HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ΣαφὴςTexte grec :

[10,3] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΠΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ· ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ. « Τὰ Πλατώνεια ἑστιῶν ἡμᾶς Λογγῖνος Ἀθήνησι κέκληκεν ἄλλους τε πολλοὺς καὶ Νικαγόραν τὸν σοφιστὴν καὶ Μαΐορα Ἀπολλώνιόν τε τὸν γραμματικὸν καὶ Δημήτριον τὸν γεωμέτρην Προσήνην τε τὸν Περιπατητικὸν καὶ τὸν Στωϊκὸν Καλλιέτην. Μεθ´ ὧν ἕβδομος αὐτὸς κατακλινείς, τοῦ δείπνου προκόπτοντος καί τινος ζητήσεως περὶ Ἐφόρου ἐν τοῖς ἄλλοις γενομένης· ‘Ἀκούσωμεν’, ἔφη, ‘τίς ὁ περὶ Ἐφόρου θόρυβος.’ Ἦσαν δ´ οἱ ζητοῦντες Καΰστριός τε καὶ Μάξιμος· ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν καὶ Θεοπόμπου προὐτίθει, ὁ δὲ Καΰστριος κλέπτην ἀπεκάλει. ‘Καὶ τί γὰρ Ἐφόρου ἴδιον’, ἔφη, ‘ἐκ τῶν Δαϊμάχου καὶ Καλλισθένους καὶ Ἀναξιμένους αὐταῖς λέξεσιν ἔστιν ὅτε τρισχιλίους ὅλους μετατιθέντος στίχους’; Πρὸς ὃν ὁ γραμματικὸς Ἀπολλώνιος ἔφη· ‘Οὐ γὰρ ἔγνως ὅτι καὶ τὸν Θεόπομπον, ὃν σὺ προτιμᾷς, κατείληφε τουτὶ τὸ πάθος, ἐν μὲν τῇ ἑνδεκάτῃ τῶν Περὶ Φίλιππον ἐκ τοῦ Ἰσοκράτους’ Ἀρεοπαγιτικοῦ μεταγράψαντα αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐκεῖνα, Ὅτι ‘τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν οὐδὲν αὐτὸ καθ´ αὑτὸ παραγίνεται τοῖς ἀνθρώποις,’ καὶ τὰ ἑξῆς. Καίτοι ὑπερφρονεῖ τὸν Ἰσοκράτην καὶ νενικῆσθαι ὑφ´ ἑαυτοῦ λέγει κατὰ τὸν ἐπὶ Μαυσώλῳ ἀγῶνα τὸν διδάσκαλον. Πραγμάτων δ´ ὑφαίρεσιν πεποίηται, μεταθεὶς τὰ ἐπ´ ἄλλων ἄλλοις, ἵνα καὶ ψεύστης ἁλῷ τοῦτον τὸν τρόπον. Ἄνδρωνος γὰρ ἐν τῷ Τρίποδι περὶ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου τὰ περὶ τὰς προρρήσεις ἱστορηκότος εἰπόντος τε ὡς διψήσας ποτὲ ἐν Μεταποντίῳ καὶ ἔκ τινος φρέατος ἀνιμήσας καὶ πιὼν προεῖπεν, ὡς εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός‘, » καὶ ἕτερά τινα τούτοις ἐπαγαγὼν ἐπιλέγει· « Ταῦτ´ οὖν τοῦ Ἄνδρωνος περὶ Πυθαγόρου ἱστορηκότος πάντα ὑφείλετο Θεόπομπος· εἰ μὲν περὶ Πυθαγόρου λέγων, τάχα ἂν καὶ ἕτεροι ἠπίσταντο περὶ αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· Ταῦτα καὶ αὐτὸς εἶπεν· νῦν δὲ τὴν κλοπὴν δήλην πεποίηκεν ἡ τοῦ ὀνόματος μετάθεσις· τοῖς μὲν γὰρ πράγμασι κέχρηται τοῖς αὐτοῖς, ἕτερον δ´ ὄνομα μετενήνοχε· Φερεκύδην γὰρ τὸν Σύριον πεποίηκε ταῦτα προλέγοντα. Οὐ μόνον δὲ τούτῳ τῷ ὀνόματι ἀποκρύπτει τὴν κλοπήν, ἀλλὰ καὶ τόπων μεταθέσει. Τό τε γὰρ περὶ τῆς προρρήσεως τοῦ σεισμοῦ ἐν Μεταποντίῳ ὑπ´ Ἄνδρωνος ῥηθὲν ἐν Σύριῳ εἰρῆσθαί φησιν ὁ Θεόπομπος τό τε περὶ τὸ πλοῖον οὐκ ἀπὸ Μεγάρων τῆς Σικελίας, ἀπὸ δὲ Σάμου φησὶ θεωρηθῆναι· καὶ τὴν Συβάρεως ἅλωσιν ἐπὶ τὴν Μεσσήνης μετέθηκεν. Ἵνα δέ τι δοκῇ λέγειν περιττόν, καὶ τοῦ ξένου προστέθεικε τοὔνομα, Περίλαον αὐτὸν καλεῖσθαι λέγων.‘ ’Κἀγώ‘, φησὶν ὁ Νικαγόρας, ’ταῖς Ἑλληνικαῖς ἐντυγχάνων αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ξενοφῶντος πολλὰ τοῦ Ξενοφῶντος αὐτὸν μετατιθέντα κατείληφα, καὶ τὸ δεινόν, ὅτι ἐπὶ τὸ χεῖρον. Τὰ γοῦν περὶ τῆς Φαρναβάζου πρὸς Ἀγησίλαον συνόδου δι´ Ἀπολλοφάνους τοῦ Κυζικηνοῦ καὶ τὰς ἀμφοῖν πρὸς ἀλλήλους ἐνσπόνδους διαλέξεις, ἃς ἐν τῇ τετάρτῃ Ξενοφῶν ἀνέγραψε πάνυ χαριέντως καὶ πρεπόντως ἀμφοῖν, εἰς τὴν ἑνδεκάτην τῶν Ἑλληνικῶν μεταθεὶς ὁ Θεόπομπος ἀργά τε καὶ ἀκίνητα πεποίηκε καὶ ἄπρακτα. Λόγου γὰρ δύναμιν καὶ διὰ τὴν κλοπὴν ἐξεργασίαν ἐμβάλλειν καὶ ἐπιδείκνυσθαι σπουδάζων βραδὺς καὶ μέλλων καὶ ἀναβαλλομένῳ ἐοικὼς φαίνεται καὶ τὸ ἔμψυχον καὶ ἐνεργὸν τὸ Ξενοφῶντος διαφθείρων.‘ Ταῦτ´ εἰπόντος τοῦ Νικαγόρου ὁ Ἀπολλώνιος· ’Καὶ τί θαυμάζομεν‘, ἔφη, ’εἰ Θεοπόμπου καὶ Ἐφόρου τὸ τῆς κλοπῆς πάθος ἥψατο, ἀργοτέρων οὕτως ἀνδρῶν, ὅπου γε καὶ Μένανδρος τῆς ἀρρωστίας ταύτης ἐπλήσθη, ὃν ἠρέμα μὲν ἤλεγξε διὰ τὸ ἄγαν αὐτὸν φιλεῖν Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς ἐν ταῖς Παραλλήλοις αὐτοῦ τε καὶ ἀφ´ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαῖς; Λατῖνος δ´ ἓξ βιβλίοις, ἃ ἐπέγραψε Περὶ τῶν οὐκ ἰδίων Μενάνδρου, τὸ πλῆθος αὐτοῦ τῶν κλοπῶν ἐξέφηνε· καθάπερ ὁ Ἀλεξανδρεὺς Φιλόστρατος Περὶ τῆς τοῦ Σοφοκλέους κλοπῆς πραγματείαν κατεβάλετο. Κεκίλιος δέ, ὥς τι μέγα πεφωρακώς, ὅλον δρᾶμα ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος Ἀντιφάνους, τὸν Οἰωνιστήν, μεταγράψαι φησὶ τὸν Μένανδρον εἰς τὸν Δεισιδαίμονα.‘ ’ Ἐπεὶ δὲ τοὺς κλέπτας ἔδοξεν οὐκ οἶδ´ ὅπως ὑμῖν‘, φησίν, ’εἰς τὸ μέσον ἀγαγεῖν, μηνύω καὐτὸς Ὑπερείδην τὸν καλὸν πολλὰ παρὰ Δημοσθένους κεκλοφότα ἔν τε τῷ Πρὸς Διώνδαν λόγῳ κἀν τῷ Περὶ τῶν Εὐβούλου δωρεῶν. Καὶ ὅτι μὲν ὁ ἕτερος παρὰ τοῦ ἑτέρου μετέθηκε πρόδηλον· συγχρονούντων δ´ αὐτῶν, ὑμῶν μὲν ἂν εἴη ἔργον‘, φησίν, ’ὦ Ἀπολλώνιε, ἐκ τῶν χρόνων ἀνιχνεῦσαι τὸν κλέπτην. Ἐγὼ δὲ ὑποπτεύω μὲν τὸν ὑφῃρημένον εἶναι τὸν Ὑπερείδην· ἀδήλου δὲ ὄντος ὁπότερος, ἄγαμαι μὲν Δημοσθένην, εἰ λαβὼν παρὰ Ὑπερείδου πρὸς δέον διώρθωσε· μέμφομαι δὲ τὸν Ὑπερείδην, εἰ λαβὼν παρὰ Δημοσθένους πρὸς τὸ χεῖρον διέστρεψε.‘ » Καὶ μετὰ βραχέα φησί· « ’Καὶ τί ὑμῖν λέγω ὡς τὰ Βαρβαρικὰ νόμιμα Ἑλλανίκου ἐκ τῶν Ἡροδότου καὶ Δαμάςτου συνῆκται; Ἢ ὡς Ἡρόδοτος ἐν τῇ δευτέρᾳ πολλὰ Ἑκαταίου τοῦ Μιλησίου κατὰ λέξιν μετήνεγκεν ἐκ τῆς Περιηγήσεως, βραχέα παραποιήσας, τὰ τοῦ Φοίνικος ὀρνέου καὶ περὶ τοῦ ποταμίου ἵππου καὶ τῆς θήρας τῶν κροκοδείλων; Ἢ ὡς τὰ περὶ βασάνων εἰρημένα παρ´ Ἰσαίῳ ἐν τῷ Περὶ τοῦ Κίλωνος κλήρου καὶ παρὰ Ἰσοκράτει ἐν τῷ Τραπεζιτικῷ κεῖται καὶ παρὰ τῷ Δημοσθένει ἐν τῷ Κατὰ Ὀνήτορος ἐξούλης σχεδὸν διὰ τῶν αὐτῶν εἴρηται; Ἢ ὡς Δείναρχος ἐν τῷ πρώτῳ Κατὰ Κλεομέδοντος αἰκίας πολλὰ μετενήνοχεν αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐκ τοῦ Δημοσθένους Κατὰ Κόνωνος αἰκίας; Ἢ ὡς Ἡσιόδου οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληΐζετ´ ἄμεινον τῆς ἀγαθῆς, τῆς δ´ αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο ταύτην τὴν διάνοιαν Σιμωνίδης ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μετήνεγκε λαβὼν οὕτως· γυναικὸς οὐδὲν χρῆμ´ ἀνὴρ ληΐζεται ἄμεινον ἐσθλῆς οὐδὲ ῥίγιον κακῆς, Εὐριπίδης δὲ ἐν Μελανίππῃ τῇ δεσμώτιδι· τῆς μὲν κακῆς κάκιον οὐδὲν γίνεται γυναικός, ἐσθλῆς δ´ οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν πέφυκ´ ἄμεινον· διαφέρουσι δ´ αἱ φύσεις. Τοῦ δὲ Εὐριπίδου εἰπόντος· Γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν, Θεοδέκτης ἐν Ἀλκμαίωνί φησι· Σαφὴς μὲν ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, ὡς οὐδέν ἐστιν ἀθλιώτερον φυτὸν γυναικός. Οὗτος οὐ μόνον τὴν ἐπιβολὴν ἐκεῖθεν εἴληφεν, ἀλλὰ καὶ ταῖς λέξεσιν αὐταῖς συγκέχρηται· καὶ ἠθέλησεν αὐτὸ πανούργως παροιμιακὸν μᾶλλον εἶναι καὶ ὡς ὑπὸ πολλῶν λεγομένῳ συγκεχρῆσθαι ἢ δοκεῖν εἰληφέναι παρὰ τοῦ γεγεννηκότος. Ὁ δ´ Ἀντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορθοῖ. Ὁμήρου γὰρ εἰπόντος· Ἴδεώ θ´ ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ´ ἀνδρῶν Ἀντίμαχος λέγει· Ἴδεώ θ´ ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων ἦν ἀνδρῶν· καὶ Λυκόφρων ἐπαινεῖ τὴν μετάθεσιν, ὡς δι´ αὐτῆς ἐστ〈ηρ〉ιγμένου τοῦ στίχου. τὸ γὰρ Τὸν δ´ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Διομήδης σιγῶ, Ὁμήρου κωμῳδηθέντος ὑπὸ Κρατίνου διὰ τὸ πλεονάσαι ἐν τῷ τὸν δ´ ἀπαμειβόμενος· ὅπερ οὕτως πεπατημένον οὐκ ὤκνησεν Ἀντίμαχος μεταθεῖναι. τοῦ δὲ Λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ´ ὣς ἤπιος ἦεν Ὁμηρικοῦ ὄντος καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ που λεγομένου Οἱ δ´ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας, ὁ Ἀντίμαχος μεταθεὶς ἡμιστίχια πεποίηκε Λαῶν οἷσιν ἄνασσον ἐκαρτύναντο φάλαγγας. Ἀλλ´ ἵνα μὴ καὶ αὐτὸς κλοπῆς ἄλλους αἰτιώμενος κλέπτης ἁλῶ, τοὺς πραγματευσαμένους τὰ περὶ τούτων μηνύσω. Λυσιμάχου μέν ἐστι δύο Περὶ τῆς Ἐφόρου κλοπῆς, Ἀλκαῖος δέ, ὁ τῶν λοιδόρων ἰάμβων καὶ ἐπιγραμμάτων ποιητής, παρῴδηκε τὰς Ἐφόρου κλοπὰς ἐξελέγχων, Πολλίωνος δὲ ἐπιστολὴ πρὸς Σωτηρίδαν Περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς, τοῦ δ´ αὐτοῦ καὶ Περὶ τῆς Ἡροδότου κλοπῆς ἐστι βιβλίον καὶ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἰχνευταί πολλὰ περὶ Θεοπόμπου λέγεται, Ἀρητάδου τέ ἐστι Περὶ συνεμπτώσεως πραγματεία, ἐξ ὧν τοιαῦτα πολλὰ ἔστι γνῶναι.‘ » Καὶ μεθ´ ἕτερα· « Καὶ ὁ Προσήνης· ’Τοὺς μὲν ἄλλους‘, ἔφη, ’κλέπτας ἐφωράσατε· ὅτι δὲ καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ ἥρως Πλάτων, οὗ τὴν ἐπώνυμον ἑορτὴν σήμερον πανηγυρίζομεν, πολλοῖς καταχρῆται τῶν πρὸ αὐτοῦ (αἰδοῦμαι γὰρ τῷ τῆς κλοπῆς ὀνόματι ἐπὶ τούτου χρῆσθαι), οὐκέτι κατειλήφατε.‘ ’Τί λέγεις;‘ ἔφη ὁ Καλλιέτης. ’Οὐ λέγω μόνον‘, φησίν, ’ἀλλὰ καὶ τὴν πίστιν τῷ λόγῳ παρέχω. Σπάνια δὲ τὰ τῶν πρὸ τοῦ Πλάτωνος γεγονότων βιβλία, ἐπεὶ ἴσως πλείους ἄν τις ἐφώρασε τοῦ φιλοσόφου. Ἐγὼ δ´ οὖν, ᾗ κατὰ τύχην περιπέπτωκα, Πρωταγόρου τὸν Περὶ τοῦ ὄντος ἀναγινώσκων λόγον πρὸς τοὺς ἓν τὸ ὂν εἰσάγοντας τοιαύταις αὐτὸν εὑρίσκω χρώμενον ἀπαντήσεσιν· ἐσπούδασα γὰρ αὐταῖς λέξεσι τὰ ῥηθέντα μνημονεύειν.‘ » Καὶ ταῦτ´ εἰπὼν διὰ πλειόνων τίθησι τὰς ἀποδείξεις. Ἀλλ´ ὁποῖος μὲν τῶν Ἑλληνικῶν συγγραφέων ὁ τρόπος ὅτι τε οὐδὲ τοῦ καθ´ ἑαυτῶν ἐφείσαντο ἐλέγχου, ἀρκεῖν ἀπὸ μυρίων ἡγοῦμαι τὰ εἰρημένα. Ἔτι δὲ εἰς προπαρασκευὴν τῆς ἀπὸ τῶν Ἑβραϊκῶν λόγων ἐπιρρυείσης εἰς Ἕλληνας ὠφελείας εὖ μοι δοκεῖ καὶ ἀναγκαίως καθόλου πᾶσαν ἀποδεῖξαι τὴν βοωμένην Ἑλλήνων παιδείαν τε καὶ φιλοσοφίαν τά τε πρῶτα αὐτῶν μαθήματα καὶ τὰ σεμνὰ τῆς λογικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ βαρβάρων αὐτοῖς συμπεφορημένα, ὡς ἂν μηκέθ´ ἡμῖν ἐπιμέμφοιτό τις αὐτῶν, ὅτι δὴ τὴν παρὰ βαρβάροις εὐσέβειάν τε καὶ φιλοσοφίαν τῶν παρ´ αὐτοῖς σεμνῶν προτετιμήκαμεν.

Traduction française :

[10,3] CHAPITRE III. DE PORPHYRE, SUR CE QUE LES GRECS ÉTAIENT PLAGIAIRES, TIRE DU PREMIER LIVRE DE L'ENSEIGNEMENT PHILOLOGIQUE. « Lorsque Longin, célébrant par un banquet, à Athènes, l'anniversaire de Platon, nous avait invités en grand nombre, là se trouvaient Nicagoras, le sophiste ; Major ; Apollonius, le grammairien: Démétrius, le géomètre; Prosenés, le péripatéticien et le stoïcien, Calietès, près desquels j'étais couché en septième. Le repas étant déjà avancé, et la conversation étant tombée, entre autres choses, sur l'historien Éphore : Ecoutons, dit il, quel est ce bruit à l'occasion d'Éphore (Caystre et Maxime entamaient une dispute). Celui-ci préférait Éphore à Théopompe ; Caystre au contraire le traitait de plagiaire : Qu'est-ce qu'Éphore a réellement en propre ? n'a-t-il pas transporté dans son histoire jusqu'à trois mille lignes entières de Daïmaque, de Callisthène et d'Anaximène? A quoi le grammairien Apollonius repartit : Eh ! ne savez-vous pas que ce Théopompe, à qui vous donnez la préférence, est atteint du même mal? n'a-t-il pas copié jusqu'aux expressions de l'Aréopagitique d'Isocrate, dans le onzième livre des Philippiques? {uerba graeca; Isocr., Areop., § 2} Et ce qui suit (qu'aucun des biens ou des maux n'arrive jamais seul aux hommes). Et cependant, il se place au-dessus d'Isocrate et a soin de nous dire que ce dernier a été vaincu par lui dans le concours des panégyriques de Mausole, lui, son disciple. Il fait encore disparaître la trace de ses larcins, en transportant aux uns ce qui est arrivé aux autres, en sorte qu'il se rend coupable de mensonge par cette manière. En effet, Andron, ayant relaté dans son trépied, sous le nom de Pythagore, les prédictions qui furent faites par ce philosophe, et ayant dit qu'ayant eu soif à Métaponte, il fit tirer de l'eau d'un certain puits, et qu'en ayant bu, il annonça que dans trois jours il y aurait un tremblement de terre. Il ajouta, après avoir donné plusieurs autres explications : Eh bien, tout ce qu'Andron a attribué à Pythagore, Théopompe le lui a dérobé; car s'il l'avait raconté de Pythagore, aussitôt tout le monde s'en serait aperçu et se serait écrié : J'aurais bien pu en dire autant ; au lieu qu'il a rendu le plagiat méconnaissable en changeant le nom. Il a fait usage des mêmes faits, et substitué un autre nom : c'est Phérécyde de Syros qu'il fait intervenir comme ayant prédit ces choses; il ne masque pas son larcin à l'aide du nom seulement, mais aussi en déplaçant les lieux. Andron avait dit que la prédiction du tremblement de terre avait eu lieu à Métaponte ; Théopompe en place la scène à Scyros. Ce n'est pas de Mégare en Sicile, mais de Samos qu'il dit qu'on a vu ce qui est relatif au vaisseau, et il a changé la prise de Sybaris en celle de Messine ; mais pour paraître dire quelque chose de nouveau, il a ajouté le nom de l'étranger qu'il dit s'appeler Périlaüs. « Pour ma part, dit Nicagoras, en parcourant les Helléniques de cet historien et ceux de Xénophon, j'ai acquis la preuve qu'il avait interpolé un grand nombre de passages de ce dernier; et ce qu'il y a de fâcheux, c'est qu'il les a changés en plus mal. J'en donnerai pour exemple la conférence entre Pharnabaze et Agésilas (livre IV, chap. 1er, § 29 des Helléniques de Xénophon), et les conversations qu'ils eurent, la foi qu'ils se donnèrent ; ce qui est écrit avec autant de grâce que de dignité dans le quatrième livre de Xénophon. Ayant transporté ces mêmes récits dans le onzième livre de ses Philippiques, Théopompe les a vendus sans mouvement, sans intérêt et d'une manière tout-à-fait aride, précisément à cause de son plagiat : voulant donner de la force et du fini à son style, il a alangui sa narration, et lui a donné l'apparente hésitation d'un temporisateur, corrompant tout ce qu'il y a d'animé et d'énergique dans le récit de Xénophon, Lorsque Nicagoras eut terminé : Comment serions-nous étonnés, dit Apollonius, que Théopompe et Éphore aient éprouvé les atteintes de la maladie du plagiat, ; quand nous voyons que Ménandre lui-même a été infecté de ce vice, et qu'Aristophane le grammairien, malgré l'excessive tendresse qu'il lui porte, n'a pas pu s'empêcher de lui en faire doucement le reproche, en opposant ses larcins aux passages semblables qu'il s'est appropriés. Mais Latinus a dévoilé tous les vols qu'il a commis, dans les six livres qui portent pour titre : Des choses qui n'appartiennent pas à Ménandre. De même que Philostrate d'Alexandrie, a composé tout un livre sur les plagiats de Sophocle, Cœcilius, comme s'il avait fait une grande découverte, dit que Ménandre a transporté dans son g-Laisidaimohn ( le superstitieux), toute la comédie d'Antiphane g-oiohnisteh (l'augure). Puisqu'il vous a plu, je ne sais pourquoi, dit A..., de parler des plagiaires, je vous dénoncerai à mon tour le bel Hypéride qui a dérobé une foule de choses à Démosthène, dans le discours contre Diondas, et dans celui contre Euboulos pour cause de corruption ; car il est évident que l'un des deux a pris l'autre, attendu qu'ils sont contemporains. Et ce serait votre affaire, ô Apollonius, de démêler, d'après le calcul des temps, celui qui a dépouillé l'autre. Quant à moi, je suppose qu'Hypéride est le coupable. En tout cas, dans l'incertitude, j'admire Démosthène, parce qu'en prenant à Hypéride, il a su rectifier et placer convenablement ce que l'autre avait dit, ou je reproche à Hypéride d'avoir gâté Démosthène en le dépouillant. » Puis après quelques observations, il ajoute : « Que vous dirai-je? que les institutions barbares (g-ta g-barbarica g-nomima) d'Hellanicus, sont toutes puisées dans Hérodote et dans Damaste, ou bien que la plus grande partie du second livre d'Hérodote est tirée mot pour mot de la Périegèse (description) d'Hécatée de Milet. Celui-là ayant seulement raccourci ce qui concerne le phénix, l'hippopotame et la chasse aux crocodiles. « Que dirai je encore? Que les considérations d'Isée sur les tortures, dans le discours pour la succession de Ciron, se retrouvent reproduites dans le discours d'Isocrate, intitulé Trapeziticus et dans celui de Démosthène en revendication g-exboulehs, contre Onetore, à peu près dans les mêmes termes; que Dinarque, dans son premier discours contre Cléomédon pour sévices, avait transporté beaucoup d'idées avec les mêmes expressions prises du discours de Démosthène contre Conon ; également pour Simonide, que cette maxime d'Hésiode : "L'homme ne peut rien prendre de meilleur qu'une bonne femme, rien de pire qu'une méchante" {uerba graeca}a été prise par Simonide qui l'a placée dans son onzième livre, ainsi qu'il suit : {uerba graeca} Euripide l'a introduite dans la Ménalippe captive : {uerba graeca} «Euripide a dit : Femmes, nous sommes la créature la plus malheureuse.» {uerba graeca}. Théodecte dans l'Alcméon, dit : {uerba graeca} « Ce dernier ne s'est pas contenté d'y puiser l'idée, mais il l'a revêtue des mêmes paroles que, par une insigne malice, il a voulu faire passer pour un proverbe, et a mieux aimé faire croire qu'il l'avait recueillie de la bouche de tout le monde, que d'avouer qu'il l'avait prise dans son auteur. Antimaque pillant Homère, le réforme en le gâtant : Homère avait dit : {uerba graeca} Antimaque : {uerba graeca} Lycophron approuve ce changement qui, selon lui, donne plus de gravité au vers (le Spondaïque). Je ne parlerai pas du: {uerba graeca}. « L'abus qu'Homère a fait du {uerba graeca} ayant fourni l'occasion à Cratinus de traduire ce poète sur la scène. Eh bien, malgré sa fréquente répétition, Antimaque ne craint pas de s'en emparer. Homère a dit : {uerba graeca}. « Il a encore dit ailleurs : {uerba graeca}. « Antitmaque, déplaçant ces hémistiches, en a fait : {uerba graeca}. Cependant, de peur qu'en faisant le procès des plagiaires, on ne m'accuse de plagiat, je vais faire connaître ceux qui ont dévoilé dans leurs écrits les larcins de ce genre. Il existe des livre de Lysimaque sur les plagiats d'Éphore. Alcée, l'auteur des Iambes satyriques et des épigrammes, a parodié les larcins d'Éphore en les faisant connaître. Il existe une lettre de Polion à Soterindas, sur les larcins de Ctésias, et un livre du même, sur ceux imputés à Hérodote. Dans l'ouvrage intitulé : Les Investigateurs, on en cite beaucoup de Théopompe. Dans la composition d'Arétadas sur la Synemptose (la Coïncidence), on peut apprendre beaucoup de traits de ce genre. » Après d'autres remarques, Prosénès dit : « Vous avez bien dévoilé les plagiaires; mais le divin Platon lui-même, dont nous célébrons aujourd'hui la fête éponyme, a beaucoup fait usage de ceux qui l'ont devancé. Je n'ose me servir du terme de larcin en parlant de lui; mais ne comprenez-vous pas? Que dites-vous, s'écria Callietès, je ne me borne pas à le dire, je veux encore le prouver : les livres de ceux qui ont écrit avant Platon sont rares, sans quoi peut-être découvrirait-on un plus grand nombre de plagiats du philosophe. Je suis cependant, par un hasard de fortune, tombé sur quelques-uns : je lisais le traité de Protagore sur l'être, contre ceux qui veulent que l'être soit un, et j'ai trouvé qu'il usait des mêmes objections que Platon, dont je me suis étudié à me rappeler les propres expressions. Et en disant cela, il cita de nombreux exercices de ces imitations. » Cependant, je crois que ce qui vient d'être dit suffit, entre dix mille preuves qu'on pourrait ajouter, pour faire connaître la manière d'agir des écrivains Grecs, qui ne se sont pas même ménagé les accusations mutuelles entre eux. Maintenant, pour préparer la voie à la démonstration de l'utilité, que ces mêmes Grecs ont retirée de l'instruction des Hébreux, il me paraît nécessaire de passer en revue toute cette science tant vantée, et cette philosophie grecque, et de montrer que les premiers rudiments de ces sciences et les mystères de la logique, leur ont été importés des barbares; en sorte que l'on n'aura plus à récriminer, quand on saura pourquoi nous avons préféré les doctrines religieuses et philosophiques des barbares à celles dont les Grecs tirent vanité.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008