HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  80 formes différentes pour 154 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 1]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ. ~Ἆρά γε βούλοισθ´ ἄν,     ἄνδρες, σπουδάσαι χρόνον σμικρὸν καὶ
[32, 50]   διαφθείρονται. ~τί οὖν τοῦτο λαμπρόν,     κακοδαίμονες; ὑπὲρ μὲν γὰρ δικαιοσύνης
[32, 15]   οἱ θεοὶ παιδείαν καὶ λόγον,     διὰ βίου μέν τις χρώμενος
[32, 40]   τῶν Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον χωρίον, ἐν     μαίνονται καθ´ ἡμέραν, τὸ γυμνάσιον
[32, 30]   συμβεβούλευκα οὐδὲ εἴρηκα σαφῶς, ἐφ´     μάλιστα ἐπιτιμῶ· τοῦτο δὲ ἔργον
[32, 20]   οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ  θορύβῳ   καταπίοιτε καὶ τῇ ταραχῇ, βουλόμενον
[32, 20]   μαινόμενον, ὅστις ἐμαυτὸν ὄχλῳ καὶ  θορύβῳ   παρέβαλον· ὅπως οὖν ἔχω λέγειν
[32, 25]   σφοδρῷ καὶ ἀκολάστῳ βρασσόμενον μήτε  θορύβῳ   συνεχεῖ καὶ ἀτάκτῳ τεταραγμένον, ἀλλ´
[32, 70]   τέτταρα πέντε βήματα νικᾶτε,  κἀγὼ   βαδιοῦμαι· ταῦτα δὲ ἔλεγε, φειδόμενος
[32, 85]   αἰόλος ἵππος· οὐχ ὁράᾳς οἷος  κἀγὼ   καλός τε μέγας τε; ἀλλ´
[32, 20]   οὖν τὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη  κἀγὼ   λέγοιμι πρὸς ὑμᾶς, ὡς ἐκεῖνος
[32, 60]   ἐπειδὴ τοῖς βασιλεῦσι τοὺς δήμους  κἀγὼ   παρέβαλον, Νέρωνι φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν
[32, 75]   μέγα τεκεῖν τέρας. δέδοικα δὴ  κἀγὼ   τὸν ἱππικὸν τοῦτον ἔρωτα τῆς
[32, 20]   ὠφελεῖν πρός τι τῶν χαλεπῶν.  ἐγὼ   γοῦν, εἰ ἦν ᾠδικός, οὐκ
[32, 65]   μὲν ἐκεῖνος ἔπαιζεν Φρύξ.  ἐγὼ   δ´ ὑμῖν βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον
[32, 20]   πόλεων {καὶ τῶν} ἀνθρώπων ἐρημίαν·  ἐγὼ   δὲ ἄνθρωπος οὐδεὶς οὐδαμόθεν ἐν
[32, 35]   ἄλλων τῶν ἀεὶ θωπευόντων ὑμᾶς·  ἐγὼ   δὲ ἐπῄνεσα ὕδωρ καὶ γῆν
[32, 30]   δὲ ἔργον εἶναι τοῦ διδάσκοντος.  ἐγὼ   δὲ καὶ νῦν μὲν ἡγοῦμαι
[32, 1]   φθέγγεσθε ὅ, τι ἂν ἐννοήσητε·  ἐγὼ   δὲ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ἐπῄνουν
[32, 35]   δὲ οὐδὲ ὄναρ αὐτοῖς μέλει.  ἐγὼ   δὲ τούτων ἐμνήσθην οὔτε ὑμᾶς
[32, 45]   καταγελῶν οὐ φαύλου πράγματος, ὡς  ἐγὼ   δοκῶ, ταῦτα ἔλεγεν. περὶ δὲ
[32, 10]   κολάκων καὶ γοήτων καὶ σοφιστῶν.  ἐγὼ   μὲν γὰρ οὐκ ἀπ´ ἐμαυτοῦ
[32, 25]   φασι, τῆς ποίας μερίδος θῶμεν;  ἐγὼ   μὲν γὰρ ὡς τῆς βελτίονος
[32, 25]   καὶ διδάσκουσι χάριν εἰδώς· ὃν  ἐγὼ   τίθημι τῆς θείας καὶ βασιλικῆς
[32, 5]   ἀνόητον καὶ λοιδορίαν καὶ δαπάνην.  λέγω   δὲ ταῦτα οὐκ ἀποτρέπων οὐδὲ
[32, 60]   τὸν νῦν ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ  λόγῳ   προσέχοντα; οὐκ ἀποθήσεσθε τὴν αἰσχρὰν
[32, 10]   ἰσχυρᾷ καὶ πλήρει κληδόνι καὶ  λόγῳ   σαφεῖ, διδάσκοντι περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων,
[32, 15]   φαρμάκου τούτου καὶ μηδέποτε σωφρονοῦντι  λόγῳ   τὰς ἀκοὰς ὑπέχοντες ὁλοκλήρως ἄθλιοι
[32, 65]   εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ  κιθαρῳδῷ   θαυμαζομένῳ τότε ἐν τοῖς Ἕλλησιν.
[32, 10]   ἀπαγγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν τῷ  θεῷ,   καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν.
[32, 1]   ἐκείνῳ τῷ ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον  μείζω   τε καὶ σεμνότερον, ὅτι τοσοῦτοι
[32, 10]   τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις ἐπ´  ἀγαθῷ   πάνθ´ ὁμοίως ἐστὶ δαιμόνια, κἂν
[32, 80]   σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ´ ἐπιπείθεο  μύθῳ·   ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων,
[32, 45]   τινος καὶ παραμυθίας ἐν τῷ  βίῳ·   δεῖ δὲ μετὰ κόσμου καὶ
[32, 15]   ἀλλ´ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ  βίῳ   χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει σαθρῷ καὶ
[32, 20]   δὲ ἄνθρωπος οὐδεὶς οὐδαμόθεν ἐν  τριβωνίῳ   φαύλῳ μήτε ᾄδειν ἡδὺς μήτε
[32, 45]   συνέλθητε, πυκτεύετε, βοᾶτε, ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσθε,  ποίῳ   χρισάμενοι φαρμάκῳ; δῆλον ὅτι τῷ
[32, 10]   μήτε δόξης χάριν μήτ´ ἐπ´  ἀργυρίῳ   προσποιούμενον, ἀλλ´ ἐπὶ εὐνοίᾳ καὶ
[32, 65]   δέ μοι, καὶ ἐν τῷ  γυμνασίῳ   πορϊόντες ἤδη γυμνάσονται πρὸς μέλος
[32, 90]   τὰ τοιαῦτα, τῷ παντὶ δὲ  αἰσχίω   δημοσίᾳ φαινόμενα. καὶ γὰρ αἱ
[32, 90]   ὅπερ γὰρ ἤδη πολλάκις εἶπον,  αἰσχίω   τὰ αἰσχρὰ καὶ καταγέλαστα μᾶλλον,
[32, 45]   βοᾶτε, ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσθε, ποίῳ χρισάμενοι  φαρμάκῳ;   δῆλον ὅτι τῷ τῆς ἀνοίας·
[32, 40]   ἐπειδὰν γὰρ ἐλθόντες ἀποδύσωνται, χρίονται  φαρμάκῳ.   τοῦτο δὲ ἔφη κινεῖν αὐτοῖς
[32, 100]   Αἰγυπτίων τινὶ τῶν σφόδρα ἀρχαίων  μουσικῷ.   ἐκείνῳ γὰρ τὸ δαιμόνιόν ποτε
[32, 10]   γὰρ οὐκ ἀπ´ ἐμαυτοῦ μοι  δοκῶ   προελέσθαι τοῦτο, ἀλλ´ ὑπὸ δαιμονίου
[32, 45]   οὐ φαύλου πράγματος, ὡς ἐγὼ  δοκῶ,   ταῦτα ἔλεγεν. περὶ δὲ ὑμῶν
[32, 95]   τὸ μὲν σῶμα ἰσχυρῷ καὶ  μεγάλῳ,   τὴν δὲ διάνοιαν ἀμαθεῖ. πρὸς
[32, 20]   ἄνθρωπος οὐδεὶς οὐδαμόθεν ἐν τριβωνίῳ  φαύλῳ   μήτε ᾄδειν ἡδὺς μήτε μεῖζον
[32, 20]   εἶναι καὶ μαινόμενον, ὅστις ἐμαυτὸν  ὄχλῳ   καὶ θορύβῳ παρέβαλον· ὅπως οὖν
[32, 80]   ἀπαμειβόμενος προσέειπε· τέττα, σιωπῇ ἧσο,  ἐμῷ   δ´ ἐπιπείθεο μύθῳ· ἠπεδανὸς δέ
[32, 70]   ἠναγκάσατε καὶ μετὰ ταῦτα κατιέναι  πολέμῳ   καὶ διὰ Ῥωμαίων; καὶ τέλος
[32, 45]   αὐταῖς; ἀλλ´ ἐκεῖναι μὲν ἐν  ἐρήμῳ   ἦσαν πελάγει καὶ μακρὰν ἀπῳκισμέναι
[32, 30]   εἴρηκα σαφῶς, ἐφ´ μάλιστα  ἐπιτιμῶ·   τοῦτο δὲ ἔργον εἶναι τοῦ
[32, 35]   παρ´ ὑμῖν. κεῖται γὰρ ἐν  συνδέσμῳ   τινὶ τῆς ὅλης γῆς καὶ
[32, 25]   σπανίως μεταδιδόντες καὶ κατὰ ἀνάγκην,  κόσμῳ   πόλεων ἡδόμενοι. οἱ δὲ τοὐναντίον
[32, 40]   ἀνθρωπίνων θεαμάτων πάντων κρεῖττον θέαμα,  κόσμῳ   τε ἱερῶν καὶ πλήθει πολιτῶν
[32, 95]   τὴν ἐκείνου μεγαλοψυχίαν· ἀλλ´ εὐταξίᾳ,  κόσμῳ,   τῷ δεικνύειν ὑμᾶς αὐτοὺς σώφρονας
[32, 75]   δαιμόνιοι, μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε  θυμῷ   βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα. τί σφόδρα
[32, 65]   ὡς ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ  θαυμαζομένῳ   τότε ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι
[32, 15]   χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει σαθρῷ καὶ  λελυμένῳ   πάντων ἐν ἀγνώμονι γνώμῃ καὶ
[32, 1]   ἵνα κτήσησθε πρὸς ἐκείνῳ τῷ  ἐπαίνῳ   καινὸν ἕτερον μείζω τε καὶ
[32, 100]   τινὶ τῶν σφόδρα ἀρχαίων μουσικῷ.  ἐκείνῳ   γὰρ τὸ δαιμόνιόν ποτε προειπεῖν
[32, 1]   νῦν ποιήσατε, ἵνα κτήσησθε πρὸς  ἐκείνῳ   τῷ ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον μείζω
[32, 55]   καὶ τὸ σφαλερὸν τῆς ἐν  οἴνῳ   τέρψεως παραμυθουμένη μετὰ ξυγγενοῦς δυνάμεως,
[32, 70]   ὑμῶν περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο καὶ  μόνῳ   τούτῳ προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ πρὸς
[32, 75]   ὑμῖν καὶ ξένον ἐνέγκῃ τῷ  χρόνῳ.   {πάλιν δὲ ἑτέραν παρθένον ποταμοῦ
[32, 30]   αὐτάς, κἂν οἴκοι μὴ σωφρονῶσιν,  ἔξω   γε προϊέναι κοσμίως, αἱ δὲ
[32, 45]   ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ τί γὰρ  ἔξω   παραπλησίως ἀκούονται τοῖς ἄλλοις καὶ
[32, 45]   τόνον, συνίετε· αὐτοὶ δὲ παντελῶς  ἔξω   τῆς ἁρμονίας τῆς κατὰ φύσιν
[32, 65]   τὴν Ὀρφέως. εἶναι δὲ τῷ  τρόπῳ   κοῦφον καὶ ἀνόητον, ὡς ἐκ
[32, 35]   ὑμῶν τῷ μεγέθει καὶ τῷ  τόπῳ   πλεῖστον ὅσον διαφέρει καὶ περιφανῶς
[32, 75]   πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα τῷ  ἵππῳ,   καί φασιν οὕτω διαφθαρῆναι τὴν
[32, 95]   ὑμεῖς κατὰ ζῆλον τὸν ἐπ´  Ἀλεξάνδρῳ·   καὶ γὰρ αὐτὸς ἔλεγε Διὸς
[32, 25]   καὶ καθεστηκὸς καὶ μήτε γέλωτι  σφοδρῷ   καὶ ἀκολάστῳ βρασσόμενον μήτε θορύβῳ
[32, 15]   ταλαιπώρῳ βίῳ χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει  σαθρῷ   καὶ λελυμένῳ πάντων ἐν ἀγνώμονι
[32, 95]   χαλεπὸν δὲ τοῦτον καὶ ἐπ´  ὀλέθρῳ.   ~μὴ οὖν σφόδρα οὕτως περιέχεσθε
[32, 10]   χρηστῶν ἡγεμόνων, κἂν ἰατρὸς ἐν  καιρῷ   παραγένηται τῷ κάμνοντι, καὶ τοῦτον
[32, 5]   ἐπεὶ καὶ τοὺς Ἀθηναίους, ὧν  μικρῷ   πρότερον ἐμνήσθην, οὐ πάντως εὑρήσομεν
[32, 40]   ὀλίγοις, ἀλλ´ ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις.  ~ὁρῶ   γὰρ ἔγωγε οὐ μόνον Ἕλληνας
[32, 1]   δὲ ὑμῖν τὴν πᾶσαν ἔνδειαν  ὁρῶ   οὖσαν. καίτοι τινὲς ἐπαινοῦσιν ὑμᾶς
[32, 20]   ᾄσματος. νῦν δὲ τούτου μὲν  ἀπορῶ   τοῦ φαρμάκου· θεὸς δ´, ὅπερ
[32, 30]   οὐδὲ τῆς πόλεως· ἐν τῷ  θεάτρῳ   δὲ βλέπεται τὸ δημόσιον ἦθος.
[32, 95]   προσέοικεν ὑμῶν δῆμος, ἀλλὰ  Κενταύρῳ   τινὶ Κύκλωπι πεπωκότι καὶ
[32, 95]   καὶ ἐρῶντι, τὸ μὲν σῶμα  ἰσχυρῷ   καὶ μεγάλῳ, τὴν δὲ διάνοιαν
[32, 25]   μάλιστα ἀνδρὶ δυνάστῃ καὶ σφόδρα  ἰσχυρῷ,   μεγάλην τινὰ ἐξουσίαν καὶ ῥώμην
[32, 15]   παθῶν, ἀλλ´ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ  ταλαιπώρῳ   βίῳ χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει σαθρῷ
[32, 30]   ἀσχημονῇ τῶν μειζόνων ἐν τῷ  μέσῳ   πάντων ὁρώντων, καταφρονήσετε αὐτοῦ καὶ
[32, 45]   ἤκουσεν. αὗται δὲ σχεδὸν ἐν  μέσῳ   τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ πολυανθρωποτάτῃ
[32, 60]   περὶ τοῦτο καὶ σπουδή. καὶ  πόσῳ   κρεῖττον μιμεῖσθαι τὸν νῦν ἄρχοντα
[32, 1]   βωμολοχίας καὶ σκωμμάτων οὐδὲν ἐοικότων  χρυσῷ.   διὰ τοῦτο οὖν ὀρθῶς ἔφην
[32, 45]   διατριβῆς τινος καὶ παραμυθίας ἐν  τῷ   βίῳ· δεῖ δὲ μετὰ κόσμου
[32, 65]   δοκεῖ δέ μοι, καὶ ἐν  τῷ   γυμνασίῳ πορϊόντες ἤδη γυμνάσονται πρὸς
[32, 25]   {εἰς} μίαν μορφὴν εἰδώλου ξυντιθέντες.  τῷ   δὲ τοιούτῳ τέρατι ξυμπλέκεσθαι καὶ
[32, 95]   ἐκείνου μεγαλοψυχίαν· ἀλλ´ εὐταξίᾳ, κόσμῳ,  τῷ   δεικνύειν ὑμᾶς αὐτοὺς σώφρονας καὶ
[32, 1]   ποιήσατε, ἵνα κτήσησθε πρὸς ἐκείνῳ  τῷ   ἐπαίνῳ καινὸν ἕτερον μείζω τε
[32, 30]   τοῦτο οὐδὲ τῆς πόλεως· ἐν  τῷ   θεάτρῳ δὲ βλέπεται τὸ δημόσιον
[32, 10]   παῖδες ἀπαγγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν  τῷ   θεῷ, καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν.
[32, 20]   ἂν〉 οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ  τῷ   θορύβῳ καταπίοιτε καὶ τῇ ταραχῇ,
[32, 75]   γὰρ πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα  τῷ   ἵππῳ, καί φασιν οὕτω διαφθαρῆναι
[32, 10]   κἂν ἰατρὸς ἐν καιρῷ παραγένηται  τῷ   κάμνοντι, καὶ τοῦτον ἡγεῖσθαι χρὴ
[32, 35]   ἴσασιν. γὰρ πόλις ὑμῶν  τῷ   μεγέθει καὶ τῷ τόπῳ πλεῖστον
[32, 60]   δ´ εὐθὺς ἀποχωρεῖν, οὐχ ἡδόμενα  τῷ   μέλει. τὰ δὲ πτηνὰ καὶ
[32, 30]   τις ἀσχημονῇ τῶν μειζόνων ἐν  τῷ   μέσῳ πάντων ὁρώντων, καταφρονήσετε αὐτοῦ
[32, 85]   αὐτὸν ἀνδράποδον μηδὲ θυρωρεῖν ἄξιον.  τῷ   παντὶ γὰρ κρεῖττον ἐρημίαν καθορᾶν
[32, 90]   καὶ ἐφ´ ἑκάστων τὰ τοιαῦτα,  τῷ   παντὶ δὲ αἰσχίω δημοσίᾳ φαινόμενα.
[32, 30]   πλήθους. ~ἴδετε δὲ αὑτοὺς ἐν  τῷ   παρόντι καὶ ὅταν τὰ συνήθη
[32, 60]   ὑφ´ οὗ λέγουσιν ᾄδοντος ἐν  τῷ   πελάγει τοὺς δελφῖνας ἀφικέσθαι πρὸς
[32, 55]   τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὥσπερ ἐν  τῷ   πότῳ προϊόντας, οὐκ ἔστιν ἄλλους
[32, 5]   ποτε ἀκοῦσαι καὶ τὴν ἐπὶ  τῷ   συμφέροντι δέξασθαι παρρησίαν· ἐπεὶ καὶ
[32, 80]   καὶ προσῆκε. μόνον δ´ ἐπὶ  τῷ   τέλει φησὶν Αἴαντα τὸν Λοκρὸν
[32, 45]   ποίῳ χρισάμενοι φαρμάκῳ; δῆλον ὅτι  τῷ   τῆς ἀνοίας· ὡς οὐκ ἦν
[32, 35]   πόλις ὑμῶν τῷ μεγέθει καὶ  τῷ   τόπῳ πλεῖστον ὅσον διαφέρει καὶ
[32, 65]   μνήμην τὴν Ὀρφέως. εἶναι δὲ  τῷ   τρόπῳ κοῦφον καὶ ἀνόητον, ὡς
[32, 75]   Ἰξίονα λῆρον ἀποφαίνετε τὸν ἐν  τῷ   τροχῷ παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐνδεδεμένον
[32, 40]   δὲ καταβάλλουσιν ἀλλήλους, οἱ δὲ  τὼ   χεῖρε ἀνατείναντες μάχονται πρὸς οὐδένα
[32, 75]   δυσχερὲς ὑμῖν καὶ ξένον ἐνέγκῃ  τῷ   χρόνῳ. {πάλιν δὲ ἑτέραν παρθένον
[32, 40]   φιλικῶς αὑτοῖς ἤδη ἔχοντες βαδίζουσι  κάτω   ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπραγμένοις. ~ἐκεῖνος
[32, 15]   τοὺς κακίστους καὶ ἀτυχεστάτους ὡς  πορρωτάτω   φεύγειν ἀπὸ τοῦ λόγου καὶ
[32, 25]   βρασσόμενον μήτε θορύβῳ συνεχεῖ καὶ  ἀτάκτῳ   τεταραγμένον, ἀλλ´ ἀκοὴ μία τοσοῦδε
[32, 55]   ἀρχῆς, οὐχ ὥσπερ ἐν τῷ  πότῳ   προϊόντας, οὐκ ἔστιν ἄλλους ἰδεῖν.
[32, 15]   ἀπὸ τῶν παθῶν, ἀλλ´ ἐν  ἀκαλύπτῳ   καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ χειμαζόμενοι, καθάπερ
[32, 10]   τὸν θεόν, {καὶ} κατ´ ἰδίαν  ἑκάστῳ   μηνύοντα τὸ συμφέρον, ἐγρηγορότων δὲ
[32, 25]   καὶ μήτε γέλωτι σφοδρῷ καὶ  ἀκολάστῳ   βρασσόμενον μήτε θορύβῳ συνεχεῖ καὶ
[32, 95]   προσάγειν αὐτὸν δύναται· πάντα γὰρ  κρείττω   καὶ πολυτελέστερα ἔχει τῶν ὅπου
[32, 95]   ὑμᾶς ἀντιφιλοτιμεῖσθαι καὶ τὴν πατρίδα  κρείττω   ποιεῖν, μὰ Δί´ οὐ κρήναις
[32, 55]   δυσχερῆ πράττειν ἀναγκάζεσθαι τοὺς σκαιῶς  αὐτῷ   καὶ ἀμέτρως χρωμένους· ὑπὸ δὲ
[32, 95]   ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως ἂν  αὐτῷ   καὶ τῆς ἐνθάδε ἀφίξεως παράσχοιτε
[32, 60]   ζῶντος μὲν οὖν Ὀρφέως συνέπεσθαι  αὐτῷ   πανταχόθεν ἀκούοντα {αὐτοῦ} ὁμοῦ καὶ
[32, 60]   εἴρηται, κἀκεῖ τὰ ζῷα προσιέναι  αὐτῷ,   πολύ τι πλῆθος οἶμαι {τῶν}
[32, 55]   παραμυθουμένη μετὰ ξυγγενοῦς δυνάμεως, ὥσπερ  αὐτῷ   συγκεραννύμενον ἐμμελὲς γίγνεται καὶ μέτριον.
[32, 95]   καὶ μεγάλα ἔνδον ὤνια παρ´  αὑτῷ   ταῦτα, συνειδὼς ὑμῖν τὴν ἐσχάτην
[32, 50]   τοῦ τρόπου καὶ τὸ προσέχειν  ἑαυτῷ,   τοῦ δὲ ταραχήν καὶ〉 ἀναίδειαν·
[32, 85]   ὥσπερ τινὰ κόπρον βαθεῖαν ἐν  ταὐτῷ   νενημένην ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων. οὐδὲ
[32, 30]   δεῖ παραβάλλειν τὸν πολὺν ἄρτον·  οὕτω   γὰρ εἰρῆσθαι πολὺ βέλτιον· καὶ
[32, 30]   γέλως. τίς ἂν οὖν τοὺς  οὕτω   διακειμένους ἐπαινέσειεν; οὐ γὰρ διὰ
[32, 75]   παῖδα τῷ ἵππῳ, καί φασιν  οὕτω   διαφθαρῆναι τὴν κόρην. σκοπεῖτε δὲ
[32, 5]   ἑτοίμως καὶ συνεχῶς αὑτοὺς παρέχετε,  οὕτω   καὶ λόγου χρηστοῦ ποτε ἀκοῦσαι
[32, 75]   ἐστιν ἐν τῇ πόλει τόπος  οὕτω   καλούμενος Ἵππου καὶ κόρης ἄβατον.
[32, 75]   βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα. τί σφόδρα  οὕτω   κυκᾶσθε; τίς σπουδή; τίς
[32, 100]   Χάριτας, ἀλλὰ μᾶλλον Εὐριπίδην μιμεῖσθε  οὕτω   λέγοντα· μὴ παυσαίμην τὰς Χάριτας
[32, 20]   πρὸς ὕβριν ἕτοιμον, τοῦ μὲν  οὕτω   λέγοντος· κινήθη δ´ ἀγορή, ὡς
[32, 40]   ὑμεῖς μὲν ἀκούετε ἑνός, ἂν  οὕτω   τύχῃ, κιθαρῳδοῦ, καὶ τούτου συνήθους,
[32, 25]   μορφὴν εἰδώλου ξυντιθέντες. τῷ δὲ  τοιούτῳ   τέρατι ξυμπλέκεσθαι καὶ ὁμόσε ἰέναι
[32, 25]   ἐξουσίαν καὶ ῥώμην ἔχοντι, καὶ  τοσούτῳ   μείζονι δυνάστῃ καὶ ἄρχοντι πλεόνων,
[32, 45]   ἂν γευσαμέναις γλυκὺ φανῇ, πρὸς  τούτῳ   διαφθείρονται. ~τί οὖν τοῦτο λαμπρόν,
[32, 1]   γενομένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε, καὶ πρὸς  τούτῳ   ἐδείξατε ὅτι οὐ μόνον ἐστὲ
[32, 25]   καὶ προσιέναι φημὶ καὶ διαλέγεσθαι  τούτῳ   πρέπειν, καθάπερ ἵππον γενναῖον ἐξ
[32, 70]   περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο καὶ μόνῳ  τούτῳ   προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ πρὸς ἐκεῖνον
[32, 90]   παραφερόμενον, καὶ καθάπερ εἰώθασιν, ἐν  κροκωτῷ,   παραπλησίως καὶ δῆμος οὕτως μέγας
[32, 75]   πολὺ δὴ μᾶλλον ἔγωγε ὑμῖν  συμβουλεύω   τὸν θεὸν τοῦτον ἐξιλάσασθαι καὶ
[32, 60]   ὄντας, ἀγρίους πεποιήκασι καὶ ἀπαιδεύτους.  ἔχω   δὲ καὶ ἄλλον εἰπεῖν λόγον
[32, 20]   καὶ θορύβῳ παρέβαλον· ὅπως οὖν  ἔχω   λέγειν ὅτι οὐ πᾶν πλῆθος
[32, 20]   ὑπ´ ἀνέμου ῥιπίζεται. καὶ γαληνὸς  εντηχω   παν πνεῦμα βραχὺ κορύσσεται. κἄν
[32, 75]   λῆρον ἀποφαίνετε τὸν ἐν τῷ  τροχῷ   παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐνδεδεμένον {καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007