀνατολικὸν
1 ξενικῶν
1 Ἑλληνικὴν
1 χρονικῶν
1 μουσικῶν
1 ἱερατικὴν
1 ἀλκὴν
6 Δαμασκὸν
1 ἁλῶν
1 ἐπιβαλὼν
5 συμβαλὼν
1 προσβαλὼν
3 παρακαλῶν
1 κεφαλήν
3 κεφαλὴν
1 καθελών
1 μελῶν
1 τελῶν
1 ἀπειλῶν
1 πολλῶν
9 πολλὴν
1 μεταβολὴν
1 παρεμβολὴν
4 ὑπερβολὴν
7 πολὺν
1 πυρπολῶν
2 ἀνατολὴν
1 στολὴν
1 βουλὴν
1 ἐπιβουλὴν
1 πυλῶν
1 φυλὴν
4 φυλῶν
2 ἀχλὺν
5 μέν
1 ὑμῶν
135 μὲν
1 ἡμῶν
4 ὑμῖν
3 μὴν
6 ἡμῖν
1 δραμὼν
1 ποταμὸν
1 ἡγεμών
1 ἡγεμὼν
3 πολεμῶν
7 ἀριθμὸν
1 ἀριθμόν
1 χειμὼν
1 λιμὸν
1 λοιμὸν
1 τιμὴν
1 τιμήν
1 τιμᾶν
1 ψαλμὸν
2 τοὐμὸν
2 ἐξορμᾶν
1 συνεξορμᾶν
2 ἐθισμῶν
1 νεωτερισμὸν
2 βωμὸν
7 νῦν
1 κενὴν
1 κενόν
1 Γαλαδηνὴν
1 τιθηνῶν
3 σκηνὴν
4 Δαμασκηνῶν
1 κτηνῶν
3 ἐθνῶν
1 παραινῶν
1 δεινῶν
4 δεινὸν
1 δεινὴν
1 ἐλεεινὸν
1 κλινῶν
1 ἀνθρώπινόν
1 διακονῶν
1 καταφρονῶν
1 κυνῶν
1 προσκυνῶν
1 συνῆν
1 υἱωνὸν
1 ἐξὸν
1 γυναιξὶν
16 οὖν
1 ἀναγκαῖον
1 Ἀναγκαῖον
10 Ἐλισσαῖον
3 τελευταῖον
1 ἀρχαῖον
5 βίον
2 ἔλαβον
2 Ἄχαβον
1 φόβον
1 ἤγαγον
1 ἀπήγαγον
2 ἔλεγον
2 προύλεγον
4 ὀλίγον
2 ἔργον
1 ᾖδον
1 εἶδον
6 στρατόπεδον
1 ὑπερεῖδον
2 παιδίον
1 ἔνδον
1 εἴσοδον
2 ἔφοδον
9 θεῖον
2 ταμιεῖον
1 πλεῖον
1 τέλεον
1 ἀστεῖον
1 Ἰώαζον
2 Ἄχαζον
1 ἐπεσάλπιζον
1 κροταλίζον
10 Ἰηοῦν
1 ἔμαθον
1 ἔπαθον
3 ἦλθον
1 ἐπανῆλθον
1 συνῆλθον
1 ἐξῆλθον
1 διεξῆλθον
1 ἐπῆλθον
1 Νάβωθον
3 δίκαιον
4 ἔλαιον
1 τοὔλαιον
1 κεφάλαιον
1 ἅγιον
3 ἴδιον
1 μόδιον
4 βασίλειον
1 κάκιον
1 ἥλιον
1 πολέμιον
1 ἄξιον
2 ὅμοιον
1 τἀργύριον
1 κατοικητήριον
1 ἀλιτήριον
2 ἀλλότριον
2 πάτριον
1 σωτήριον
1 ὅσιον
1 ἐνιαύσιον
3 αἴτιον
1 ἱμάτιον
3 ἧκον
4 οἶκον
1 δοκοῦν
1 ἔνορκον
1 ἔφασκον
1 κατεγίνωσκον
1 καθεῖλον
3 Ἀζάηλον
1 ἡμίσικλον
1 ἄλλον
1 ἔψαλλον
2 ἔμελλον
2 μέλλον
5 μᾶλλον
1 δοῦλον
1 κοῖλον
1 ὅπλον
1 ἄοπλον
2 χόλον
1 Ῥοβόαμον
1 Ἱερόβαμον
1 ἔκαμον
12 Ἰώραμον
2 συνέδραμον
1 ὀποβάλσαμον
1 γάμον
2 δῆμον
5 πόλεμον
1 πάνδημον
1 Σέλλημον
1 ἔρημον
2 νόμον
2 ἕβδομον
1 ἐλάμβανον
1 ἄκανον
2 στέφανον
1 ἀμήχανον
7 ἐκεῖνον
3 κἀκεῖνον
1 ἐπιλαβόμενον
1 δεόμενον
1 ἐπικείμενον
2 καθεζόμενον
1 ἀγωνιζόμενον
1 βουλόμενον
4 γενόμενον
1 σημαινόμενον
1 δυνάμενον
1 ὀδυρόμενον
1 διακριθησόμενον
1 τιμωρησάμενον
2 ὑπαντησόμενον
1 γνωσόμενον
1 κελευόμενον
1 παρερχόμενον
1 ληψόμενον
1 ἐσήμαινον
1 Εὔξεινον
1 ἀπέκτεινον
1 ξύλινον
6 μόνον
1 συνειλεγμένον
1 λελωβημένον
1 δεδαπανημένον
1 προειρημένον
1 περιειλημμένον
1 ἐγκεκρυμμένον
1 μεμιασμένον
1 ἐπερηρεισμένον
1 ὡπλισμένον
1 ἐξωπλισμένον
1 κεκυκλωμένον
2 ξένον
3 ἄφθονον
1 θρόνον
10 χρόνον
2 κίνδυνον
1 φόνον
1 παράδοξον
2 τόξον
1 οἷον
1 ἐπήκοον
1 πλοῖον
1 εἶπον
1 ἔβλεπον
1 προεῖπον
1 παρέλιπον
1 κατέλιπον
1 ἐπίτροπον
10 τρόπον
5 τόπον
1 κτύπον
5 ἄνθρωπον
3 πρόσωπον
2 τοιγαροῦν
1 χαῖρον
4 εὗρον
1 σήμερον
1 ἕτερον
1 σχολαίτερον
2 δεύτερον
1 ἀναγκαιότερον
1 εὐκαιρότερον
1 συμφορώτερον
6 πρότερον
1 ἔφερον
1 ἐπέφερον
1 θηρίον
1 ὄλεθρον
1 πόρον
1 Τύρον
1 πατρῷον
5 ἄργυρον
1 χροὰν
2 ταλαίπωρον
1 ἴσον
3 ὅσον
6 Ἰώασον
1 ἐλέησον
2 μέσον
4 νόσον
1 κυπάρισσον
1 ἔνατον
1 ἀδύνατον
5 θάνατον
2 πρεσβύτατον
1 ἀνδρειότατον
1 πιστότατον
1 ποιητέον
1 ἀκαταφρόνητον
1 ἀπόρρητον
1 ἄρκτον
1 πόντον
1 Πόντον
1 τοιοῦτον
3 πλοῦτον
2 τοσοῦτον
14 τοῦτον
1 Αἴγυπτον
1 τέταρτον
5 πρῶτον
1 τρίτον
3 σάτον
4 ἕκαστον
1 πλεῖστον
2 μέγιστον
1 ἥδιστον
2 κάλλιστον
1 ἧττον
1 ἐφύλαττον
1 ἔπραττον
4 αἰχμάλωτον
1 ἐθρήσκευον
1 ἐκέλευον
1 ἐστράτευον
1 ἐμήνυον
1 δίκτυον
1 διέπτυον
1 κοῦφον
1 τάφον
1 ἀξιόμαχον
1 σύμμαχον
3 εἶχον
4 διάδοχον
1 διάβροχον
4 ταξίαρχον
1 κατέσχον
1 ὀπὴν
3 πᾶν
1 ποδαπὸν
1 παντοδαπῶν
1 παντοδαπὸν
2 εἰπὼν
1 εἰπών
2 καταλιπών
3 καταλιπὼν
4 λοιπὸν
1 καρπῶν
1 καρπὸν
2 ὁρῶν
1 ὀρῶν
1 ὁρᾶν
2 παρῆν
1 χαρὰν
1 ἀγρὸν
1 δρᾶν
2 ἱερόν
9 ἱερὸν
2 εὑρὼν
3 ἡμερῶν
1 φανερὰν
1 φανερὸν
1 περιστερῶν
1 πονηρόν
2 ἐχθρὸν
4 ἐχθρῶν
8 καιρὸν
1 ἄπειρόν
3 χειρῶν
1 ἐγχειρῶν
2 μακρὰν
3 νεκρὸν
1 νεκρῶν
1 μικρὸν
1 φθορὰν
1 διαφθορὰν
1 ὑπερορᾶν
1 ἀφορᾶν
1 διαφορὰν
4 συμφορὰν
3 πρὶν
1 λαμπρὸν
1 λαμπρὰν
1 θαρρῶν
1 οἰκτρὰν
2 θησαυρὸν
2 ἀργυρῶν
1 φρουράν
1 ἰσχυρὸν
1 ἀποχρῶν
1 Ὠσῆν
11 σὺν
1 δασὺν
1 Ἀρασὴν
1 πεσὼν
1 πεσὸν
1 περιπεσὼν
1 φησίν
1 παισὶν
1 κομισθεισῶν
1 Μεισὰν
1 διασπαρεισῶν
2 τρισὶν
1 Ταρσὸν
1 περισσὸν
1 δυσὶν
1 ἔλυσάν
1 πλεουσῶν
1 χρυσόν
5 χρυσὸν
304 τὴν
7 τήν
6 τόν
297 τῶν
1 Τῶν
4 ἐτῶν
244 τὸν
1 Τὸν
90 αὐτὸν
17 αὐτὴν
44 αὐτῶν
3 αὐτήν
6 αὑτὸν
16 αὐτόν
6 αὑτῶν
6 ἑκατὸν
1 ἑκατόν
1 δυνατόν
1 ἀπατᾶν
2 στρατὸν
1 ταὐτὸν
1 οἰκετῶν
1 ἀρετὴν
2 μαθητὴν
1 μαθητῶν
2 προφητῶν
1 ψευδοπροφητῶν
6 Μωαβιτῶν
1 Γαδιτῶν
2 Ἀμαληκιτῶν
1 Γαβαλιτῶν
45 Ἰσραηλιτῶν
2 ὁπλιτῶν
11 Ἱεροσολυμιτῶν
1 Ῥουβηνιτῶν
1 Ἀκκαρωνιτῶν
1 Μανασσιτῶν
4 Ληουιτῶν
1 ὀρυκτῶν
1 ὑπαντᾶν
1 ποτὸν
1 διαμαρτὼν
1 ἐξαμαρτὼν
4 ἑορτὴν
1 ἐστὶν
1 ἐστίν
1 δικαστὴν
1 μεστὴν
2 δανειστῶν
1 λῃστῶν
1 τριακοστὸν
1 συγγνωστὸν
4 ἑαυτὸν
1 ἐνιαυτὸν
1 τελευτῶν
8 τελευτὴν
2 τελευτήν
1 στρατιωτῶν
1 υἱῶν
9 υἱὸν
2 ἐπισκευὴν
1 ἔθυόν
4 τοίνυν
1 ἐπολιόρκουν
1 ἐδήλουν
2 διετέλουν
1 ἐπετέλουν
1 ὤκνουν
2 προσεκύνουν
1 ἐποίουν
1 ὡλοκαύτουν
1 ηὐχαρίστουν
1 ἀναγραφὴν
1 ἀδελφῶν
2 τροφὴν
1 διατροφὴν
1 ἐπιστροφὴν
2 ταραχὴν
2 εὐχῶν
2 πηχῶν
5 τειχῶν
1 ἀρχήν
13 ἀρχὴν
2 ἰσχὺν
1 ἰσχύν
1 παρασχὼν
2 κατασχὼν
1 συντυχὼν
1 ψυχὴν
1 Θαψὰν
1 ῥᾴων
1 ἀναγκαίων
3 Ἰδουμαίων
1 Χαναναίων
3 Ἑβραίων
1 Κιτταίων
2 Ἀράβων
1 διατρίβων
1 φόβων
1 ἄγων
1 σαλπίγγων
1 φεύγων
1 λόγων
1 ὀλίγων
4 λέγων
1 ἔργων
1 ὑποζυγίων
3 ἰδίων
7 παίδων
1 περιδύων
2 πρέσβεων
1 ἀγγείων
1 ὑδραγωγείων
2 ἐπιτηδείων
2 κελεύων
1 βασιλείων
1 πόλεων
1 ἱερείων
1 ὁλοκαυτώσεων
1 προφητεύων
1 σπουδάζων
1 νομίζων
1 διαρπάζων
1 νεωτερίζων
1 θύων
1 λίθων
1 γαζοφυλακίων
1 Φοινίκων
1 ὅλων
1 ἀγγέλων
1 μεγάλων
1 εἰδώλων
8 βασιλέων
4 ἄλλων
1 ἀλλήλων
1 καμήλων
1 ἐπιβούλων
2 ὅπλων
1 ἀντιπάλων
5 φίλων
2 ἀλλοφύλων
1 ὁμοφύλων
20 πολεμίων
3 ἀζύμων
9 Ἱεροσολύμων
1 ἐτόλμων
1 νομίμων
1 νόμων
1 ἐπαίνων
1 προγόνων
1 ὀργάνων
1 κινδύνων
3 ἐκείνων
1 ξενίων
2 μειζόνων
1 μηνύων
1 ἡμιόνων
2 τινων
2 τέκνων
1 Ἑλλήνων
1 καταρξαμένων
1 κληρωσαμένων
4 ἡγεμόνων
1 θεμένων
1 ἐπιθεμένων
2 προειρημένων
1 ἀνῃρημένων
1 ἡμαρτημένων
1 κειμένων
1 σκύμνων
1 δεομένων
1 Ἀφικομένων
2 ἀφικομένων
2 πυνθανομένων
1 γενομένων
1 παραγενομένων
2 γινομένων
1 φερομένων
1 πραττομένων
1 βασιλευομένων
1 τρεφομένων
1 ἡγουμένων
1 γειτόνων
1 Σιδωνίων
1 νηπίων
6 ἱππέων
4 ἵππων
1 ἀνθρώπων
2 ὅρων
2 ἑώρων
2 Σαμαρέων
1 δώρων
1 δένδρων
6 ἱερέων
1 χείρων
1 Ἀκκάρων
1 Βηθσεμήρων
1 χειμάρρων
16 Σύρων
2 πατέρων
1 πατρῴων
1 ἐντέρων
2 προτέρων
1 μυρίων
17 Ἀσσυρίων
7 Τυρίων
2 φέρων
1 μεγαλόφρων
1 προσφέρων
1 ἐπιχωρίων
1 θυσιάσων
1 τιμήσων
1 νήσων
1 ἐνακοσίων
1 τετρακοσίων
1 ὀκτακοσίων
1 ἑπτακοσίων
1 προβάτων
1 πεφευγότων
2 ὑδάτων
1 φρεάτων
1 σιτίων
1 ὀμωμοκότων
1 αἰχμαλώτων
1 ἀπολωλότων
1 θεαμάτων
4 πραγμάτων
2 ἀσεβημάτων
1 ἀναθημάτων
3 χρημάτων
1 θρεμμάτων
5 ἁρμάτων
1 μιασμάτων
1 πνευμάτων
2 ὄντων
1 Ὄντων
1 λαβόντων
1 ὑποταγέντων
2 λεγόντων
1 διαφυγόντων
1 λεόντων
1 ἐμπλεόντων
1 σπουδαζόντων
1 παρανομηθέντων
1 πλανηθέντων
1 ἐξελθόντων
1 κομισθέντων
2 προσιόντων
1 ταλάντων
1 ἀποθανόντων
1 ἀποκτεινάντων
1 ὑπαρξόντων
1 καταβοώντων
1 γεγονότων
1 συνεργούντων
1 κατοικούντων
1 δοκούντων
1 παρακαλούντων
1 δηλούντων
1 εὐδοκιμούντων
1 ἀπεκτονότων
4 πάντων
1 ἁπάντων
2 εἰπόντων
2 παρόντων
1 διασπαρέντων
1 ἀναιρησόντων
1 καταστησάντων
1 καταμηνυσάντων
2 δηλωσάντων
1 συμπληρωσάντων
1 περιστάντων
2 ἀποστάντων
1 ἐκρυέντων
1 περιεχόντων
1 λοχώντων
1 ῥιψάντων
1 πεμψάντων
2 τοιούτων
1 Τούτων
23 τούτων
3 Αἰγυπτίων
1 ἐπηρώτων
1 ἀπορρήτων
1 μεγίστων
4 ἔχων
1 ἑκατοντάρχων
1 Θαψίων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/09/2009