HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ΙΩΣΗΠΟΥTexte grec :

[10,12] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ. « Εἴρηται μὲν οὖν περὶ τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ ἐν τῷ Πρὸς τοὺς Ἕλληνας, εἴρηται δὲ καὶ Κασσιανῷ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἐξηγητικῶν. Ἀπαιτεῖ δ´ ὅμως τὸ ὑπόμνημα καὶ ἡμᾶς ἐπιδραμεῖν τὰ κατὰ τὸν τόπον εἰρημένα. Ἀπίων τοίνυν ὁ γραμματικός, ὁ Πλειστονίκης ἐπικληθείς, ἐν τῇ δʹ τῶν Αἰγυπτιακῶν ἱστοριῶν, καίτοι φιλαπεχθημόνως πρὸς Ἑβραίους διακείμενος, ἅτε Αἰγύπτιος τὸ γένος, ὡς καὶ κατὰ Ἰουδαίων συντάξασθαι βιβλίον, Ἀμώσιος τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέως μεμνημένος καὶ τῶν κατ´ αὐτὸν πράξεων μάρτυρα παρατίθεται Πτολεμαῖον τὸν Μενδήσιον. Καὶ τὰ τῆς λέξεως αὐτοῦ ὧδε ἔχει· « Κατέσκαψε δὲ τὴν Ἀούαριν Ἄμωσις, κατὰ τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς ἐν τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν ὁ Μενδήσιος Πτολεμαῖος. » Ὁ δὲ Πτολεμαῖος οὗτος ἱερεὺς μὲν ἦν, τὰς δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλέων πράξεις ἐν τρισὶν ὅλαις ἐκθέμενος βίβλοις κατὰ Ἄμωσίν φησιν Αἰγύπτου βασιλέα Μωσέως ἡγουμένου γεγονέναι Ἰουδαίοις τὴν ἐξ Αἰγύπτου πορείαν, ἐξ ὧν συνῶπται κατὰ Ἴναχον ἠκμακέναι τὸν Μωσέα. Παλαίτερα δὲ τῶν Ἑλληνικῶν μνημονεύεσθαι τὰ Ἀργολικά, τὰ ἀπὸ Ἰνάχου λέγω, Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασεὺς ἐν τοῖς Χρόνοις διδάσκει. Τούτων δὲ τεσσαράκοντα μὲν γενεαῖς νεώτερα τὰ Ἀττικά, τὰ ἀπὸ ’Κέκροπος τοῦ διφυοῦς‘ δὴ καὶ αὐτόχθονος, ὥς φησι κατὰ λέξιν ὁ Τατιανός· ἐννέα δὲ τὰ Ἀρκαδικὰ τὰ ἀπὸ Πελασγοῦ· λέγεται δὲ καὶ οὗτος αὐτόχθων. Τούτων δὲ ἄλλαιν δυοῖν νεώτερα τὰ Φθιωτικὰ τὰ ἀπὸ Δευκαλίωνος. Εἰς δὲ τὸν χρόνον τῶν Τρωϊκῶν ἀπὸ Ἰνάχου γενεαὶ μὲν εἴκοσιν ἢ μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται, ἔτη δέ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια καὶ πρόσω. Εἰ δὲ τὰ Ἀσσυρίων πολλοῖς ἔτεσι πρεσβύτερα τῶν Ἑλληνικῶν Κτησίας λέγει, φανήσεται τῷ δευτέρῳ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆς Ἀσσυρίων ἀρχῆς, τῆς δὲ Βηλούχου τοῦ ὀγδόου δυναστείας τῷ δευτέρῳ καὶ τριακοστῷ ἡ Μωσέως κατὰ Ἄμωσιν τὸν Αἰγύπτιον καὶ κατὰ Ἴναχον τὸν Ἀργεῖον ἐξ Αἰγύπτου κίνησις. Ἦν δὲ κατὰ τὴν Ἑλλάδα κατὰ μὲν Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον ὁ ἐπὶ Ὠγύγου κατακλυσμὸς καὶ ἡ ἐν Σικυῶνι βασιλεία, πρώτου μὲν Αἰγιαλέως, εἶτα δὲ Εὔρωπος, εἶτα Τελχῖνος, καὶ ἡ Κρητὸς ἐν Κρήτῃ. Ἀκουσίλαος γὰρ Φορωνέα πρῶτον ἀνθρώπων γενέσθαι λέγει· ὅθεν καὶ ὁ τῆς Φορωνίδος ποιητὴς εἶναι αὐτὸν ἔφη πατέρα θνητῶν ἀνθρώπων. Ἐντεῦθεν ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ κατακολουθήσας Ἀκουσιλάῳ γράφει· « Καί ποτε προαγαγεῖν βουληθεὶς αὐτοὺς περὶ τῶν ἀρχαίων εἰς λόγους, τῶν τῇδε τῇ πόλει τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖν, περὶ Φορωνέως τε τοῦ πρώτου λεχθέντος καὶ Νιόβης καὶ τὰ μετὰ τὸν κατακλυσμόν.‘ » Κατὰ δὲ Φόρβαντα Ἀκταῖος, ἀφ´ οὗ Ἀκταία ἡ Ἀττική· κατὰ δὲ Τριόπαν Προμηθεὺς καὶ Ἄτλας καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ ὁ διφυὴς Κέκροψ καὶ Ἰώ· κατὰ δὲ Κροτωπὸν ἡ ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ ἡ ἐπὶ Δευκαλίωνος ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθένελον ἥ τε Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ ἡ εἰς Πελοπόννησον Δαναοῦ παρουσία καὶ ἡ ὑπὸ Δαρδάνου τῆς Δαρδανίας κτίσις, ὃν ’πρῶτον‘ (φησὶν Ὅμηρος) ’τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς‘, ἥ τε ἐκ Κρήτης εἰς Φοινίκην ἀνακομιδή· κατὰ δὲ Λυγκέα τῆς κόρης ἡ ἁρπαγὴ καὶ ἡ τοῦ ἐν Ἐλευσῖνι τεμένους καθίδρυσις καὶ ἡ Τριπτολέμου γεωργία καὶ ἡ Κάδμου εἰς Θήβας παρουσία Μίνωός τε βασιλεία· κατὰ δὲ Προῖτον ὁ Εὐμόλπου πρὸς Ἀθηναίους πόλεμος· κατὰ δὲ Ἀκρίσιον Πέλοπος ἀπὸ Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος εἰς Ἀθήνας ἄφιξις καὶ ὁ δεύτερος Κέκροψ αἵ τε Περσέως καὶ Διονύσου πράξεις Ὀρφεύς τε καὶ Μουσαῖος· κατὰ δὲ τὸ ὀκτωκαιδέκατον ἔτος τῆς Ἀγαμέμνονος βασιλείας Ἴλιον ἑάλω, Δημοφῶντος τοῦ Θησέως βασιλεύοντος Ἀθήνησι τῷ πρώτῳ ἔτει, Θαργηλιῶνος μηνὸς δευτέρᾳ ἐπὶ δέκα, ὥς φησι Διονύσιος ὁ Ἀργεῖος· Ἄγις δὲ καὶ Δερκύλος ἐν τῇ τρίτῃ, μηνὸς Πανέμου ὀγδόῃ φθίνοντος· Ἑλλάνικος δωδεκάτῃ Θαργηλιῶνος καί τινες τῶν τὰ Ἀττικὰ συγγραψαμένων ὀγδόῃ φθίνοντος, βασιλεύοντος τὸ τελευταῖον ἔτος Μενεσθέως, πληθυούσης σελήνης· « νὺξ μὲν ἔην (φησὶν ὁ τὴν Μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηκώς) μεσάτα, λαμπρὰ δ´ ἐπέτελλε σελάνα· » ἕτεροι Σκιροφοριῶνος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Θησεὺς δὲ Ἡρακλέους ζηλωτὴς ὢν πρεσβύτερός ἐστι τῶν Τρωϊκῶν μιᾷ γενεᾷ· τοῦ γοῦν Τληπολέμου, ὃς ἦν υἱὸς Ἡρακλέους, Ὅμηρος μέμνηται ἐπὶ Ἴλιον στρατεύσαντος. Προτερεῖν ἄρα Μωσῆς ἀποδείκνυται τῆς μὲν Διονύσου ἀποθεώσεως ἔτη ἑξακόσια τέσσαρα, εἴ γε τῆς Περσέως βασιλείας τῷ τριακοστῷ δευτέρῳ ἔτει ἐκθεοῦται, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς. Ἀπὸ δὲ Διονύσου ἐπὶ Ἡρακλέα καὶ τοὺς περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς, τοὺς ἐν τῇ Ἀργοῖ πλεύσαντας, συνάγεται ἔτη ἑξήκοντα τρία· Ἀσκληπιός τε καὶ Διόσκουροι συνέπλεον αὐτοῖς, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ῥόδιος Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς Ἀργοναυτικοῖς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ἡρακλέους ἐν Ἄργει βασιλείας ἐπὶ τὴν Ἡρακλέους αὐτοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ ἀποθέωσιν ἔτη συνάγεται τριάκοντα ὀκτὼ κατὰ τὸν χρονογράφον Ἀπολλόδωρον. Ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ἀποθέωσιν ἔτη πεντήκοντα τρία· ἐνταῦθά που καὶ ἡ Ἰλίου κατάληψις. Εἰ δὲ χρὴ πείθεσθαι καὶ Ἡσιόδῳ τῷ ποιητῇ, ἀκούσωμεν αὐτοῦ· « Ζηνὶ δ´ ἄρ´ Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον Ἑρμῆν, κήρυκ´ ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα. Καδμείη δ´ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν μιχθεῖς´ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθῆ. » Κάδμος μὲν ὁ Σεμέλης πατὴρ ἐπὶ Λυγκέως εἰς Θήβας ἔρχεται καὶ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων εὑρετὴς γίνεται. Τριόπας δὲ συγχρονεῖ Ἴσιδι ἑβδόμῃ γενεᾷ ἀπὸ Ἰνάχου· εἰσὶ δὲ οἳ τὴν Ἶσιν Ἰώ φασι, διὰ τὸ ἰέναι αὐτὴν διὰ πάσης τῆς γῆς πλανωμένην. Ταύτην δ´ Ἴστρος ἐν τῷ Περὶ τῆς Αἰγυπτίων ἀποικίας Προμηθέως θυγατέρα φησί. Προμηθεὺς δὲ κατὰ Τριόπαν, ἑβδόμῃ γενεᾷ μετὰ Μωσέα· ὥστε καὶ πρὸ τῆς καθ´ Ἕλληνας ἀνθρωπογονίας ὁ Μωσῆς. Λέων δὲ ὁ τὰ περὶ τῶν κατ´ Αἴγυπτον θεῶν πραγματευσάμενος τὴν Ἶσιν ὑπὸ Ἑλλήνων Δήμητραν καλεῖσθαί φησιν, ἣ κατὰ Λυγκέα γίνεται ἑνδεκάτῃ ὕστερον Μωσέως γενεᾷ. Ἆπίς τε ὁ Ἄργους βασιλεὺς Μέμφιν οἰκίζει, ὥς φησιν Ἀρίστιππος ἐν πρώτῃ Ἀρκαδικῶν· τοῦτον δὲ Ἀριστέας ὁ Ἀργεῖος ἐπονομασθῆναί φησι Σάραπιν, καὶ τοῦτον εἶναι ὃν Αἰγύπτιοι σέβουσι. Νυμφόδωρος δὲ ὁ Ἀμφιπολίτης ἐν τρίτῳ Νομίμων Ἀσίας τὸν Ἆπιν τὸν ταῦρον τελευτήσαντα καὶ ταριχευθέντα εἰς σορὸν ἀποτεθεῖσθαι ἐν τῷ ναῷ τοῦ τιμωμένου δαίμονος, κἀντεῦθεν Σορόαπιν κληθῆναι καὶ Σάραπιν ὕστερον· Ἆπις δὲ τρίτος ἀπὸ Ἰνάχου. Ναὶ μὴν ἡ Λητὼ κατὰ Τιτυὸν γίνεται· Λητὼ γὰρ ἥλκησε Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν. Τιτυὸς δὲ συνεχρόνισε Ταντάλῳ. Εἰκότως ἄρα καὶ ὁ Βοιώτιος Πίνδαρος γράφει· Ἐν χρόνῳ δὲ γένετ´ Ἀπόλλων· καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, ὅπου γε καὶ Ἀδμήτῳ θητεύων εὑρίσκεται σὺν καὶ Ἡρακλεῖ ’μέγαν εἰς ἐνιαυτόν‘. Ζῆθος δὲ καὶ Ἀμφίων, οἱ μουσικῆς εὑρεταί, περὶ τὴν Κάδμου γεγόνασιν ἡλικίαν. Κἄν τις ἡμῖν λέγῃ Φημονόην πρώτην χρησμῳδῆσαι Ἀκρισίῳ, ἀλλ´ ἴστω γε ὅτι μετὰ Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσιν ἑπτὰ οἱ περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ Λίνον τὸν Ἡρακλέους διδάσκαλον. Ὅμηρος δὲ καὶ Ἡσίοδος πολλῷ νεώτεροι τῶν Ἰλιακῶν, μεθ´ οὓς μακρῷ νεώτεροι οἱ παρ´ Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός τε καὶ Σόλων, καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ οἵ τε ἀμφὶ τὸν Σύριον Φερεκύδην καὶ Πυθαγόραν τὸν μέγαν κάτω που περὶ τὰς Ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν. Καὶ θεῶν ἄρα τῶν πλείστων παρ´ Ἕλλησιν, οὐ μόνον τῶν λεγομένων σοφῶν τε καὶ ποιητῶν, ὁ Μωσῆς ἡμῖν ἀποδέδεικται πρεσβύτερος. » Ταῦτα καὶ ὁ Κλήμης. Ἀλλ´ ἐπεὶ πρὸ τῶν ἡμετέρων ἐσπουδάσθη καὶ αὐτοῖς Ἑβραίων παισὶν ἡ προκειμένη πραγματεία, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ τὰ τούτων συνιδεῖν. Χρήσομαι δὲ ἀντὶ πάντων ταῖς Φλαυίου Ἰωσήπου φωναῖς·

Traduction française :

[10,12] CHAPITRE XII. DU PREMIER LIVRE DES STROMATES DE CLÉMENT SUR LE MÊME SUJET. « Tatien, dans son discours aux Grecs, a parlé de ces choses avec beaucoup de discernement, et Cassianus a fait de même dans son premier des Exégétiques, néanmoins, la mention que j'en ai faite exige une revue rapide de ce qui a été dit sur ce sujet. Apion le grammairien, surnommé Pléistonicès, dans le quatrième livre de ses histoires égyptiennes, malgré la haine violente, qui l'animait tellement contre les Hébreux, en qualité d'Egyptien, qu'il composa un ouvrage exprès contre eux; Apion, dis-je, en parlant d'Amosis, roi des Égyptiens et des événements qui ont rempli son règne, cite en témoignage Ptolémée de Mendès, et voici ses paroles: « Amosis, qui démantela Abaris, régnait en même temps qn'Inachus le roi d'Argos, comme Ptolémée de Mendès l'a écrit dans ses chroniques.» Ce Ptolémée était un prêtre qui a recueilli en trois livres tous les actes des rois Égyptiens; il dit en parlant d'Amosis, que de son temps eut lieu le départ des Juifs de l'Égypte, sous la conduite de Moïse; d'où résulte le synchronisme de Moïse et d'Inachus. L'établissement du royaume d'Argos, je veux parler de celui fondé par Inachus, est plus ancien que le royaume fondé par Hellenus, comme Denys d'Halicarnasse nous l'enseigne dans le livre des temps (83). Le royaume d'Athènes, fondé par Cécrops, fut de sept générations postérieur à celui-ci. Il eut pour fondateur Cécrops, dit de deux natures qui était Autochthon, originaire du pays : tout cela a été dit en propres termes par Tatien. Neuf générations plus tard, le royaume d'Arcadie eut pour fondateur Pélasge, qu'on déclare aussi avoir été Autochthon. Deux générations encore après celui-ci, vint le royaume de Phthiotie, fondé par Deucalion. Depuis Inachus jusqu'aux temps de Troie, on compte vingt générations ou dix-neuf, et pour le dire en un mot, 400 ans et plus. Or, on va voir la vérité de ce que dit Ctésias, quand il affirme que l'empire d'Assyrie est plus ancien de beaucoup d'années que les États de la Grèce ; c'est la 402e année de l'existence de cet empire, la 33e du règne de Belouchus, qui était son huitième souverain, que la sortie d'Égypte de Moïse eut lieu, sous Amosis, roi d'Égypte, et sous Inachus, roi d'Argos. En Grèce, ce n'est que sous Phoronée, successeur d'Inachus, qu'eut lieu le déluge d'Ogygès, aussi bien que la fondation du royaume de Sicyone, qui eut pour premier roi Aegialeüs, puis Europus, ensuite Telchis; et celle de Crès en Crète. Acusilas nomme Phoronée, le premier des hommes. C'est delà que le poète de la Phoronide dit qu'il fut le père des hommes mortels, et que Platon, dans son Timée, suivant Acusilas, écrit : « Alors voulant les amener à parler sur les antiquités, on le voit essayer de relater ce qu'il y a eu de plus ancien dans notre patrie, sur Phoronée, surnommé le premier des hommes; sur Niobé, sur ce qui suivit le déluge. Sous Phorbas vivait Actœus, qui fit donner à l'Attique le nom d'Actaea; sous Triopas naquirent Prométhée, Épiméthée et Atlas, Cécrops et Io. Sous Crotopus, on trouve l'embrasement de Phaéton et le déluge de Deucalion. Sous Sthénélas se place le règne d'Amphictyon, l'arrivée de Danaüs dans le Péloponnèse, la fondation de Dardanie par Dardanus, qui, dit Homère, fut le premier à qui Jupiter assembleur de nuages donna le jour; puis le transport par mer d'Europe, de Phénicie dans la Crète. Sous Lyncée, l'enlèvement de Coré (Proserpine), la consécration du Temenos (enceinte sacrée), d'Éleusis, l'agriculture de Triptolème, l'arrivée de Cadmus à Thèbes, le règne de Minos. Sous Prœtus, la guerre d'Eumolpe contre les Athéniens. Sous Acrîsius, le passage de Pélops de Phrygie, l'arrivée d'Ion à Athènes, le second Cécrops, les aventures de Persée et de Bacchus : Orphée et Musée. Sous la dix-huitième année du règne d'Agamemnon, Ilion fut pris ; Démophoon, fils de Thésée, régnait alors à Athènes : ce fut le douzième jour du mois de Thargelion, la première année de son règne, à ce que dit Denys l'Argien. Quant à Agis et Dercylus, ils placent cet événement au vingt-deuxième jour du mois Panemus, dans leur troisième livre: Hellanicus au douzième de Thargelion, et quelques-uns de ceux qui ont écrit les {uerbum graecum} au vingt-deuxième du même mois, Ménesthée accomplissant la dernière année de son règne, la lune étant pleine. L'auteur de la petite Iliade l'a ainsi chanté : « La nuit était à moitié, la lune se levait resplendissante.» D'autres le mettent au même jour du mois de Scirophorion. «Thésée, l'émule d'Hercule, avait précédé la guerre de Troie d'une génération; Homère nomme Tlépolème, fils d'Hercule, comme ayant pris part à cette guerre. On prouve donc que Moïse a précédé de 604 ans l'apothéose de Bacchus; puisqu'elle eut lieu la 32e année du règne de Persée, à ce que dit Apollodore dans ses chroniques. Depuis Bacchus jusqu'à Hercule, et les Aristées de Jason (les Argonautes), on compte un nombre de 63 ans. Esculape et les Dioscures en firent partie, à ce que dit Apollonius de Rhodes dans ses Argonautiques. Depuis le règne d'Hercule à Argos, jusqu'à sa consécration et celle d'Esculape, l'intervalle a été de 38 ans: toujours suivant le chronographe Apollodore. De là, jusqu'à l'apothéose de Castor et de Pollux, nous compterons 53 ans : ensuite vient la prise d'Ilion. Si l'on doit s'en rapporter au poète Hésiode : « Maïa, fille d'Atlas, enfanta à Jupiter le glorieux Mercure, messager des immortels, en ayant partagé sa couche sacrée : Sémélé, fille de Cadmus, donna le jour à son illustre fils, Bacchus, qui répand la joie parmi les mortels. » « Cadmus, père de Sémélé, vint à Thèbes sous le règne de Lyncée. Ce fut l'inventeur de l'alphabet grec. Triopas fut contemporain d'Isis, à la septième génération après Inachus. Il est des auteurs qui disent, que le nom d'Io lui a été donné, venant de g-ioh pour marquer qu'en errant, elle avait été dans toute la terre. Istrus, dans son livre sur la colonisation des Égyptiens, dit qu'elle était fille de Prométhée. Or, Prométhée étant contemporain de Triopas, est à la septième génération après Moise; en sorte, que Moise aurait précédé l'anthropogonie, chez les Grecs. Léon, celui qui a composé un traité sur les dieux de l'Égypte, dit qu'Isis est appelée, par les Grecs g-Dehmehtera (Cérés), et qu'elle vécut sous Lyncée, onze générations après Moise. Apis, roi d'Argos, fonda Memphis, à ce que dit Aristippe, dans le premier livre de ses Arcadiques. C'est le même qu'on surnomma Sérapis, et qui est adoré sous ce nom, par les Égyptiens, à ce que dit Aristée d'Argos. Nymphodore d'Amphipolis, dans le troisième livre des moeurs de l'Asie, dit qu'Apis le taureau étant mort, il fut enseveli dans un cercueil, et déposé dans le temple du dieu qu'on adorait, et que de là, vint plus tard l'habitude de le nommer Soroapis, et par contraction Sarapis. Cet Apis, est le troisième roi, depuis Inachus. Enfin, Latone elle-même, n'a vécu qu'en même temps que Tityus, qui porta la main sur cette vénérable concubine de Jupiter (Odyssée, XI. v. 579). Or, Tityus appartient à l'époque de Tantale. Aussi le Béotien Pindare a-t-il raison, lorsqu'il dit {uerba graeca}. Apollon naquit dans ce temps. Et cela n'a rien d'étonnant, quand on le voit au service d'Admète, en relation avec Hercule, pendant toute une année. Zethus et Amphion, les inventeurs de la musique, naquirent pendant la vie de Cadmus, et si l'on vient nous dire que Phémonoë, avant ce temps, rendait des oracles en vers, à Acrisius; qu'on apprenne que 27 ans après elle, naquirent Orphée, Musée, et Linus, maître d'Hercule. Homère et Hésiode sont bien plus jeunes que la guerre de Troie, et bien plus jeunes encore que ceux-ci, sont les législateurs Grecs. Lycurgue et Solon, puis les sept sages; après eux, Phérécyde de Syros et le grand Pythagore, qui sont du temps des Olympiades, comme nous l'avons fait voir. Il reste donc démontré que Moïse est plus ancien, non seulement que les hommes appelés sages, et les poètes des Grecs; mais même que la plupart de leurs dieux. » Voici les expressions de Clément; mais les enfants des Hébreux aussi se sont livrés avec ardeur à l'examen de cette question; il est donc à propos de donner un coup d'oeil rapide à ce qu'ils en ont écrit. Je me bornerai à citer les paroles de Flavius Josèphe.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008