HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  21 formes différentes pour 70 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 49]   ἐπέστειλε· Πυθαγόρης Ἀναξιμένει Καὶ σύ,     λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς
[8, 7]   Ἱερὸν λόγον, οὗ ἀρχή·     νέοι, ἀλλὰ σέβεσθε μεθ' ἡσυχίας
[8, 48]   ἐποίησε Θεαίτητος· Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην,     ξεῖνε, κομήτην, ᾀδόμενον πύκτην εἰ
[8, 2]   δὲ Τυρρηνόν· καὶ δοῦλον Ζάμολξιν,     Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες, ὥς
[8, 12]   περικλεές· εὕρατο γράμμα κλεινὸς ἐφ'     κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην. Λέγεται δὲ
[8, 24]   μήτε πράσσειν, ~μαντικὴν πᾶσαν τιμᾶν,  ᾠδαῖς   χρῆσθαι πρὸς λύραν ὕμνῳ τε
[8, 8]   τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε μὲν  ὧδε.   ~Ἐν δὲ τοῖς τρισὶ συγγράμμασι
[8, 49]   Σάμιος. δὲ φιλόσοφος καὶ  ὧδε   ἐπέστειλε· Πυθαγόρης Ἀναξιμένει Καὶ σύ,
[8, 6]   Πυθαγόρας τοῦ Φυσικοῦ συγγράμματος λέγει  ὧδε·   Οὐ μὰ τὸν ἀέρα τὸν
[8, 39]   δὲ κρεῖττον λαλῆσαι· καὶ  ὧδε   πρὸς τῶν διωκόντων ἀποσφαγῆναι. Οὕτω
[8, 10]   δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας  ὧδε   σύμμετροι· παῖς ἔαρ, νεηνίσκος θέρος,
[8, 3]   οἳ πρὸς τοὺς τριακοσίους ὄντες  ᾠκονόμουν   ἄριστα τὰ πολιτικά, ὥστε σχεδὸν
[8, 19]   πολλὰ λαχάνοις ἑφθοῖς τε καὶ  ὠμοῖς,   τοῖς δὲ θαλαττίοις σπανίως. Στολὴ
[8, 41]   τοῖς λεγομένοις ἐδάκρυόν τε καὶ  ᾤμωζον   καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν
[8, 2]   Κρεωφύλου, ἤδη πρεσβυτέρου. Νέος δ'  ὢν   καὶ φιλομαθὴς ἀπεδήμησε τῆς πατρίδος
[8, 21]   καὶ ὄφεις περὶ αὐτὴν ἀνθ'  ὧν   εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένους δὲ
[8, 29]   πάντας τοὺς λόγους τῆς ζωῆς,  ὧν   εἰρομένων συνέχεσθαι κατὰ τοὺς τῆς
[8, 39]   τοὺς τετταράκοντα· διαφυγεῖν δ' ὀλίγους,  ὧν   ἦν καὶ Ἄρχιππος Ταραντῖνος
[8, 25]   δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα,  ὧν   καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα,
[8, 26]   ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρόν·  ὧν   κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν θέρος
[8, 33]   καὶ κυάμων καὶ τῶν ἄλλων  ὧν   παρακελεύονται καὶ οἱ τὰς τελετὰς
[8, 28]   ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ  ὧν   σάρκας τε καὶ νεῦρα καὶ
[8, 25]   δὲ τούτων τὰς γραμμάς, ἐξ  ὧν   τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ
[8, 15]   Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν  ὠνηθῆναι.   Τῶν θ' ἑξακοσίων οὐκ ἐλάττους
[8, 33]   μελανούρων καὶ ᾠῶν καὶ τῶν  ᾠοτόκων   ζῴων καὶ κυάμων καὶ τῶν
[8, 34]   Μηνὶ ἱερός· σημαίνει γὰρ τὰς  ὥρας.   Τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι
[8, 10]   Αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς  ὥρας   ὧδε σύμμετροι· παῖς ἔαρ, νεηνίσκος
[8, 9]   ἦρος κουφότερα, βαρέα δὲ πᾶσαν  ὥρην   καὶ ἐς ὑγιείην οὐκ ἀγαθά.
[8, 44]   μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ λέγεν  ὡς   ἄδικον, σιτίζειν δ' ἄλλους. Ἄγαμαι
[8, 4]   τρωθῆναι. δ' Εὔφορβος ἔλεγεν  ὡς   Αἰθαλίδης ποτὲ γεγόνοι καὶ ὅτι
[8, 25]   δὲ τῆς μονάδος ἀόριστον δυάδα  ὡς   ἂν ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ
[8, 1]   ὥς φησιν Ἕρμιππος, Σάμιος,  ὡς   ἈριστόξενοςΤυρρηνός, ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων
[8, 41]   τ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν φάσκειν  ὡς   ἀφῖκται ἐξ ᾅδου· καὶ δὴ
[8, 41]   φησὶν Ἕρμιππος. Λέγει γὰρ  ὡς   γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς
[8, 44]   τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν·  ὡς   δ' οἱ πλείους, ἔτη βιοὺς
[8, 48]   στρογγύλην· ὡς δὲ Θεόφραστος, Παρμενίδην·  ὡς   δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. ~Τούτῳ φασὶν
[8, 48]   κόσμον καὶ τὴν γῆν στρογγύλην·  ὡς   δὲ Θεόφραστος, Παρμενίδην· ὡς δὲ
[8, 47]   συντεταγμένον· καὶ ἕτερον Δωρικὰ πεπραγματευμένον,  ὡς   Διονύσιος ἱστορεῖ. Ἐρατοσθένης δέ φησι,
[8, 11]   μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ  ὡς   εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος.
[8, 4]   Ποντικὸς περὶ αὑτοῦ τάδε λέγειν,  ὡς   εἴη ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης καὶ
[8, 22]   προηγούμενον τῷ χρόνῳ τιμιώτερον ἡγουμένους·  ὡς   ἐν κόσμῳ μὲν ἀνατολὴν δύσεως,
[8, 45]   ἔην ὅτ' ἔην. Καὶ ἄλλο,  ὡς   ἐτελεύτα· Αἴ, αἴ, Πυθαγόρης τί
[8, 41]   καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῷ παραδοῦναι,  ὡς   καὶ μαθησομένας τι τῶν αὐτοῦ·
[8, 15]   θεάσασθαι, ἔγραφον πρὸς τοὺς οἰκείους  ὡς   μεγάλου τινὸς τετυχηκότες. Μεταποντῖνοί γε
[8, 44]   κέκλημαι. ~Ὁ δ' οὖν Πυθαγόρας,  ὡς   μὲν Ἡρακλείδης φησὶν τοῦ
[8, 8]   Καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει·  ὡς   οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν
[8, 4]   καὶ τὴν τῆς ψυχῆς περιπόλησιν,  ὡς   περιεπολήθη καὶ εἰς ὅσα φυτὰ
[8, 21]   κριοῦ. ~Ὁ δ' αὐτός φησιν,  ὡς   προείρηται, καὶ τὰ δόγματα λαβεῖν
[8, 37]   μεγέθεσιν νουβυστικῶς. Μνησίμαχος δ' Ἀλκμαίων·  Ὡς   Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ Λοξίᾳ, ἔμψυχον
[8, 7]   Πολιτικόν, Φυσικόν· ~τὸ δὲ φερόμενον  ὡς   Πυθαγόρου Λύσιδός ἐστι τοῦ Ταραντίνου
[8, 23]   μάλιστα γονέας. Ἀλλήλοις θ' ὁμιλεῖν,  ὡς   τοὺς μὲν φίλους ἐχθροὺς μὴ
[8, 45]   δ' ὅτε οὐκ ἦν, φάσκων  ὥς   τις ἔην, οὔτις ἔην ὅτ'
[8, 46]   ἄνθρωπος· ἕτερος Φλιάσιος, σωμασκητής, ἀλείπτης  ὥς   φασί τινες· τρίτος Ζακύνθιος· τέταρτος
[8, 42]   Ἦν αὐτῷ καὶ θυγάτηρ Δαμώ,  ὥς   φησι Λύσις ἐν ἐπιστολῇ τῇ
[8, 14]   καὶ Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν,  ὥς   φησι Παρμενίδης. Οὕτω δ' ἐθαυμάσθη
[8, 10]   νεηνίης ἀνήρ. Εἶπέ τε πρῶτος,  ὥς   φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων
[8, 15]   ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν δὲ μουσεῖον,  ὥς   φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπαῖς ἱστορίαις·
[8, 11]   τὰς ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς,  ὥς   φησιν Ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ
[8, 15]   εἶναι πρὸς πάντας πάντα ῥητά,  ὥς   φησιν Ἀριστόξενος ἐν δεκάτῳ Παιδευτικῶν
[8, 13]   ἄνευ πυρός, ἱερεῖον δὲ μηδέν,  ὥς   φησιν Ἀριστοτέλης ἐν Δηλίων πολιτείᾳ.
[8, 10]   τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι,  ὥς   φησιν Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ
[8, 1]   ἧς ἦρξε Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου  ὥς   φησιν Ἕρμιππος, Σάμιος, ὡς
[8, 2]   Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες,  ὥς   φησιν Ἡρόδοτος. Οὗτος ἤκουσε μέν,
[8, 34]   αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις,  ὥσπερ   οὐδ' ἐλευθέροις καὶ δούλοις. ~(Καὶ
[8, 14]   φησι Παρμενίδης. Οὕτω δ' ἐθαυμάσθη  ὥστ'   ἔλεγον τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ παντοίας
[8, 13]   εἰς εὐκολίαν βίου τοὺς ἀνθρώπους,  ὥστε   εὐπορίστους αὐτοῖς εἶναι τὰς τροφὰς
[8, 41]   εἶναι τὸν Πυθαγόραν θεῖόν τινα,  ὥστε   καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῷ παραδοῦναι,
[8, 44]   Ἦν ἄρα Πυθαγόρης τοῖος σοφός,  ὥστε   μὲν αὐτὸς μὴ ψαύειν κρειῶν
[8, 3]   ὄντες ᾠκονόμουν ἄριστα τὰ πολιτικά,  ὥστε   σχεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν.
[8, 33]   καὶ τριγλῶν καὶ μελανούρων καὶ  ᾠῶν   καὶ τῶν ᾠοτόκων ζῴων καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009