HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

πραχθέντωνTexte grec :

[10,7] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. ΙΩΣΗΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. « Πρῶτον οὖν ἐπέρχεταί μοι πάνυ θαυμάζειν τοὺς οἰομένους δεῖν περὶ τῶν παλαιοτάτων ἔργων μόνοις προσέχειν τοῖς Ἕλλησι καὶ παρὰ τούτων πυνθάνεσθαι τὴν ἀλήθειαν, ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἀπιστεῖν. Πᾶν γὰρ ἐγὼ τοὐναντίον ὁρῶ συμβεβηκός, εἴ γε δεῖ μὴ ταῖς ματαίαις δόξαις ἐπακολουθεῖν, ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν τὸ δίκαιον τῶν πραγμάτων λαμβάνειν. Τὰ μὲν γὰρ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἅπαντα νέα καὶ χθὲς καὶ πρώην, ὡς ἂν εἴποι τις, εὕροι γεγονότα· λέγω δὲ τὰς κτίσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπινοίας τῶν τεχνῶν καὶ τὰ περὶ τὰς τῶν νόμων ἀναγραφάς· πάντων δὲ νεωτάτη σχεδόν ἐστι παρ´ αὐτοῖς ἡ περὶ τοῦ συγγράφειν τὰς ἱστορίας ἐπιμέλεια. Τὰ μέντοι παρ´ Αἰγυπτίοις τε καὶ Χαλδαίοις καὶ Φοίνιξιν — ἐῶ γὰρ νῦν ἡμᾶς ἐκείνοις συγκαταλέγειν — αὐτοὶ δήπουθεν ὁμολογοῦσιν ἀρχαιοτάτην καὶ μονιμωτάτην ἔχειν τῆς μνήμης τὴν παράδοσιν. Καὶ γὰρ τόπους ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα ταῖς ἐκ τοῦ περιέχοντος φθοραῖς ὑποκειμένους καὶ πολλὴν ἐποιήσαντο πρόνοιαν τοῦ μηδὲν ἄμνηστον τῶν παρ´ αὐτοῖς πραττομένων παραλιπεῖν, ἀλλ´ ἐν δημοσίαις ἀναγραφαῖς ὑπὸ τῶν σοφωτάτων ἀεὶ καθιεροῦσθαι. Τὸν δὲ περὶ τὴν Ἑλλάδα τόπον μυρίαι μὲν φθοραὶ κατέσχον, ἐξαλείφουσαι τὴν μνήμην τῶν γεγονότων· ἀεὶ δὲ καινοὺς καθιστάμενοι βίους τοῦ παντὸς ἐνόμιζον ἄρχειν ἕκαστος τῶν ἀφ´ ἑαυτῶν· ὀψὲ δὲ καὶ μόλις ἔγνωσαν φύσιν γραμμάτων. Οἱ γοῦν ἀρχαιοτάτην αὐτῶν τὴν χρῆσιν εἶναι θέλοντες παρὰ Φοινίκων καὶ Κάδμου σεμνύνονται μαθεῖν. Οὐ μὴν οὐδ´ ἀπ´ ἐκείνου τοῦ χρόνου δύναιτό τις ἂν δεῖξαι σῳζομένην ἀναγραφὴν οὔτ´ ἐν ἱεροῖς οὔτ´ ἐπὶ δημοσίοις ἀναθήμασιν· ὅπου γε καὶ περὶ τῶν ἐπὶ Τροίαν τοσούτοις ἔτεσι στρατευσάντων ὕστερον πολλὴ γέγονεν ἀπορία καὶ ζήτησις εἰ γράμμασιν ἐχρῶντο· καὶ τἀληθὲς ἐπικρατεῖ μᾶλλον περὶ τοῦ τὴν νῦν οὖσαν τῶν γραμμάτων χρῆσιν ἐκείνους ἀγνοεῖν. Ὅλως δὲ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται γράμμα τῆς Ὁμήρου ποιήσεως πρεσβύτερον· οὗτος δὲ καὶ τῶν Τρωϊκῶν ὕστερος φαίνεται γενόμενος. Καί φασιν οὐδὲ τοῦτον ἐν γράμμασι τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονευομένην ἐκ τῶν γραμμάτων ὕστερον συντεθῆναι καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῇ σχεῖν τὰς διαφωνίας. Οἱ μέντοι τὰς ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράφειν παρ´ αὐτοῖς, λέγω δὲ τοὺς περὶ Κάδμον τε τὸν Μιλήσιον καὶ τὸν Ἀργεῖον Ἀκουσίλαον καὶ μετὰ τοῦτον εἴ τινες ἄλλοι λέγονται γενέσθαι, βραχὺ τῆς Περσῶν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατείας τῷ χρόνῳ προέλαβον. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων τε καὶ θείων πρώτους παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας, οἷον Φερεκύδην τε τὸν Σύριον καὶ Πυθαγόραν καὶ Θάλητα, πάντες συμφώνως ὁμολογοῦσιν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων γενομένους μαθητὰς ὀλίγα συγγράψαι· καὶ ταῦτα τοῖς Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ πάντων ἀρχαιότατα καὶ μόλις αὐτὰ πιστεύουσιν ὑπ´ ἐκείνων γεγράφθαι. Πῶς οὖν οὐκ ἔστιν ἄλογον τετυφῶσθαι τοὺς Ἕλληνας ὡς μόνους ἐπισταμένους τὰ ἀρχαῖα καὶ τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν ἀκριβῶς παραδιδόντας; Ἢ τίς οὐ παρ´ αὐτῶν ἂν τῶν συγγραφέων μάθοι ῥᾳδίως ὅτι μηδὲν βεβαίως εἰδότες συνέγραφον, ἀλλ´ ὡς ἕκαστοι περὶ τῶν πραγμάτων εἴκαζον; Πλέον γοῦν διὰ τῶν βιβλίων ἀλλήλους ἐλέγχουσι καὶ τἀναντιώτατα περὶ τῶν αὐτῶν λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι. Περίεργος δ´ ἂν εἴην ἐγὼ τοὺς ἐμοῦ μᾶλλον ἐπισταμένους διδάσκων, ὅσα μὲν Ἑλλάνικος Ἀκουσιλάῳ περὶ τῶν γενεαλογιῶν διαπεφώνηκεν, ὅσα δὲ διορθοῦται τὸν Ἡσίοδον Ἀκουσίλαος· ἢ τίνα τρόπον Ἔφορος μὲν Ἑλλάνικον ἐν τοῖς πλείστοις ψευδόμενον ἐπιδείκνυσιν, Ἔφορον δὲ Τίμαιος καὶ Τίμαιον οἱ μετ´ ἐκεῖνον γεγονότες, Ἡρόδοτον δὲ πάντες. Ἀλλ´ οὐδὲ περὶ τῶν Σικελικῶν τοῖς περὶ Ἀντίοχον καὶ Φίλιστον ἢ Καλλίαν Τίμαιος συμφωνεῖν ἠξίωσεν, οὐδ´ αὖ περὶ τῶν Ἀττικῶν οἱ τὰς Ἀτθίδας συγγεγραφότες ἢ περὶ τῶν Ἀργολικῶν οἱ τὰ περὶ Ἄργος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις ἠκολουθήκασι. Καὶ τί δεῖ λέγειν περὶ τῶν κατὰ πόλεις καὶ βραχυτέρων, ὅπου γε περὶ τῆς Περσικῆς στρατείας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πραχθέντων οἱ δοκιμώτατοι διαπεφωνήκασι; Πολλὰ δὲ καὶ Θουκυδίδης ὡς ψευδόμενος ὑπό τινων κατηγορεῖται, καίτοι δοκῶν ἀκριβεστάτην καθ´ ἑαυτὸν ἱστορίαν συγγράφειν. Αἰτίαι δὲ τῆς τοιαύτης διαφωνίας πολλαὶ μὲν ἴσως ἂν καὶ ἕτεραι τοῖς βουλομένοις ζητεῖν ἀναφανεῖεν, ἐγὼ δὲ δυσὶ ταῖς ἐκτεθησομέναις αἰτίαις τὴν μεγίστην ἰσχὺν ἀνατίθημι. Καὶ προτέραν ἐρῶ τὴν κυριωτέραν εἶναί μοι δοκοῦσαν. Τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς μὴ σπουδασθῆναι παρὰ τοῖς Ἕλλησι δημοσίᾳ γίνεσθαι τὰς περὶ τῶν ἑκάστοτε πραττομένων ἀναγραφάς, τοῦτο μάλιστα δὴ καὶ τὴν πλάνην καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ψεύδεσθαι τοῖς μετὰ ταῦτα βουληθεῖσι περὶ τῶν παλαιῶν τι γράφειν παρέσχεν. Οὐ γὰρ μόνον παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἠμελήθη τὰ περὶ τὰς ἀναγραφάς, ἀλλ´ οὐδὲ παρ´ αὐτοῖς Ἀθηναίοις, οὓς αὐτόχθονας εἶναι λέγουσι καὶ παιδείας ἐπιμελεῖς, οὐδὲν τοιοῦτον εὑρίσκεται γενόμενον· ἀλλὰ τῶν δημοσίων γραμμάτων ἀρχαιοτάτους εἶναί φασι τοὺς ὑπὸ Δράκοντος αὐτοῖς περὶ τῶν φονικῶν γραφέντας νόμους, ὀλίγῳ πρότερον τῆς Πεισιστράτου τυραννίδος ἀνθρώπου γεγονότος. Περὶ μὲν γὰρ Ἀρκάδων τί χρὴ λέγειν αὐχούντων ἀρχαιότητα; Μόλις γὰρ οὗτοι καὶ μετὰ ταῦτα γράμμασιν ἐπαιδεύθησαν. Ἅτε δὴ τοίνυν οὐδεμιᾶς προβεβλημένης ἀναγραφῆς, ἣ καὶ τοὺς μαθεῖν βουλομένους διδάξειν ἔμελλε καὶ τοὺς ψευδομένους ἐλέγξειν, ἡ πολλὴ πρὸς ἀλλήλους ἐγένετο διαφωνία τοῖς συγγραφεῦσι. Δευτέραν δὲ πρὸς ταύτῃ θετέον ἐκείνην αἰτίαν· οἱ γὰρ ἐπὶ τὸ γράφειν ὁρμήσαντες οὐ περὶ τὴν ἀλήθειαν ἐσπούδασαν — καίτοι τοῦτο πρόχειρον αὐτοῖς ἐστιν ἀεὶ τὸ ἐπάγγελμα — λόγων δὲ δύναμιν ἐπεδείκνυντο καὶ καθ´ ὅντινα τρόπον ἐν τούτῳ παρευδοκιμήσειν τοὺς ἄλλους ὑπελάμβανον, κατὰ τοῦτον ἡρμόζοντο, τινὲς μὲν ἐπὶ τὸ μυθολογεῖν τραπόμενοι, τινὲς δὲ πρὸς χάριν ἢ τὰς πόλεις ἢ τοὺς βασιλέας ἐπαινοῦντες· ἄλλοι δὲ ἐπὶ τὸ κατηγορεῖν τῶν πράξεων ἢ τῶν γεγραφότων ἐχώρησαν, εὐδοκιμήσειν ἐν τούτῳ νομίζοντες. Ὅλως δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον ἱστορίᾳ πράττοντες διατελοῦσι. Τῆς μὲν γὰρ ἀληθοῦς ἐστι τεκμήριον ἱστορίας, εἰ περὶ τῶν αὐτῶν ἅπαντες τὰ αὐτὰ καὶ λέγοιεν καὶ γράφοιεν· οἱ δ´ εἰ μὴ τὰ αὐτὰ γράψειαν ἑτέροις, οὕτως ἐνόμιζον αὐτοὶ φαίνεσθαι πάντων ἀληθέστατοι. » Τοσαῦτα καὶ ὁ Ἰώσηπος. Εἴη δ´ ἂν τῶν εἰρημένων ἐπισφράγισμα καὶ ἡ Διοδώρου μαρτυρία, ἣν ἀπὸ τοῦ πρώτου τῆς συναχθείσης αὐτῷ Βιβλιοθήκης παραθήσομαι, οὕτως ἔχουσαν πρὸς λέξιν·

Traduction française :

[10,7] CHAPITRE VII. DE JOSÈPHE SUR LE MÊME SUJET. « Mon premier besoin est de marquer l'extrême étonnement que j'éprouve, en voyant qu'il y ait des gens qui croient qu'on ne doit donner attention qu'aux Grecs pour tout ce qui concerne les temps primitifs: que ce sont les seuls qu'on doive interroger sur la véritable origine des choses ; au lieu de cela, suivant eux, on doit bien se tenir sur la réserve envers nous et tous les autres peuples, tandis qu'en effet, c'est tout le contraire qui a lieu à ce qu'il m'apparaît. Si l'on ne veut pas se laisser entraîner au gré des fausses opinions, mais rechercher la justice dans les faits eux-mêmes, on découvrira que tout est nouveau chez les Grecs, d'hier ou du jour précédent, comme dit le proverbe : savoir les fondations de villes, les inventions d'arts, les rédactions de lois. « Mais, de toutes les inventions, celle qu'ils ont adoptée la dernière est sans contredit l'usage d'écrire l'histoire; tandis que, de leur aveu, on trouve la tradition la plus ancienne et la plus persévérante des événements mémorables, chez les Égyptiens, les Chaldéens, les Phéniciens (je veux bien ne pas comprendre notre nom dans cette énumération) : tous ces peuples, habitant les contrées les moins exposées aux révolutions atmosphériques, ont eu de plus la prévoyance de ne laisser échapper, sans en faire mention, aucun des événements advenus chez eux, qui en était digne ; ayant, en tout temps, confié aux hommes les plus instruits le soin d'en conserver le souvenir dans les actes publics. Contrairement à cela, le sol de la Grèce a subi des catastrophes nombreuses qui ont effacé la trace des faits historiques; en recommençant chaque fois une existence nouvelle, chacune de ses peuplades se persuadait que l'univers avait eu le même principe qu'elle. C'est bien tard, en effet, et après bien des efforts, qu'ils ont connu la nature des caractères d'écriture, dont, en voulant faire remonter le plus haut possible l'usage parmi eux, ils se vantent de l'avoir appris des Phéniciens et de Cadmus ; et cependant il n'est personne qui puisse montrer de rédaction historique conservée de ce temps, ni dans les temples ni dans les archives publiques : puisque, même à l'égard des guerriers qui, tant d'années après Cadmus, combattirent devant Troie, c'est une question douteuse et fort débattue, de savoir s'ils se sont servis des lettres. La vérité semble plutôt pencher vers l'opinion qui leur refuse d'avoir fait emploi d'une écriture semblable à la nôtre. En général, on ne trouve chez les Grecs rien de bien constant sur les poèmes d'Homère, lequel paraît bien postérieur aux temps de la prise de Troie; on va même jusqu'à dire qu'il n'a pas laissé par écrit les poèmes qui portent son nom, mais que s'étant conservés dans la mémoire, c'est plus tard qu'ils ont été réunis en corps d'ouvrage, et que c'est à cette cause que l'on doit attribuer les nombreuses variantes de leur texte. « Quant à ceux qui ont entrepris d'écrire l'histoire parmi eux, je veux parler de Cadmus de Milet, d'Acusilas d'Argos, et s'il en est d'autres qu'on puisse leur adjoindre, ils n'ont précédé que de peu de temps l'époque de l'invasion des Perses en Grèce. On convient unanimement que les premiers philosophes qui, en Grèce, se sont occupés de l'étude des choses et divines, sont Phérécyde de Syros, Pythagore et Thalès ; qu'ils ont été disciples des Égyptiens et des Chaldéens, qu'ils ont laissé peu d'écrits. Voici donc, de tous les ouvrages publiés par des Grecs, ceux qui paraissent plus anciens, et cependant, les Grecs ont peine à croire qu'ils aient pour véritables auteurs ceux dont ils portent les noms. Comment donc ne considérerait-on pas comme insensée cette jactance des Grecs à prétendre être les seuls qui connaissent les événements anciens et qui en aient sondé la vérité avec soin ; ou, qui en lisant ces historiens eux-mêmes, ne comprendrait pas facilement qu'ils ont écrit sans rien savoir avec certitude, mais suivant qu'ils se figuraient que les choses devaient être telles ; car il est impossible de s'accuser de mensonge plus qu'ils ne le font mutuellement dans leurs livres, où ils ne craignent pas de dire les choses les plus contradictoires? Ce serait abuser de la patience des lecteurs, qui le savent mieux que moi, si je venais leur apprendre combien Hellanicus est en désaccord avec Acusilas sur la question des généalogies ; combien de fois Acusilas redresse Hésiode; de quelle manière Éphore montre qu'Hellanicus en a imposé dans mille circonstances ; comment Timée accuse Éphore, et ceux qui sont venus après Timée l'accusent lui-même ; comment enfin tous se réunissent contre Hérodote. Mais quoi! dans ce qui ne concerne que la Sicile, Timée n'a pas cru devoir s'accorder avec Antiochus, Philiste ou Callias; de même que les historiens particuliers de l'Attique n'ont pas suivi les mêmes traditions pour le pays d'Athènes, ni ceux de l'Argolide pour Argos. Mais, à quoi bon parler d'historiens, de localités et d'événements les plus minimes, lorsque les plus illustres historiens de l'expédition des Perses sont divisés entre eux sur les faits qui s'y sont passés? Thucydide est accusé par certains auteurs, comme ayant dit beaucoup de faussetés, et cependant Thucydide passe pour avoir écrit avec la plus minutieuse exactitude, l'histoire de son temps. Les causes de si étonnants désaccords pourraient paraître nombreuses et diverses à quiconque voudrait se donner la peine d'en faire la recherche. Quant à moi, j'en imputerai la majeure part à deux raisons principales que je vais faire connaître : la première, et celle qui me paraît prépondérante, tient à ce qu'il n'existait pas chez les Grecs, dès l'origine, d'annales publiques, dans lesquelles ou avait eu soin d'inscrire journellement tous les événements mémorables; ce qui fournissait une vaste carrière aux falsifications, par la liberté illimitée de mentir, chez ceux qui dans les temps postérieurs voulurent écrire l'histoire des anciens temps. Cette négligence ne s'est pas bornée aux autres peuples de la Grèce ; on la retrouve même chez les Athéniens, qui ont la prétention d'être Autochtones, c'est-à-dire nés du sol, et qui ont toujours mis un grand prix à l'instruction. Ils avouent, en effet, que leurs plus anciens recueils d'écritures publiques sont les lois en matière de meurtres, écrites pour eux par Dracon, qui fleurit peu avant la tyrannie de Pisistrate. Que dirai-je des Arcadiens, qui se prévalent d'une haute antiquité ? C'est à peine si longtemps après cette époque ils avaient acquis la connaissance de l'écriture. Ainsi donc, dans l'absence de tout recueil de documents antérieurs, qui auraient pu instruire ceux qui auraient eu la volonté d'apprendre la vérité et de réfuter les menteurs de propos délibéré, il devait naître entre les historiens une divergence immense. Il faut déduire la seconde cause qui s'est jointe à celle-ci; c'est que les auteurs qui entreprirent d'écrire l'histoire n'avaient pas un amour sincère de la vérité; quoiqu'ils en fissent toujours un étalage de parade. Ils voulaient se distinguer par la force de leur éloquence: et quels que fussent les moyens par lesquels ils supposaient qu'ils l'emporteraient sur leurs rivaux, ils s'en emparaient avidement. Ainsi, les uns se sont tournés vers les fables de la mythologie, les autres ont cherché à captiver la bienveillance des républiques ou des rois, en les louant outre mesure; d'autres se sont livrés à la censure des faits ou des historiens, pensant s'illustrer ainsi. Mais, en somme, ils n'ont cessé d'écrire de la manière la plus opposée à une véritable histoire. Car le signe incontestable d'une histoire sincère, est lorsque tous parlent ou écrivent de même sur les mêmes choses. Tandis que ceux-ci ont cru se montrer plus véridiques que tous les autres, lorsqu'ils n'écrivaient rien qui fût en harmonie avec leurs rivaux. » C'est ainsi que s'énonce Josèphe. Et pour mettre le sceau à tout ce qui vient d'être dit, j'invoquerai le témoignage de Diodore, en tirant les propres paroles de cet auteur, du 1er livre du recueil qu'il a publié sous le titre de Bibliothèque.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008