HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

τρόπονTexte grec :

[10,6] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ'. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ· ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ. « Ἰατρικὴν δὲ Ἆπιν Αἰγύπτιον, μετὰ δὲ ταῦτα Ἀσκληπιὸν αὐξῆσαι τὴν τέχνην ἱστοροῦσιν. Ἄτλας δὲ ὁ Λίβυς πρῶτος ναῦν ἐναυπηγήσατο καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλευσε. Καὶ ἀστρολογίαν δὲ πρῶτοι εἰς ἀνθρώπους ἐξήνεγκαν Αἰγύπτιοι, ὁμοίως δὲ καὶ Χαλδαῖοι. Εἰσὶ δὲ οἳ Κᾶρας τὴν δι´ ἀστέρων πρόγνωσιν ἐπινενοηκέναι λέγουσι. Πτήσεις δὲ ὀρνίθων παρεφύλαξαν πρῶτοι Φρύγες. Καὶ θυτικὴν ἠκρίβωσαν Τοῦσκοι, Ἰταλίας γείτονες. Ἴσαυροι δὲ καὶ Ἄραβες ἐξεπόνησαν τὴν οἰωνιστικήν, ὥσπερ ἀμέλει Τελμισσεῖς τὴν δι´ ὀνείρων μαντικήν. Τυρρηναῖοι δὲ σάλπιγγα ἐπενόησαν καὶ Φρύγες αὐλόν· Φρύγες γὰρ ἤστην Ὀλυμπός τε καὶ Μαρσύας. Λύχνους τε αὖ καίειν πρῶτοι κατέδειξαν Αἰγύπτιοι καὶ τὸν ἐνιαυτὸν εἰς δώδεκα μῆνας διεῖλον καὶ ἐν ἱεροῖς γυναιξὶ μίσγεσθαι ἐκώλυσαν μηδὲ εἰς ἱερὰ εἰσιέναι ἀπὸ γυναικῶν ἀλούτους ἐνομοθέτησαν. Γεωμετρίας τε αὖ εὑρεταὶ οἱ αὐτοὶ γεγόνασι. Κέλμις τε καὶ Δαμναμενεὺς οἱ τῶν Ἰδαίων Δάκτυλοι πρῶτοι ἐν Κύπρῳ σίδηρον εὗρον. Δέλας δὲ ἄλλος Ἰδαῖος εὗρε χαλκοῦ κρᾶσιν, ὡς δὲ Ἡσίοδος, Σκύθης. Ναὶ μὴν Θρᾷκες πρῶτοι τὴν καλουμένην ἅρπην εὗρον (ἔστι δὲ μάχαιρα καμπύλη) καὶ πρῶτοι πέλταις ἐπὶ τῶν ἵππων ἐχρήσαντο. Ὁμοίως δὲ καὶ Ἰλλυριοὶ τὴν καλουμένην πέλτην ἐξεῦρον. Ἔτι φασὶ Τουσκανοὺς πλαστικὴν ἐπινοῆσαι· Ἴτανόν τε (Σαυνίτης οὗτος ἦν) πρῶτον θυρεὸν κατασκευάσαι. Κάδμος γὰρ ὁ Φοῖνιξ λιθοτομίαν τε ἐξεῦρε καὶ μέταλλα χρυσοῦ τὰ περὶ τὸ Πάγγαιον ὄρος ἐπενόησεν. Ἤδη δὲ καὶ ἄλλο ἔθνος Καππαδόκαι πρῶτοι εὗρον τὴν νάβλαν καλουμένην, ὃν τρόπον καὶ τὸ δίχορδον Ἀσσύριοι. Καρχηδόνιοι γὰρ πρῶτοι τετρήρη κατεσκεύασαν, ἐναυπήγησε δὲ αὐτὴν Βόσπορος αὐτόχθων. Μήδειά τε, ἡ Αἰήτου ἡ Κολχίς, πρώτη τριχῶν βαφὴν ἐπενόησεν. Ἀλλὰ καὶ Νώροπες (ἔθνος ἐστὶ Παιονικόν, νῦν δὲ Νωρικὸν καλοῦνται) κατειργάσαντο χαλκὸν καὶ σίδηρον ἐκάθηραν πρῶτοι. Ἄμυκός τε ὁ Βεβρύκων βασιλεὺς ἱμάντας πυκτικοὺς εὗρε. Περί τε μουσικὴν Ὄλυμπος ὁ Μυσὸς τὴν Λύδιον ἁρμονίαν ἐφιλοτέχνησεν· οἵ τε Τρωγλοδύται καλούμενοι σαμβύκην εὗρον, ὄργανον μουσικόν. Φασὶ δὲ καὶ τὴν πλαγίαν σύριγγα Σάτυρον εὑρεῖν τὸν Φρύγα· τρίχορδον δὲ ὁμοίως καὶ τὴν διάτονον ἁρμονίαν Ἄγνιν τὸν καὶ αὐτὸν Φρύγα· κρούματα δὲ Ὄλυμπον ὁμοίως τὸν Φρύγα, καθάπερ Φρύγιον ἁρμονίαν καὶ μιξοφρύγιον καὶ μιξολύδιον Μαρσύαν τῆς αὐτῆς ὄντα τοῖς προειρημένοις χώρας· καὶ τὴν Δώριον Θάμυριν ἐπινοῆσαι τὸν Θρᾷκα. Πέρσας τε πρώτους ἀκηκόαμεν ἀπήνην καὶ κλίνην καὶ ὑποπόδιον ἐργάσασθαι τούς τε Σιδωνίους τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί τε οἱ πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον οὐ πολὺ τῆς κιθάρας λειπομένην καὶ κρόταλα ἐπενόησαν. Ἐπί τε Σεμιράμεως βασιλέως Ἀσσυρίων τὰ βύσσινα ἱμάτια εὑρῆσθαι ἱστοροῦσι. Καὶ πρώτην ἐπιστολὰς συντάξαι Ἄτοσσαν, τὴν Περσῶν βασιλεύσασαν, φησὶν Ἑλλάνικος. Σκάμμων μὲν οὖν ὁ Μιτυληναῖος καὶ Θεόφραστος ὁ Ἐρέσιος Κύδιππός τε ὁ Μαντινεὺς ἔτι τε Ἀντιφάνης καὶ Ἀριστόδημος καὶ Ἀριστοτέλης, πρὸς τούτοις δὲ Φιλοστέφανος, ἀλλὰ καὶ Στράτων ὁ Περιπατητικὸς ἐν τοῖς Περὶ εὑρεμάτων ταῦτα ἱστόρησαν. Παρεθέμην δὲ αὐτῶν ὀλίγα εἰς σύστασιν τῆς παρὰ βαρβάροις εὑρετικῆς καὶ βιωφελοῦς φύσεως, παρ´ ὧν Ἕλληνες τὰ ἐπιτηδεύματα ὠφέληνται. » Ταῦτα ῥήμασιν αὐτοῖς ὁ Κλήμης ἐν Στρωματεῦσι. Τοῖς δ´ εἰρημένοις δοκῶ μοι εὖ ἔχειν ἐπισυνάψαι καὶ τὰ ἀπὸ τῆς Ἰωσήπου τοῦ Ἑβραίου γραφῆς, ἣν Περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀρχαιότητος ἐν δυσὶν ἐπραγματεύσατο βιβλίοις, περὶ τοῦ νέους γεγονέναι τοὺς Ἕλληνας καὶ παρὰ βαρβάρων ὠφελῆσθαι διάφωνά τε ἑαυτοῖς γεγραφέναι. Συμβαλεῖται γοῦν καὶ ταῦτα εἰς τὴν τῶν εἰρημένων ἀκριβῆ καὶ βεβαίαν πίστωσιν. ἄκουε τοίνυν οἷα καὶ οὗτος γράφει πρὸς λέξιν·

Traduction française :

[10,6] CHAPITRE VI. SUR LE MÊME SUJET TIRÉ DE CLÉMENT. « Les historiens nous enseignent qu'Apis découvrit la médecine, et qu'ensuite Esculape accrut cet art : Atlas l'Africain est le premier qui construisit un navire et qui le lança à la mer : les Égyptiens apportèrent les premiers dans la race humaine l'astrologie : les Chaldéens en firent autant. Il en est qui disent que les Cariens sont les inventeurs de la divination par les astres; mais ce sont les Phrygiens qui, les premiers, observèrent le vol des oiseaux. Les Thusques, peuple voisin de l'Italie, perfectionnèrent l'aruspice ; les Isauriens et les Arabes ont cultivé la science des augures, de même que les Telmisses, celle de la divination par les songes; les Tyrrhéniens ont inventé la salpinx (trompette), et les Phrygiens la flûte : Olympe et Marsyas étaient Phrygiens. Les Égyptiens, les premiers, ont montré le secret de faire brûler les lampes; ils ont divisé l'année en douze mois, ont prohibé la cohabitation avec les femmes dans les temples: ils ont également fait une loi, pour qu'après la cohabitation, on ne pût pas entrer dans les temples sans s'être purifié par les ablutions ; ils ont été les inventeurs de la géométrie. Celmis et Damnameneus Dactyles des Idéens, sont les premiers qui, en Crête, découvrirent le fer ; Delas, autre Idéen, inventa l'alliage du bronze. Suivant Hésiode, il était Scythe. Les Thraces, les premiers, imaginèrent l'harpe, qui est un glaive recourbé ; ils se servirent aussi les premiers à cheval, du bouclier que les Illyriens ont pareillement trouvé. On dit que les Toscans ont invente la plastique, et queTritanus, premier (celui-ci était Samnite), fabriqua un grand bouclier rond. Cadmus, le Phénicien, inventa la taille des pierres et ouvrit des mines d'or dans les flancs du mont Pangée. Les Cappadociens sont encore une nation étrangère ; ce sont eux cependant qui ont trouvé l'instrument appelé Nabla; de la même sorte que le Dichorde a été imaginé par les Assyriens. Les Carthaginois sont les premiers constructeurs de quadrirèmes, et l'Autochthon Bosporos en fut le charpentier. Médée, fille d'AEta, de la Colchide, mit la première en usage l'art de se teindre les cheveux; cependant les Noropes (c'est une nation de la Péonie qui se nomment aujourd'hui Noriques ), ont les premiers fait usage de l'airain, et purifié le fer. Amycus, roi des Bebryces, inventa les lanières pour le pugilat; quant à la musique, ce fut Olympus le Mydien qui donna les règles de l'harmonie Lydienne : les peuples qu'on nomme Troglodytes trouvèrent la Sambuce ; c'est un instrument de musique. On dit que la flûte oblique ou Syringe fut une création de Satyre le Phrygien ; le Trichorde et l'harmonie diatonique sont dus à Hyagnis, qui était également Phrygien; les mesures musicales qui se marquent en frappant, sont également attribuées au Phrygien Olympus. Enfin Marsyas, qui est du môme pays que ceux que nous venons de nommer, inventa le mélange des mélodies Lydienne et Phrygienne. Le chant dorien a été trouvé par Thamyris le Thrace. Nous savons par tradition que les Perses ont les premiers construit un char, un lit, un tabouret ; et que les Sidoniens ont fabriqué le premier vaisseau à trois rangs de rameurs. Les Sicules, qui habitent près de l'Italie, sont les premiers inventeurs de la Phorminx, qui ne diffère pas beaucoup de la Cithare; ils ont aussi imaginé les Crotales (ou clochettes ). Les historiens placent sous Sémiramis, reine des Assyriens, l'invention des vêlements de coton. Atossa qui régna en Perse fut, dit Hellanicus, celle qui organisa la première le service des lettres épistolaires. Scamon de Mitylène, Théophraste d'Erèse, Cydippe de Mantinée, Antiphane, Aristodème et Aristote, en outre de ceux-ci, Philostephanus et Straton le Péripatéticien ont rapporté tous, des faits semblables dans leurs ouvrages sur les découvertes. J'en ai extrait une très faible partie, en confirmation du génie inventif des nations barbares et des services qu'elles ont rendus à l'Immunité, dont les Grecs ont profité dans leurs institutions sociales. » Telles sont les propres paroles de Clément dans ses Stromates, auxquelles je crois à-propos d'annexer ce qui se trouve dans le Juif Josèphe, qui a entrepris de constater la haute antiquité du peuple Hébreu, dans un ouvrage en deux livres. Il y prouve que les Grecs sont un peuple récent, qu'il a tiré de grands secours des Barbares, et que ses écrivains ne sont pas d'accord entre eux. Comme ses réflexions donneront une confirmation pleine et étudiée de ce qui précède, prêtez attention à-la citation textuelle que je vais en faire.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008