HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἄλλοιςTexte grec :

[53,9] δι´ οὖν ταῦτα καὶ ἱκετεύω καὶ δέομαι πάντων ὑμῶν ὁμοίως καὶ συνεπαινέσαι καὶ συμπροθυμηθῆναί μοι, λογισαμένους πάνθ´ ὅσα καὶ πεπολέμηκα ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πεπολίτευμαι, κἀν τούτῳ πᾶσάν μοι τὴν ὑπὲρ αὐτῶν χάριν ἀποδόντας, ἐν τῷ συγχωρῆσαί μοι ἐν ἡσυχίᾳ ἤδη ποτὲ καταβιῶναι, ἵνα καὶ ἐκεῖνο εἰδῆτε ὅτι οὐ μόνον ἄρχειν ἀλλὰ καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι, καὶ πάνθ´ ὅσα ἄλλοις ἐπέταξα, καὶ αὐτὸς ἀντεπιταχθῆναι δύναμαι. μάλιστα μὲν γὰρ καὶ ἀσφαλῶς ζήσειν καὶ μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς μήτε ἔργῳ μήτε λόγῳ κακὸν πείσεσθαι προσδοκῶ· τοσοῦτόν που τῇ εὐνοίᾳ ὑμῶν, ἐξ ὧν αὐτὸς ἐμαυτῷ σύνοιδα, πιστεύω. ἂν δέ τι καὶ πάθω, οἷα πολλοῖς συμβαίνει (οὐδὲ γὰρ οἷόν τέ ἐστι πᾶσί τινα, ἄλλως τε καὶ ἐν τοσούτοις πολέμοις, τοῖς μὲν ὀθνείοις τοῖς δὲ καὶ ἐμφυλίοις, γενόμενον καὶ τηλικαῦτα πράγματα ἐπιτραπέντα, ἀρέσαι), καὶ πάνυ ἑτοίμως καὶ πρὸ τοῦ εἱμαρμένου μοι χρόνου τελευτῆσαι μᾶλλον ἰδιωτεύσας, ἢ καὶ ἀθάνατος μοναρχήσας γενέσθαι, αἱροῦμαι. ἐμοὶ μὲν γὰρ εὔκλειαν καὶ αὐτὸ τοῦτο οἴσει ὅτι οὐ μόνον οὐκ ἐφόνευσά τινα ὑπὲρ τοῦ τὴν ἀρχὴν κατασχεῖν, ἀλλὰ καὶ προσαπέθανον ὑπὲρ τοῦ μὴ μοναρχῆσαι· ὁ δὲ δὴ τολμήσας ἀποκτεῖναί με πάντως που καὶ ὑπὸ τοῦ δαιμονίου καὶ ὑφ´ ὑμῶν κολασθήσεται. ἅπερ που καὶ ἐπὶ τοῦ πατρός μου γέγονεν· ἐκεῖνος μὲν γὰρ καὶ ἰσόθεος ἀπεδείχθη καὶ τιμῶν ἀιδίων ἔτυχεν, οἱ δ´ ἀποσφάξαντες αὐτὸν κακοὶ κακῶς ἀπώλοντο. ἀθάνατοι μὲν γὰρ οὐκ ἂν δυνηθείημεν γενέσθαι, ἐκ δὲ δὴ τοῦ καλῶς ζῆσαι καὶ ἐκ τοῦ καλῶς τελευτῆσαι καὶ τοῦτο τρόπον τινὰ κτώμεθα. ἀφ´ οὗπερ καὶ ἐγὼ τὸ μὲν ἤδη ἔχων τὸ δὲ ἕξειν ἐλπίζων, ἀποδίδωμι ὑμῖν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἔθνη τάς τε προσόδους καὶ τοὺς νόμους, τοσοῦτον μόνον ὑπειπών, ἵνα μήτε τὸ μέγεθος ἢ καὶ τὸ δυσμεταχείριστον τῶν πραγμάτων φοβηθέντες ἀθυμήσητε, μήτ´ αὖ καταφρονήσαντες αὐτῶν ὡς καὶ ῥᾳδίως διοικεῖσθαι δυναμένων ἀμελήσητε.

Traduction française :

[53,9] « C'est pour cela que je vous prie, que je vous conjure tous d'approuver et d'accueillir favorablement cette résolution, en considération de tout ce que j'ai fait pour vous et dans la guerre et dans mon administration politique, et, en témoignage de votre entière reconnaissance, de me permettre de vivre désormais au sein du repos; afin que vous voyiez que, si je sais commander, je sais aussi obéir, et que, tout ce que j'ai imposé aux autres je puis souffrir qu'il me soit imposé à moi-même. J'ai le ferme espoir de vivre en sûreté et de n'avoir à redouter de personne aucune offense, ni en paroles, ni en actions, tant, d'après la conscience de mes actes, je m'assure en votre bienveillance pour moi. Mais, dussé-je éprouver quelqu'un de ces accidents qui arrivent à bien des gens (il est impossible, en effet, principalement quand on a été mêlé à tant de guerres, étrangères et civiles, et qu'on s'est trouvé à la tête d'affaires si graves, de plaire à tous, je suis tout disposé à préférer mourir simple particulier, avant le terme fixé par le destin, plutôt que de devenir immortel en exerçant le pouvoir monarchique. Il serait, d'ailleurs, glorieux encore pour moi, qui n'ai mis personne à mort pour maintenir mon autorité, de succomber pour n'avoir pas exercé le pouvoir monarchique, et celui qui aurait osé me tuer serait, de toute façon, puni et par la divinité et par vous. C'est ce qui est arrivé pour mon père : car il a été proclamé égal aux dieux, et il a obtenu des honneurs éternels, tandis que ses meurtriers ont, misérables, misérablement péri. Nous ne saurions devenir immortels; cependant une belle vie, une belle mort, nous acquièrent en quelque sorte ce privilège. C'est pour ce motif que, déjà en possession de l'un et espérant posséder l'autre, je vous remets les armes, les provinces, les revenus et les lois, me contentant de vous dire quelques paroles seulement, de peur que, par crainte de la grandeur et aussi de la difficulté des affaires, vous ne vous découragiez, ou bien que, par dédain, vous ne les négligiez comme pouvant être facilement administrées.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006