HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  497 formes différentes pour 1792 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἐκχέαι
1 ποτνιᾶσθαι
1 δύνασθαι
1 ἀμύνασθαι
1 δέξασθαι
1 ἐργάσασθαι
1 θεάσασθαι
1 ἐξιππάσασθαι
1 ἀνακαλέσασθαι
4 ποιήσασθαι
2 χρήσασθαι
1 τιμωρήσασθαι
1 χαρίσασθαι
1 ἐπιστρατεύσασθαι
1 συστρατεύσασθαι
2 ῥύσασθαι
1 ἐπισκέψασθαι
1 ἄγεσθαι
1 χαρίζεσθαι
1 βαπτίζεσθαι
1 σώζεσθαι
1 συνεπιθέσθαι
1 πυθέσθαι
1 ἐφίεσθαι
2 ἀφελέσθαι
1 βάλλεσθαι
1 ἐπαγγέλλεσθαι
1 ἀπολέσθαι
4 βούλεσθαι
1 βούλεσθαί
3 πυνθάνεσθαι
5 γενέσθαι
1 μαίνεσθαι
1 ἀποφαίνεσθαι
1 παραγίνεσθαι
1 εὔξεσθαι
1 βλέπεσθαι
2 ἕπεσθαι
1 ἔρεσθαι
1 βιάσεσθαι
2 περιέσεσθαι
3 ἔσεσθαι
1 πραθήσεσθαι
1 ἀφαιρεθήσεσθαι
1 ποιήσεσθαι
1 λήσεσθαι
2 γενήσεσθαι
1 ὠνήσεσθαι
2 διαφθαρήσεσθαι
1 ἀφαιρήσεσθαι
1 παραστήσεσθαι
1 πείσεσθαι
1 παρατάσσεσθαι
1 φυλάττεσθαι
1 εἰσπράττεσθαι
1 ἀρύεσθαι
1 καταστρέψεσθαι
1 κατεστρατηγῆσθαι
1 ᾑρῆσθαι
2 ποιεῖσθαι
1 ἐπιτελεῖσθαι
1 ἀπολεῖσθαι
1 ἀνεῖσθαι
2 ὠνεῖσθαι
1 προνοεῖσθαι
1 ἀναιρεῖσθαι
1 ἐφεῖσθαι
1 κεκομίσθαι
1 δίδοσθαι
1 ἀποδόσθαι
1 θήλειαι
1 ἄξιαι
763 καὶ
1 Καὶ
2 πάλαι
1 κεφαλαί
1 ἀποστεῖλαι
1 ἄλλαι
1 πολλαὶ
1 φυλαὶ
2 οἶμαι
1 βούλομαι
1 μιᾶναι
1 ἀποδράναι
1 ἐφεστάναι
1 εἰδέναι
1 δεδιέναι
2 ἐξιέναι
1 ἀπιέναι
1 παριέναι
1 εἰσιέναι
1 ἀφιέναι
1 πεποιηκέναι
1 εἰρηκέναι
2 ἀνακεχωρηκέναι
1 ἐστρατοπεδευκέναι
1 δεδωκέναι
1 δεδηλωκέναι
1 παραβῆναι
1 ἀπορραγῆναι
1 ἐμφραγῆναι
1 ὁραθῆναι
1 πραθῆναι
1 ἀναιρεθῆναι
1 αἱρεθῆναι
1 διατεθῆναι
1 δεηθῆναι
1 πολιορκηθῆναι
1 κριθῆναι
1 ἀποκριθῆναι
1 ἐκβρασθῆναι
1 κατακοντισθῆναι
1 πορευθῆναι
1 φθῆναι
1 ληφθῆναι
1 πεμφθῆναι
1 ἐκπεμφθῆναί
1 μεταχθῆναι
1 ἀχθῆναι
1 εἰσδεχθῆναι
1 διαλεχθῆναι
1 κατενεχθῆναι
1 διασωθῆναι
1 ἀνασωθῆναι
1 στῆναι
1 προστῆναι
1 τραφῆναι
1 μέλαιναι
1 διαθεῖναι
1 παραμεῖναι
2 παρεῖναι
1 ἀποκτεῖναι
1 ἐντεῖναι
28 εἶναι
1 καταδῦναι
3 δοῦναι
1 παραδοῦναι
1 ἀποδοῦναι
1 πλατῦναι
1 γνῶναι
2 ἀποδεῖξαι
1 ἀνοῖξαι
1 κηρῦξαι
1 ὀρύξαι
2 καθᾶραι
1 ὁσημέραι
1 ἡμέραι
1 ἀμφότεραι
1 λαμπραὶ
1 κολάσαι
1 διαρπάσαι
1 φράσαι
1 ἀποκαλέσαι
1 ἀπολέσαι
1 ἐλεῆσαι
1 ἐλεῆσαί
1 βοηθῆσαι
1 ποιῆσαι
1 περιποιῆσαι
1 ἐρευνῆσαι
1 ἐκβοῆσαι
1 μετανοῆσαι
1 προνοῆσαι
1 ἀναζωπυρῆσαι
1 τιμωρῆσαι
1 ἀναχωρῆσαι
1 ἀναθαρσῆσαι
1 κρατῆσαι
1 ἀπαντῆσαί
1 ἀναστῆσαι
1 περιστῆσαι
1 συμμαχῆσαι
1 κλεῖσαι
1 ἀποκλεῖσαι
1 κομίσαι
2 ἐξαφανίσαι
1 ἐμφανίσαι
1 ἀνακαινίσαι
1 αἰχμαλωτίσαι
1 περιδῦσαι
1 κελεῦσαί
1 σκυλεῦσαι
1 ἀπαγορεῦσαι
2 ἀπολῦσαι
2 κωλῦσαι
1 μηνῦσαι
1 ἐπακοῦσαι
2 ἀκοῦσαι
1 ὗσαι
1 ἀμαυρῶσαι
1 διασῶσαι
1 γεννᾶται
1 ἀφίσταται
1 διαψεύδεται
1 κομίζεται
1 ἀγγέλλεται
2 βούλεται
1 ἐρυθραίνεται
3 παραγίνεται
2 τεθνήξεται
2 διαφεύξεται
2 τρέπεται
1 περιλείπεται
1 μεταπέμπεται
1 καταχρήσεται
1 τιμωρήσεται
1 οἰχήσεται
1 πείσεται
1 φείσεται
3 θάπτεται
2 κηδεύεται
1 διαλύεται
1 καταστρέφεται
1 μάχεται
4 διαδέχεται
1 ἐκδέχεται
1 ἐνδέχεταί
1 μετέρχεται
1 ἔρχεται
1 εὔχεται
1 ἀφίκηται
1 κυβερνῆται
1 ἀμύνηται
1 ᾕρηται
1 χρῆται
3 προφῆται
1 ὑπερμάχηται
2 Μωαβῖται
1 ἡγεῖται
1 δεῖται
1 ἀπολεῖται
1 προεῖται
1 Σαμαρεῖται
1 ἀναιρεῖται
1 αἰτεῖται
1 Ἰσραηλῖται
1 Ἀμμανῖται
1 Λευῖται
1 Ληουῖται
1 σεμνύνονται
1 γενήσονται
1 πείσονται
1 καταστρατοπεδεύονται
1 εἰσδέχονται
1 ἀπόλωνται
1 τιμῶνται
1 γένωνται
2 ἀναγέγραπται
6 ἔσται
1 ναῦται
1 μισθοῦται
1 βεβαιοῦται
1 στρατιῶται
2 δεδήλωται
1 θάψαι
1 ὑποστρέψαι
1 ῥῖψαι
1 ἐκρῖψαι
5 πέμψαι
1 ἐκπέμψαι
7 δι
3 παιδὶ
2 παιδί
2 Περσίδι
1 Ἀσφαλτίδι
1 ἀεὶ
1 συνάγει
2 ἄγει
1 λέγει
2 φεύγει
2 δεῖ
1 ᾔδει
7 πλήθει
1 ἐληλύθει
2 ἐποίει
1 καθεστάκει
2 κἀκεῖ
6 ἐκεῖ
1 ᾑρήκει
1 δοκεῖ
2 ἐδόκει
1 ἐπολιόρκει
1 ἀποδιδράσκει
1 ἀποθνήσκει
1 εὑρίσκει
1 ἐῴκει
1 διεγνώκει
5 παρεκάλει
1 ἐκάλει
1 ἀμέλει
2 διετέλει
2 ἐτέλει
2 ἠπείλει
23 βασιλεῖ
1 καταβάλλει
1 μέλλει
7 πόλει
1 ἔπλει
2 δυνάμει
1 ἀνῳκοδόμει
1 λαμβάνει
1 σπάνει
1 λαγχάνει
3 τυγχάνει
1 ἐπιτυγχάνει
1 γένει
1 παρῄνει
1 παραβαίνει
2 ἀποκτείνει
1 συντάξει
2 ἕξει
1 ἐκπλήξει
1 ἀγνοεῖ
1 προυνόει
1 βλέπει
7 ἐπεὶ
1 καταλείπει
1 ἐκλελοίπει
5 πέμπει
1 ὕβρει
1 ἱερεῖ
1 ἀναιρεῖ
1 διαφθείρει
1 ὄρει
2 ἐθάρρει
1 μαρτυρεῖ
1 προσβάσει
1 ἀπολέσει
1 ἀκολουθήσει
1 ἀποδώσει
6 ἔτει
1 ἐπιζητεῖ
1 συνάπτει
3 στρατεύει
1 θύει
1 ἀπολύει
1 ἰσχύει
1 γράφει
1 παρειλήφει
3 ἔχει
2 ὄψει
3 αὐτόθι
1 πανοικὶ
1 μηδενὶ
1 τινι
1 τίνι
1 ἡγεμόνι
1 Σολόμωνι
1 φύλαξι
1 γυναιξί
1 ἀγάγοι
1 παιδαγωγοὶ
1 θεοὶ
1 κατέλθοι
2 Χουθαῖοι
1 γενναῖοι
1 δισχίλιοι
3 πολέμιοι
1 Τύριοι
1 ἄγγελοι
1 ἀνέλοι
1 φίλοι
1 ἄλλοι
1 πολλοὶ
1 μοι
1 ἐμοὶ
2 θεασάμενοι
1 διαχρησάμενοι
2 λογισάμενοι
1 φεισάμενοι
1 μεταπεμψάμενοι
2 προστεταγμένοι
1 μεταθέμενοι
1 προειρημένοι
1 ἐπεσκοτημένοι
1 ἐλλαβόμενοι
1 σεβόμενοι
1 πειθόμενοι
1 νεμόμενοι
1 γενόμενοι
1 φθειρόμενοι
1 ἀσπασόμενοί
1 ζησόμενοι
1 πορευόμενοι
1 κεκωλυμένοι
1 μισθούμενοι
1 ὠθούμενοι
1 φιλοτιμούμενοι
1 χρώμενοί
1 ἐκεῖνοι
1 πρόγονοι
1 λοιποὶ
1 νεώτεροί
1 ὅροι
1 λεπροὶ
4 σοι
1 ἀνυπόστατοι
11 μέντοι
1 ἕκαστοι
1 ἀχώριστοι
3 αὐτοὶ
4 οὗτοι
2 πρῶτοι
1 κοῦφοι
3 ἔχοι
1 χιλίαρχοι
1 ταξίαρχοι
1 παράσχοι
87 ἐπὶ
1 ἐπί
1 εὔελπι
1 ἀνδρὶ
1 Ἄδερι
52 περὶ
1 περί
2 πατρί
6 πατρὶ
2 ἄχρι
7 μέχρι
1 μυριάσι
1 ἀσεβήμασι
1 μηχανήμασι
1 σπέρμασι
2 ἅπασι
1 φασι
2 ἔθεσι
1 κτήνεσι
2 ἔθνεσι
3 ἔτεσι
3 φησί
1 πραχθεῖσι
1 τρισὶ
2 εἰσι
1 τεθνηκόσι
5 εἴκοσι
1 ναυσὶ
1 βασιλεῦσι
5 ἱερεῦσι
1 ἀνοίγουσί
1 ὑμνῳδοῦσι
1 ἀποβαλοῦσι
1 θέλουσι
1 παροξύνουσι
1 ἐπιτάξουσι
1 ἄξουσι
1 ὑφέξουσι
1 ἐθελήσουσι
1 διακωλύσουσι
1 πομπεύουσι
1 ἄρχουσι
1 παραδίδωσι
1 παραμένωσι
1 βλέπωσι
1 ἀπαντῶσι
1 πέμψωσι
6 τί
13 τι
1 πράγματι
1 προστάγματι
1 στρατηγήματι
2 αἵματι
1 σώματι
1 μηκέτι
3 οὐκέτι
1 προσέτι
10 ἔτι
1 ὠμότητι
1 ὀχυρότητι
3 ἀμαχητὶ
1 ἀποκτείναντι
1 ἅπαντι
1 παρανομήσαντι
1 προνοήσαντι
1 ὑπαντήσαντι
3 ἀντὶ
1 μέλλοντι
1 θεράποντι
1 πράττοντι
2 βασιλεύοντι
1 ὄντι
1 πολεμοῦντι
1 δειπνοῦντι
1 ἐκβεβληκότι
30 ὅτι
1 ἄρτι
2 ἐστὶ
2 ἔστι
1 Ἄραψι
21 εἰ
4 εἴ
2 αἱ
2 Οἱ
64 οἱ
1 αἵ
1 οἵ
2 αἳ
8 οἳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/09/2009