HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  2 formes différentes pour 58 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 15]   καὶ γόνιμον ὄντως ἄνωθέν ποθεν  ἐκ   δαιμονίου τινὸς πηγῆς κάτεισι, τοὺς
[32, 55]   οὐ γὰρ ἐκ Μουσῶν, ἀλλ´  ἐκ   Κορυβάντων τινῶν κατέχεσθε, καὶ πιστὰ
[32, 55]   μεθέστηκεν εἰς τοὐναντίον. οὐ γὰρ  ἐκ   Μουσῶν, ἀλλ´ ἐκ Κορυβάντων τινῶν
[32, 25]   μιᾶς οὐδὲ ἁπλῆς, ἀλλὰ συμπεφορημένης  ἐκ   μυρίων· ὥστε πάνυ ποικίλον τε
[32, 20]   τε ὤρορ´ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς  ἐκ   νεφελάων· ἑτέρου δὲ πάλιν αὖ,
[32, 85]   κόπρον βαθεῖαν ἐν ταὐτῷ νενημένην  ἐκ   παντοδαπῶν λυμάτων. οὐδὲ γὰρ πόλιν
[32, 25]   τε καὶ Σφίγγας καὶ Χιμαίρας,  ἐκ   παντοδαπῶν φύσεων {εἰς} μίαν μορφὴν
[32, 55]   ὑμῖν ἀναβλύει διψήσασιν οἶνος  ἐκ   πέτρας ποθέν τινος νάπης,
[32, 60]   υἱὸς ἦν Μούσης, οἱ δὲ  ἐκ   τῆς Ἀμουσίας αὐτῆς γεγόνασι· διαθρύψαντες
[32, 70]   ἐπεμνήσθην; ὅπως εἰδῆτε τὰ φυόμενα  ἐκ   τῆς περὶ τὸν βίον ταύτης
[32, 65]   τὰς χορδὰς ἐξέτεμον, ἀπιέναι προειπόντες  ἐκ   τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι μὲν οὖν
[32, 55]   ἐξουσίᾳ δήπουθεν, ἀλλὰ καὶ ταύτην  ἐκ   τῆς τῶν κρειττόνων χειρὸς λαμβάνετε·
[32, 65]   τρόπῳ κοῦφον καὶ ἀνόητον, ὡς  ἐκ   τοιούτου σπέρματος· ἐπεὶ τούς γε
[32, 85]   εἴποι τις ἂν〉 ὀρθῶς τὴν  ἐκ   τοιούτων, οὐδέ γε χορὸν τοὺς
[32, 45]   μὲν τῶν ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν  ἐκ   τοῦ δίφρου δεινὸν ἡγεῖσθε καὶ
[32, 45]   πασῶν μεγίστην· αὐτοὶ δὲ ἐκπίπτοντες  ἐκ   τοῦ κόσμου τοῦ προσήκοντος καὶ
[32, 90]   τὸν Ἡρακλέα φησὶ παθεῖν μαινόμενον·  ἐκ   τοῦδε βαίνων ἅρματ´ οὐκ ἔχων
[32, 70]   ζημίας, ὡς κακία πρόεισιν  ἐκ   τῶν κατὰ μέρος τούτων ἁμαρτημάτων
[32, 80]   παράδειγμα κακίας καὶ ἀνοίας ὅμοιος  ἐκ   τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τοῖς παρ´
[32, 95]   {πραγμάτων} ἐραστὴς ἡνιόχων καὶ κιθαρῳδῶν,  οὐκ   ἄδηλον ὅπως ἕξουσιν. Θεόφιλόν φασι
[32, 50]   αὐτῇ τῇ θέᾳ τὰ γιγνόμενα  οὐκ   αἰσχρὰ καὶ μεστὰ πάσης ὕβρεως,
[32, 40]   οὐχ ὁρῶσι καὶ ἀκούειν ἐθέλοντες  οὐκ   ἀκούουσι, σαφῶς ἐξεστηκότες καὶ παρανοοῦντες,
[32, 1]   παισί, καὶ ταῦτα θεοῦ προστάξαντος,  οὐκ   ἄλλο ἥρμοζεν παιδεία καὶ
[32, 65]   ὥστ´, εἴ τις παρίοι δικαστήριον,  οὐκ   ἂν γνοίη ῥᾳδίως πότερον ἔνδον
[32, 20]   ἐγὼ γοῦν, εἰ ἦν ᾠδικός,  οὐκ   ἂν δεῦρο εἰσῆλθον δίχα μέλους
[32, 30]   βασιλεῦσι, καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς  οὐκ   ἂν εἰσελθὼν καταπλαγείη τε ὑμᾶς
[32, 95]   αὐτῶν πενίαν κατεγνωκὼς ἀπειρίαν  οὐκ   ἂν θέλοι μάτην ἐνοχλεῖσθαι, σαφῶς
[32, 70]   ἠλαύνεσθε τῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις,  οὐκ   ἂν οὕτως χαλεπῶς διέκεισθε. ~αὐτὸν
[32, 85]   διαβεβλῆσθαι, μίμους καὶ γελωτοποιοὺς μᾶλλον,  οὐκ   ἄνδρας ἐρρωμένους, {ὡς τῶν κωμικῶν
[32, 40]   ἀκούουσι, σαφῶς ἐξεστηκότες καὶ παρανοοῦντες,  οὐκ   ἄνδρες μόνον, ἀλλὰ καὶ παῖδες
[32, 50]   ἀπάγχεσθαι, καθάρματος ἀγεννοῦς καὶ ζῆν  οὐκ   ἀξίου, πόσης αἰσχύνης; καὶ τούτους
[32, 10]   καὶ σοφιστῶν. ἐγὼ μὲν γὰρ  οὐκ   ἀπ´ ἐμαυτοῦ μοι δοκῶ προελέσθαι
[32, 60]   καὶ λίχνους ἀκροατὰς κινοῦσιν. τοιγαροῦν  οὐκ   ἀπὸ κύκνων οὐδὲ ἀηδόνων
[32, 60]   ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ λόγῳ προσέχοντα;  οὐκ   ἀποθήσεσθε τὴν αἰσχρὰν ταύτην καὶ
[32, 5]   καὶ δαπάνην. λέγω δὲ ταῦτα  οὐκ   ἀποτρέπων οὐδὲ καταλύειν κελεύων τὰς
[32, 45]   ἐποίουν, ὡς μῦθός φησιν,  οὐκ   ἀπώλλυον τοὺς σφόδρα ἡσθέντας αὐταῖς;
[32, 20]   ἡδὺς μήτε μεῖζον ἑτέρου φθεγγόμενος,  οὐκ   ἄρα ἔδεισα τὸν ὑμέτερον θροῦν
[32, 55]   καὶ φιλογέλωτες καὶ φιλορχησταί· πλὴν  οὐκ   αὐτόματος ὑμῖν ἀναβλύει διψήσασιν
[32, 70]   τρόπων κουφότης καὶ τὸ ἀλόγιστον  οὐκ   ἐᾷ μένειν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσιν
[32, 15]   τῶν ἑλκῶν τὰ δυσχερῆ λίαν  οὐκ   ἐᾷ προσάψασθαι, καὶ τοῦτο αὐτὸ
[32, 15]   λοιδορία καὶ προπηλακισμός· ὧν ἴσως  οὐκ   ἔδει φροντίζειν· τοιγαροῦν διὰ τὴν
[32, 20]   ἐμέ γ´ ἠνώγει δεῦρ´ ἐλθέμεν  οὐκ   ἐθέλοντα· τίς δ´ ἂν ἑκὼν
[32, 20]   παλαίοντες, εἰς δ´ τὸ στάδιον  οὐκ   ἐθέλουσιν ἰέναι, τὸν ἥλιον καὶ
[32, 70]   δ´ ἂν ὑμεῖς μίαν ἡμέραν;  οὐκ   ἐν τῇ γενομένῃ ταραχῇ μέχρι
[32, 50]   τὸ〉 ἀνατετάσθαι καὶ ἀποβλέπειν, μόνον  οὐκ   ἐπὶ τοῖς χείλεσι τὰς ψυχὰς
[32, 70]   καὶ τοῦτο εἴργασθε δι´ ἀγερωχίαν,  οὐκ   ἐπιβουλεύοντες. ὑμεῖς γὰρ ἂν ἀποσταίητέ
[32, 40]   ἀκούεσθε δὲ ὑπὸ μυρίων ἐθνῶν  οὐκ   ἐπισταμένων ὑμᾶς, καὶ ὁρᾶτε μὲν
[32, 65]   σοφιστοῦ δὲ οἴκημα πλησίον ᾖ,  οὐκ   ἔσται γνῶναι τὴν διατριβήν. δοκεῖ
[32, 5]   διάθεσιν πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν  οὐκ   ἔστι κτήσασθαι, ἔριν δὲ ἀμαθῆ
[32, 55]   ὥσπερ ἐν τῷ πότῳ προϊόντας,  οὐκ   ἔστιν ἄλλους ἰδεῖν. παρὰ μὲν
[32, 25]   δὲ ὦτα ἐμπέφρακται, καὶ πάροδος  οὐκ   ἔστιν εἰς αὐτὰ λόγοις ἐπιεικέσιν,
[32, 65]   καὶ περιττὸς εἶναι, μὰ Δί´  οὐκ   ἐτίμησαν αὐτόν, ἀλλ´ ἀφείλοντο τὴν
[32, 90]   μαινόμενον· ἐκ τοῦδε βαίνων ἅρματ´  οὐκ   ἔχων ἔχειν ἔφασκε, δίφρου δ´
[32, 45]   ὅτι τῷ τῆς ἀνοίας· ὡς  οὐκ   ἦν ὑμῖν ἐπιεικῶς αὐτὰ ὁρᾶν.
[32, 5]   γὰρ αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆθος  οὐκ   ἴασιν οὐδὲ θέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες
[32, 30]   δοκεῖν καὶ σπουδαῖοι τοιαῦτα πράττοντες.  οὐκ   ἴστε ὅτι ὥσπερ ἡγεμὼν καὶ
[32, 95]   τοῦ δεῖνος ᾀσμάτων, Θεοφίλου δὲ  οὐκ   οἶδα εἴ ποτε ἠκούσατε· ὥσπερ
[32, 5]   μὲν ἐν τῇ πόλει πλῆθος  οὐκ   ὀλίγον, καὶ καθάπερ ἄλλου τινὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007