HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

πρεσβυτάτουTexte grec :

[10,11] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΑΤΙΑΝΟΥ. « Νῦν δὲ προσήκειν μοι νομίζω παραστῆσαι πρεσβυτέραν τὴν ἡμετέραν φιλοσοφίαν τῶν παρ´ Ἕλλησιν ἐπιτηδευμάτων. Ὅροι δ´ ἡμῖν κείσονται Μωσῆς καὶ Ὅμηρος. Τῷ γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν εἶναι παλαίτατον καὶ τὸν μὲν ποιητῶν καὶ ἱστορικῶν εἶναι πρεσβύτατον, τὸν δὲ πάσης σοφίας βαρβάρου ἀρχηγόν, καὶ ὑφ´ ἡμῶν νῦν εἰς σύγκρισιν παραλαμβανέσθωσαν. Εὑρήσομεν γὰρ οὐ μόνον τῆς Ἑλλήνων παιδείας τὰ παρ´ ἡμῖν, ἔτι δὲ καὶ τῆς τῶν γραμμάτων εὑρέσεως ἀνώτερα· μάρτυρας δὲ οὐ τοὺς οἴκοι παραλήψομαι, βοηθοῖς δὲ μᾶλλον Ἕλλησι καταχρήσομαι. Τὸ μὲν γὰρ ἄγνωμον, ὅτι μηδ´ ὑφ´ ὑμῶν παραδεκτόν· τὸ δὲ ἂν ἀποδεικνύηται, θαυμαστόν, ὁπόταν ὑμῖν διὰ τῶν ὑμετέρων ὅπλων ἀντερείδων ἀνυπόπτους καθ´ ὑμῶν τοὺς ἐλέγχους παραλαμβάνω. Περὶ γὰρ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως γένους τε αὐτοῦ καὶ χρόνου καθ´ ὃν ἤκμασε προηρεύνησαν πρεσβύτατοι μὲν Θεαγένης τε ὁ Ῥηγῖνος, κατὰ Καμβύσην γεγονώς, καὶ Στησίμβροτος ὁ Θάσιος καὶ Καλλίμαχος ὁ Κολοφώνιος Ἡρόδοτός τε Ἁλικαρνασεὺς καὶ Διονύσιος Ὀλύνθιος· μετὰ δὲ ἐκείνους Ἔφορος ὁ Κυμαῖος καὶ Φιλόχορος ὁ Ἀθηναῖος Μεγακλείδης τε καὶ Χαμαιλέων οἱ Περιπατητικοί· ἔπειτα γραμματικοὶ Ζηνόδοτος, Ἀριστοφάνης, Καλλίμαχος, Κράτης, Ἐρατοσθένης, Ἀρίσταρχος, Ἀπολλόδωρος. Τούτων δὲ οἱ μὲν περὶ Κράτητα πρὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδου φασὶν αὐτὸν ἠκμακέναι, μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἐνδοτέρω τῶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν· οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐρατοσθένην μετὰ ἑκατοστὸν ἔτος τῆς Ἰλίου ἁλώσεως· οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀρίσταρχον κατὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν, ἥ ἐστι μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἔτη τῶν Ἰλιακῶν· Φιλόχορος δὲ μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν ἔτεσι τεσσαράκοντα, ἐπὶ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀρξίππου, τῶν Ἰλιακῶν ὕστερον ἔτεσιν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα· οἱ δὲ περὶ Ἀπολλόδωρον μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν ἔτεσιν ἑκατόν, ὃ γένοιτ´ ἂν ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι διακοσίοις τεσσαράκοντα· τινὲς δὲ πρὸ τῶν Ὀλυμπιάδων ἔφασαν αὐτὸν γεγονέναι, τουτέστι μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ἔτεσι τετρακοσίοις· ἕτεροι δὲ κάτω τὸν χρόνον ὑπήγαγον, σὺν Ἀρχιλόχῳ γεγονέναι τὸν Ὅμηρον εἰπόντες· ὁ δὲ Ἀρχίλοχος ἤκμασε περὶ Ὀλυμπιάδα τρίτην καὶ εἰκοστήν, κατὰ Γύγην τὸν Λυδόν, ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι πεντακοσίοις. Καὶ περὶ μὲν τῶν χρόνων τοῦ προειρημένου ποιητοῦ, λέγω δὴ Ὁμήρου, στάσεώς τε καὶ τῶν εἰπόντων τὰ περὶ αὐτὸν ἀσυμφωνίας τοῖς ἐπ´ ἀκριβὲς ἐξετάζειν δυναμένοις αὐτάρκως ἡμῖν ὡς ἐπὶ κεφαλαίῳ εἰρήσθω. Δυνατὸν γὰρ παντὶ ψευδεῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ τὰς περὶ τοὺς λόγους δόξας. Παρ´ οἷς γὰρ ἀσυνάρτητός ἐστιν ἡ τῶν χρόνων ἀναγραφή, παρὰ τούτοις οὐδὲ τὰ τῆς ἱστορίας ἀληθεύειν δύναται. » Καὶ μετὰ βραχέα· « Πλὴν Ὅμηρος ἔστω μὴ μόνον ὕστερος τῶν Ἰλιακῶν, ἀλλὰ κατ´ ἐκεῖνον αὐτὸν ὑπειλήφθω γεγονέναι τὸν τοῦ πολέμου καιρόν, ἔτι δὲ καὶ τοῖς περὶ Ἀγαμέμνονα συνεστρατεῦσθαι καί, εἰ βούλεταί τις, καὶ πρὶν τῶν στοιχείων τὴν εὕρεσιν γεγονέναι· φανήσεται γὰρ ὁ προειρημένος Μωσῆς αὐτῆς μὲν τῆς Ἰλιακῆς ἁλώσεως πρεσβύτερος πάνυ πολλοῖς ἔτεσι, τῆς δὲ γεγονυίας Ἰλίου κτίσεως καὶ τοῦ Τρωὸς καὶ Δαρδάνου λίαν ἀρχαιότερος. Ἀποδείξεως δὲ ἕνεκεν μάρτυσι χρήσομαι Χαλδαίοις, Φοίνιξιν, Αἰγυπτίοις. Καὶ τί μοι λέγειν πλείονα; Χρὴ γὰρ τὸν πείθειν ἐπαγγελλόμενον συντομωτέρας ποιεῖσθαι τὰς περὶ τῶν πραγμάτων πρὸς τοὺς ἀκούοντας διηγήσεις. Βηρωσσὸς ἀνὴρ Βαβυλώνιος, ἱερεὺς τοῦ παρ´ αὐτοῖς Βήλου κατ´ Ἀλέξανδρον γενόμενος, Ἀντιόχῳ τῷ μετὰ Σέλευκον τρίτῳ τὴν Χαλδαίων ἱστορίαν ἐν τρισὶ βιβλίοις κατατάξας καὶ τὰ περὶ τῶν βασιλέων ἐκτιθέμενος ἀφηγεῖταί τινος αὐτῶν ὄνομα Ναβουχοδονόσορ, τοῦ συστρατεύσαντος ἐπὶ Φοίνικας καὶ Ἰουδαίους, ἅτινα διὰ τῶν καθ´ ἡμᾶς προφητῶν ἴσμεν κεκηρυγμένα, γεγονότα μὲν πολὺ τῆς Μωσέως ἡλικίας κατώτερα, πρὸ δὲ τῆς Περσῶν ἡγεμονίας ἔτεσιν ἑβδομήκοντα. Βηρωσσὸς δέ ἐστιν ἀνὴρ ἱκανώτατος· καὶ τούτου τεκμήριον Ἰόβας, ὃς Περὶ Ἀσσυρίων γράφων παρὰ Βηρωσσοῦ φησι μεμαθηκέναι τὴν ἱστορίαν· εἰσὶ δ´ αὐτῷ βίβλοι Περὶ Ἀσσυρίων δύο. Μετὰ δὲ τοὺς Χαλδαίους τὰ Φοινίκων οὕτως ἔχει· γεγόνασι παρ´ αὐτοῖς ἄνδρες τρεῖς, Θεόδοτος, Ὑψικράτης, Μῶχος. Τούτων τὰς βίβλους εἰς Ἑλληνίδα κατέταξε φωνὴν Λαῖτος, ὁ καὶ τοὺς βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ´ ἀκριβὲς πραγματευσάμενος. Ἐν δὴ ταῖς τῶν προειρημένων ἱστορίαις δηλοῦται, κατὰ τίνα τῶν βασιλέων Εὐρώπης ἁρπαγὴ γέγονεν{αι}, Μενελάου τε εἰς τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ τὰ περὶ Εἴραμον, ὅστις Σολομῶνι τῷ Ἰουδαίων βασιλεῖ πρὸς γάμον δοὺς τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ ξύλων παντοδαπῶν ὕλην εἰς τὴν τοῦ νεὼ κατασκευὴν ἐδωρήσατο. Καὶ Μένανδρος δὲ ὁ Περγαμηνὸς περὶ τῶν αὐτῶν τὴν ἀναγραφὴν ἐποιήσατο. Τοῦ δὲ Εἰράμου ὁ χρόνος ἤδη που τοῖς Ἰλιακοῖς ἐγγίζει· Σολομῶν δὲ ὁ κατ´ Εἴραμον πολὺ κατώτερός ἐστι τῆς Μωσέως ἡλικίας. Αἰγυπτίων δέ εἰσιν ἀκριβεῖς χρόνων ἀναγραφαί. Καὶ τῶν κατ´ αὐτοὺς γραμμάτων ἑρμηνεὺς Πτολεμαῖος (οὐχ ὁ βασιλεύς, ἱερεὺς δὲ Μένδητος), οὗτος τὰς τῶν βασιλέων πράξεις ἐκτιθέμενος κατὰ Ἄμωσιν Αἰγύπτου βασιλέα γεγονέναι Ἰουδαίοις φησὶ τὴν ἐξ Αἰγύπτου πορείαν εἰς ἅπερ ἤθελον χωρία, Μωσέως ἡγουμένου. Λέγει δὲ οὕτως· ’Ὁ δὲ Ἄμωσις ἐγένετο κατὰ Ἴναχον τὸν βασιλέα‘. Μετὰ δὲ τοῦτον Ἀπίων ὁ γραμματικός, ἀνὴρ δοκιμώτατος, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν (πέντε δέ εἰσιν αὐτῷ γραφαί) πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φησὶ δ´ ὅτι ’κατέσκαψε τὴν Αὔαριν Ἄμωσις, κατὰ τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς ἐν τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν ὁ Μενδήσιος Πτολεμαῖος.‘ Ὁ δὲ ἀπὸ Ἰνάχου χρόνος ἄχρι τῆς Ἰλίου ἁλώσεως ἀποπληροῖ γενεὰς εἴκοσι. Καὶ τὰ τῆς ἀποδείξεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Γεγόνασιν Ἀργείων βασιλεῖς οἵδε· Ἴναχος, Φορωνεύς, Ἆπις, Ἀργεῖος, Κρίασος, Φόρβας, Τριόπας, Κροτωπός, Σθενέλαος, Δαναός, Λυγκεύς, Ἄβας, Προῖτος, Ἀκρίσιος, Περσεύς, Σθενέλαος, Εὐρυσθεύς, Ἀτρεύς, Θυέστης, Ἀγαμέμνων, οὗ κατὰ τὸ ὀκτωκαιδέκατον ἔτος τῆς βασιλείας Ἴλιον ἑάλω. Καὶ χρὴ τὸν νουνεχῆ συνεῖναι μετὰ πάσης ἀκριβείας ὅτι κατὰ τὴν Ἑλλήνων παράδοσιν οὐδ´ ἱστορίας τις ἦν παρ´ αὐτοῖς ἀναγραφή. Κάδμος γὰρ ὁ τὰ στοιχεῖα τοῖς προειρημένοις παραδοὺς μετὰ πολλὰς γενεὰς τῆς Βοιωτίας ἐπέβη. Μετὰ δὲ Ἴναχον ὑπὸ Φορωνέως μόλις τοῦ θηριώδους βίου καὶ νομάδος περιγραφὴ γέγονε μετεκοσμήθησάν τε οἱ ἄνθρωποι. Διόπερ εἰ κατὰ Ἴναχον πέφηνεν ὁ Μωσῆς γεγονώς, πρεσβύτερός ἐστι τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι τετρακοσίοις. Ἀποδείκνυται δὲ τοῦθ´ οὕτως ἔχον ἀπό τε τῆς τῶν Ἀττικῶν βασιλέων διαδοχῆς Μακεδονικῶν τε καὶ Πτολεμαϊκῶν, ἔτι δὲ καὶ Ἀντιοχικῶν· ὅθεν εἰ μετὰ τὸν Ἴναχον αἱ διαφανέστατοι πράξεις παρ´ Ἕλλησιν ἐγράφησάν τε καὶ γινώσκονται, δῆλον ὡς καὶ μετὰ Μωσέα. Κατὰ μὲν γὰρ Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον μνημονεύεται παρ´ Ἀθηναίοις Ὤγυγος, ἐφ´ οὗ κατακλυσμὸς ὁ πρῶτος, κατὰ δὲ Φόρβαντα Ἀκταῖος, ἀφ´ οὗ Ἀκταία ἡ Ἀττική· κατὰ δὲ Τριόπαν Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Ἄτλας καὶ ὁ διφυὴς Κέκροψ καὶ ἡ Ἰώ· κατὰ δὲ Κροτωπὸν ἡ ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ ἡ ἐπὶ Δευκαλίωνος ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθενέλαον ἥ τε Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ ἡ εἰς Πελοπόννησον Δαναοῦ παρουσία καὶ ἡ ὑπὸ Δαρδάνου τῆς Δαρδανίας κτίσις ἥ τε ἐκ Φοινίκης τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν Κρήτην ἀνακομιδή· κατὰ δὲ Λυγκέα τῆς Κόρης ἡ ἁρπαγὴ καὶ ἡ τοῦ ἐν Ἐλευσῖνι τεμένους καθίδρυσις καὶ ἡ Τριπτολέμου γεωργία καὶ ἡ Κάδμου εἰς Θήβας παρουσία Μίνωός τε βασιλεία· κατὰ δὲ Προῖτον ὁ Εὐμόλπου πρὸς Ἀθηναίους πόλεμος· κατὰ δὲ Ἀκρίσιον Πέλοπος ἀπὸ Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος εἰς τὰς Ἀθήνας ἄφιξις καὶ ὁ δεύτερος Κέκροψ αἵ τε Περσέως πράξεις· κατὰ δὲ τὴν Ἀγαμέμνονος βασιλείαν Ἴλιον ἑάλω. Οὐκοῦν πέφηνεν ὁ Μωσῆς ἀπό γε τῶν προειρημένων πρεσβύτατος ἡρώων, πόλεων, δαιμόνων. Καὶ χρὴ τῷ πρεσβεύοντι κατὰ τὴν ἡλικίαν πιστεύειν ἤπερ τοῖς ἀπὸ πηγῆς ἀρυσαμένοις Ἕλλησιν οὐ κατ´ ἐπίγνωσιν τἀκείνου δόγματα. Πολλοὶ γὰρ οἱ κατ´ αὐτοὺς σοφισταὶ κεχρημένοι περιεργίᾳ, οἳ ὅσα παρὰ τῶν κατὰ Μωσέα καὶ τῶν ὁμοίως αὐτῷ φιλοσοφούντων ἔγνωσαν, παραχαράττειν ἐπειράθησαν, πρῶτον μὲν ἵνα τι λέγειν ἴδιον νομισθῶσι, δεύτερον δ´ ὅπως τὰ ὅσα μὴ συνίεσαν, διά τινος ἐπιπλάστου ῥητολογίας παρακαλύπτοντες ὡς μυθολογίαν τὴν ἀλήθειαν παραβραβεύσωσι. Περὶ μὲν οὖν τῆς καθ´ ἡμᾶς πολιτείας ἱστορίας τε τῆς κατὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους ὅσα τε εἰρήκασιν οἱ παρὰ τοῖς Ἕλλησι λόγιοι καὶ πόσοι καὶ τίνες εἰσὶν οἱ μνημονεύσαντες, ἐν τῷ πρὸς τοὺς ἀποφηναμένους τὰ περὶ θεοῦ δειχθήσεται· τὸ δὲ νῦν ἔχον, σπευστέον μετὰ πάσης ἀκριβείας σαφηνίζειν ὡς οὐχ Ὁμήρου μόνον πρεσβύτερός ἐστιν ὁ Μωσῆς, ἔτι δὲ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων, Λίνου, Φιλάμμωνος, Θαμύριδος, Ἀμφίονος, Ὀρφέως, Μουσαίου, Δημοδόκου, Φημίου, Σιβύλλης, Ἐπιμενίδου τοῦ Κρητός, ὅστις εἰς τὴν Σπάρτην ἀφίκετο, Ἀρισταίου τοῦ Προκοννησίου καὶ τοῦ τὰ Ἀριμάσπια συγγράψαντος Ἀσβόλου τε τοῦ Κενταύρου καὶ Ἰσάτιδος Δρύμωνός τε καὶ Εὔκλου τοῦ Κυπρίου καὶ Ὥρου τοῦ Σαμίου καὶ Προναπίδου τοῦ Ἀθηναίου. Λίνος μὲν γὰρ Ἡρακλέους ἐστὶ διδάσκαλος, ὁ δὲ Ἡρακλῆς μιᾷ τῶν Τρωϊκῶν προγενέστερος πέφηνε γενεᾷ. Τοῦτο δέ ἐστι φανερὸν ἀπὸ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Τληπολέμου, τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ Ἴλιον. Ὀρφεὺς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Ἡρακλεῖ γέγονεν, ἄλλως τε καὶ τὰ εἰς αὐτὸν ἐπεισφερόμενά φασιν ὑπὸ Ὀνομακρίτου τοῦ Ἀθηναίου συντετάχθαι, γενομένου κατὰ τὴν Πεισιστρατιδῶν ἀρχήν, περὶ τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. Τοῦ δ´ Ὀρφέως Μουσαῖος μαθητής. Ἀμφίων δὲ δυσὶ προάγων γενεαῖς τῶν Τρωϊκῶν τοῦ πλείονα πρὸς τοὺς φιλομαθεῖς συντάττειν ἡμᾶς ἀπείργει. Δημόδοκος δὲ καὶ Φήμιος κατ´ αὐτὸν τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον γεγόνασι· διέτριβον γὰρ ὁ μὲν παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν, ὁ δὲ παρὰ τοῖς Φαίαξι. Καὶ ὁ Θάμυρις καὶ ὁ Φιλάμμων οὐ πολὺ τούτων εἰσὶν ἀρχαιότεροι. Περὶ μὲν οὖν τῆς καθ´ ἕκαστον λόγον πραγματείας χρόνων τε καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν, ὡς οἶμαι, σφόδρα μετὰ πάσης ὑμῖν ἀκριβείας ἀνεγράψαμεν· ἵνα δὲ καὶ τὸ μέχρι νῦν ἐνδέον ἀποπληρώσωμεν, ἔτι καὶ περὶ τῶν νομιζομένων σοφῶν ποιήσομαι τὴν ἀπόδειξιν. Μίνως μὲν γάρ, ὁ πάσης προὔχειν νομισθεὶς σοφίας ἀγχινοίας τε καὶ νομοθεσίας, ἐπὶ Λυγκέως τοῦ μετὰ Δαναὸν βασιλεύσαντος γέγονεν, ἑνδεκάτῃ γενεᾷ μετὰ Ἴναχον. Λυκοῦργος δέ, πολὺ μετὰ τὴν Ἰλίου γεννηθεὶς ἅλωσιν, πρὸ τῶν Ὀλυμπιάδων ἔτεσιν ἑκατὸν νομοθετεῖ Λακεδαιμονίοις. Δράκων δὲ περὶ Ὀλυμπιάδα τριακοστὴν καὶ ἐνάτην εὑρίσκεται γεγονώς· Σόλων περὶ τεσσαρακοστὴν καὶ ἕκτην· Πυθαγόρας κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν δευτέραν· τὰς δὲ Ὀλυμπιάδας ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσιν ἀπεδείξαμεν γεγονυίας τετρακοσίοις ἑπτά. Καὶ δὴ τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων διὰ βραχέων ἔτι καὶ περὶ τῆς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἡλικίας ἀναγράψομεν. Τοῦ γὰρ πρεσβυτάτου τῶν προειρημένων Θάλητος γενομένου περὶ τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα καὶ τὰ περὶ τῶν μετ´ αὐτὸν σχεδὸν ἡμῖν συντόμως εἴρηται. Ταῦθ´ ὑμῖν, ἄνδρες Ἕλληνες, ὁ κατὰ βαρβάρους φιλοσοφῶν Τατιανὸς συνέταξα, γεννηθεὶς μὲν ἐν τῇ τῶν Ἀσσυρίων γῇ, παιδευθεὶς δὲ πρῶτον μὲν τὰ ὑμέτερα, δεύτερον δὲ ἅτινα νῦν κηρύττειν ἐπαγγέλλομαι. Γινώσκων δὲ λοιπὸν τίς ὁ θεὸς καὶ τίς ἡ κατ´ αὐτὸν ποίησις, ἕτοιμον ἐμαυτὸν ὑμῖν πρὸς τὴν ἀνάκρισιν τῶν δογμάτων παρίστημι, μενούσης μοι τῆς κατὰ θεὸν πολιτείας ἀνεξαρνήτου. » Τοσαῦτα καὶ ὁ Τατιανός. Μετίωμεν δὲ καὶ ἐπὶ Κλήμεντα·

Traduction française :

[10,11] CHAPITRE XI. DE TATIEN CONTRE LES GRECS SUR LE MÊME SUJET. « Maintenant je crois qu'il convient d'établir par preuves, que notre philosophie est plus ancienne que les institutions pareilles de la Grèce. Nous prendrons pour points de départ Moïse et Homère, parce que l'un et l'autre sont les plus anciens, Homère, des poètes et des historiens; Moïse, de toute la philosophie barbare dont il est le chef. Mettons-nous donc en devoir de les comparer : nous découvrirons en effet que l'instruction chez nous a précédé celle des Grecs ; qu'elle a devancé même l'invention des lettres. J'en prendrai pour garant, non pas nos propres auteurs, mais je tirerai mes principaux auxiliaires des Grecs eux-mêmes. Faire autrement, serait irréfléchi, en ce que vous n'admettriez pas nos autorités; agir ainsi, si je parviens à démontrer ce fait, aura cela de surprenant, qu'en employant vos propres armes, j'éloignerai toute suspicion sur la nature de mes preuves. Quant aux poèmes d'Homère, son origine, le temps où il a fleuri, les plus anciens guides que nous puissions suivre, sont : Théagène de Rhegium, qui vivait sous Cambyse, Stesimbrote de Thasos, Antimaque de Colophon, Hérodote d'Halicarnasse, Denys d'Olynthe ; après ceux-ci Éphore de Cumes, Philochore l'Athénien, Megaclide et Chamaeleon, les Péripatéticiens : plus tard, les grammairiens Zenodote, Aristophane, Callimaque, Cratès, Ératosthène, Aristarque, Apollodore. De ceux-ci Cratès soutient qu'Homère a fleuri à l'époque du retour des Héraclides : 80 ans plus près de nous que la guerre de Troie. Ératosthène le place 100 ans après cette même guerre; Aristarque le recule jusqu'à l'émigration des Ioniens, qui eut lieu 140 ans après Troie; Philochore 40 ans plus tard que cette émigration, sous l'Archontat à Athènes, d'Archippe, 180 ans après les événements d'Ilion. Apollodore le recule jusqu'à 100 ans après l'émigration Ionienne, ce qui ferait 240 ans après Troie ; d'autres l'ont placé immédiatement avant les Olympiades, c'est-à-dire 400 ans après la prise de Troie; d'autres enfin l'ont fait descendre beaucoup plus bas; disant qu'il avait vécu en même temps qu'Archiloque : or Archiloque a fleuri pendant la 23e olympiade, sous Gygès le Lydien, 500 ans après Troie. Sur la fixation de l'époque du poète (c'est-à-dire d'Homère) et sur le désaccord de ceux qui en ont parlé, ce que nous avons dit suffira, quoique sommaire ; il nous eût été possible de développer longuement notre discours, sur ce qu'il y avait en cela d'authentique : car il est donné à tout le monde de pouvoir dire que les opinions sur les doctrines sont fausses mais dans les calculs de temps, du moment où il y a incohérence entre plusieurs, il n'est plus possible qu'on y découvre la vérité historique. » Après un court intervalle : « Toutefois, admettons qu'Homère ne soit pas même postérieur au sac de Troie, mais qu'il ait vécu dans le temps de cette guerre; je vais plus loin, qu'il ait combattu sous Agamemnon, si on le veut même qu'il ait devancé l'invention des lettres, on n'en verra pas moins que Moïse, dont nous avons parlé d'abord, est plus ancien que la prise de Troie d'un grand nombre d'années; puisqu'il est beaucoup plus ancien que la fondation de cette ville, et que les règnes de Tros et de Dardanus. J'aurai, pour le démontrer, les témoignages des Chaldéens, des Phéniciens, des Égyptiens. Qu'est-il besoin de m'étendre plus longuement? quiconque a annoncé avoir l'intention de persuader, doit expliquer avec le plus de concision possible ce qu'il se propose de raconter à ceux qui l'écoutent. Bérose de Babylone prêtre du Dieu Bélus qu'on y adore, contemporain d'Alexandre, qui a mis en ordre l'histoire des Chaldéens, contenue dans trois livres qu'il a offerts à Antiochus troisième après Alexandre et successeur de Séleucus (Nicanor), dans lesquels il passe en revue toutes les actions des rois, raconte à l'occasion de l'un d'entre eux, qui se nommait Nabuchodonosor, qu'il fit la guerre aux Phéniciens et aux Juifs : Événements que nous savons avoir été prédits par nos prophètes, et qui sont arrivés bien postérieurement à l'âge où vécut Moïse, 70 ans avant la domination des Perses. Bérose est un auteur très capable : nous en donnerons pour garant Juba, qui dans tout ce qu'il a écrit sur les Assyriens, déclare qu'il n'a appris leur histoire que par Bérose (deux des livres de Juba sont consacrés aux Assyriens ). « Après les Chaldéens viennent les Phéniciens ; voici les documents que nous tenons d'eux : trois historiens ont existé parmi eux : Théodote, Hypsicrate et Mochus. Lœtus a traduit leurs livres en langue grecque; c'est le même qui a composé avec beaucoup de soin et d'exactitude les biographies des philosophes : or, on trouve dans les histoires écrites par ces auteurs, la mention, sous un de leurs rois, de l'enlèvement d'Europe, l'arrivée en Phénicie de Ménélas, le règne d'Hiram, qui donna sa fille en mariage au roi des Juifs, Salomon, et lui fit présent d'une quantité de bois divers, pour la construction du temple. Ménandre de Pergame a aussi fait une histoire chronologique de ces rois : l'on y voit que le règne d'Hiram se rapproche beaucoup des événements de Troie ; or, Salomon, qui vivait du temps d'Hiram, est d'un âge bien postérieur à celui ou vécut Moïse. Quant aux Égyptiens, nous avons des tableaux chroniques très exacts de leur histoire, qui ont été traduits de leur langue par Ptolémée, non le roi, mais le prêtre de Mendès. Celui-ci, en donnant les actions mémorables des rois, dit que c'est sous Amosis, roi d'Égypte, qu'eut lieu le départ de l'Égypte, des Juifs, vers les contrées où ils voulaient se fixer, sous la conduite de Moïse. Il ajoute que cet Amosis était contemporain d'Inachus. Après lui, Apion le grammairien, homme très distingué, dans le quatrième livre de ses Egyptiaques qui se composent de cinq livres ( il a composé beaucoup d'autres écrits ), dit qu'Amosis démantela la ville d'Abaris, qu'il vécut à l'époque d'Inachus, comme cela est relaté dans les chroniques de Ptolémée de Mendès. Or, du temps d'Inachus à la prise de Troie, nous complétons vingt générations. On le démontre de la manière suivante. « Voici les noms des rois d'Argos dans cet intervalle : Inachus, Phoronée, Apis, Argus, Criasus, Phorbas, Triopas, Crotopus, Sthenelas, Danaüs, Lyncée, Abas, Prœtus, Acrisius, Persée, Euristhée, Atrée, Thyeste, Agamemnon, sous la dix-huitième année du règne duquel Ilion fut pris. Tout homme doué d'intelligence comprendra qu'avec toute l'application possible, on n'a pu connaître ces noms que traditionnellement, les Grecs n'ayant pas alors d'histoire écrite; puisque Cadmus, qui leur apporta les lettres, ne vint en Béotie qu'après bien des générations. « C'est après Inachus et à peine sous Phoronée que se place la limite de la vie sauvage et nomade, et que les hommes commencèrent à se civiliser ; c'est pourquoi, si l'existence de Moïse remonte à Inachus, il est antérieur de 400 ans à la guerre de Troie : on démontre l'exactitude de cette date par la suite des rois d'Athènes, de Macédoine, des Lagides et des Séleucides ; en sorte que si les événements les plus remarquables de la Grèce n'ont été écrits et ne sont connus qu'à dater d'Inachus, il est clair qu'ils sont d'une époque postérieure à celle de Moïse. Ainsi, sous Phoronée, successeur d'inachus, on signale, à Athènes, Ogygès, sous lequel le premier déluge a eu lieu, sous Phorbas, on nomme Actœus, qui fit donner à l'Attique le nom d'Actœa ; sous Triopas, on voit Prométhée, Epimethée et Atlas, de même que Cécrops et Io. Sous Crotopus, on trouve l'embrasement de Phaéton et le déluge de Deucalion ; sous Sthénélas, se place le règne d'Amphictyon, l'arrivée de Danaüs dans le Péloponnèse, la fondation de Dardanie par Dardanus, la navigation d'Europe, la Phénicienne, en Crète; sous Lyncée, l'enlèvement de Coré (Proserpine), la consécration du temple d'Éleusis, l'agriculture de Triptolème, l'arrivée de Cadmus à Thèbes, le règne de Minos; sous Prœtus, la guerre d'Eumolpe contre les Athéniens; sous Acrisius, le passage de Pélops, de Phrygie dans le Péloponnèse, l'arrivée d'Ion à Athènes, le second Cécrops, les aventures de Persée; enfin, sous le règne d'Agamemnon, la prise d'ilion. « Il est donc évident que Moïse apparut sur la scène du monde bien avant tout ce que nous venons de nommer, héros, villes, divinités : or, l'on doit plutôt avoir confiance en celui qui a devancé par l'âge, qu'en ceux qui, comme les Grecs, n'ont fait que puiser à cette source les enseignements des dogmes, sans en avoir le discernement. On découvre, en effet, parmi eux, un grand nombre de sophistes qui, usant d'adresse, ont tenté de dénaturer, par les caractères extérieurs tout ce qu'ils n'ont appris que par Moïse et les sectateurs de sa philosophie; premièrement, dans le but de passer pour n'énoncer que leurs propres conceptions; ensuite, afin qu'en dissimulant, sous les formes apprêtées du langage, ce qu'ils ne comprenaient pas bien, ils donnassent l'autorité et le cachet de la fable, à la vérité. « Lorsque nous engagerons la discussion contre ceux qui ont essayé de nous dévoiler ce qu'est la divinité, nous montrerons ce que les hommes éclairés parmi les Grecs ont dit sur notre existence politique actuelle, sur notre histoire et sur nos lois, quel est leur nombre et leur caractère; pour le présent, hâtons-nous d'éclaircir, avec tout le soin dont nous sommes capables, que non seulement Moïse est plus ancien qu'Homère, mais qu'il a précédé tous les écrivains antérieurs à celui-ci : Linus, Philammon, Thamyris, Amphion, Orphée, Musée, Démodocus, Phémius, la Sibylle, Épimenide le Crétois, qui vint à Sparte, Aristée de Proconèse, auteur du poème des Arimaspes, Asbolus le centaure, Isatide, Drymon, Euclès de Chypre, Orus de Samos et Promantide, l'Athénien. « Linus était le précepteur d'Hercule. Hercule n'a précédé que d'une génération la guerre du Troie; on le voit clairement par son fils Tlépolème, qui prit part à cette expédition. Orphée est du même temps qu'Hercule : d'ailleurs, on prétend que les poèmes qui portent son nom ont été composés par Onomacrite l'Athénien, qui vécut sous la domination des Pisistratides, vers la cinquantième Olympiade. Musée fut disciple d'Orphée. « Amphion, qui n'a précédé que de deux générations la ruine de Troie, nous dispense d'accumuler de nouvelles preuves, pour convaincre les hommes instruits de son époque. Démodocus et Phemius ont vécu pendant que les Grecs étaient devant Troie: car l'un prenait part aux banquets des amants de Pénélope, l'autre était chez les Phéaciens : Thamyris et Philammon ne sont pas beaucoup plus anciens qu'eux. Je crois avoir traité avec toute l'exactitude requise, les deux questions que je m'étais proposé d'éclaircir, la doctrine de chaque peuple et la co-relation des temps. Pour acheter ma tâche, il me reste à étendre ma démonstration sur les hommes décorés du nom de sages. Minos, qui passe pour l'avoir emporté sur tous les hommes, en sagesse, en pénétration, comme législateur, vint au monde sous Lyncée, qui régna après Danaüs, lequel se place à la onzième génération après Inachus. Lycurgue, né bien après la prise de Troie, donna des lois aux Lacédémoniens, cent ans avant les Olympiades. Dracon, au moyen des recherches faites, ne remonte pas plus haut que la trente-neuvième Olympiade : Solon, pas plus que la quarante-cinquième : Pythagore descend à la soixante-deuxième. J'ai déjà fait voir que la première Olympiade est de 407 ans plus récente que la guerre de Troie. Après avoir terminé ces démonstrations, je vais fixer en peu de mots l'âge des sept sages : le plus ancien de tous, Thalès, n'ayant fleuri que vers la cinquantième Olympiade, nous avons à peu près dit, par là, ce qu'on doit penser de tous les autres. « Voici, ô Grecs, ce que moi Tatien, né dans la terre des Assyriens, professant, une philosophie barbare, ai rédigé. Ayant été premièrement élevé dans vos doctrines, je viens en second lieu vous annoncer celles que je professe maintenant : connaissant d'ailleurs, ce qu'est Dieu et quelles sont les choses créées par lui, je me présente devant vous, prêt à répondre aux interrogations qui me seront faites sur mes dogmes, conservant dans mon cœur les sentiments d'un membre de la cité de Dieu, que je ne renierai jamais. » Telles sont les paroles de Tatien ; passons de suite à Clément.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008