HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

αὐτῷTexte grec :

[53,24] τὸ δὲ δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον καὶ ἐκ τούτου διηλέγχθη ὅτι ἐκεῖνόν τε, ὃν τέως ἐκολάκευον, οὕτω τότε διέθηκαν ὥστε καὶ αὐτοχειρίᾳ ἀποθανεῖν ἀναγκάσαι, καὶ πρὸς τὸν Λάργον ἀπέκλιναν, ἐπειδήπερ αὔξειν ἤρχετο, μέλλοντές που καὶ κατὰ τούτου τὰ αὐτά, ἄν γέ τι τοιοῦτόν οἱ συμβῇ, ψηφιεῖσθαι. ὁ μέντοι Προκουλέιος οὕτω πρὸς αὐτὸν ἔσχεν ὥστ´ ἀπαντήσας ποτὲ αὐτῷ τήν τε ῥῖνα καὶ τὸ στόμα τὸ ἑαυτοῦ τῇ χειρὶ ἐπισχεῖν, ἐνδεικνύμενος τοῖς συνοῦσιν ὅτι μηδ´ ἀναπνεῦσαί τινι παρόντος αὐτοῦ ἀσφάλεια εἴη. ἄλλος τέ τις προσῆλθέ τε αὐτῷ, καίπερ ἀγνὼς ὤν, μετὰ μαρτύρων, καὶ ἐπήρετο εἰ γνωρίζοι ἑαυτόν, ἐπειδή τε ἐξηρνήσατο, ἐς γραμματεῖον τὴν ἄρνησιν αὐτοῦ ἐσέγραψεν, ὥσπερ οὐκ ἐξὸν τῷ κακῷ καὶ ὃν οὐκ ᾔδει πρότερον συκοφαντῆσαι. οὕτω δ´ οὖν οἱ πολλοὶ τὰ ἔργα τινῶν, κἂν πονηρὰ ᾖ, μᾶλλον ζηλοῦσιν ἢ τὰ παθήματα φυλάσσονται, ὥστε καὶ τότε Μᾶρκος Ἐγνάτιος Ῥοῦφος ἀγορανομήσας, καὶ ἄλλα τε πολλὰ καλῶς πράξας καὶ ταῖς οἰκίαις ταῖς ἐν τῷ ἔτει ἐκείνῳ ἐμπρησθείσαις ἐπικουρίαν μετὰ τῶν ἑαυτοῦ δούλων καὶ μεθ´ ἑτέρων τινῶν μισθωτῶν ποιησάμενος, καὶ διὰ τοῦτο τά τε ἀναλώματα τὰ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ προσήκοντα παρὰ τοῦ δήμου λαβὼν καὶ στρατηγὸς παρανόμως ἀποδειχθείς, ἐπήρθη τε ὑπ´ αὐτῶν τούτων καὶ τὸν Αὔγουστον ὑπερεφρόνησεν, ὥστε καὶ προγράψαι ὅτι ἄθραυστον καὶ ὁλόκληρον τῷ διαδόχῳ τὴν πόλιν παρέδωκεν. ἐπ´ οὖν τούτῳ οἵ τε ἄλλοι πάντες οἱ πρῶτοι καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα ὁ Αὔγουστος ὀργὴν ἔσχε, καὶ ἐκεῖνον μὲν ἐκδιδάξειν οὐκ ἐς μακρὰν ἔμελλε τὸ μὴ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς φρονεῖν, τοῖς δ´ ἀγορανόμοις παραχρῆμα ἐπιμελεῖσθαί τε ὅπως μηδὲν ἐμπίμπρηται, κἂν ἄρα τι τοιοῦτο συμβῇ, κατασβεννύναι τὸ πῦρ προσέταξε.

Traduction française :

[53,24] Une chose qui prouva le peu de sincérité de la multitude, c'est que cet homme, qu'elle avait jusqu'alors adulé, elle montra en ce moment à son égard des dispositions telles qu'il fut forcé de se donner la mort de sa propre main, et qu'elle passa du côté de Largus dont la faveur commençait à croître, toute prête, s'il arrivait à celui-ci quelque chose de pareil, à prendre contre lui les mêmes résolutions. Proculéius, néanmoins, ne craignit pas, un jour qu'il le rencontra, de se prendre le nez et la bouche de sa propre main, pour montrer à ceux qui l'entouraient qu'il n'y avait pas sûreté même à respirer en présence de cet homme. Un autre vint le trouver, bien qu'inconnu de lui, avec des témoins, et lui demanda s'il le reconnaissait : Largus ayant répondu négativement, il prit acte de cette dénégation, comme s'il n'était pas possible à un méchant de calomnier quelqu'un, même lorsqu'il ne l'a pas connu auparavant. Mais la plupart imitent plutôt, quoique perverses, les actions d'un homme, qu'ils ne se mettent en garde contre son malheur; c'est ainsi qu'alors M. Égnatius Rufus, après avoir été édile, après avoir, entre beaucoup d'autres belles actions, aidé de ses propres esclaves et de quelques autres qu'il louait, porté secours aux maisons incendiées cette année-là, après avoir, en récompense de cette conduite, reçu du peuple les sommes nécessaires pour les dépenses de sa charge et été élu préteur par dérogation aux lois, en conçut un tel orgueil et un tel mépris pour Auguste qu'il fit afficher qu'il avait remis à son successeur la ville sans dommage et dans toute son intégrité. Tous les principaux citoyens et Auguste surtout furent irrités d'un pareil acte, et Auguste ne devait pas tarder à lui apprendre a ne pas se montrer plus fier que les autres ; mais, pour le moment, il se contenta de recommander aux édiles de veiller à ce qu'il n'y eût aucun incendie, ou, s'il s'en déclarait, d'avoir à éteindre le feu .

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006