HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

θεοῖςTexte grec :

[10,5] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. ΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΦΕΛΗΝΤΑΙ. Πρῶτος τοιγαροῦν ὁ τὰ κοινὰ γράμματα, αὐτὰ δὴ τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς στοιχεῖα, Ἕλλησιν εἰσηγησάμενος Κάδμος, τὸ γένος Φοῖνιξ ἦν, ὅθεν καὶ Φοινικήια τὰ γράμματά τινες τῶν παλαιῶν ἐπικεκλήκασιν. Εἰσὶ δὲ οἳ Σύρους γράμματα ἐπινοῆσαι πρώτους λέγουσι. Σύροι δ´ ἂν εἶεν καὶ Ἑβραῖοι τὴν γείτονα Φοινίκης καὶ αὐτὴν τὸ μὲν παλαιὸν Φοινίκην, μετέπειτα δὲ Ἰουδαίαν, καθ´ ἡμᾶς δὲ Παλαιστίνην ὀνομαζομένην οἰκήσαντες, ὧν καὶ μάλιστα οὐκ ἀλλοτρία φαίνεται ἡ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων φωνή. Ἕκαστον γοῦν τῶν στοιχείων παρ´ αὐτοῖς κατά τινος σημαντικῆς διανοίας τὴν προσηγορίαν φέρει, ὅπερ οὐκ ἔνεστιν εὑρεῖν παρὰ τοῖς Ἕλλησι· διὸ καὶ μάλιστα μὴ ὄντα ἴδια Ἑλλήνων ὁμολογεῖται. Ἔστι δὲ τὰ πάντα παρ´ Ἑβραίοις στοιχεῖα δύο καὶ εἴκοσιν, ὧν τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν Ἄλφ, ὃ μεταληφθὲν εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν λέγοιτ´ ἂν ’μάθησις‘· τὸ δὲ δεύτερον Βήθ, ὃ μεθερμηνεύεται ’οἴκου‘· τὸ τρίτον Γίμελ, ὅ ἐστι ’πλήρωσις‘· τὸ τέταρτον Δέλθ, ὃ σημαίνει ’δέλτων‘· τὸ πέμπτον Η, ὅ ἐστιν ’αὕτη‘· ὁμοῦ δὲ τὰ πάντα ἀπαρτίζει τοιαύτην τινὰ διάνοιαν· ’μάθησις οἴκου, πλήρωσις δέλτων αὕτη‘. Εἶτα μετὰ ταῦτά ἐστι στοιχεῖον ἕκτον, λεγόμενον παρ´ αὐτοῖς Οὐαῦ, ὅ ἐστιν ’ἐν αὐτῇ‘· ἔπειτα Ζαΐ, ὅ ἐστι ’ζῇ‘· μεθ´ ὃ Ἥθ, ὅ ἐστιν ’ὁ ζῶν‘· ἵν´ ᾖ τὸ ὅλον ’ἐν αὐτῇ ζῇ ὁ ζῶν‘· μετὰ ταῦτα στοιχεῖον ἔνατον τὸ Τήθ, ὅ ἐστι ’καλή‘· ἔπειτα Ἰώθ, ὃ ἑρμηνεύεται ’ἀρχή‘· ὁμοῦ τὰ δύο ’καλὴ ἀρχή‘· ἐπὶ τούτοις Χάφ, ὅ ἐστιν ’ὅμως‘· ἔπειτα Λάβδ, ὅ ἐστι ’μάθε‘· τὸ ὅλον ’ὅμως μάθε‘. Μετὰ ταῦτα τρισκαιδέκατον στοιχεῖόν ἐστι τὸ Μήμ, ὅ ἐστιν ’ἐξ αὐτῶν‘· ἔπειτα Νοῦν, ὅ ἐστιν ’αἰωνία‘· εἶτα Σάμχ, ὃ ἑρμηνεύεται ’βοήθεια‘· ἵν´ ᾖ τὸ λεγόμενον ’ἐξ αὐτῶν αἰωνία βοήθεια‘. Ἐπὶ τούτοις τὸ Ἄϊν, ὃ μεταληφθὲν σημαίνει ’πηγὴν ἢ ὀφθαλμόν‘· ἔπειτα τὸ Φῆ, ὃ ’στόμα‘· εἶθ´ ἑξῆς τὸ Σάδη, ὃ ’δικαιοσύνην‘· ὧν ἡ διάνοιά ἐστι ’πηγὴ ἢ καὶ ὀφθαλμὸς καὶ στόμα δικαιοσύνης‘. Μετὰ ταῦτα στοιχεῖόν ἐστι Κώφ, ὃ ἑρμηνεύεται ’κλῆσις‘· ἔπειτα Ῥής, ὅ ἐστι ’κεφαλή‘· καὶ μετὰ ταῦτα Σέν, ὅπερ ἐστὶν ’ὀδόντες‘· ἐπὶ πᾶσι τὸ εἰκοστὸν δεύτερον στοιχεῖον καλεῖται παρ´ αὐτοῖς Θαῦ, ὃ δηλοῖ ’σημεῖα‘. Ἔχοι δ´ ἂν ἡ διάνοια· ’κλῆσιν κεφαλῆς καὶ ὀδόντων σημεῖα‘. Καὶ παρὰ μὲν Ἑβραίοις τοιάδε τίς ἐστιν ἡ τῶν στοιχείων μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία, λόγου διάνοιαν ἀπαρτίζουσα τῇ τῶν στοιχείων μαθήσει τε καὶ ἐπαγγελίᾳ προσήκουσαν. Τὸ ὅμοιον δ´ οὐκ ἂν εὕροις καὶ παρ´ Ἕλλησιν, ὅθεν, ὡς ἔφην, ὁμολογεῖν ἀνάγκη μὴ ὄντα οἰκεῖα Ἑλλήνων, παραπεποιημένα δὲ ἄντικρυς ἀπὸ τῆς βαρβάρου φωνῆς. Καὶ ἐξ αὐτῆς δὲ ἐλέγχεται τῆς καθ´ ἕκαστον στοιχεῖον ἐπωνυμίας. Τί γὰρ τοῦ Ἄλφ τὸ Ἄλφα διενήνοχεν; Ἢ τοῦ Βὴθ τὸ Βῆτα; Ἢ τοῦ Γάμμα τὸ Γίμελ; Ἢ τοῦ Δὲλθ τὸ Δέλτα; Ἢ τοῦ Η τὸ Ε; Ἢ τοῦ Ζαῒ τὸ Ζῆτα; Ἢ τοῦ Τὴθ τὸ Θῆτα; Καὶ ὅσα τούτοις παραπλήσια. Ὥστε ἀναμφίλεκτον εἶναι τὸ μὴ Ἑλλήνων οἰκείας εἶναι τὰς τοιάσδε φωνάς· Ἑβραίων ἄρα, παρ´ οἷς καὶ σημαῖνόν τι ἕκαστον αὐτῶν ἀποδείκνυται. Παρὰ δὲ τούτοις πρώτοις ἀρξάμενα προῆλθεν εἴς τε ἄλλους καὶ δὴ καὶ εἰς Ἕλληνας. Ταῦτα μὲν οὖν μοι περὶ τῶν πρώτων στοιχείων εἰρήσθω. Τῆς δ´ αὐτῆς ἡμῖν ὑποθέσεως ἐφαψάμενος καὶ ὁ Κλήμης ἐπάκουσον ἅ φησιν·

Traduction française :

[10,5] CHAPITRE V. QUE LES GRECS ONT TIRÉ EN TOUTES CHOSES DE GRANDS SECOURS DES BARBARES. Le premier qui ait introduit en Grèce les lettres communes, c'est-à-dire les premiers éléments de la grammaire, est certainement Cadmus, Phénicien d'origine ; ce qui a autorisé quelques anciens à nommer les lettres g-phoenikehia. Il est des auteurs qui en rapportent la découverte aux Syriens ; or, les Hébreux sont Syriens, voisins de la Phénicie, et habitant un pays nommé anciennement Phénicie, puis Judée, et aujourd'hui Palestine. Les noms qu'on donne aux lettres grecques ne sont pas très différents de ceux des leurs; mais, chez eux, le nom de chaque lettre a une valeur significative, qu'il n'a pas pour les Grecs. Vingt-deux éléments composent tout l'alphabet chez les Hébreux ; le premier en est Alph, qui, traduit dans la langue grecque, voudrait dire "instruction", le deuxième Beth, s'interprète par le mot "maison", le troisième Gimel est "le complément", le quatrième Delth est le signe de "tablettes", le cinquième E, veut dire "même". Ces caractères rapprochés l'un de l'autre, donnent cette phrase : "L'instruction de la maison est le complément même des tablettes" ; après ceux-ci vient le sixième élément qu'ils prononcent Vau (g-en g-auteh), ce qui veut dire "en elle"; ensuite Zaï signifie "vit". Après vient Eth, qui est "le vivant": en sorte que le tout ensemble a la signification suivante : "En elle vit le vivant". A la suite, le neuvième élément le Teth, veut dire "Beau" ; après quoi Joth, se traduit par "commencement", et les deux ensemble : "Le beau commencement". Après ceux-ci vient Chaph, qui est : "cependant"; ensuite Labd, qui est "apprenez", et le tout : "cependant apprenez"; en suivant, vient le treizième élément Mem, qui veut dire "d'eux" ou "d'elles"; puis Noun qui est "éternel" : après Samch, qu'on traduit par "secours", de manière que lue ensemble, cette série de lettres veut dire : "Le secours éternel vient d'elles". Après quoi vient Aïn, dont la signification, en le traduisant, est : "source" ou "œil"; à la suite Phé, "bouche", et toujours en continuant Sadé, qui est "justice", le sens total : "La source ou œil et la bouche de la justice"; à la suite de cet élément vient Coph, qu'on rend par "appel". Après Rhès, qui est "tête", et après ceux-ci Sen : "les dents". Puis le vingt-deuxième élément est Thau, qui veut dire "signes" ; en sorte qu'on trouve pour sens : "l'appel de la tête et les signes des dents". Voici donc la métaphrase ou interprétation de ces éléments qui ont le sens complet, correspondant à la valeur d'idée du nom de chacun d'eux, ce qu'on ne pourrait pas trouver chez les Grecs. D'où l'on est forcé d'avouer que ces éléments ne sont pas nés en Grèce, mais y ont été évidemment transportés d'une langue barbare. On peut encore s'en convaincre par la dénomination de chacun des éléments. En quoi Alpha diffère-t-il d'Alph, Beta de Beth, Gamma de Ghimel, Delta de Delth, l'Héta de l'E, le Zeta du Zaï, le Teth du Thêta, et tous les autres pareillement? en sorte qu'il est incontestable que toutes ces voix ne sont pas originaires de la Grèce; mais bien venues des Hébreux chez lesquels on a montré que chacune d'elles possède un sens spécial. Ces éléments donc ayant eu un principe d'existence chez ce peuple, ils se sont propagés chez les autres, et sont parvenus défintivement chez les Grecs. J'en ai assez dit de mon chef sur les premiers éléments. Clément a'aussi traité la même question, entendons-le parler.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008