HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  54 formes différentes pour 77 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 21]   ὡς προείρηται, καὶ τὰ δόγματα  λαβεῖν   αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς
[8, 8]   τὰ πλεῖστα τῶν ἠθικῶν δογμάτων  λαβεῖν   τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς
[8, 4]   ὅτι παρ' Ἑρμοῦ τὸ δῶρον  λάβοι   καὶ τὴν τῆς ψυχῆς περιπόλησιν,
[8, 37]   αὐτοῖς, ἄν τιν' ἰδιώτην ποθὲν  λάβωσιν   εἰσελθόντα, διαπειρώμενον τῆς τῶν λόγων
[8, 39]   πατῆσαι, ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον  λαλῆσαι·   καὶ ὧδε πρὸς τῶν διωκόντων
[8, 27]   ζωῆς αἴτιον. Τήν τε σελήνην  λάμπεσθαι   ὑφ' ἡλίου. Καὶ ἀνθρώπων εἶναι
[8, 38]   ἐν τῷ αὐτῷ· Ἐσθίουσί τε  λάχανά   τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις
[8, 19]   γεύεσθαι· ὄψῳ τε τὰ πολλὰ  λαχάνοις   ἑφθοῖς τε καὶ ὠμοῖς, τοῖς
[8, 41]   περὶ Πυθαγόρου φησὶν Ἕρμιππος.  Λέγει   γὰρ ὡς γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ
[8, 6]   Πυθαγόρας τοῦ Φυσικοῦ συγγράμματος  λέγει   ὧδε· Οὐ μὰ τὸν ἀέρα
[8, 11]   τέ φησιν ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν  λέγειν   αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι θεῶν
[8, 22]   αὐτὸν ἑκάστοτε τοῖς μαθηταῖς τάδε  λέγειν   εἰς τὸν οἶκον εἰσιοῦσι, Πῆ
[8, 43]   καθηγήσατο· Ἱππόβοτός γέ τοί φησι  λέγειν   Ἐμπεδοκλέα, Τήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε Θεανοῦς
[8, 23]   ἀσκεῖν, ἐν ὀργῇ μήτε τι  λέγειν   μήτε πράσσειν, ~μαντικὴν πᾶσαν τιμᾶν,
[8, 48]   ἔροιο Ἠλείων, φήσεις αὐτὸν ἄπιστα  λέγειν.   Τοῦτον Φαβωρῖνός φησιν ὅροις
[8, 4]   Ποντικὸς περὶ αὑτοῦ τάδε  λέγειν,   ὡς εἴη ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης
[8, 38]   δι' εὐσέβειαν. {Β. Εὐχερῆ θεὸν  λέγεις   εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται
[8, 44]   αὐτὸς μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ  λέγεν   ὡς ἄδικον, σιτίζειν δ' ἄλλους.
[8, 31]   ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο πομπαῖον  λέγεσθαι   καὶ πυλαῖον καὶ χθόνιον, ἐπειδήπερ
[8, 1]   Μάρμακον, ὅθεν Σάμιον τὸν Πυθαγόραν  λέγεσθαι·   ~συστῆναι δ' εἰς Λέσβον ἐλθόντα
[8, 33]   καὶ διὰ τοῦτο Δία ὅρκιον  λέγεσθαι.   Τήν τ' ἀρετὴν ἁρμονίαν εἶναι
[8, 11]   Πυθαγόρου. ~Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος  λέγεται   γενέσθαι καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ
[8, 12]   ἐφ' κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην.  Λέγεται   δὲ καὶ πρῶτος κρέασιν ἀσκῆσαι
[8, 29]   εἶναι θερμόν. Καὶ διὰ τοῦτον  λέγεται   δι' ἀέρος ὁρᾶν καὶ δι'
[8, 22]   ἠγόρευεν οὐχ ἧττον τοῦ Πυθίου.  ~Λέγεται   παρεγγυᾶν αὐτὸν ἑκάστοτε τοῖς μαθηταῖς
[8, 20]   καὶ ἐρίφοις καὶ γαλαθηνοῖς τοῖς  λεγομένοις   ἁπαλίαις, ἥκιστα δὲ ἄρνασιν.
[8, 41]   συμβεβηκότα. Οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖς  λεγομένοις   ἐδάκρυόν τε καὶ ᾤμωζον καὶ
[8, 42]   Ἵππασον, περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτως·  Λέγοντι   δὲ πολλοὶ τὺ καὶ δαμοσίᾳ
[8, 8]   ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν εἰς Ὀρφέα. Αὐτοῦ  λέγουσι   καὶ τὰς Κοπίδας, οὗ
[8, 34]   ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα,  λέγων   ἐν τοῖς Ἥρωσι, Μηδὲ γεύεσθ'
[8, 9]   καλεῖ καὶ πλησμονὴν πᾶσαν ἀποδοκιμάζει,  λέγων   μὴ παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν
[8, 42]   τῇ πρὸς Ἵππασον, περὶ Πυθαγόρου  λέγων   οὕτως· Λέγοντι δὲ πολλοὶ τὺ
[8, 24]   καὶ τὰς καθ' ὕπνους φαντασίας  λείας   καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν. Φησὶ δ'
[8, 50]   οὖν Θεανοῦς καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα·  λεκτέον   δὲ νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέους πρῶτον·
[8, 8]   Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ  Λέοντος   τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη,
[8, 2]   Πυθαγόραν λέγεσθαι· ~συστῆναι δ' εἰς  Λέσβον   ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ Ζωίλου τοῦ
[8, 19]   αὐτῷ λευκή, καθαρά, καὶ στρώματα  λευκὰ   ἐξ ἐρίων· τὰ γὰρ λινᾶ
[8, 14]   τῶν λόγων ἕνεκα προσῄεσαν καὶ  Λευκανοὶ   καὶ Πευκέτιοι Μεσσάπιοί τε καὶ
[8, 19]   θαλαττίοις σπανίως. Στολὴ δ' αὐτῷ  λευκή,   καθαρά, καὶ στρώματα λευκὰ ἐξ
[8, 35]   καὶ δούλοις. ~(Καὶ τὸ μὲν  λευκὸν   τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ δὲ
[8, 34]   τραπέζης καταπέσῃ. Ἀλεκτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι  λευκοῦ,   ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς καὶ
[8, 33]   θεοῖς μὲν ἀεὶ μετ' εὐφημίας  λευχειμονοῦντας   καὶ ἁγνεύοντας, ἥρωσι δ' ἀπὸ
[8, 33]   καθαρεύειν ἀπό τε κήδους καὶ  λεχοῦς   καὶ μιάσματος παντὸς καὶ ἀπέχεσθαι
[8, 17]   ἥλιον τετραμμένον. Μὴ ὀμίχειν, ἐκτὸς  λεωφόρου   μὴ βαδίζειν, μὴ ῥᾳδίως δεξιὰν
[8, 20]   τῶν ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ  λιβάνου.   Θυσίαις τε ἐχρῆτο ἀψύχοις, οἱ
[8, 19]   λευκὰ ἐξ ἐρίων· τὰ γὰρ  λινᾶ   οὔπω εἰς ἐκείνους ἀφῖκτο τοὺς
[8, 13]   τὰς τροφὰς ἄπυρα προσφερομένοις καὶ  λιτὸν   ὕδωρ πίνουσιν· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ
[8, 12]   ἰατρικῆς. Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος  λογιστικὸς   ἑκατόμβην θῦσαι αὐτόν, εὑρόντα ὅτι
[8, 36]   ἀρχή, Νῦν αὖτ' ἄλλον ἔπειμι  λόγον,   δείξω δὲ κέλευθον. δὲ
[8, 7]   καὶ ἄλλους. Τὸν δὲ Μυστικὸν  λόγον   Ἱππάσου φησὶν εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ
[8, 7]   ἐν ἔπεσιν, δεύτερον τὸν Ἱερὸν  λόγον,   οὗ ἀρχή· νέοι,
[8, 11]   εἴη Ἀπόλλων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος.  Λόγος   δέ ποτ' αὐτοῦ παραγυμνωθέντος τὸν
[8, 50]   ἐξάψομεν τὴν διαδοχὴν τῶν ἀξίων  λόγου   ἕως Ἐπικούρου καθὰ καὶ προειρήκαμεν.
[8, 6]   κοτ' οἴσω ψόγον περὶ τοῦ  λόγου   τοῦδε. Γέγραπται δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ
[8, 29]   συνέχεσθαι κατὰ τοὺς τῆς ἁρμονίας  λόγους,   ἑκάστων ἐν τεταγμένοις καιροῖς ἐπιγινομένων.
[8, 29]   κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἁρμονίας  λόγους   ἐν ἑπτὰ ἐννέα
[8, 30]   τ' εἶναι αὐτὴν καὶ τοὺς  λόγους,   ἐπεὶ καὶ αἰθὴρ ἀόρατος.
[8, 31]   ἠρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐτῆς τοὺς  λόγους   καὶ τὰ ἔργα. Ἐκριφθεῖσάν τ'
[8, 29]   δ' ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς  λόγους   τῆς ζωῆς, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι
[8, 30]   ἀπὸ τοῦ αἵματος· τοὺς δὲ  λόγους   ψυχῆς ἀνέμους εἶναι. Ἀόρατόν τ'
[8, 14]   καὶ προσεκαρτέρουν αὐτῷ καὶ τῶν  λόγων   ἕνεκα προσῄεσαν καὶ Λευκανοὶ καὶ
[8, 10]   Πενταετίαν θ' ἡσύχαζον, μόνον τῶν  λόγων   κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες
[8, 37]   λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρώμενον τῆς τῶν  λόγων   ῥώμης ταράττειν καὶ κυκᾶν τοῖς
[8, 42]   δυναμένα πολλῶν χραμάτων ἀποδίδοσθαι τὼς  λόγως   οὐκ ἐβουλάθη· πενίαν δὲ> καὶ
[8, 30]   μὲν φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ  λοιπὰ   θνητά. Τρέφεσθαί τε τὴν ψυχὴν
[8, 4]   τῷ Ἅιδῃ ἔπαθε καὶ αἱ  λοιπαὶ   τίνα ὑπομένουσιν. ~Ἐπειδὴ δὲ Εὔφορβος
[8, 18]   Καὶ τὰ ἄλλα πρὸς ταῦτα  λοιπόν   ἐστιν ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν.
[8, 40]   τῶν Συρακουσίων ἀναιρεθῆναι· τούς τε  λοιπούς,   ὄντας πρὸς τοὺς πέντε καὶ
[8, 29]   περὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῶν  λοιπῶν   αἰσθήσεων δογματίζειν. ~Τὴν δ' ἀνθρώπου
[8, 37]   Ἀλκμαίων· Ὡς Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ  Λοξίᾳ,   ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντες παντελῶς. ~Ἀριστοφῶν
[8, 33]   ἁγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ  λουτρῶν   καὶ περιρραντηρίων καὶ διὰ τοῦ
[8, 18]   μὴ τὴν ψυχὴν ἀνίαις καὶ  λύπαις   κατατήκειν. Διὰ δὲ τοῦ εἰς
[8, 24]   πᾶσαν τιμᾶν, ᾠδαῖς χρῆσθαι πρὸς  λύραν   ὕμνῳ τε θεῶν καὶ ἀνδρῶν
[8, 7]   ~τὸ δὲ φερόμενον ὡς Πυθαγόρου  Λύσιδός   ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντος
[8, 42]   καὶ θυγάτηρ Δαμώ, ὥς φησι  Λύσις   ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Ἵππασον,
[8, 39]   καὶ Ἄρχιππος Ταραντῖνος καὶ  Λῦσις   προειρημένος. ~Φησὶ δὲ Δικαίαρχος
[8, 49]   Πυθαγόρης Ἀναξιμένει Καὶ σύ,  λῷστε,   εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς Πυθαγόρεω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009