HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Un mythe libyen (discours V) ; traduction anglaise)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  526 formes différentes pour 526 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1
1 ἄβατον
1 ἀγανακτῶν
1 ἀγγεῖον
1 ἄγοντι
1 ἄγρᾳ
1 ἀγρίοις
1 ἀγρίους
1 ᾄδειν
1 ἀδολέσχῃ
1 ἀδολεσχίας
1 αἰνίττεται
1 αἰνιττόμενοι
1 αἰσχίστῃ
1 ἀκάρποις
1 ἀκμαζούσης
1 ἀκόλαστον
1 ἀκωλύτως
1 ἀληθὲς
1 ἀληθέσιν
1 ἀλκῇ
1 Ἀλκμήνης
1 ἀλλ´
1 ἄλλην
1 ἄλλης
1 ἄλλο
1 ἄλλου
1 ἄλλους
1 ἄλογοι
1 Ἄμμωνος
1 ἀνάγκην
1 ἀναιδής
1 ἀνακλῶσαν
1 ἀνακραγεῖν
1 ἀναπαυομένους
1 ἀνδρὶ
1 ἀνελεῖν
1 ἀνοήτους
1 ἀντ´
1 ἀντὶ
1 ἄνωθεν
1 ἀνωφελέσι
1 ἀνωφελοῦς
1 ἀοικήτοις
1 ἅπαντας
1 ἁπάντων
1 ἀπέδειξαν
1 ἀπεικάσαι
1 ἀπειρηκότας
1 ἀπέκτεινεν
1 ἀπηλλάχθαι
1 ἀπῆν
1 ἀπό
1 ἀποδιδράσκοντα
1 ἀποκτεῖναν
1 ἀπολέσας
1 ἀποληφθείσας
1 ἀπολουμένους
1 ἀπολωλότας
1 ἀπονευόντων
1 ἄπορον
1 ἀποφῆναι
1 ἅπτεσθαι
1 ἄρρηκτον
1 ἃς
1 ἀτελὲς
1 ἄτοπον
1 ἀτρεμοῦντα
1 αὐτὰ
1 αὐτά
1 αὐτήν
1 αὐτόθεν
1 αὐτοῖς
1 αὐτὸν
1 αὐτόν
1 αὐτοῦ
1 ἀφανεῖς
1 ἀφεκτέον
1 ἀφικέσθαι
1 ἀφικνεῖσθαι
1 ἀφομοιοῦμεν
1 ἀφροδισίων
1 ἀφροσύνην
1 ἀχρήστου
1 βαδίζουσιν
1 βασιλεύς
1 βέλεσι
1 βλέποντα
1 βούλεσθαι
1 βούλεσθε
1 βραχέα
1 βραχύ
1 γένοιτ´
1 γενόμενον
1 γεωργῶν
1 γῆν
1 γῆς
1 γίγνηται
1 γιγνόμενον
1 γίγνονται
1 γοητείᾳ
1 γράφων
1 γυναικεῖον
1 γυναικός
1 γυναικῶν
1 γυναιξί
1 δακὼν
1 δέ
1 δεδιέναι
1 δεινῆς
1 δεινὸν
1 δέον
1 δεῦρο
1 δηλοῦν
1 διαλέγεσθαι
1 διάνοιαν
1 διαπεφευγέναι
1 διαφερόντων
1 διαφθαρῆναι
1 διαφθεῖραι
1 διαφθείρουσιν
1 διαφθορᾶς
1 διεξιόντας
1 διήκουσαι
1 διθάλαττα
1 Διὸς
1 διφθέραν
1 δόξαι
1 δόξης
1 δράκοντες
1 δράσαντας
1 δρυμὸν
1 δύναιτο
1 δυναμένοις
1 δυνάμεως
1 δύναμις
1 δυνατόν
1 δυνήσεται
1 δύο
1 δύσκολον
1 ἐᾶν
1 ἐάνπερ
1 ἔδει
1 εἴασεν
1 εἴη
1 εἰκάσματι
1 εἶναί
1 εἰσέχων
1 ἔκ
1 ἐκδέχεται
1 ἐκεῖ
1 ἐκεῖναι
1 ἐκεῖνοι
1 ἐκπλαγέντας
1 ἔκπλουν
1 ἐκπονεῖν
1 ἐκφυγεῖν
1 ἔλαβεν
1 ἐλάφους
1 ἐλεεινότατα
1 ἑλκόμενά
1 Ἕλλησι
1 ἐλπίσαντας
1 ἐμβαλεῖν
1 ἐμβάλλειν
1 ἐμβληθεὶς
1 ἐμπειρίᾳ
1 ἐμπρῆσαι
1 ἐμφυτεύσαντες
1 ἕνεκα
1 ἕνεκεν
1 ἐνέπιπτεν
1 ἐνθέντες
1 ἐνίοτε
1 ἐνταῦθα
1 ἐξελὼν
1 ἐπ´
1 ἐπανιόντας
1 ἐπειδὴ
1 ἔπειτα
1 ἐπεξελθεῖν
1 ἐπεχείρησε
1 ἐπεχείρησεν
1 ἐπιβεβλημένην
1 ἐπιβοηθῆσαι
1 ἐπιδεικνύειν
1 ἐπιδεῖξαι
1 ἐπιεικεστάτοις
1 ἐπιθυμίας
1 ἐπιφαινόμενα
1 ἐπιφανῆναι
1 ἐπιχαρισώμεθα
1 ἐπιχείρησις
1 ἔργον
1 ἐρημία
1 ἑρπετῶν
1 ἐρῶμεν
1 ἔρωτα
1 ἑταιρουσῶν
1 ἔτι
1 εὐειδοῦς
1 εὐθὺς
1 εὑρεθῆναι
1 εὐτυχὲς
1 ἔφη
1 ἐφορμῆσαι
1 ἔχειν
1 ἔχοντας
1 ἔχουσιν
1 ἔχων
1 ζῆλον
1 ζῴων
1
1 ἡγεμόνας
1 ἥδε
1 ἥδεσθαι
1 ἡδονήν
1 ἡδονῆς
1 ᾔει
1 ἡμᾶς
1 ἥμερα
1 ἡμέραν
1 ἥμερον
1 ἡμερῶν
1 ἡμέρωσιν
1 ἡμῖν
1 ἡμῶν
1 ἥρπαζε
1 ᾔσθοντο
1 ἧττον
1 θάτερον
1 θεάσασθαι
1 θεωροῖς
1 θήραν
1 θηρᾶν
1 θῖνές
1 θῖνες
1 θινός
1 θνητῆς
1 θρασὺ
1 ἰδέα
1 ἰδέαν
1 ἱέναι
1 ἵμερος
1 ἰοῦ
1 ἱππέων
1 ἰσχυρῶς
1 καθαίροντα
1 καθαρὰν
1 καθαρόν
1 καθῆραι
1 καιρὸν
1 κἀκεῖσε
1 κάλλιστα
1 καρποφόρα
1 καταγοητεύειν
1 καταδιώξαντα
1 κατακαίνειν
1 κατακεῖσθαι
1 καταλαβόντα
1 καταλαβούσας
1 κατασῦραν
1 κατατρίβειν
1 κατέζευξαν
1 κατενεχθεῖσιν
1 κατεσθίειν
1 κατεσθίουσιν
1 κατῳκισμένας
1 κεφαλὴ
1 κλύδωνος
1 κοῖλόν
1 κοῖλος
1 κόλπος
1 κόπου
1 κοσμίαν
1 κρατεῖν
1 κύκλῳ
1 κώμης
1 λαμπρότατον
1 λαοῦ
1 λέγειν
1 λεγόμενα
1 λέγων
1 λειπομένων
1 λέοντας
1 Λιβύης
1 Λιβυκὸν
1 ΛΙΒΥΚΟΣ
1 Λίβυσσαι
1 λόγους
1 λόγων
1 μακραὶ
1 μάλα
1 μᾶλλον
1 μαστοὶ
1 μαστοὺς
1 μαστούς
1 μάτην
1 μεγάλαι
1 μείζω
1 μέν
1 μένειν
1 μεστόν
1 μεταφέροντες
1 μετενεχθεὶς
1 μηδένα
1 μήποτε
1 μιμούμενα
1 μοι
1 μόνον
1 μυδῶντα
1 μυθεύμασι
1 μυθολογήματος
1 μῦθον
1 Μῦθον
1 ΜΥΘΟΣ
1 μύθου
1 ναυαγοὺς
1 νεανίσκον
1 νεανίσκους
1 νεανίσκῳ
1 νεωτέροις
1 νομίζοντες
1 νομίζουσιν
1 νόμον
1 νόμου
1 νύκτα
1 νύμφης
1 ὅδε
1 ὁδοῦ
1 ὅθεν
1 οἰκουμένων
1 οἴκτιστα
1 οἶμαι
1 οἷς
1 οἴχεσθαι
1 ὀλέθρῳ
1 ὀλίγον
1 ὀλιγωρίᾳ
1 ὁμιλίας
1 ὀμμάτων
1 ὁμοία
1 ὁμόσε
1 ὅμως
1 ὄνους
1 ὀξύτατα
1 ὁποῖα
1 ὁποῖόν
1 ὁποίῳ
1 ὁπότε
1 ὀρέγωνται
1 ὀρθῶς
1 ὀσμῆς
1 ὅτι
1 οὗ
1 οὐδεὶς
1 οὐδὲν
1 οὖσαι
1 οὖσι
1 οὕτως
1 ὄφεων
1 ὄφεως
1 ὀφθαλμῶν
1 ὄφιν
1 ὄχλον
1 παῖδας
1 παιδιᾶς
1 παιδίῳ
1 παίοντα
1 πάλαι
1 πᾶν
1 πανούργοις
1 πανσυδί
1 παντάπασιν
1 πανταχόθεν
1 παντελῶς
1 παντοδαπὰς
1 πάνυ
1 παραβαλλόμενα
1 παραδεικνύουσαι
1 παραπεμπούσης
1 παράσχοι
1 παραφαίνοντα
1 παρδάλεις
1 παρέχουσι
1 παρθένου
1 πασῶν
1 πεζῶν
1 πείθονται
1 περισχόντα
1 πῃ
1 πλανᾶσθαι
1 πλανωμένους
1 πλασθείς
1 πλάττων
1 πλείω
1 πλέουσι
1 πλοῦς
1 πνευμάτων
1 πολλάκις
1 πολλὰς
1 πολλῆς
1 πολλοῦ
1 πολλοὺς
1 ποταμόν
1 ποταμὸν
1 ποτὲ
1 ποτέ
1 πού
1 πρὸ
1 πρόβατα
1 προειληφέναι
1 προϊσχόμενον
1 προοίμιον
1 πρός
1 προσαγόμεναι
1 προσβλέποντα
1 προσίδοι
1 προσιέναι
1 προσιόντες
1 προστιθέασι
1 πρόσωπον
1 πρῶτοι
1 πτερωτὰ
1 πυκνόν
1 πῦρ
1 πυρὸς
1 ῥοπάλῳ
1 σαπρόν
1 σκληρόν
1 σκύμνων
1 στερεόν
1 στρατιὰν
1 στρατοῦ
1 συμβαίνει
1 σύμπασαν
1 συμφέρων
1 συναγαγόντα
1 συναρπάζειν
1 συναρπασθῶμεν
1 συνέθεσαν
1 σύνθετον
1 συντιθέντες
1 συριγμοῦ
1 συρίττειν
1 σύρμασι
1 Σύρτεως
1 Σύρτις
1 σφίγγες
1 σχεδόν
1 σχολὴν
1 σῶμα
1 ταινίαι
1 τἄλλα
1 τάς
1 ταῦτα
1 ταύταις
1 ταύτῃ
1 τάχ´
1 τάχα
1 τάχος
1 τελειοτέραν
1 τέως
1 τῆσδε
1 τοι
1 τοιάδε
1 τοιαύτη
1 τόν
1 τοξοτῶν
1 τόπος
1 τότε
1 τούτου
1 τράχηλον
1 τράχηλος
1 τρέπειν
1 τριῶν
1 τρυφῆς
1 τυγχάνειν
1 τυράννων
1 ὑπ´
1 ὑπερβαλόντα
1 ὕπνῳ
1 ὑποκρύπτειν
1 ὑπολαβεῖν
1 ὑπολαμβάνειν
1 ὑστάτη
1 ὕστερόν
1 ὑφ´
1 φασί
1 φασιν
1 φαύλην
1 φέρειν
1 φερομένης
1 φεύγειν
1 φεύγοντα
1 φθάνοντα
1 φιλοπονίαν
1 φιλοφροσύνη
1 φολίσι
1 φῦλον
1 φύσεις
1 φύσις
1 φυτά
1 φυτόν
1 φωλεούς
1 φωνήν
1 χαλεπῶν
1 χεῖρας
1 χρείαν
1 χρὴ
1 χρημάτων
1 χρήσιμον
1 χρήσιμος
1 χρῶμα
1 χώματα
1 χώρα
1 χώρᾳ
1 χώρας
1 χωρίου
1 ψαμμώδης
1 ψυχαῖς
1 ψυχὴν
1 ὢν
1 ὧν
1 ὥστε
1 ὠφέλιμον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/12/2008