HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ΙΓTexte grec :

[10,13] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΛΑΥΙΟΥ ΙΩΣΗΠΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ. « Ἄρξομαι δὲ πρῶτον ἀπὸ τῶν παρ´ Αἰγυπτίοις γραμμάτων. Αὐτὰ μὲν οὖν οὐχ οἷόν τε παρατίθεσθαι τἀκείνων. Μάνεθως δή, τὸ γένος ἀνὴρ Αἰγύπτιος τῆς Ἑλληνικῆς μετεσχηκὼς παιδείας, ὡς δῆλός ἐστι (γέγραφε γὰρ Ἑλλάδι φωνῇ τὴν πάτριον ἱστορίαν ἔκ τε τῶν ἱερῶν, ὥς φησιν αὐτός, μεταφράσας, ὃς καὶ πολλὰ τὸν Ἡρόδοτον ἐλέγχει τῶν Αἰγυπτιακῶν ὑπ´ ἀγνοίας ἐψευσμένον)· οὗτος δὴ τοίνυν ὁ Μάνεθως ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν ταῦτα περὶ ἡμῶν γράφει· παραθήσομαι δὲ τὴν λέξιν αὐτοῦ, καθάπερ αὐτὸν ἐκεῖνον παραγαγὼν μάρτυρα· .. ’τοῦ Τίμαιος ὄνομα. Ἐπὶ τούτου οὐκ οἶδ´ ὅπως θεὸς ἀντέπνευσε, καὶ παραδόξως ἐκ τῶν πρὸς ἀνατολὴν μερῶν ἄνθρωποι τὸ γένος ἄσημοι καταθαρρήσαντες ἐπὶ τὴν χώραν ἐστράτευσαν καὶ ῥᾳδίως ἀμαχητὶ ταύτην κατὰ κράτος εἷλον.‘ » Καὶ ἐπιλέγει μετὰ βραχέα· « ’Ἐκαλεῖτο δὲ τὸ σύμπαν αὐτῶν ἔθνος Ὑκουσσώς· τοῦτο δέ ἐστι βασιλεῖς ποιμένες. Τὸ γὰρ Ὓκ καθ´ ἱερὰν γλῶσσαν βασιλέα σημαίνει, τὸ δὲ Οὐσσὼς ποιμήν ἐστι καὶ ποιμένες κατὰ τὴν κοινὴν διάλεκτον· καὶ οὕτω συντιθέμενον γίνεται Ὑκουσσώς. Τινὲς δὲ λέγουσιν αὐτοὺς Ἄραβας εἶναι, ἐν δ´ ἄλλῳ ἀντιγράφῳ οὐ βασιλεῖς σημαίνεσθαι διὰ τῆς τοῦ Ὓκ προσηγορίας, ἀλλὰ τοὐναντίον αἰχμαλώτους δηλοῦσθαι ποιμένας. Τὸ γὰρ Ὓκ πάλιν Αἰγυπτιστὶ καὶ τὸ Ἃκ δασυνόμενον αἰχμαλώτους ῥητῶς μηνύει. Καὶ τοῦτο μᾶλλον πιθανώτερόν μοι φαίνεται καὶ παλαιᾶς ἱστορίας ἐχόμενον. ‘Τούτους τοὺς προκατωνομασμένους βασιλέας καὶ τοὺς τῶν ποιμένων καλουμένων καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν γενομένους κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου φησὶν ἔτη πρὸς τοῖς πεντακοσίοις ἕνδεκα. Μετὰ ταῦτα δὲ τῶν ἐκ τῆς Θηβαΐδος καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου βασιλέων γενέσθαι φησὶν ἐπὶ τοὺς ποιμένας ἐπανάστασιν, καὶ πόλεμον συρραγῆναι μέγαν καὶ πολυχρόνιον. Ἐπὶ δὲ βασιλέως, ᾧ ὄνομα εἶναι Μισφραγμούθωσις, ἡττωμένους φησὶ τοὺς ποιμένας ἐκ μὲν τῆς ἄλλης Αἰγύπτου ἐκπεσεῖν, κατακλεισθῆναι δὲ εἰς τόπον ἀρουρῶν ἔχοντα μυρίων τὴν περίμετρον· Αὔαρις ὄνομα τῷ τόπῳ. Τοῦτόν φησιν ὁ Μάνεθως ἅπαντα τείχει τε μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ περιλαβεῖν τοὺς ποιμένας, ὅπως τήν τε κτῆσιν ἅπασαν ἔχωσιν ἐν ὀχυρῷ καὶ τὴν λείαν τὴν ἑαυτῶν. Τὸν δὲ Μισφραγμουθώσεως υἱὸν Θμούθωσιν ἐπιχειρῆσαι μὲν αὐτοὺς διὰ πολιορκίας ἑλεῖν κατὰ κράτος, ὀκτὼ καὶ τεσσαράκοντα μυριάσι στρατοῦ προσεδρεύσαντα τοῖς τείχεσιν· ἐπεὶ δὲ τὴν πολιορκίαν ἀπέγνω, ποιήσασθαι συμβάσεις, ἵνα τὴν Αἴγυπτον ἐκλιπόντες ὅποι βούλονται πάντες ἀβλαβεῖς ἀπέλθωσι. Τοὺς δὲ ἐπὶ ταῖς ὁμολογίαις πανοικεσίᾳ μετὰ τῶν κτήσεων, οὐκ ἐλάσσους μυριάδων ὄντας εἰκοσιτεσσάρων, ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου τὴν ἔρημον εἰς Συρίαν διοδοιπορῆσαι· φοβουμένους δὲ τὴν Ἀσσυρίων δυναστείαν (τότε γὰρ ἐκείνους τῆς Ἀσίας κρατεῖν) ἐν τῇ νῦν Ἰουδαίᾳ καλουμένῃ πόλιν οἰκοδομησαμένους τοσαύταις μυριάσιν ἀνθρώπων ἀρκέσουσαν, Ἱεροσόλυμα ταύτην ὀνομάσαι. » Τούτοις ἑξῆς τὴν διαδοχὴν τῶν κατ´ Αἴγυπτον βασιλέων μετὰ τοῦ χρόνου τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ἀπαριθμησάμενος ἐπιλέγει· « Ταῦτα μὲν ὁ Μάνεθως. Δῆλον δέ ἐστιν, ἐκ τῶν εἰρημένων ἐτῶν τοῦ χρόνου συλλογισθέντος, ὅτι οἱ καλούμενοι ποιμένες, ἡμέτεροι δὲ πρόγονοι, τρισὶ καὶ ἐνενήκοντα καὶ τριακοσίοις πρόσθεν ἔτεσιν ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπαλλαγέντες τὴν χώραν ταύτην ἐπῴκησαν ἢ Δαναὸν εἰς Ἄργος ἀφικέσθαι· καίτοι τοῦτον ἀρχαιότατον Ἀργεῖοι νομίζουσι. Δύο τοίνυν ὁ Μάνεθως ἡμῖν τὰ μέγιστα μεμαρτύρηκεν ἐκ τῶν παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις γραμμάτων· πρῶτον μὲν τὴν ἑτέρωθεν ἄφιξιν εἰς Αἴγυπτον, ἔπειτα δὲ τὴν ἐκεῖθεν ἀπαλλαγὴν οὕτως ἀρχαίαν τοῖς χρόνοις ὡς ἐγγύς που προτερεῖν αὐτὴν τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι χιλίοις.» Ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ τῆς Αἰγυπτιακῆς ἱστορίας ταύτη πη τῷ Ἰωσήπῳ κατὰ πλάτος ἀνιστόρηται. Ἀπὸ δὲ τῆς Φοινίκων, μάρτυσι χρησάμενος τοῖς τὰ Φοινικικὰ συγγραψαμένοις, παρίστησι τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν ὑπὸ Σολομῶνος τοῦ βασιλέως ᾠκοδομῆσθαι ἔτεσι θᾶττον ἑκατὸν τεσσαράκοντα τρισὶ καὶ μησὶν ὀκτὼ τοῦ κτίσαι Τυρίους Καρχηδόνα· εἶτα μεταβὰς καὶ ἀπὸ τῆς περὶ Χαλδαίων ἱστορίας τὰς περὶ τῆς Ἑβραίων ἀρχαιότητος παρατίθεται μαρτυρίας.

Traduction française :

[10,13] CHAPITRE XIII. DU PREMIER LIVRE DE FLAVIUS JOSÈPHE SUR LES ANTIQUITÉS DES JUIFS. « Je commencerai par les écrits des Égyptiens; mais ne pouvant pas alléguer des textes empruntés à leurs originaux, je citerai les paroles de Menethon, Égyptien d'origine, encore qu'il fût initié dans toute l'instruction de la Grèce, comme cela est évident, par la manière dont il a écrit l'histoire de son pays en langue grecque, l'ayant traduite, d'après son aveu, des livres sacrés des Égyptiens : histoire dans laquelle il relève beaucoup d'erreurs d'Hérodote, dues à son ignorance de la langue et de l'histoire de l'Égypte; et puisque j'ai recours à son témoignage, je rapporterai ses propres paroles. « Il y eut un roi parmi nous, du nom de Timaeus, du temps duquel, Dieu étant irrité, je ne sais pour quelle cause, excita contre nous, d'une manière toute miraculeuse, des hommes venus des contrées de l'Orient, hommes sans distinction, mais qui, d'une audace étrange, ayant pénétré en armes dans ce pays, s'en emparèrent violemment, sans peine et sans combat.» Après d'autres récits, il reprend : « Toute cette race portait le nom de Hycoussos; ce qui signifie rois pasteurs. Hyc, dans la langue sacrée, voulant dire roi, et aussos, pasteurs, dans le dialecte vulgaire. C'est ainsi qu'à été formé le nom de Hycoussos. Il est des auteurs qui les déclarent Arabes. Dans d'autres copies , ce n'est pas par rois qu'on traduit le mot Arc, mais par prisonniers, en sorte que Hycoussos signifierait prisonniers pasteurs, dans la langue égyptienne: Hac aspiré ayant évidemment la signification de prisonniers; et celte traduction me paraît d'autant plus exacte, qu'elle est plus en rapport avec l'histoire des temps primitifs. « Les rois donc sus-nommés, qui appartenaient à la nation des pasteurs, aussi bien que ceux qui en descendirent, régnèrent sur l'Égypte pendant une durée de 511 ans. Après quoi les rois de la Thébaïde, et des autres portions de l'Égypte s'étant soulevés contre les Pasteurs, il s'en suivit une guerre longue et acharnée. » Il ajoute que, « sous le règne d'un roi, du nom de Misphragouthosis, les Pasteurs ayant été vaincus, il durent évacuer le reste de l'Égypte, et se renfermer dans une contrée ayant 10.000 aroures de périmètre, connue sous le nom d'Abaris. Manethon dit que les Pasteurs l'environnèrent entièrement d'un mur très fort et très haut, pour y conserver en sûreté ce qu'ils possédaient, et y rapporter le butin qu'ils feraient. Le fils de Misphragouthosis, ayant le nom de Thmouthosis, ayant entrepris de soumettre cette ville, de force, après l'avoir assiégée, il fit camper sous ses murs une armée de 480.000 hommes; enfin désespérant de la prendre d'assaut, il fit avec ses ennemis un traité, pour qu'ils eussent à évacuer l'Egypte et à se retirer, où ils voudraient, sans éprouver aucun trouble. D'après ces conventions, ils se retirèrent avec tout ce qu'ils possédaient, ne formant pas une population moindre de 240.000 têtes, et se dirigèrent, à leur sortie de l'Égypte, vers le désert de Syrie, où redoutant la dynastie des rois d'Assyrie, qui alors commandaient à l'Asie entière, ils se cantonnèrent dans le pays nommé depuis Judée, et y construisirent une ville qui pût les contenir, à laquelle ils donnèrent le nom de Jérusalem.» Ayant, en suivant, donné la succession des rois d'Égypte avec la durée de leur règne, il ajoute : « Voici ce que Manethon a publié, d'où il résulte clairement, d'après la supputation des temps, que les soi-disant Pasteurs ne sont autres que nos ancêtres, qui sont sortis d'Égypte après y être entrés, 393 ans avant que Danaûs, que les Argiens considèrent comme leur plus ancien roi, fût venu à Argos. « Manethon a donc rendu en notre faveur deux témoignages des plus décisifs d'après les écrits égyptiens : le premier, notre venue en Égypte de pays étrangers, ensuite, notre sortie de ce même pays, assez ancienne pour qu'elle ait précédé, d'environ 1000 ans, la guerre de Troie. » Tels sont les faits sur lesquels Josèphe s'est étendu, en les tirant de l'histoire d'Égypte. Ayant également mis à profit les témoignages des historiens Phéniciens, il constate que le temple de Jérusalem a été bâti par le roi Salomon, 143 ans et huit mois avant que les Tyriens fondassent Carthage. Ensuite, passant à l'histoire Chaldéenne, il en tire des témoignages qui confirment l'ancienneté des Hébreux, en alléguant les auteurs qui en ont parlé.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008