HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  38 formes différentes pour 58 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 26]   τ' εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ  ὑγιᾶ   καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ
[8, 33]   ἀρετὴν ἁρμονίαν εἶναι καὶ τὴν  ὑγίειαν   καὶ τὸ ἀγαθὸν ἅπαν καὶ
[8, 13]   πίνουσιν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ σώματος  ὑγίειαν   καὶ ψυχῆς ὀξύτητα περιγίνεσθαι. Ἀμέλει
[8, 35]   καὶ αὔξην καὶ νεότητα ταὐτόν.  Ὑγίειαν   τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον
[8, 9]   δὲ πᾶσαν ὥρην καὶ ἐς  ὑγιείην   οὐκ ἀγαθά. Ἀλλὰ καί ποτ'
[8, 26]   οὗ τὸ μὲν θάλλον ἔαρ  ὑγιεινόν,   τὸ δὲ φθίνον φθινόπωρον νοσερόν.
[8, 12]   πρότερον ἰσχάσι ξηραῖς καὶ τυροῖς  ὑγροῖς,   ἀλλὰ καὶ πυροῖς σωμασκούντων αὐτούς,
[8, 28]   μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ  ὑγρὸν   καὶ αἷμα προΐεσθαι, ἐξ ὧν
[8, 27]   τὴν δὲ θάλασσαν καὶ τὸ  ὑγρὸν   παχὺν αἰθέρα. Ταύτην δὲ τὴν
[8, 26]   καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ  ὑγρόν·   ὧν κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν
[8, 29]   δι' ἀέρος ὁρᾶν καὶ δι'  ὕδατος·   ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἐπὶ
[8, 35]   καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων  ὕδατος   καὶ θαλάσσης. ~Καὶ ταῦτα μέν
[8, 25]   τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ,  ὕδωρ,   γῆν, ἀέρα· μεταβάλλειν δὲ καὶ
[8, 13]   τροφὰς ἄπυρα προσφερομένοις καὶ λιτὸν  ὕδωρ   πίνουσιν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ σώματος
[8, 6]   τὸν ἀναπνέω, οὐ μὰ τὸ  ὕδωρ   τὸ πίνω, οὔ κοτ' οἴσω
[8, 38]   τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις  ὕδωρ·   φθεῖρας δὲ καὶ τρίβωνα τήν
[8, 1]   Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. Ἔνιοι δ'  υἱὸν   μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ Ἱππάσου
[8, 16]   ἐρωτηθέντα πῶς ἂν μάλιστα τὸν  υἱὸν   παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλεως εὐνομουμένης
[8, 43]   ταῦτα γυνά. ~Ἦν καὶ Τηλαύγης  υἱὸς   αὐτοῖς, ὃς καὶ διεδέξατο τὸν
[8, 4]   ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης καὶ Ἑρμοῦ  υἱὸς   νομισθείη· τὸν δὲ Ἑρμῆν εἰπεῖν
[8, 25]   μονάδος ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν  ὕλην   τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι ὑποστῆναι·
[8, 48]   ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς μαθηματικῆς  ὕλης,   ἐπὶ πλέον δὲ Σωκράτην καὶ
[8, 49]   κατείρυκεν Ἀναξιμένει ἐοικότα. Εἰ δὲ  ὑμεῖς   οἱ ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐκλείψετε,
[8, 24]   τιμᾶν, ᾠδαῖς χρῆσθαι πρὸς λύραν  ὕμνῳ   τε θεῶν καὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν
[8, 31]   δεῖσθαι δ' ἐν ἀρρήκτοις δεσμοῖς  ὑπ'   Ἐρινύων. ~Εἶναί τε πάντα τὸν
[8, 30]   ἐν τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς  ὑπάρχειν   θυμόν, φρένας δὲ καὶ νοῦν
[8, 40]   Κύλωνος τοῦ Κροτωνιάτου εἰς Μεταπόντιον  ὑπεξελθεῖν   κἀκεῖ τὸν βίον καταστρέψαι ἀσιτίᾳ,
[8, 9]   τάδε καθολικῶς. Οὐκ ἐᾷ εὔχεσθαι  ὑπὲρ   αὑτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι
[8, 34]   Τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι,  ὑπὲρ   τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀκολάστως ἐσθίειν
[8, 18]   τὸ ἴσον καὶ δίκαιον μὴ  ὑπερβαίνειν.   Ἐπί τε χοίνικος μὴ καθίζειν
[8, 17]   μαχαίρᾳ μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ  ὑπερβαίνειν,   ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν, καρδίην
[8, 18]   κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν μὴ  ὑπερβαίνειν,   τουτέστι τὸ ἴσον καὶ δίκαιον
[8, 11]   αὐτοῦ ὡς εἴη Ἀπόλλων ἐξ  Ὑπερβορέων   ἀφιγμένος. Λόγος δέ ποτ' αὐτοῦ
[8, 24]   διὰ τοῦτο καὶ τὰς καθ'  ὕπνους   φαντασίας λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν.
[8, 8]   διαβολῇ Πυθαγόρου, ~πολλοὺς δὲ καὶ  ὑπὸ   Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιά του γραφέντας
[8, 2]   δ' εἰς Λέσβον ἐλθόντα Φερεκύδῃ  ὑπὸ   Ζωίλου τοῦ θείου. Καὶ τρία
[8, 8]   ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα  ὑπὸ   Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς
[8, 4]   ὕστερον εἰς Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ  ὑπὸ   Μενέλεω τρωθῆναι. δ' Εὔφορβος
[8, 3]   καὶ εὑρὼν τὴν πατρίδα τυραννουμένην  ὑπὸ   Πολυκράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς
[8, 39]   ἐν τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ τούτου,  ὑπό   τινος τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων
[8, 32]   τε καὶ ἥρωας ὀνομάζεσθαι· καὶ  ὑπὸ   τούτων πέμπεσθαι ἀνθρώποις τούς τ'
[8, 21]   δὴ καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι  ὑπὸ   τῶν ἐν Κρότωνι. Φησὶ δ'
[8, 18]   ἐπιθυμητικῶς ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ'  ὑπὸ   τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. Καὶ
[8, 40]   αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων χώραν  ὑπὸ   τῶν Συρακουσίων ἀναιρεθῆναι· τούς τε
[8, 44]   ὀγδοηκοντούτης ἐτελεύτα, κατὰ τὴν ἰδίαν  ὑπογραφὴν   τῶν ἡλικιῶν· ὡς δ' οἱ
[8, 38]   τήν τ' ἀλουσίαν οὐδεὶς ἂν  ὑπομείνειε   τῶν νεωτέρων. ~Ἐτελεύτα δ'
[8, 4]   ἔπαθε καὶ αἱ λοιπαὶ τίνα  ὑπομένουσιν.   ~Ἐπειδὴ δὲ Εὔφορβος ἀποθάνοι, μεταβῆναι
[8, 42]   τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ παρακαταθέμενος τὰ  ὑπομνάματα   ἐπέσκαψε μηδενὶ τῶν ἐκτὸς τᾶς
[8, 24]   καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖς  ὑπομνήμασιν.   ~Ἀρχὴν μὲν τῶν ἁπάντων μονάδα·
[8, 36]   Ἀλέξανδρος ἐν τοῖς Πυθαγορικοῖς  ὑπομνήμασιν   εὑρηκέναι, καὶ τὰ ἐκείνων ἐχόμενα
[8, 35]   ἁλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς  ὑπόμνησιν   τοῦ δικαίου· οἱ γὰρ ἅλες
[8, 39]   μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον  ὑποπρησθῆναι   τὴν οἰκίαν συνέβη· τινὲς δ'
[8, 25]   ὕλην τῇ μονάδι αἰτίῳ ὄντι  ὑποστῆναι·   ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ
[8, 12]   ὅτι τοῦ τριγώνου ὀρθογωνίου  ὑποτείνουσα   πλευρὰ ἴσον δύναται ταῖς περιεχούσαις.
[8, 4]   τὴν αὐτὴν μνήμην. Χρόνῳ δ'  ὕστερον   εἰς Εὔφορβον ἐλθεῖν καὶ ὑπὸ
[8, 27]   αἴτιον. Τήν τε σελήνην λάμπεσθαι  ὑφ'   ἡλίου. Καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρὸς
[8, 28]   δ' ἐκ γῆς γένεσιν ἀδύνατον  ὑφίστασθαι.   Τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα
[8, 31]   μὲν τὰς καθαρὰς ἐπὶ τὸν  ὕψιστον,   τὰς δ' ἀκαθάρτους μήτ' ἐκείναις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009