HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre VIII (Pythagore)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  56 formes différentes pour 95 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[8, 12]   κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς, καὶ πρῶτόν  γ'   Εὐρυμένην, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν
[8, 20]   ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις καὶ  γαλαθηνοῖς   τοῖς λεγομένοις ἁπαλίαις, ἥκιστα δὲ
[8, 17]   ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν,  γαμψώνυχα   μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς
[8, 35]   πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου· οἱ  γὰρ   ἅλες πᾶν σώζουσιν τι
[8, 5]   ἣν Μενέλαος ἀνέθηκεν ἀσπίδα, (ἔφη  γὰρ   αὐτόν, ὅτ' ἀπέπλει ἐκ Τροίας,
[8, 22]   προσκυνεῖν. Μηδ' ὀμνύναι θεούς· ἀσκεῖν  γὰρ   αὑτὸν δεῖν ἀξιόπιστον παρέχειν. Τούς
[8, 34]   μὴ ἅπτεσθαι ὅσοι ἱεροί· μὴ  γὰρ   δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς
[8, 46]   ἐννέα καὶ δέκα· τελευταῖοι  γὰρ   ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὓς καὶ
[8, 16]   Χαρώνδαν τοὺς νομοθέτας· ἱκανός τε  γὰρ   ἦν φιλίας ἐργάτης τά τ'
[8, 11]   ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου. ~Καὶ  γὰρ   καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι καὶ
[8, 13]   καὶ λιτὸν ὕδωρ πίνουσιν· ἐντεῦθεν  γὰρ   καὶ σώματος ὑγίειαν καὶ ψυχῆς
[8, 13]   τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον. Τοῦτον  γὰρ   καὶ τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν, μὴ
[8, 19]   στρώματα λευκὰ ἐξ ἐρίων· τὰ  γὰρ   λινᾶ οὔπω εἰς ἐκείνους ἀφῖκτο
[8, 34]   ὅτι Ἅιδου πύλαις. Ἀγόνατον  γὰρ   μόνον· ὅτι φθείρει
[8, 44]   χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς· τίς  γὰρ   ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρα; ἀλλ'
[8, 45]   Εὐφόρβου βλέψον ἐς ὀμφάλιον. Φησὶ  γὰρ   οὗτος, Ἐγὼν ἦν πρόβροτος· ὃς
[8, 34]   τῷ τε Μηνὶ ἱερός· σημαίνει  γὰρ   τὰς ὥρας. Τῶν ἰχθύων μὴ
[8, 50]   νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέους πρῶτον· κατὰ  γάρ   τινας Πυθαγόρου διήκουσεν.
[8, 27]   ἄλλους ἀστέρας εἶναι θεούς· ἐπικρατεῖ  γὰρ   τὸ θερμὸν ἐν αὐτοῖς, ὅπερ
[8, 29]   ὁρᾶν καὶ δι' ὕδατος· ἀντερείδεσθαι  γὰρ   τὸ θερμὸν ἐπὶ τοῦ ψυχροῦ.
[8, 38]   τοὺς Πυθαγοριστὰς τῶν νεκρῶν· μόνοισι  γὰρ   τούτοισι τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη
[8, 18]   ποιεῖσθαι καὶ τοῦ μέλλοντος·  γὰρ   χοῖνιξ ἡμερήσιος τροφή. Διὰ δὲ
[8, 41]   Πυθαγόρου φησὶν Ἕρμιππος. Λέγει  γὰρ   ὡς γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ
[8, 24]   κοσμιωτέρας ἀπεργάζεσθαι μὴ παραληφθέντας τὰς  γαστέρας.   Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς
[8, 13]   τὸ φονεύειν ἀπαγορεύειν, μὴ ὅτι  γε   ἅπτεσθαι τῶν ζῴων κοινὸν δίκαιον
[8, 8]   δὲ κατ' ἐμπορίαν, οἱ δέ  γε   βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως ἐν
[8, 20]   ἁπαλίαις, ἥκιστα δὲ ἄρνασιν.  γε   μὴν Ἀριστόξενος πάντα μὲν τὰ
[8, 15]   ὡς μεγάλου τινὸς τετυχηκότες. Μεταποντῖνοί  γε   μὴν τὴν μὲν οἰκίαν αὐτοῦ
[8, 42]   φιλοσοφέν, ὅπερ ἀπαξίωσε Πυθαγόρας ὅς  γέ   τοι Δαμοῖ τᾷ ἑαυτοῦ θυγατρὶ
[8, 43]   κατά τινας Ἐμπεδοκλέους καθηγήσατο· Ἱππόβοτός  γέ   τοί φησι λέγειν Ἐμπεδοκλέα, Τήλαυγες,
[8, 36]   δὲ τοῦ ἄλλοτ' ἄλλον αὐτὸν  γεγενῆσθαι   Ξενοφάνης ἐν ἐλεγείᾳ προσμαρτυρεῖ, ἧς
[8, 46]   Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων.  Γεγόνασι   δὲ Πυθαγόραι τέτταρες περὶ τοὺς
[8, 35]   τι ἂν παραλάβωσι καὶ  γεγόνασιν   ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὕδατος καὶ
[8, 47]   δὲ καὶ ἄλλον ἀνδριαντοποιὸν Ῥηγῖνον  γεγονέναι   φασὶ Πυθαγόραν, πρῶτον δοκοῦντα ῥυθμοῦ
[8, 4]   Εὔφορβος ἔλεγεν ὡς Αἰθαλίδης ποτὲ  γεγόνοι   καὶ ὅτι παρ' Ἑρμοῦ τὸ
[8, 4]   τάδε λέγειν, ὡς εἴη ποτὲ  γεγονὼς   Αἰθαλίδης καὶ Ἑρμοῦ υἱὸς νομισθείη·
[8, 7]   Μυστικὸν λόγον Ἱππάσου φησὶν εἶναι,  γεγραμμένον   ἐπὶ διαβολῇ Πυθαγόρου, ~πολλοὺς δὲ
[8, 6]   ψόγον περὶ τοῦ λόγου τοῦδε.  Γέγραπται   δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ συγγράμματα τρία,
[8, 7]   Σαραπίωνος ἐν τῇ Σωτίωνος ἐπιτομῇ  γεγραφέναι   αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου
[8, 47]   ἰατρὸν ἄλλον, τὰ περὶ σκίλλης  γεγραφότα   καί τινα περὶ Ὁμήρου συντεταγμένον·
[8, 23]   Αἰδῶ καὶ εὐλάβειαν εἶναι μήτε  γέλωτι   κατέχεσθαι μήτε σκυθρωπάζειν. Φεύγειν σαρκῶν
[8, 49]   εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς Πυθαγόρεω  γενεήν   τε καὶ κλέος, μεταναστὰς ἂν
[8, 9]   δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν· ὅταν βούλῃ  γενέσθαι   αὑτοῦ ἀσθενέστερος. ~Διαιρεῖται δὲ καὶ
[8, 11]   ~Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται  γενέσθαι   καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ δόξαν
[8, 5]   γένοιτο. Ἐπειδὴ δὲ Πύρρος ἀπέθανε,  γενέσθαι   Πυθαγόραν καὶ πάντων τῶν εἰρημένων
[8, 5]   πρόσωπον. Ἐπειδὴ δ' Ἑρμότιμος ἀπέθανε,  γενέσθαι   Πύρρον τὸν Δήλιον ἁλιέα· καὶ
[8, 28]   σπερμάτων, τὴν δ' ἐκ γῆς  γένεσιν   ἀδύνατον ὑφίστασθαι. Τὸ δὲ σπέρμα
[8, 22]   ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῇ δὲ  γένεσιν   φθορᾶς. ~Καὶ θεοὺς μὲν δαιμόνων
[8, 13]   ἐν Δήλῳ τὸν Ἀπόλλωνος τοῦ  γενέτορος,   ὅς ἐστιν ὄπισθεν τοῦ Κερατίνου,
[8, 46]   αὐτοῦ τὸ σύστημα διέμενε μέχρι  γενεῶν   ἐννέα καὶ δέκα· τελευταῖοι
[8, 16]   παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλεως εὐνομουμένης  γενηθείη.   Ἄλλους τε πολλοὺς κατὰ τὴν
[8, 28]   ἀθάνατόν ἐστι. Τὰ δὲ ζῷα  γεννᾶσθαι   ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν
[8, 5]   Εὔφορβος, εἶτα Ἑρμότιμος, εἶτα Πύρρος  γένοιτο.   Ἐπειδὴ δὲ Πύρρος ἀπέθανε, γενέσθαι
[8, 31]   δ' ἰσχύῃ καὶ καθ' αὑτὴν  γενομένη   ἠρεμῇ, δεσμὰ γίνεσθαι αὐτῆς τοὺς
[8, 40]   προστῆναι τῶν Ἀκραγαντίνων· τροπῆς δὲ  γενομένης   περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων
[8, 41]   Ἕρμιππος. Λέγει γὰρ ὡς  γενόμενος   ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς οἰκίσκον
[8, 39]   διεξιόντα· καὶ πρός τινι χωρίῳ  γενόμενος   πλήρει κυάμων, ἵνα μὴ> διέρχοιτο
[8, 10]   ἔτεα, νεηνίσκος εἴκοσι, νεηνίης εἴκοσι,  γέρων   εἴκοσι. Αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸς
[8, 10]   ἔαρ, νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον,  γέρων   χειμών. Ἔστι δ' αὐτῷ
[8, 2]   Τυρρηνόν· καὶ δοῦλον Ζάμολξιν,  Γέται   θύουσι, Κρόνον νομίζοντες, ὥς φησιν
[8, 34]   λέγων ἐν τοῖς Ἥρωσι, Μηδὲ  γεύεσθ'   ἅττ' ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης
[8, 19]   οἴνου δὲ μεθ' ἡμέραν μὴ  γεύεσθαι·   ὄψῳ τε τὰ πολλὰ λαχάνοις
[8, 11]   εἶτα Μητέρας καλουμένας. Τοῦτον καὶ  γεωμετρίαν   ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν, Μοίριδος πρῶτον
[8, 26]   εἶναι. Τόν τε περὶ τὴν  γῆν   ἀέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ
[8, 25]   στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ,  γῆν,   ἀέρα· μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι
[8, 25]   νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περιέχοντα τὴν  γῆν   καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην.
[8, 48]   πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον καὶ τὴν  γῆν   στρογγύλην· ὡς δὲ Θεόφραστος, Παρμενίδην·
[8, 35]   στερεῶν, τῶν δ' ἐπιπέδων κύκλον.  Γῆρας   καὶ πᾶν τὸ μειούμενον ὅμοιον·
[8, 28]   ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δ' ἐκ  γῆς   γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. Τὸ δὲ
[8, 31]   σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε  γῆς   καὶ ἐκ θαλάττης· καὶ ἄγεσθαι
[8, 41]   ὡς γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ  γῆς   οἰκίσκον ποιήσαι καὶ τῇ μητρὶ
[8, 31]   ἔργα. Ἐκριφθεῖσάν τ' αὐτὴν ἐπὶ  γῆς   πλάζεσθαι ἐν τῷ ἀέρι ὁμοίαν
[8, 31]   καθ' αὑτὴν γενομένη ἠρεμῇ, δεσμὰ  γίνεσθαι   αὐτῆς τοὺς λόγους καὶ τὰ
[8, 25]   καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων, καὶ  γίνεσθαι   ἐξ αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν,
[8, 32]   ἄλλοις κτήνεσιν· εἴς τε τούτους  γίνεσθαι   τούς τε καθαρμοὺς καὶ ἀποτροπιασμοὺς
[8, 26]   κατ' ἐπικράτειαν θερμοῦ μὲν θέρος  γίνεσθαι,   ψυχροῦ δὲ χειμῶνα· ἐὰν δὲ
[8, 41]   καὶ τῇ μητρὶ ἐντείλαιτο τὰ  γινόμενα   εἰς δέλτον γράφειν σημειουμένην καὶ
[8, 15]   δὲ Φιλολάου οὐκ ἦν τι  γνῶναι   Πυθαγόρειον δόγμα· οὗτος δὲ μόνος
[8, 14]   δ' ἐθαυμάσθη ὥστ' ἔλεγον τοὺς  γνωρίμους   αὐτοῦ παντοίας θεοῦ φωνάς, ἀλλὰ
[8, 36]   παρέλιπεν, εἰπὼν οὕτως· Πυθαγόρην τε  γόητας   ἀποκλίνοντ' ἐπὶ δόξας θήρῃ ἐπ'
[8, 23]   δ' ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα  γονέας.   Ἀλλήλοις θ' ὁμιλεῖν, ὡς τοὺς
[8, 34]   ὅμοιον ὅτι ὀλιγαρχικόν· κληροῦνται  γοῦν   αὐτοῖς. Τὰ δὲ πεσόντα μὴ
[8, 6]   καταλιπεῖν σύγγραμμά φασιν διαπεσόντες. Ἡράκλειτος  γοῦν   φυσικὸς μονονουχὶ κέκραγε καί
[8, 12]   Ἤνυκε Πυθαγόρης τὸ περικλεές· εὕρατο  γράμμα   κλεινὸς ἐφ' κλεινὴν ἤγαγε
[8, 25]   σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰς  γραμμάς,   ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα·
[8, 41]   ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα εἰς δέλτον  γράφειν   σημειουμένην καὶ τὸν χρόνον, ἔπειτα
[8, 8]   ὑπὸ Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιά του  γραφέντας   ἀνατεθῆναι Πυθαγόρᾳ. Φησὶ δὲ καὶ
[8, 14]   ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ  γραφῇ   φησι δι' ἑπτὰ καὶ διηκοσίων
[8, 42]   χρυσῶ τιμιωτέρας ἦμεν, καὶ ταῦτα  γυνά.   ~Ἦν καὶ Τηλαύγης υἱὸς αὐτοῖς,
[8, 42]   τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ· οἱ δέ,  γυναῖκα   μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ
[8, 41]   θεῖόν τινα, ὥστε καὶ τὰς  γυναῖκας   αὐτῷ παραδοῦναι, ὡς καὶ μαθησομένας
[8, 21]   μὴ θέλοντας συνεῖναι ταῖς ἑαυτῶν  γυναιξί·   καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο
[8, 43]   καί φασιν αὐτὴν ἐρωτηθεῖσαν ποσταία  γυνὴ   ἀπ' ἀνδρὸς καθαρεύει, φάναι, Ἀπὸ
[8, 42]   ~Ἦν δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ  γυνή,   Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου
[8, 43]   Ποῖα; ἔφη, ταῦτα δι'  γυνὴ   κέκλημαι. ~Ὁ δ' οὖν Πυθαγόρας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/06/2009