HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  50 formes différentes pour 60 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 12]   εὑρεῖν. Οὐκ ἠμέλησε δ' οὐδ'  ἰατρικῆς.   Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος λογιστικὸς
[8, 47]   καὶ ἕτερον ῥήτορα μοχθηρόν· καὶ  ἰατρὸν   ἄλλον, τὰ περὶ σκίλλης γεγραφότα
[8, 3]   σὺν Ἐπιμενίδῃ κατῆλθεν εἰς τὸ  Ἰδαῖον   ἄντρον ἀλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ
[8, 38]   εἰς τὴν δίαιταν τῶν κάτω  ἰδεῖν   ἑκάστους, διαφέρειν δὲ πάμπολυ τοὺς
[8, 21]   ᾅδου τὴν μὲν Ἡσιόδου ψυχὴν  ἰδεῖν   πρὸς κίονι χαλκῷ δεδεμένην καὶ
[8, 44]   Σαραπίωνος, ὀγδοηκοντούτης ἐτελεύτα, κατὰ τὴν  ἰδίαν   ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν· ὡς δ'
[8, 45]   καὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς  ἰδίοις.   Χωρίον ἦν κυάμων· ἵνα μὴ
[8, 43]   οὐδέποτε. Τῇ δὲ πρὸς τὸν  ἴδιον   ἄνδρα μελλούσῃ πορεύεσθαι παρῄνει ἅμα
[8, 23]   τοὺς δ' ἐχθροὺς φίλους ἐργάσασθαι.  Ἴδιόν   τε μηδὲν ἡγεῖσθαι. Νόμῳ βοηθεῖν,
[8, 43]   καθαρεύει, φάναι, Ἀπὸ μὲν τοῦ  ἰδίου   παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου
[8, 37]   Ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν τιν'  ἰδιώτην   ποθὲν λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρώμενον τῆς
[8, 13]   τίθεσθαι ἐπ' αὐτοῦ ἄνευ πυρός,  ἱερεῖον   δὲ μηδέν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης
[8, 2]   ἀργυρᾶ δῶρον ἀπήνεγκεν ἑκάστῳ τῶν  ἱερέων   εἰς Αἴγυπτον. Ἔσχε δὲ καὶ
[8, 34]   Τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι  ἱεροί·   μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ
[8, 33]   οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς  ἱεροῖς   ἐπιελοῦντες. ~Φησὶ δ' Ἀριστοτέλης ἐν
[8, 15]   τὴν μὲν οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητρος  ἱερὸν   ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν δὲ μουσεῖον,
[8, 5]   εἰσελθὼν εἰς τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος  ἱερὸν   ἐπέδειξεν ἣν Μενέλαος ἀνέθηκεν ἀσπίδα,
[8, 7]   ὅλου ἐν ἔπεσιν, δεύτερον τὸν  Ἱερὸν   λόγον, οὗ ἀρχή·
[8, 40]   καταφυγόντα εἰς τὸ ἐν Μεταποντίῳ  ἱερὸν   τῶν Μουσῶν, τετταράκοντ' ἡμέρας ἀσιτήσαντα.
[8, 34]   τῶν ἀγαθῶν· τῷ τε Μηνὶ  ἱερός·   σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. Τῶν
[8, 34]   Ἀλεκτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι  ἱερὸς   τοῦ Μηνὸς καὶ ἱκέτης· τὸ
[8, 21]   ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας. Φησὶ δ'  Ἱερώνυμος   κατελθόντα αὐτὸν εἰς ᾅδου τὴν
[8, 16]   Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺς νομοθέτας·  ἱκανός   τε γὰρ ἦν φιλίας ἐργάτης
[8, 34]   ὅτι ἱερὸς τοῦ Μηνὸς καὶ  ἱκέτης·   τὸ δ' ἦν τῶν ἀγαθῶν·
[8, 39]   τινι χωρίῳ γενόμενος πλήρει κυάμων,  ἵνα   μὴ> διέρχοιτο αὐτόθι ἔστη, εἰπὼν
[8, 18]   πρὸς ταῦτα λοιπόν ἐστιν ἐκλαμβάνειν,  ἵνα   μὴ παρέλκωμεν. ~Παντὸς δὲ μᾶλλον
[8, 45]   τοῖς ἰδίοις. Χωρίον ἦν κυάμων·  ἵνα   μὴ τούτους δὲ πατήσῃ, ἐξ
[8, 42]   Λύσις ἐν ἐπιστολῇ τῇ πρὸς  Ἵππασον,   περὶ Πυθαγόρου λέγων οὕτως· Λέγοντι
[8, 1]   υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ  Ἱππάσου   τοῦ Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου φυγάδος
[8, 7]   ἄλλους. Τὸν δὲ Μυστικὸν λόγον  Ἱππάσου   φησὶν εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῇ
[8, 43]   καὶ κατά τινας Ἐμπεδοκλέους καθηγήσατο·  Ἱππόβοτός   γέ τοί φησι λέγειν Ἐμπεδοκλέα,
[8, 33]   νομίζειν καὶ ἥρωσι μὴ τὰς  ἴσας,   ἀλλὰ θεοῖς μὲν ἀεὶ μετ'
[8, 26]   τὰ ἡμῖν κάτω ἐκείνοις ἄνω.  Ἰσόμοιρά   τ' εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ
[8, 26]   ψυχροῦ δὲ χειμῶνα· ἐὰν δὲ  ἰσομοιρῇ,   τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτους,
[8, 12]   τριγώνου ὀρθογωνίου ὑποτείνουσα πλευρὰ  ἴσον   δύναται ταῖς περιεχούσαις. Καὶ ἔστιν
[8, 18]   ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ  ἴσον   καὶ δίκαιον μὴ ὑπερβαίνειν. Ἐπί
[8, 10]   τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν  ἰσότητα.   Καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο
[8, 33]   ὅλα. Φιλίαν τ' εἶναι ἐναρμόνιον  ἰσότητα.   Τιμὰς θεοῖς δεῖν νομίζειν καὶ
[8, 47]   ἕτερον Δωρικὰ πεπραγματευμένον, ὡς Διονύσιος  ἱστορεῖ.   Ἐρατοσθένης δέ φησι, καθὸ καὶ
[8, 15]   ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπαῖς  ἱστορίαις·   ἔλεγόν τε καὶ οἱ ἄλλοι
[8, 47]   Φαβωρῖνος ἐν τῇ ὀγδόῃ Παντοδαπῆς  ἱστορίας   παρατίθεται, τοῦτον εἶναι τὸν πρῶτον
[8, 12]   αὐτὸς Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς  ἱστορίας   φησίν. ~Οἱ δὲ Πυθαγόραν ἀλείπτην
[8, 6]   κέκραγε καί φησι· Πυθαγόρης Μνησάρχου  ἱστορίην   ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ
[8, 11]   Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ  Ἱστοριῶν   λέγειν αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι
[8, 12]   τρίτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων, τῶν πρότερον  ἰσχάσι   ξηραῖς καὶ τυροῖς ὑγροῖς, ἀλλὰ
[8, 41]   δὲ Πυθαγόραν μετὰ χρόνον ἀνελθεῖν  ἰσχνὸν   καὶ κατεσκελετευμένον· εἰσελθόντα τ' εἰς
[8, 31]   καὶ τὰ νεῦρα· ὅταν δ'  ἰσχύῃ   καὶ καθ' αὑτὴν γενομένη ἠρεμῇ,
[8, 18]   τε χοίνικος μὴ καθίζειν ἐν  ἴσῳ   τῷ φροντίδα ποιεῖσθαι καὶ τοῦ
[8, 41]   Λέγει γὰρ ὡς γενόμενος ἐν  Ἰταλίᾳ   κατὰ γῆς οἰκίσκον ποιήσαι καὶ
[8, 16]   Ἄλλους τε πολλοὺς κατὰ τὴν  Ἰταλίαν   ἀπεργάσασθαι καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς
[8, 40]   Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς  Ἰταλίαν   καὶ πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνος τοῦ
[8, 3]   Πολυκράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς  Ἰταλίας·   κἀκεῖ νόμους θεὶς τοῖς Ἰταλιώταις
[8, 1]   διεληλύθαμεν, φέρε καὶ περὶ τῆς  Ἰταλικῆς   διαλάβωμεν, ἧς ἦρξε Πυθαγόρας Μνησάρχου
[8, 50]   πολέμοις οὓς διαφέρουσιν ἐς ἀλλήλους  Ἰταλιῶται.   Ἐπειδὴ δὲ περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν,
[8, 3]   Ἰταλίας· κἀκεῖ νόμους θεὶς τοῖς  Ἰταλιώταις   ἐδοξάσθη σὺν τοῖς μαθηταῖς, οἳ
[8, 34]   σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. Τῶν  ἰχθύων   μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί· μὴ
[8, 17]   εἰκόνα θεοῦ μὴ περιφέρειν, χύτρας  ἴχνος   συγχεῖν ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ
[8, 28]   μήτρᾳ ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου  ἰχῶρα   καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προΐεσθαι,
[8, 8]   παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς.  Ἴων   δὲ Χῖος ἐν τοῖς
[8, 1]   ~ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. ~Ἐπειδὴ δὲ τὴν  Ἰωνικὴν   φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ Θαλοῦ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009