HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  50 formes différentes pour 78 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 2]   πατρίδος καὶ πάσας ἐμυήθη τάς  θ'   Ἑλληνικὰς καὶ βαρβάρους τελετάς. ~Ἐγένετ'
[8, 15]   ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ὠνηθῆναι. Τῶν  θ'   ἑξακοσίων οὐκ ἐλάττους ἐπὶ τὴν
[8, 10]   οὐσίας εἰς ἓν ποιούμενοι. Πενταετίαν  θ'   ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντες
[8, 23]   ἀνθρώπων δὲ μάλιστα γονέας. Ἀλλήλοις  θ'   ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς μὲν φίλους
[8, 17]   ἐν τῇ τέφρᾳ, δᾳδίῳ εἰς  θᾶκον   μὴ ὀμόργνυσθαι, πρὸς ἥλιον τετραμμένον.
[8, 27]   ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν δὲ  θάλασσαν   καὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα.
[8, 35]   ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὕδατος καὶ  θαλάσσης.   ~Καὶ ταῦτα μέν φησιν
[8, 31]   ἀπό τε γῆς καὶ ἐκ  θαλάττης·   καὶ ἄγεσθαι μὲν τὰς καθαρὰς
[8, 19]   τε καὶ ὠμοῖς, τοῖς δὲ  θαλαττίοις   σπανίως. Στολὴ δ' αὐτῷ λευκή,
[8, 26]   νοσερόν. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας  θάλλειν   μὲν τὴν ἕω, φθίνειν δὲ
[8, 26]   τοῦ ἔτους, οὗ τὸ μὲν  θάλλον   ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φθίνον
[8, 1]   τὴν Ἰωνικὴν φιλοσοφίαν τὴν ἀπὸ  Θαλοῦ   καὶ τοὺς ἐν ταύτῃ διαγενομένους
[8, 45]   τί τόσον κυάμους ἐσεβάσθη; καὶ  θάνε   φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις. Χωρίον
[8, 40]   Σατύρου βίων ἐπιτομῇ μετὰ τὸ  θάψαι   Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς
[8, 48]   τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἐποίησε  Θεαίτητος·   Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ξεῖνε,
[8, 50]   καὶ προειρήκαμεν. Περὶ μὲν οὖν  Θεανοῦς   καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα· λεκτέον δὲ
[8, 43]   λέγειν Ἐμπεδοκλέα, Τήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε  Θεανοῦς   Πυθαγόρεώ τε. Σύγγραμμα δὲ φέρεται
[8, 43]   οὐδέν, τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ  Θεανοῦς   τινα. Ἀλλὰ καί φασιν αὐτὴν
[8, 42]   δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ γυνή,  Θεανὼ   ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ·
[8, 15]   καὶ εἴ τινες ἀξιωθεῖεν αὐτὸν  θεάσασθαι,   ἔγραφον πρὸς τοὺς οἰκείους ὡς
[8, 8]   οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται  θεαταί,   οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ
[8, 26]   αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο  θεῖα.   ~Ἥλιόν τε καὶ σελήνην καὶ
[8, 41]   καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν  θεῖόν   τινα, ὥστε καὶ τὰς γυναῖκας
[8, 2]   ἐλθόντα Φερεκύδῃ ὑπὸ Ζωίλου τοῦ  θείου.   Καὶ τρία ποτήρια κατασκευασάμενος ἀργυρᾶ
[8, 3]   Κρότωνα τῆς Ἰταλίας· κἀκεῖ νόμους  θεὶς   τοῖς Ἰταλιώταις ἐδοξάσθη σὺν τοῖς
[8, 40]   καὶ τριάκοντα, ἐν Τάραντι κατακαυθῆναι,  θέλοντας   ἀντιπολιτεύεσθαι τοῖς προεστῶσι. ~Καὶ ἄλλο
[8, 21]   κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς μὴ  θέλοντας   συνεῖναι ταῖς ἑαυτῶν γυναιξί· καὶ
[8, 5]   Ἑρμότιμον, ὃς καὶ αὐτὸς πίστιν  θέλων   δοῦναι ἐπανῆλθεν εἰς Βραγχίδας καὶ
[8, 8]   δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν παρὰ  Θεμιστοκλείας   τῆς ἐν Δελφοῖς. Ἴων δὲ
[8, 21]   αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς  Θεμιστοκλείας.   Φησὶ δ' Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν
[8, 33]   τ' εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. Τιμὰς  θεοῖς   δεῖν νομίζειν καὶ ἥρωσι μὴ
[8, 34]   γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι  θεοῖς   καὶ ἀνθρώποις, ὥσπερ οὐδ' ἐλευθέροις
[8, 33]   ἥρωσι μὴ τὰς ἴσας, ἀλλὰ  θεοῖς   μὲν ἀεὶ μετ' εὐφημίας λευχειμονοῦντας
[8, 22]   δέον οὐκ ἐτελέσθη; σφάγιά τε  θεοῖς   προσφέρειν κωλύειν, μόνον δὲ τὸν
[8, 33]   τὸ ἀγαθὸν ἅπαν καὶ τὸν  θεόν·   διὸ καὶ καθ' ἁρμονίαν συνεστάναι
[8, 27]   θερμοῦ· διὸ καὶ προνοεῖσθαι τὸν  θεὸν   ἡμῶν. Εἱμαρμένην τε τῶν ὅλων
[8, 38]   ἔφη δι' εὐσέβειαν. {Β. Εὐχερῆ  θεὸν   λέγεις εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν
[8, 17]   συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ εἰκόνα  θεοῦ   μὴ περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν
[8, 14]   ἔλεγον τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ παντοίας  θεοῦ   φωνάς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν
[8, 22]   ἀναίμακτον βωμὸν προσκυνεῖν. Μηδ' ὀμνύναι  θεούς·   ἀσκεῖν γὰρ αὑτὸν δεῖν ἀξιόπιστον
[8, 27]   καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας εἶναι  θεούς·   ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ θερμὸν ἐν
[8, 23]   ζωῇ δὲ γένεσιν φθορᾶς. ~Καὶ  θεοὺς   μὲν δαιμόνων προτιμᾶν, ἥρωας δ'
[8, 27]   ἡλίου. Καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρὸς  θεοὺς   συγγένειαν, κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον
[8, 48]   τὴν γῆν στρογγύλην· ὡς δὲ  Θεόφραστος,   Παρμενίδην· ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον.
[8, 9]   οὕτως· Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ  θέρεος·   φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος κουφότερα,
[8, 27]   εἶναι θεούς· ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ  θερμὸν   ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ ζωῆς
[8, 29]   δι' ὕδατος· ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ  θερμὸν   ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ. Ἐπεί τοι
[8, 29]   ὅρασιν ἀτμόν τιν' ἄγαν εἶναι  θερμόν.   Καὶ διὰ τοῦτον λέγεται δι'
[8, 26]   κόσμῳ φῶς καὶ σκότος, καὶ  θερμὸν   καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ
[8, 28]   ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ ἀτμὸν  θερμόν·   ταύτην δὲ προσφερομένην τῇ μήτρᾳ
[8, 27]   συγγένειαν, κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον  θερμοῦ·   διὸ καὶ προνοεῖσθαι τὸν θεὸν
[8, 28]   μὲν πάνθ' ὅσα μετέχει τοῦ  θερμοῦ·   διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα
[8, 28]   ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέρος καὶ τοῦ  θερμοῦ   καὶ τοῦ ψυχροῦ. Τῷ συμμετέχειν
[8, 26]   καὶ ὑγρόν· ὧν κατ' ἐπικράτειαν  θερμοῦ   μὲν θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ
[8, 26]   ὧν κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν  θέρος   γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα· ἐὰν
[8, 10]   ὧδε σύμμετροι· παῖς ἔαρ, νεηνίσκος  θέρος,   νεηνίης φθινόπωρον, γέρων χειμών. Ἔστι
[8, 3]   τὰ ἄδυτα· καὶ τὰ περὶ  θεῶν   ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν. Εἶτ' ἐπανῆλθεν
[8, 11]   λέγειν αὐτὸν τὰς συνοικούσας ἀνδράσι  θεῶν   ἔχειν ὀνόματα, Κόρας, Νύμφας, εἶτα
[8, 24]   χρῆσθαι πρὸς λύραν ὕμνῳ τε  θεῶν   καὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν εὔλογον χάριν
[8, 21]   αὐτὴν ἀνθ' ὧν εἶπον περὶ  θεῶν,   κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς μὴ
[8, 7]   τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντος εἰς  Θήβας   καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου. Φησὶ δ'
[8, 8]   ἔφη, φύονται δόξης καὶ πλεονεξίας  θηραταί,   οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας.
[8, 36]   τε γόητας ἀποκλίνοντ' ἐπὶ δόξας  θήρῃ   ἐπ' ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν. περὶ
[8, 33]   μιάσματος παντὸς καὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν  θνησειδίων   τε κρεῶν καὶ τριγλῶν καὶ
[8, 26]   καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα  θνητά·   τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τ'
[8, 30]   φρόνιμον ἀθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ  θνητά.   Τρέφεσθαί τε τὴν ψυχὴν ἀπὸ
[8, 46]   Ξενόφιλός τε Χαλκιδεὺς ἀπὸ  Θρᾴκης   καὶ Φάντων Φλιάσιος καὶ
[8, 42]   δὲ Πυθαγόρου. Ἦν αὐτῷ καὶ  θυγάτηρ   Δαμώ, ὥς φησι Λύσις ἐν
[8, 42]   Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου  θυγάτηρ·   οἱ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι
[8, 42]   γέ τοι Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ  θυγατρὶ   παρακαταθέμενος τὰ ὑπομνάματα ἐπέσκαψε μηδενὶ
[8, 30]   θυμόν. Νοῦν μὲν οὖν καὶ  θυμὸν   εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις
[8, 18]   σκαλεύειν δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα  θυμὸν   μὴ κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν
[8, 30]   τε νοῦν καὶ φρένας καὶ  θυμόν.   Νοῦν μὲν οὖν καὶ θυμὸν
[8, 30]   τῇ καρδίᾳ μέρος αὐτῆς ὑπάρχειν  θυμόν,   φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ
[8, 37]   Μνησίμαχος δ' Ἀλκμαίων· Ὡς Πυθαγοριστὶ  θύομεν   τῷ Λοξίᾳ, ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντες
[8, 2]   καὶ δοῦλον Ζάμολξιν, Γέται  θύουσι,   Κρόνον νομίζοντες, ὥς φησιν Ἡρόδοτος.
[8, 12]   δ' Ἀπολλόδωρος λογιστικὸς ἑκατόμβην  θῦσαι   αὐτόν, εὑρόντα ὅτι τοῦ τριγώνου
[8, 20]   ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβάνου.  Θυσίαις   τε ἐχρῆτο ἀψύχοις, οἱ δέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009