HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  80 formes différentes pour 141 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 12]   σωμασκούντων αὐτούς, καθάπερ αὐτὸς  Φαβωρῖνος   ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας φησίν.
[8, 15]   στενωπὸν δὲ μουσεῖον, ὥς φησι  Φαβωρῖνος   ἐν Παντοδαπαῖς ἱστορίαις· ἔλεγόν τε
[8, 47]   Ἐρατοσθένης δέ φησι, καθὸ καὶ  Φαβωρῖνος   ἐν τῇ ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας
[8, 12]   πρῶτόν γ' Εὐρυμένην, καθά φησι  Φαβωρῖνος   ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων, τῶν
[8, 48]   αὐτὸν ἄπιστα λέγειν. Τοῦτον  Φαβωρῖνός   φησιν ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς
[8, 43]   ποσταία γυνὴ ἀπ' ἀνδρὸς καθαρεύει,  φάναι,   Ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα,
[8, 24]   τοῦτο καὶ τὰς καθ' ὕπνους  φαντασίας   λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν. Φησὶ
[8, 46]   Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θρᾴκης καὶ  Φάντων   Φλιάσιος καὶ Ἐχεκράτης καὶ
[8, 36]   παριόντα φασὶν ἐποικτῖραι καὶ τόδε  φάσθαι   ἔπος· Παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ' ἐπεὶ
[8, 47]   καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον γεγονέναι  φασὶ   Πυθαγόραν, πρῶτον δοκοῦντα ῥυθμοῦ καὶ
[8, 19]   Αὐτὸν δ' ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνῳ  φασί   τινες κηρίῳ ἄρτῳ,
[8, 46]   ἕτερος Φλιάσιος, σωμασκητής, ἀλείπτης ὥς  φασί   τινες· τρίτος Ζακύνθιος· τέταρτος αὐτὸς>
[8, 14]   ἐν Δηλίων πολιτείᾳ. ~Πρῶτόν τέ  φασι   τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκλον
[8, 49]   ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. ~Τούτῳ  φασὶν   ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα καθάπερ Ἀντίλοχον Σωκράτει.
[8, 43]   αὐτοῦ Θεανοῦς τινα. Ἀλλὰ καί  φασιν   αὐτὴν ἐρωτηθεῖσαν ποσταία γυνὴ ἀπ'
[8, 6]   Πυθαγόραν μηδὲ ἓν καταλιπεῖν σύγγραμμά  φασιν   διαπεσόντες. Ἡράκλειτος γοῦν φυσικὸς
[8, 46]   Ζακύνθιος· τέταρτος αὐτὸς> οὗτος, οὗ  φασιν   εἶναι τὠπόρρητον τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν
[8, 36]   ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα  φασὶν   ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔπος·
[8, 20]   τε ἐχρῆτο ἀψύχοις, οἱ δέ  φασιν,   ὅτι ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις
[8, 41]   εἰσελθόντα τ' εἰς τὴν ἐκκλησίαν  φάσκειν   ὡς ἀφῖκται ἐξ ᾅδου· καὶ
[8, 11]   αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺς ἦν  φάσκων.   Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ
[8, 45]   ὃς δ' ὅτε οὐκ ἦν,  φάσκων   ὥς τις ἔην, οὔτις ἔην
[8, 1]   ταύτῃ διαγενομένους ἄνδρας ἀξιολόγους διεληλύθαμεν,  φέρε   καὶ περὶ τῆς Ἰταλικῆς διαλάβωμεν,
[8, 2]   ~συστῆναι δ' εἰς Λέσβον ἐλθόντα  Φερεκύδῃ   ὑπὸ Ζωίλου τοῦ θείου. Καὶ
[8, 40]   βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ θάψαι  Φερεκύδην   ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν
[8, 2]   Οὗτος ἤκουσε μέν, καθὰ προείρηται,  Φερεκύδου   τοῦ Συρίου· μετὰ δὲ τὴν
[8, 9]   τοῖς τρισὶ συγγράμμασι τοῖς προειρημένοις  φέρεται   Πυθαγόρου τάδε καθολικῶς. Οὐκ ἐᾷ
[8, 43]   Θεανοῦς Πυθαγόρεώ τε. Σύγγραμμα δὲ  φέρεται   τοῦ Τηλαύγους οὐδέν, τῆς δὲ
[8, 7]   Παιδευτικόν, Πολιτικόν, Φυσικόν· ~τὸ δὲ  φερόμενον   ὡς Πυθαγόρου Λύσιδός ἐστι τοῦ
[8, 50]   περὶ τῶν σποράδην κατά τινας  φερομένων·   ἔπειθ' οὕτως ἐξάψομεν τὴν διαδοχὴν
[8, 23]   μήτε γέλωτι κατέχεσθαι μήτε σκυθρωπάζειν.  Φεύγειν   σαρκῶν πλεονασμόν, ὁδοιπορίης ἄνεσιν καὶ
[8, 48]   μου εἴ τιν' ἔροιο Ἠλείων,  φήσεις   αὐτὸν ἄπιστα λέγειν. Τοῦτον
[8, 45]   ἀσπίδος Εὐφόρβου βλέψον ἐς ὀμφάλιον.  Φησὶ   γὰρ οὗτος, Ἐγὼν ἦν πρόβροτος·
[8, 12]   Οὐκ ἠμέλησε δ' οὐδ' ἰατρικῆς.  Φησὶ   δ' Ἀπολλόδωρος λογιστικὸς ἑκατόμβην
[8, 21]   τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι.  Φησὶ   δ' Ἀρίστιππος Κυρηναῖος ἐν
[8, 34]   τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιελοῦντες.  ~Φησὶ   δ' Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ
[8, 7]   εἰς Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου.  Φησὶ   δ' Ἡρακλείδης τοῦ Σαραπίωνος
[8, 21]   παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας.  Φησὶ   δ' Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν εἰς
[8, 24]   φαντασίας λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν.  Φησὶ   δ' Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς
[8, 40]   Ταραντῖνος καὶ Λῦσις προειρημένος.  ~Φησὶ   δὲ Δικαίαρχος τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν
[8, 8]   Κροτωνιά του γραφέντας ἀνατεθῆναι Πυθαγόρᾳ.  Φησὶ   δὲ καὶ Ἀριστόξενος τὰ πλεῖστα
[8, 14]   καὶ αὐτὸς ἐν τῇ γραφῇ  φησι   δι' ἑπτὰ καὶ διηκοσίων ἐτέων
[8, 47]   ὡς Διονύσιος ἱστορεῖ. Ἐρατοσθένης δέ  φησι,   καθὸ καὶ Φαβωρῖνος ἐν τῇ
[8, 19]   ἀπέχεσθαι καὶ κυάμων· Ἀριστοτέλης (δέ  φησι   καὶ μήτρας καὶ τρίγλης ἐνίοτε.
[8, 43]   Ἐμπεδοκλέους καθηγήσατο· Ἱππόβοτός γέ τοί  φησι   λέγειν Ἐμπεδοκλέα, Τήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε
[8, 42]   αὐτῷ καὶ θυγάτηρ Δαμώ, ὥς  φησι   Λύσις ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς
[8, 14]   Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, ὥς  φησι   Παρμενίδης. Οὕτω δ' ἐθαυμάσθη ὥστ'
[8, 40]   βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. Ἕρμιππος δέ  φησι,   πολεμούντων Ἀκραγαντίνων καὶ Συρακουσίων, ἐξελθεῖν
[8, 6]   φυσικὸς μονονουχὶ κέκραγε καί  φησι·   Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων
[8, 10]   ἀνήρ. Εἶπέ τε πρῶτος, ὥς  φησι   Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι
[8, 15]   τὸν στενωπὸν δὲ μουσεῖον, ὥς  φησι   Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπαῖς ἱστορίαις· ἔλεγόν
[8, 12]   καὶ πρῶτόν γ' Εὐρυμένην, καθά  φησι   Φαβωρῖνος ἐν τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων,
[8, 11]   ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὥς  φησιν   Ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ Ἀλεξάνδρου.
[8, 3]   ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, καθά  φησιν   Ἀντιφῶν ἐν τῷ Περὶ τῶν
[8, 15]   πρὸς πάντας πάντα ῥητά, ὥς  φησιν   Ἀριστόξενος ἐν δεκάτῳ Παιδευτικῶν νόμων·
[8, 14]   μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά  φησιν   Ἀριστόξενος μουσικός· πρῶτόν τε
[8, 13]   πυρός, ἱερεῖον δὲ μηδέν, ὥς  φησιν   Ἀριστοτέλης ἐν Δηλίων πολιτείᾳ. ~Πρῶτόν
[8, 8]   Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς  φησιν   αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν εἰς
[8, 8]   μηδενί. Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς  φησιν   αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ
[8, 7]   Τὸν δὲ Μυστικὸν λόγον Ἱππάσου  φησὶν   εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῇ Πυθαγόρου,
[8, 34]   καὶ Ἀριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων  φησὶν   εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν
[8, 11]   ἦν φάσκων. Τίμαιός τέ  φησιν   ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν
[8, 40]   τετταράκοντ' ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡρακλείδης δέ  φησιν   ἐν τῇ τῶν Σατύρου βίων
[8, 10]   Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥς  φησιν   Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου.
[8, 1]   ἦρξε Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου ὥς  φησιν   Ἕρμιππος, Σάμιος, ὡς ἈριστόξενοςΤυρρηνός,
[8, 4]   ἀριστοκρατίαν εἶναι τὴν πολιτείαν. ~Τοῦτόν  φησιν   Ἡρακλείδης Ποντικὸς περὶ αὑτοῦ
[8, 2]   Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες, ὥς  φησιν   Ἡρόδοτος. Οὗτος ἤκουσε μέν, καθὰ
[8, 36]   καὶ θαλάσσης. ~Καὶ ταῦτα μέν  φησιν   Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς Πυθαγορικοῖς
[8, 41]   ~Καὶ ἄλλο τι περὶ Πυθαγόρου  φησὶν   Ἕρμιππος. Λέγει γὰρ ὡς
[8, 44]   οὖν Πυθαγόρας, ὡς μὲν Ἡρακλείδης  φησὶν   τοῦ Σαραπίωνος, ὀγδοηκοντούτης ἐτελεύτα,
[8, 12]   Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας  φησίν.   ~Οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην τινὰ
[8, 48]   ἄπιστα λέγειν. Τοῦτον Φαβωρῖνός  φησιν   ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς μαθηματικῆς
[8, 9]   συμμετρίαν. Καὶ περὶ ἀφροδισίων δέ  φησιν   οὕτως· Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ
[8, 37]   Πυθαγοριζούσῃ· ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοις  φησὶν   οὕτως· Ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν
[8, 36]   κέλευθον. δὲ περὶ αὐτοῦ  φησιν   οὕτως ἔχει· Καί ποτέ μιν
[8, 32]   καὶ τὰ ὅμοια. Μέγιστον δέ  φησιν   τῶν ἐν ἀνθρώποις εἶναι τὴν
[8, 21]   καὶ κριοῦ. ~Ὁ δ' αὐτός  φησιν,   ὡς προείρηται, καὶ τὰ δόγματα
[8, 36]   ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων  φθεγξαμένης   ἀΐων. ~Καὶ ταῦτα μὲν
[8, 38]   καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ·  φθεῖρας   δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ'
[8, 34]   Ἀγόνατον γὰρ μόνον· ὅτι  φθείρει   ὅτι τῇ τοῦ ὅλου
[8, 26]   ἡμέρας θάλλειν μὲν τὴν ἕω,  φθίνειν   δὲ τὴν ἑσπέραν· ὅθεν καὶ
[8, 23]   ἀνομίᾳ πολεμεῖν· φυτὸν ἥμερον μήτε  φθίνειν   μήτε σίνεσθαι, ἀλλὰ μηδὲ ζῷον
[8, 26]   θάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ  φθίνον   φθινόπωρον νοσερόν. Ἀλλὰ καὶ τῆς
[8, 10]   παῖς ἔαρ, νεηνίσκος θέρος, νεηνίης  φθινόπωρον,   γέρων χειμών. Ἔστι δ' αὐτῷ
[8, 26]   ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φθίνον  φθινόπωρον   νοσερόν. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας
[8, 9]   Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ θέρεος·  φθινοπώρου   δὲ καὶ ἦρος κουφότερα, βαρέα
[8, 39]   τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ  φθόνον   ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη· τινὲς
[8, 35]   εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου  φθοράν.   Περὶ τῶν ἁλῶν, ὅτι δεῖ
[8, 22]   τελευτῆς, ἐν ζωῇ δὲ γένεσιν  φθορᾶς.   ~Καὶ θεοὺς μὲν δαιμόνων προτιμᾶν,
[8, 10]   κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ  φιλίαν   ἰσότητα. Καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ
[8, 33]   καθ' ἁρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα.  Φιλίαν   τ' εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. Τιμὰς
[8, 16]   νομοθέτας· ἱκανός τε γὰρ ἦν  φιλίας   ἐργάτης τά τ' ἄλλα καὶ
[8, 46]   καὶ αὐτοί. Ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ  Φιλολάου   καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. Γεγόνασι
[8, 15]   τε καὶ Ῥωμαῖοι. ~Μέχρι δὲ  Φιλολάου   οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον
[8, 2]   πρεσβυτέρου. Νέος δ' ὢν καὶ  φιλομαθὴς   ἀπεδήμησε τῆς πατρίδος καὶ πάσας
[8, 16]   κεκοινωνηκότα, εὐθύς τε προσηταιρίζετο καὶ  φίλον   κατεσκεύαζεν. ~Ἦν δ' αὐτῷ τὰ
[8, 42]   δὲ πολλοὶ τὺ καὶ δαμοσίᾳ  φιλοσοφέν,   ὅπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρας ὅς γέ
[8, 1]   ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. ~Ἐπειδὴ δὲ τὴν Ἰωνικὴν  φιλοσοφίαν   τὴν ἀπὸ Θαλοῦ καὶ τοὺς
[8, 46]   οὗ φασιν εἶναι τὠπόρρητον τῆς  φιλοσοφίας,   αὐτῶν διδάσκαλος· ἐφ' οὗ καὶ
[8, 8]   καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ δὲ  φιλόσοφοι   τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε μὲν
[8, 8]   τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη,  φιλόσοφος   εἰπεῖν. Καὶ τὸν βίον ἐοικέναι
[8, 49]   Κράτεω Σάμιος. δὲ  φιλόσοφος   καὶ ὧδε ἐπέστειλε· Πυθαγόρης Ἀναξιμένει
[8, 24]   Ἀλέξανδρος ἐν Ταῖς τῶν  φιλοσόφων   διαδοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν
[8, 36]   Παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ' ἐπεὶ  φίλου   ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων
[8, 23]   μὴ ποιῆσαι, τοὺς δ' ἐχθροὺς  φίλους   ἐργάσασθαι. Ἴδιόν τε μηδὲν ἡγεῖσθαι.
[8, 23]   θ' ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς μὲν  φίλους   ἐχθροὺς μὴ ποιῆσαι, τοὺς δ'
[8, 10]   ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ  φίλων   εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. Καὶ
[8, 35]   ἐπὶ ἕνα οἱ πάλαι τῶν  φίλων   ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι καὶ νῦν
[8, 31]   τ' εἶναι τῆς ψυχῆς τὰς  φλέβας   καὶ τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰ
[8, 46]   Ἐχεκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος,  Φλιάσιοι   καὶ αὐτοί. Ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ
[8, 46]   ἀπὸ Θρᾴκης καὶ Φάντων  Φλιάσιος   καὶ Ἐχεκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ
[8, 46]   μὲν Κροτωνιάτης, τυραννικὸς ἄνθρωπος· ἕτερος  Φλιάσιος,   σωμασκητής, ἀλείπτης ὥς φασί τινες·
[8, 8]   αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ  Φλιασίων   τυράννου τίς εἴη, φιλόσοφος εἰπεῖν.
[8, 1]   Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου φυγάδος ἐκ  Φλιοῦντος,   οἰκεῖν δ' ἐν Σάμῳ τὸν
[8, 45]   τόσον κυάμους ἐσεβάσθη; καὶ θάνε  φοιτηταῖς   ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις. Χωρίον ἦν
[8, 13]   τοῦτον. Τοῦτον γὰρ καὶ τὸ  φονεύειν   ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι γε ἅπτεσθαι
[8, 47]   τετταρακοστῆς Ὀλυμπιάδος, κομήτην καὶ ἁλουργίδα  φοροῦντα·   ἐκκριθῆναί τ' ἐκ τῶν παίδων
[8, 20]   ἀρεσκείας οἷον σκωμμάτων καὶ διηγημάτων  φορτικῶν.   Ὀργιζόμενος τ' οὔτε οἰκέτην ἐκόλαζεν
[8, 17]   μὴ καθίζειν, καρδίην μὴ ἐσθίειν,  φορτίον   συγκαθαιρεῖν καὶ μὴ συνεπιτιθέναι, τὰ
[8, 30]   καρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν,  φρένας   δὲ καὶ νοῦν τὰ ἐν
[8, 30]   καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις,  φρένας   δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ. Εἶναι
[8, 45]   ἔτευχ' ἀδικεῖν. ~Καὶ ἄλλο· Τὰς  φρένας   ἢν ἐθέλῃς τὰς Πυθαγόραο νοῆσαι,
[8, 30]   τριχῆ, εἴς τε νοῦν καὶ  φρένας   καὶ θυμόν. Νοῦν μὲν οὖν
[8, 30]   τὰς αἰσθήσεις. Καὶ τὸ μὲν  φρόνιμον   ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά.
[8, 18]   μὴ καθίζειν ἐν ἴσῳ τῷ  φροντίδα   ποιεῖσθαι καὶ τοῦ μέλλοντος·
[8, 1]   Ἱππάσου τοῦ Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου  φυγάδος   ἐκ Φλιοῦντος, οἰκεῖν δ' ἐν
[8, 7]   Λύσιδός ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ,  φυγόντος   εἰς Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου.
[8, 8]   βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις, ἔφη,  φύονται   δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ
[8, 34]   ὅτι τῇ τοῦ ὅλου  φύσει   ὅμοιον ὅτι ὀλιγαρχικόν· κληροῦνται
[8, 35]   τὸ μὲν λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ  φύσεως,   τὸ δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ.
[8, 6]   Πυθαγόρᾳ συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν, Πολιτικόν,  Φυσικόν·   ~τὸ δὲ φερόμενον ὡς Πυθαγόρου
[8, 6]   φασιν διαπεσόντες. Ἡράκλειτος γοῦν  φυσικὸς   μονονουχὶ κέκραγε καί φησι· Πυθαγόρης
[8, 6]   ἐπειδήπερ ἐναρχόμενος Πυθαγόρας τοῦ  Φυσικοῦ   συγγράμματος λέγει ὧδε· Οὐ μὰ
[8, 21]   Κυρηναῖος ἐν τῷ Περὶ  φυσιολόγων   Πυθαγόραν αὐτὸν ὀνομασθῆναι ὅτι τὴν
[8, 28]   τοῦ θερμοῦ· διὸ καὶ τὰ  φυτὰ   ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι μὴ
[8, 4]   ὡς περιεπολήθη καὶ εἰς ὅσα  φυτὰ   καὶ ζῷα παρεγένετο καὶ ὅσα
[8, 23]   ἡγεῖσθαι. Νόμῳ βοηθεῖν, ἀνομίᾳ πολεμεῖν·  φυτὸν   ἥμερον μήτε φθίνειν μήτε σίνεσθαι,
[8, 14]   τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ παντοίας θεοῦ  φωνάς,   ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ
[8, 3]   δι' ἐπιστολῆς· καὶ ἐξέμαθε τὴν  φωνὴν   αὐτῶν, καθά φησιν Ἀντιφῶν ἐν
[8, 26]   τ' εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ  φῶς   καὶ σκότος, καὶ θερμὸν καὶ
[8, 14]   μουσικός· πρῶτόν τε Ἕσπερον καὶ  Φωσφόρον   τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, ὥς φησι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009