HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ἄλλοιTexte grec :

[10,9] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡ´ ΕΒΡΑΙΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΩΝ. Μωσέως πέρι καὶ τῆς τῶν μετ´ αὐτὸν προφητῶν ἀρχαιότητος πλεῖστοι μὲν ἄλλοι διὰ σπουδῆς τὴν ἀπόδειξιν ἐν οἰκείοις καταβέβληνται συγγράμμασιν, ἀφ´ ὧν αὐτίκα μάλα σμικρὰ ἄττα παραθήσομαι. Κἀγὼ δὲ καινοτέραν παρὰ τοὺς εἰρημένους ὁδεύσας ταύτῃ χρήσομαι τῇ μεθόδῳ. Συντρεχόντων ὁμολογουμένως τῶν χρόνων Αὐγούστου Ῥωμαίων αὐτοκράτορος καὶ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γενέσεως ἀρχήν τε τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ποιησαμένου κατὰ τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος Τιβερίου Καίσαρος, εἴ τις ἀπὸ τούτου συναγαγεῖν ἐθέλοι τὸν τῶν ἐτῶν ἀριθμόν, προϊὼν ἐπὶ τοὺς ἀνωτέρω χρόνους τοὺς μέχρι Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως καὶ τῆς κατ´ αὐτὸν ἀνανεώσεως τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις νεώ, ἣ γέγονε μετὰ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, εὕροι ἂν ἀπὸ Τιβερίου ἐπὶ τὸ δεύτερον ἔτος Δαρείου ἔτη φμηʹ· Δαρείου μὲν γὰρ τὸ δεύτερον κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ξεʹ Ὀλυμπιάδος καταντᾷ, Τιβερίου δὲ τὸ πεντεκαιδέκατον τῆς Ῥωμαίων βασιλείας κατὰ τὸ δʹ τῆς σαʹ Ὀλυμπιάδος συμπίπτει. Γίνονται τοίνυν αἱ μεταξὺ Δαρείου τοῦ Πέρσου καὶ Τιβερίου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως Ὀλυμπιάδες ρλζʹ, αἳ συνάγουσι χρόνον ἐτῶν φμηʹ, τετραετίας τῇ Ὀλυμπιάδι λογιζομένης. Ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος Δαρείου τὸ οʹ ὑπῆρχε τῆς ἐρημίας τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις νεώ, καθὼς τὰ τῆς Ἑβραίων ἱστορίας παρίστησι, κἀντεῦθεν πάλιν ἀνατρεχόντων ἀπὸ μὲν τοῦ δευτέρου ἔτους Δαρείου ἐπὶ τὴν αʹ Ὀλυμπιάδα ἔτη συνάγοιτ´ ἂν σνϛʹ, Ὀλυμπιάδες ξδʹ, τοσαῦτα δ´ ἂν εὕροις τὰ ἀπὸ τοῦ ὑστάτου ἔτους τῆς ἐρημίας τοῦ δηλωθέντος ἱεροῦ ἐπὶ τὸ νʹ ἔτος Ὀζίου τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασιλέως ἀνιών, καθ´ ὃν ἐπροφήτευον Ἡσαΐας καὶ Ὠσηὲ ὅσοι τε τούτοις γεγόνασι σύγχρονοι, ὥστ´ εἶναι τὴν πρώτην καθ´ Ἕλληνας Ὀλυμπιάδα σύνδρομον Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ καὶ τοῖς τούτῳ συγχρόνοις. Πάλιν δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος ἐπὶ τοὺς ἔμπροσθεν ἀνιὼν χρόνους μέχρι τῆς Ἰλίου ἁλώσεως εὑρήσεις ἔτη συγκεφαλαιούμενα υηʹ, ὡς αἱ παρ´ Ἕλλησι τῶν χρόνων ἀναγραφαὶ περιέχουσι. Καὶ καθ´ Ἑβραίους ἀπὸ νʹ ἔτους Ὀζίου τοῦ Ἰουδαίων βασιλέως ἀνιὼν ἐπὶ τὸ τρίτον ἔτος Λαβδὼν παρ´ Ἑβραίοις γενομένου κριτοῦ τὸν ἴσον συνάξεις ἀριθμὸν ἐτῶν υηʹ· ὥστ´ εἶναι τὴν Ἰλίου ἅλωσιν κατὰ τοὺς Λαβδὼν τοῦ κριτοῦ χρόνους, ἑπτὰ ἔτεσι πρότερον ἢ Σαμψὼν ἄρξαι Ἑβραίων, ὃν κατὰ τὴν τοῦ σώματος ἀλκὴν ἀνυπόστατον γενέσθαι φασίν, ἐοικότα τῷ βοωμένῳ παρ´ Ἕλλησιν Ἡρακλεῖ. Καὶ ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἀνωτέρω βαδίζων σαυτῷ τε συναγαγὼν ἀριθμὸν ἐτῶν υʹ, εὕροις ἂν κατὰ μὲν Ἑβραίους Μωσέα, κατὰ δὲ Ἕλληνας Κέκροπα τὸν γηγενῆ. Κατώτερα δὲ τῶν Κέκροπος ἱστορεῖται χρόνων τὰ παρ´ Ἕλλησι θαυμαζόμενα. Γίνεται γὰρ μετὰ Κέκροπα ὁ κατὰ Δευκαλίωνα κατακλυσμὸς καὶ ἡ ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις Ἐριχθονίου τε γένεσις Κόρης τε ἁρπαγὴ καὶ Δήμητρος μυστήρια, Ἐλευσινίων ἵδρυσις, Τριπτολέμου γεωργία, Εὐρώπης ὑπὸ Διὸς ἁρπαγή, Ἀπόλλωνος γένεσις, Κάδμου ἐπὶ Θήβας παρουσία καὶ ἔτι τούτων νεώτεροι Διόνυσος, Μίνως, Περσεύς, Ἀσκληπιός, Διόσκουροι, Ἡρακλῆς. Τούτων δ´ ἁπάντων πρεσβύτερος γεγονὼς συνίσταται Μωσῆς, ὡς ἂν κατὰ Κέκροπα τὴν ἡλικίαν ἀκμάσας. Ἀπὸ δὲ Μωσέως πάλιν ἀνιὼν ἐπὶ τὸ πρῶτον ἔτος ζωῆς Ἁβραὰμ εὑρήσεις ἔτη φεʹ. Τοσαῦτα δὲ ἀπὸ τοῦ δηλωθέντος ἔτους τῆς Κέκροπος βασιλείας τὸν ἀνωτέρω χρόνον ἀπαριθμούμενος ἐπὶ Νίνον ἥξεις τὸν Ἀσσύριον, ὃν πρῶτόν φασιν ἁπάσης τῆς Ἀσίας πλὴν Ἰνδῶν κεκρατηκέναι· οὗ Νίνος ἐπώνυμος πόλις, ἣ Νινευὴ παρ´ Ἑβραίοις ὠνόμασται, καθ´ ὃν Ζωροάστρης ὁ μάγος Βακτρίων ἐβασίλευσε. Νίνου δὲ γυνὴ καὶ διάδοχος τῆς βασιλείας Σεμίραμις· ὥστ´ εἶναι τὸν Ἁβραὰμ κατὰ τούτους. Ταῦτα μὲν οὖν ἀποδεικτικῶς ἐν τοῖς πονηθεῖσιν ἡμῖν Χρονικοῖς Κανόσιν οὕτως ἔχοντα συνέστη. Ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος πρὸς τοῖς εἰρημένοις μάρτυρι τῆς Μωσέως ἀρχαιότητος χρήσομαι τῷ πάντων δυσμενεστάτῳ καὶ πολεμιωτάτῳ Ἑβραίων τε καὶ ἡμῶν, φημὶ δὲ τῷ καθ´ ἡμᾶς φιλοσόφῳ, ὃς τὴν καθ´ ἡμῶν συσκευὴν ὑπερβολῇ μίσους προβεβλημένος οὐ μόνους ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ Ἑβραίους αὐτόν τε Μωσέα καὶ τοὺς μετ´ αὐτὸν προφήτας ταῖς ἴσαις ὑπηγάγετο δυσφημίαις. Οὕτω γὰρ διὰ τῆς τῶν ἐχθρῶν ὁμολογίας ἀναμφηρίστως ἡγοῦμαι τὴν ἐπαγγελίαν πιστώσεσθαι. Γράφει τοίνυν ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς καθ´ ἡμῶν συσκευῆς ὁ Πορφύριος ῥήμασιν αὐτοῖς τάδε· « Ἱστορεῖ δὴ τὰ περὶ Ἰουδαίων ἀληθέστατα, ὅτι καὶ τοῖς τόποις καὶ τοῖς ὀνόμασιν αὐτῶν τὰ συμφωνότατα, Σαγχουνιάθων ὁ Βηρύτιος, εἰληφὼς τὰ ὑπομνήματα παρὰ Ἱερομβάλου τοῦ ἱερέως θεοῦ Ἰευώ, ὃς Ἀβελβαλῷ τῷ βασιλεῖ Βηρυτίων τὴν ἱστορίαν ἀναθεὶς ὑπ´ ἐκείνου καὶ τῶν κατ´ αὐτὸν ἐξεταστῶν τῆς ἀληθείας παρεδέχθη. Οἱ δὲ τούτων χρόνοι καὶ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν πίπτουσι χρόνων καὶ σχεδὸν τοῖς Μωσέως πλησιάζουσιν, ὡς αἱ τῶν Φοινίκης βασιλέων μηνύουσι διαδοχαί. Σαγχουνιάθων δὲ ὁ κατὰ τὴν τῶν Φοινίκων διάλεκτον φιλαλήθως πᾶσαν τὴν παλαιὰν ἱστορίαν ἐκ τῶν κατὰ πόλιν ὑπομνημάτων καὶ τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναγραφῶν συναγαγὼν καὶ συγγράψας ἐπὶ Σεμιράμεως γέγονε τῆς Ἀσσυρίων βασιλίδος.» Ταῦτα ὁ Πορφύριος. Δεῖ δὴ συλλογίσασθαι τὰ προκείμενα ὧδέ πως· εἴπερ ὁ Σαγχουνιάθων ἐπὶ Σεμιράμεως γέγονεν, ἡ δὲ μακρῷ πρόσθεν τῶν Τρωϊκῶν ὁμολογεῖται, εἴη ἂν καὶ ὁ Σαγχουνιάθων τῶν Τρωϊκῶν παλαιότερος. Ἀλλ´ οὗτος παρ´ ἑτέρων πρεσβυτέρων αὐτοῦ τοῖς χρόνοις εἰληφέναι λέγεται τὰ ὑπομνήματα· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀρχαιότεροι ὄντες αὐτοῦ σχεδὸν τοῖς Μωσέως πλησιάζειν χρόνοις εἴρηνται, οὐδὲ αὐτοὶ κατὰ Μωσέα γενόμενοι, ἀλλὰ σχεδὸν τοῖς ἐκείνου χρόνοις πλησιάζοντες· ὡς τοσοῦτον εἶναι πρεσβύτερον Μωσέα τοῦ Σαγχουνιάθωνος ὁπόσον ἂν οὗτος λείπηται τῶν αὐτοῦ πρεσβυτέρων, οἳ Μωσεῖ πλησιάζειν ὡμολογήθησαν. Πόσοις δὲ ἄρα ἔτεσιν εἰκὸς ἦν Μωσέα ὑπεράγειν τοὺς δηλουμένους ἄπορον εἰπεῖν· διόπερ τοῦτό μοι δοκῶ παρήσειν. Δοὺς δὲ κατ´ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν Σαγχουνιάθωνα Μωσέα γεγονέναι καὶ μὴ πρότερον, ὧδε τὸν ἔλεγχον ἐφοδεύσω· εἴπερ ἐπὶ Σεμιράμεως τῆς Ἀσσυρίων βασιλίδος ὁ Σαγχουνιάθων ἐγνωρίζετο, ἔστω δὲ καὶ Μωσῆς μηδὲν προάγων, κατὰ δὲ τοῦτον ἠκμακώς, γένοιτ´ ἂν οὖν καὶ αὐτὸς κατὰ Σεμίραμιν. Ἀλλ´ ὁ μὲν ἡμέτερος λόγος ἐπὶ ταύτης ἐδήλου γενέσθαι τὸν Ἁβραάμ, ὁ δὲ τοῦ φιλοσόφου παλαιότερον τὸν Μωσέα συνίστησιν. Ἡ δὲ Σεμίραμις τῶν Τρωϊκῶν ὀκτακοσίοις ὅλοις ἔτεσι δείκνυται προγενομένη. Καὶ Μωσῆς ἄρα ἔσται τοσούτοις τὰ Τρωϊκὰ προάγων κατὰ τὸν φιλόσοφον. Πρῶτος δὲ βασιλεύει Ἀργείων Ἴναχος, οὔπω τότε Ἀθηναίων οὔτε τὴν πόλιν οὔτε τὴν προσηγορίαν ἐχόντων. Ὁ δὲ πρῶτος Ἀργείων ἡγεῖται κατὰ τὸν πέμπτον μετὰ Σεμίραμιν Ἀσσυρίων βασιλέα, πεντήκοντα δὲ καὶ ἑκατὸν ὕστερον ἔτεσιν αὐτῆς τε καὶ Μωσέως, ἐν οἷς οὐδὲν ἐπίσημον γεγονὸς ἱστορεῖται παρ´ Ἕλλησι. Κατὰ τοῦτο δὲ τοῦ χρόνου παρ´ Ἑβραίοις ἡγοῦνται οἱ Κριταί. Εἶτ´ αὖ πάλιν τριακοσίοις ἐτῶν ἄλλοις κατώτερον χρόνοις, ἤδη που πλέον ἢ τετρακοσίων ὅλων ἐτῶν συμπληρουμένων ἀπὸ Σεμιράμεως, πρῶτος Ἀθηναίων βασιλεύει Κέκροψ ὁ βοώμενος παρ´ αὐτοῖς αὐτόχθων, Ἄργους ἡγουμένου Τριόπα, ὃς ἦν ἕβδομος μετὰ τὸν πρῶτον Ἀργεῖον Ἴναχον. Μεταξὺ δὲ τούτων ὁ ἐπὶ Ὠγύγου μνημονεύεται κατακλυσμὸς πρῶτός τε Ἆπις ἐν Αἰγύπτῳ θεὸς ὠνομάσθη καὶ Ἰὼ θυγάτηρ Ἰνάχου, ἣν Ἶσιν Αἰγύπτιοι μετονομάσαντες σέβουσι, Προμηθεύς τε καὶ Ἄτλας ἐγνωρίζοντο. Ἀπὸ δὲ Κέκροπος ἐπὶ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ἄλλα συνάγεται μικρῷ δέοντα ἔτη υʹ, ἐν οἷς τὰ ἐν Ἕλλησι θαυμάσια μυθολογεῖται, ὁ ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς καὶ ὁ ἐπὶ Φαέθοντος ἐμπρησμός, πολλῶν, ὡς εἰκός, φθορῶν γῆς κατὰ τόπους γεγενημένων. Πρῶτος δὲ Κέκροψ λέγεται Ζῆνα κεκληκέναι τὸν θεόν, μὴ πρότερον οὕτω παρ´ ἀνθρώποις ὠνομασμένον· ἔπειτα βωμὸν παρ´ Ἀθηναίοις ἱδρῦσαι πρῶτος καὶ πάλιν πρῶτος Ἀθηνᾶς ἄγαλμα συστήσασθαι, ὡς οὐδὲ τούτων ἐκ παλαιοῦ ὑπαρχόντων. Μετὰ δὲ τοῦτον καὶ οἱ παρ´ Ἕλλησι θεοὶ πάντες γενεαλογοῦνται. Παρ´ Ἑβραίοις δὲ ἐν τούτῳ οἱ ἀπὸ γένους Δαβὶδ ἐβασίλευον καὶ οἱ μετὰ Μωσέα διέλαμπον προφῆται· ὥστε τὰ πάντα ἀπὸ Μωσέως ἐπὶ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν συνάγεσθαι πλεῖον ἢ ὀκτακόσια ἔτη κατὰ τὴν ἐκτεθεῖσαν τοῦ φιλοσόφου μαρτυρίαν. Ἔτι δὲ πολὺ τῶν Τρωϊκῶν νεώτερα τὰ κατὰ Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον καὶ τοὺς λοιποὺς μνημονεύεται. Χθὲς δὲ καὶ πρώην μετὰ τούτους περὶ τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα οἱ ἀμφὶ Πυθαγόραν καὶ Δημόκριτον καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα φιλοσόφους ὠνομάσθησαν, ἐγγύς που μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἔτεσιν ψʹ. Προτερεῖν ἄρα Μωσῆς καὶ οἱ μετ´ αὐτὸν Ἑβραίων προφῆται συνίστανται τῶν παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων χιλίοις πεντακοσίοις ἔτεσι κατὰ τὴν τοῦ δηλωθέντος ἀνδρὸς ὁμολογίαν. Καὶ ταῦτα μὲν ἡμεῖς ἐπιτόμως. Σκέψασθαι δὲ καιρὸς καὶ τὰς τῶν πρὸ ἡμῶν περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἀποδείξεις. Γεγόνασι δὴ παρ´ ἡμῖν λόγιοι ἄνδρες καὶ τῶν ἀπὸ παιδείας οὐδενὸς δεύτεροι τοῖς τε θείοις οὐ παρέργως καθωμιληκότες, οἳ καὶ τὴν παροῦσαν ὑπόθεσιν ἐπ´ ἀκριβὲς διευκρινήσαντες τῇ παρ´ Ἑβραίοις συνέστησαν ἀρχαιολογίᾳ, πλουσίᾳ καὶ ποικίλῃ κατασκευῇ κεχρημένοι τῆς ἀποδείξεως. Οἱ μὲν γὰρ ἔκ τινων ὁμολογουμένων ἱστοριῶν τοὺς χρόνους συνελογίσαντο, οἱ δὲ παλαιοτέροις ἀναγνώσμασι τὴν μαρτυρίαν ἐπιστώσαντο. Καὶ οἱ μὲν Ἑλληνικοῖς, οἱ δὲ καὶ τοῖς τὰ Φοινίκων τά τε Χαλδαίων καὶ Αἰγυπτίων ἀναγράψασι συνεχρήσαντο· ὁμοῦ δὲ οἱ πάντες, τὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὰ βάρβαρα τά τε παρ´ αὐτοῖς Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ τὰς παρὰ πᾶσιν ἱστορίας παραθέντες θατέρᾳ τε τὴν ἑτέραν συγκρούσαντες, τὰ παρὰ τοῖς πᾶσιν ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους πραχθέντα συνεξητάκασιν. Εἶθ´ ἕκαστος οἰκείαις μεθόδοις τὴν τῶν ἀποδεικνυμένων κατασκευὴν πεποιημένος σύμφωνον καὶ ὁμολογουμένην τὴν ἀπόδειξιν εἰσηνέγκαντο. Διὸ καὶ μάλιστα ταῖς αὐτῶν ἡγησάμην δεῖν παραχωρῆσαι φωναῖς τὸν παρόντα λόγον, ὅπως ὁμοῦ τῶν οἰκείων μὴ ἀποστεροῖντο καρπῶν οἱ τῶν λόγων πατέρες καὶ διὰ πλειόνων μαρτύρων, ἀλλὰ μὴ δι´ ἑνὸς ἐμοῦ, ἡ σύστασις τῆς ἀληθείας ἀναμφίλεκτον λάβοι τὴν ἐπικύρωσιν.

Traduction française :

[10,9] CHAPITRE IX. DE L'ANCIENNETÉ DE MOÏSE ET DES PROPHÈTES CHEZ LES HEBREUX. L'antiquité de Moïse et des prophètes, venus après lui, a déjà occupé un grand nombre d'autres écrivains qui, dans des écrits spéciaux sur ce sujet, ont basé la démonstration de cette vérité sur des preuves recueillies avec soin : je me propose d'en citer bientôt de courts extraits; mais, comme la chronologie que j'ai adoptée diffère tout à fait de la leur, je vais d'abord faire usage de la méthode qui m'est propre. De l'aveu de tout le monde, le temps où vécut Auguste, empereur des Romains, concourant avec celui de la naissance de notre Sauveur; et le Christ ayant commencé à prêcher son évangile la quinzième année du règne de Tibère César, si l'on veut, en remontant de ce point, faire l'addition de toutes les années qui se sont écoulées depuis Darius, roi de Perse, et la reconstruction du temple de Jérusalem qui eut lieu après le retour, par la nation juive, de la Babylonie, on trouvera, depuis Tibère jusqu'à la 2e année de Darius, 548 ans. Or, la 2e année de Darius donne pour synchronisme la 1ere de la 65e Olympiade, et la 15e du règne de Tibère se confond avec la 4e année de la 203e Olympiade: il s'est donc écoulé entre Darius, roi de Perse, et Tibère, roi des Romains, 137 Olympiades qui, additionnées,donnent un total de 548 années, à raison de 4 années par Olympiade. Mais comme la 2e année de Darius complète la 70e de la désolation du temple de Jérusalem, ainsi que cela est constaté par les livres historiques des Hébreux, en reprenant notre calcul ascensionnel de cette 2e année de Darius à la 1ere Olympiade, nous aurons un total de 256 ans, ou 64 Olympiades. Vous trouverez, en effet, un pareil nombre d'années depuis la dernière de la désolation citée du temple, en remontant jusqu'à la 50e année d'Osias, roi des Juifs, pendant laquelle Isaïe et Osée prophétisèrent, aussi bien que les autres prophètes, leurs contemporains, en sorte qu'il y a synchronisme du prophète Isaïe et des autres prophètes, ses contemporains, avec la première Olympiade. Reprenant ensuite de la première Olympiade pour vous élever aux temps antérieurs, vous trouverez, jusqu'à la prise de Troie, une somme d'années de 408, comme le représentent les calculs des temps temps par les Grecs. Du côté des Hébreux, depuis la 50e année d'Osias, en remontant, nous arriverons à la 3e année d'Abdon le juge, pour compléter le nombre égal de 408 ans ; en sorte que la prise de Troie se rapportant à l'époque d'Abdon le juge, elle a précédé de 7 années celles où Samson commanda aux Juifs. Ce Samson, dont la force de corps était invincible, peut être mis en parallèle avec le fameux Hercule grec. Puis, de là, en suivant toujours la même marche ascensionnelle, si l'on ajoute un chiffre de 400 ans, on arrivera, chez les Hébreux à Moïse, chez les Grecs à Cécrops, né de la terre (g-ho g-gehgenehs). Or, tout ce qu'on rapporte de merveilleux dans l'histoire grecque est postérieur aux temps de Cécrops ; c'est après Cécrops, et sous Deucalion, que vint le cataclysme, puis la combustion produite par Phaéton, la naissance d'Erichthion, l'enlèvement de Proserpine, les mystères de Gérés, la fondation du temple d'Eleusis, l'agronomie de Triptolème, l'enlèvement d'Europe par Jupiter, la naissance d'Apollon, l'arrivée de Cadmus à Thèbes; puis, bien longtemps après tous ces événements, Bacchus, Minos. Persée, Esculape, les Dioscures et Hercule. Moïse est donc plus ancien que tous ceux-ci, puisqu'il est constant qu'il a fleuri en même temps que Cécrops. Cependant, en remontant de Moïse à la 1ere année de la vie d'Abraham, vous trouverez 505 ans : or, en additionnant un pareil nombre d'années, à remonter depuis le règne de Cécrops, vous parviendrez à Ninus, l'Assyrien, qui le premier, dit-on, domina sur toute l'Asie, à l'exception des Indes : la ville de Ninus, son éponyme, est nommée Ninive par les Hébreux. C'est de son temps que le mage Zoroastre régnait en Bactriane : Ninus eut pour femme et successeur dans son empire Sémiramis : Abraham a donc été leur contemporain. Ce calcul de temps, extrait des canons chroniques que j'ai composés, y a reçu une démonstration complète. Quant à présent et après tout ce qui a été dit, j'invoquerai en confirmation de l'antiquité de Moïse, un témoin irrécusable ; ce sera l'ennemi le plus acharné et le plus violent, tant des Hébreux que de nous : je veux parler de ce philosophe qui a vécu de nos jours, qui ayant, dans l'excès de sa haine, lancé dans le monde sa diatribe contre nous non seulement nous y accable d'invectives, mais y traite de la même manière les Hébreux, Moïse même et les prophètes qui l'ont suivi. Je crois, par cet aveu de nos ennemis, placer au-dessus de toute controverse la vérité que je proclame ; or Porphyre, dans le quatrième livre de sa diatribe contre nous, écrit en propres termes ce qui suit : « Sanchoniathon de Beryte raconte, avec la plus exacte vérité, tout ce qui a rapport aux Juifs, étant d'accord avec eux tant pour les lieux que pour les noms. Il avait eu en communication des mémoires écrits par Hiérombal, prêtre du Dieu Jeno, qui ayant dédié son histoire à Abibal, roi de Beryte, a reçu, tant de sa part que de celle des critiques par lesquels ce prince l'avait fait examiner, le témoignage d'une entière véracité. Les temps où ces hommes vécurent précèdent ceux de Troie, et se rapprochent à peu près de ceux de Moïse comme le démontrent les tableaux de succession des rois de Phénicie. Sanchoniathon, dont le nom, dans l'idiome Phénicien, signifie ami de la vérité, et qui a recueilli et composé toute l'histoire ancienne sur les documents tirés des archives des villes, et sur les annales conservées clans les temples, naquit sous Sémiramis, reine des Assyriens. » Voici ce que dit Porphyre : cependant il est à propos de tirer les conséquences de ces données. Si Sanchoniathon naquit sous Sémiramis, et si celle-ci, comme on en est d'accord, est d'une date bien antérieure à celle de Troie, Sanchoniathon sera aussi plus ancien que ces mêmes temps; mais on dit que celui-ci reçut des mémoires rédigés par des écrivains plus anciens que lui, et ces mêmes hommes plus anciens que lui, sont dits être à peine d'un temps qui les rapproche de Moïse ; on ne dit pas qu'ils fussent ses contemporains, mais que c'était à peine s'ils approchaient de lui, par le temps où ils ont vécu ; en sorte que Moïse aurait été plus âgé que Sanchoniathon, de toute la différence qui existait entre ce dernier et les hommes qui, plus anciens que lui, ne faisaient encore qu'approcher de Moïse, ainsi qu'on le déclare. Mais de combien d'années était-il calculable qu'ils l'eussent précédé? Voilà ce qui est impossible à dire. C'est pourquoi je crois devoir abandonner toute cette recherche, et supposant que Moïse est venu an monde en même temps que Sanchoniathon et non pas plus tôt, voici comme je procéderai dans ma manière de raisonner : si Sanchoniathon s'est rendu célèbre sous Sémiramis, reine d'Assyrie, en accordant que Moïse ne lui est pas antérieur, mais a fleuri vers cette époque, il aura donc été lui aussi le contemporain de Sémiramis; mais ce que nous avons dit précédemment sur cette princesse, a prouvé qu'Abraham avait existé sous elle, tandis que le philosophe déclare que Moïse était plus ancien. Cependant Sémiramis existait 800 bonnes années avant la guerre de Troie : donc Moïse est d'autant d'années antérieur à la guerre de Troie, suivant le philosophe. Inachus est le premier roi d'Argos : de son temps, les Athéniens n'avaient encore ni existence sociale, ni même de nom, ce premier roi d'Argos était contemporain du cinquième roi d'Assyrie, après Sémiramis, 150 années après elle et après Moïse; années pendant lesquelles l'histoire ne rapporte rien de mémorable arrivé en Grèce, et où nous voyons les Hébreux gouvernés par des juges. Si de nouveau nous descendons encore d'un degré plus bas dans les époques l'histoire, nous trouverons le premier roi d'Athènes, Cécrops, plus de 400 ans bien accomplis après Sémiramis. Ce roi célèbre parmi ses sujets comme Autochthon, régnait lorsqu'Argos avait pour souverain Triopas, septième successeur d'Inachus. C'est entre eux qu'on place le déluge d'Ogygès, et que fleurirent Apis 1er, considéré comme un Dieu en Égypte, Io fille d'lnachus que les Égyptiens adorent sous le nom transformé d'isis, Prométhée et Atlas. Depuis Cécrops jusqu'à la prise de Troie, on compte, à peu de chose près, 400 autres années, pendant lesquelles se sont accomplies toutes les merveilles que nous raconte la mythologie grecque : le déluge de Deucalion, l'embrasement de Phaéton, qui furent vraisemblablement l'expression de désastres nombreux, éprouvés dans différentes localités. On dit que Cécrops fut le premier qui invoqua Jupiter comme Dieu. Jusqu'à cette époque, son nom n'avait pas été prononcé parmi les hommes. Il éleva aussi, le premier, un autel chez les Athéniens, et fut encore le premier à consacrer une statue à Minerve; ce qui prouve que ces divinités n'ont pas existé de toute ancienneté. Ce fut après lui qu'on commença à donner la généalogie de tous les Dieux. Pendant le même temps, les rois de la race de David régnaient sur les Hébreux; et les prophètes, successeurs de Moïse, étaient dans tout leur éclat; de manière qu'en additionnant toutes les années écoulées depuis Moïse jusqu'à la prise de Troie, on obtient un total de plus de 800 ans: toujours en se référant au calcul du philosophe. On rapportera un temps bien postérieur l'existence d'Homère, d'Hésiode, et de tous les autres. Ce sont des gens d'hier, auprès de ceux-ci, que Démocrite et Pythagore, apparurent vers la 50e olympiade, et tous ceux qui après eux prirent le nom de philosophes, environ 700 ans après les événements de Troie. On peut donc conclure, toujours d'après l'aveu de ce même personnage (Porphyre), que Moïse le premier, et les prophètes qui lui succédèrent chez les Hébreux, ont existé 1500 ans avant les philosophes de la Grèce; ce que nous nous sommes bornés à constater succinctement. Maintenant le moment est venu d'exposer les démonstrations du même fait, dues aux auteurs qui nous ont précédé dans la carrière. Il s'est trouvé en effet, dans nos rangs, des hommes de bon jugement, qui ne le cèdent en science à qui que ce soit, et qui s'étant sérieusement adonnés aux études théologiques, ont discuté, avec, beaucoup de pénétration, la question que nous traitons, l'ont faite reposer sur la haute antiquité des Hébreux, mettant en œuvre, pour le démontrer, toute la richesse du savoir et toute la perspicacité de la critique ; les uns procédant d'époques bien connues de l'histoire, en ont déduit leurs calculs chronologiques; les autres ont appuyé la certitude de leur assertion sur des écrits plus anciens qu'eux, empruntés, les uns aux Grecs, les autres aux archives de la Phénicie, de la Chaldée et de l'Égypte, qu'ils ont mises à contribution. Tous ceux qui ont rassemblé dans un même cadre les relations de la Grèce et des contrées barbares, aussi bien que ce qui s'est passé chez les Hébreux, en comparant entre elles les histoires de tous ces pays, et les rapprochant l'une de l'autre, ont classé, sous les mêmes époques, les événements divers qui sont advenus chez tous les peuples. Après quoi, chacun faisant usage des méthodes qui lui sont propres, dans l'exposition de ces mêmes faits, s'est efforcé de faire de cet ensemble une démonstration concordante et qu'on puisse avouer. Voilà le motif qui m'a décidé à céder la place aux propres paroles de ces auteurs, pour que, d'une part, ils ne soient pas privés du fruit de leurs peines, et que la confirmation de la vérité acquière, d'autre part, une sanction incontestable, en ne se fondant plus sur un seul appui, mais sur de nombreux témoins.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008