HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  27 formes différentes pour 111 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 113]   ἔχουσαν οὕτως· ~Ἐπιμενίδης Σόλωνι Θάρρει,     ἑταῖρε. Αἰ γὰρ ἔτι θητευόντεσσιν
[1, 65]   βούλονται. Ἴσθι γὰρ τὸν ἄνδρα,     ἑταῖρε, δεινότατα ἁψάμενον τῆς τυραννίδος.
[1, 34]   φάναι τὴν γραῦν· σὺ γάρ,     Θαλῆ, τὰ ἐν ποσὶν οὐ
[1, 106]   ἀρότρῳ προσαρμόττοντα, καὶ εἰπεῖν, Ἀλλ'     Μύσων, οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου.
[1, 50]   πρὸ τοῦ στρατηγείου καὶ εἰπών,     πατρίς, βεβοήθηκά σοι καὶ λόγῳ
[1, 65]   Σόλωνος κατεγίγνωσκον. Τελευτῶν δὲ ἐμαρτυράμην·     πατρίς, οὗτος μὲν Σόλων ἕτοιμός
[1, 119]   τὸν δὲ θεολόγον υἱὸν Βάβυος,     καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι. Ἐρατοσθένης δ'
[1, 38]   ὀγδόης Ὀλυμπιάδος, γεγονότα κατὰ Κροῖσον,     καὶ τὸν Ἅλυν ὑποσχέσθαι ἄνευ
[1, 94]   Κέρκυραν λυπούμενον ἐπὶ τῇ μητρί,     ὄνομα Λυκόφρων. ~Ἤδη δὲ ἐν
[1, 120]   ἀν' Ἑλλάδα γῆν· οὐ ψεύδομαι  ὧδ'   ἀγορεύων. Ἴων δ' Χῖός
[1, 105]   τροχόν, ὥς τινες. Καὶ ἐπέστειλεν  ὧδε·   Ἀνάχαρσις Κροίσῳ. Ἐγώ, βασιλεῦ Λυδῶν,
[1, 87]   πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ τε  ὧδε·   Βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις·
[1, 61]   τοῖον ἐπεφρασάμην· καὶ μεταποίησον, Λιγυαστάδη,  ὧδε   δ' ἄειδε· ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι
[1, 121]   καὶ ἐνάτην Ὀλυμπιάδα. Καὶ ἐπέστειλεν  ὧδε·   ~Φερεκύδης Θαλῇ. Εὖ θνήσκοις ὅταν
[1, 114]   δεινὸν πάθῃς. ~Καὶ οὗτος μὲν  ὧδε.   Φησὶ δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν
[1, 103]   ἔχοντα πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἥρπασεν  ὦκα   δόναξ. Οὗτος τὴν ἄμπελον εἶπε
[1, 41]   Πυθαγόραν προσγράφουσιν. Δικαίαρχος δὲ τέσσαρας  ὡμολογημένους   ἡμῖν παραδίδωσι, Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν,
[1, 102]   νόμιμα παραλύειν τῆς πατρίδος πολὺς  ὢν   ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶς ἐν
[1, 72]   προὐνοήσατο. Δημάρατος μὲν γὰρ φυγὰς  ὢν   Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς ναῦς
[1, 105]   ὑβρισθεὶς ἔφη, Μειράκιον, ἐὰν νέος  ὢν   τὸν οἶνον οὐ φέρῃς, γέρων
[1, 99]   τὸν Λυδὸν ἐς Σάρδεις. Ἤδη  ὦν   μὴ ὀκνεῖτε καὶ παρ' ἐμὲ
[1, 100]   ἄπο θυμοῦ ποιήσαις ἀδικεῖς.  ὦν   παῦσον τὰν ἀπήνειαν τῶ παιδός,
[1, 122]   με εἶχεν ἠπίαλος. Ἐπέσκηψα δ'  ὦν   τοῖσιν οἰκιήτῃσιν, ἐπήν με καταθάψωσιν,
[1, 75]   χρήματα οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν ἔχειν  ὧν   ἐβούλετο διπλάσια· ἄπαιδος γὰρ τἀδελφοῦ
[1, 41]   Σόλωνα. Ἄλλους δὲ ὀνομάζει ἕξ,  ὧν   ἐκλέξασθαι τρεῖς, Ἀριστόδημον, Πάμφυλον, Χίλωνα
[1, 24]   εἰπεῖν φασιν ἀθανάτους τὰς ψυχάς·  ὧν   ἐστι Χοιρίλος ποιητής. Πρῶτος
[1, 25]   βοῦν. ~Οἱ δὲ Πυθαγόραν φασίν,  ὧν   ἐστιν Ἀπολλόδωρος λογιστικός. Οὗτος
[1, 55]   ἐκείνων τῶν ἐν πολέμοις τελευτησάντων,  ὧν   καὶ τοὺς υἱοὺς δημοσίᾳ τρέφεσθαι
[1, 63]   πῦρ· ὀστὰ δ' ἔχει Σαλαμίς,  ὧν   κόνις ἀστάχυες. Ψυχὴν δ' ἄξονες
[1, 42]   Περὶ τῶν σοφῶν ἑπτακαίδεκά φησιν,  ὧν   τοὺς ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως αἱρεῖσθαι·
[1, 32]   δὲ Λεβεδίων τινῶν αὐτόθι γρῖπον  ὠνησαμένων   καταληφθῆναι καὶ τὸν τρίποδα, μαχομένων
[1, 64]   οὔτε σὺ καθήρας τὴν πόλιν  ὤνησας.   Τό τε γὰρ θεῖον καὶ
[1, 22]   Πλάτων φησί· καὶ πρῶτος σοφὸς  ὠνομάσθη   ἄρχοντος Ἀθήνησι Δαμασίου, καθ' ὃν
[1, 107]   Ἱππῶναξ εἰπών· καὶ Μύσων ὃν  Ὡπόλλων   ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων. Ἀριστόξενος
[1, 106]   εἰπεῖν, Ἀλλ' Μύσων, οὐχ  ὥρα   νῦν ἀρότρου. Καὶ μάλα, εἶπεν,
[1, 27]   καὶ δαιμόνων πλήρη. Τάς τε  ὥρας   τοῦ ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν
[1, 105]   πολλοὺς μηδενὸς ἀξίους. Τὴν ἀγορὰν  ὡρισμένον   ἔφη τόπον εἰς τὸ ἀλλήλους
[1, 119]   Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν  Ὡρῶν   ἐπιγεγράφθαι αὐτῷ τὸ ἐπίγραμμα τόδε·
[1, 81]   ἦν· ἀλλὰ μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν  ὡς   ἄλυχνον· ἀγάσυρτον δὲ ὡς ἐπισεσυρμένον
[1, 81]   ἐμοῖς ἑτάροις. Ἔμπας δ' ἵξομαι,  ὡς   ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην τοι συνόμιλος.
[1, 59]   Καὶ Θέσπιν ἐκώλυσε τραγῳδίας διδάσκειν,  ὡς   ἀνωφελῆ τὴν ψευδολογίαν. ~Ὅτ' οὖν
[1, 58]   ἀρχόντων ἐποίησεν εἰς τὸ συνειπεῖν,  ὡς   Ἀπολλόδωρός φησιν ἐν δευτέρῳ Περὶ
[1, 96]   παλαιᾶς τρυφῆς περὶ αὐτοῦ τάδε,  ὡς   ἄρα ἐρασθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ
[1, 42]   Λᾶσον Χαρμαντίδου Σισυμβρίνου,  ὡς   Ἀριστόξενος Χαβρίνου, Ἑρμιονέα, Ἀναξαγόραν. Ἱππόβοτος
[1, 73]   Ἐπιστέλλεις ἐμὶν ἐκστρατείαν ἐπὶ ἐκδάμως,  ὡς   αὐτός κα ἐξέρποις· ἐγὼν δὲ
[1, 31]   τοῦ Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος οὕτως·  Ὡς   γὰρ δή ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ'
[1, 22]   ἦλθε σὺν Νείλεῳ ἐκπεσόντι Φοινίκης·  ὡς   δ' οἱ πλείους φασίν, ἰθαγενὴς
[1, 89]   κακοί. ~ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ. Κλεόβουλος Εὐαγόρου Λίνδιος,  ὡς   δὲ Δοῦρις, Κάρ ἔνιοι δὲ
[1, 111]   ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν·  ὡς   δὲ Κρῆτες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντα
[1, 111]   Κρῆτες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντα τριακόσια·  ὡς   δὲ Ξενοφάνης Κολοφώνιος ἀκηκοέναι
[1, 109]   πρόβατον, νομίζων ἐπ' ὀλίγον κεκοιμῆσθαι.  Ὡς   δὲ οὐχ εὕρισκε, παρεγένετο εἰς
[1, 122]   ἐκ τῆς κληίθρης ἔδειξ' ἂν  ὡς   ἔθυον τοῦ κακοῦ. Καὶ προεῖπα
[1, 81]   ἃς χειράδας ἐκάλουν· γαύρηκα δὲ  ὡς   εἰκῆ γαυριῶντα· φύσκωνα δὲ καὶ
[1, 116]   ἐκ φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν  ὡς   εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός,
[1, 88]   Φρόνησιν ἀγάπα. ~Περὶ θεῶν λέγε  ὡς   εἰσίν. Ἀνάξιον ἄνδρα μὴ ἐπαίνει
[1, 41]   καὶ ἄλλου ἄλλο φασὶν εἶναι,  ὡς   ἐκεῖνο· Ἦν Λακεδαιμόνιος Χίλων σοφός,
[1, 44]   ποθὴ ἴσχει ἀνδρῶν ξείνων· ἀλλά,  ὡς   ἔλπομαι, ἑνὶ μούνῳ χρήματι πρόσκεαι
[1, 81]   ζοφοδορπίδαν ὡς ἄλυχνον· ἀγάσυρτον δὲ  ὡς   ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν. Τούτῳ γυμνάσιον
[1, 96]   φωρᾷ. Ἀλλὰ καὶ Ἔφορος ἱστορεῖ  ὡς   εὔξαιτο, εἰ νικήσειεν Ὀλύμπια τεθρίππῳ,
[1, 48]   τοὺς νεκροὺς πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμμένους,  ὡς   ἦν ἔθος θάπτειν Ἀθηναίοις· ἀλλὰ
[1, 25]   πόλιν. Καὶ αὐτὸς δέ φησιν,  ὡς   Ἡρακλείδης ἱστορεῖ, μονήρη αὑτὸν γεγονέναι
[1, 96]   τὸ ἀνάθημα. Λέγουσι δέ τινες  ὡς   θελήσας αὐτοῦ τὸν τάφον μὴ
[1, 114]   τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῷ θύουσιν  ὡς   θεῷ· φασὶ γὰρ καὶ προ>
[1, 82]   αἰχμαλώτους λυτρωσάμενον Μεσσηνίας θρέψαι τε  ὡς   θυγατέρας καὶ προῖκας ἐπιδοῦναι καὶ
[1, 99]   ἐπιστολαί. Ἐγὼν δὲ ὑμᾶς ἀποδέχομαι,  ὡς   ἴστε αὐτοί, ὅτι δαμοτικώτατα. Πεύθομαι
[1, 87]   τε τὸν βίον οὕτω μετρεῖν  ὡς   καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον χρόνον
[1, 114]   τοσούτοις πρότερον χρόνοις. Λέγεται δὲ  ὡς   καὶ πρῶτος αὐτὸν Αἰακὸν λέγοι,
[1, 82]   οἱ δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν,  ὡς   καὶ Φανόδικος εἰς τὴν ἐκκλησίαν,
[1, 56]   πόλεμον· ὡς Πολύζηλος, ὡς Κυνέγειρος,  ὡς   Καλλίμαχος, ὡς σύμπαντες οἱ Μαραθωνομάχαι·
[1, 80]   κληδόνα συνθέμενος. Τὴν δ' ὀλίγην  ὡς   κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο νύμφην,
[1, 56]   γίνεσθαι κατὰ πόλεμον· ὡς Πολύζηλος,  ὡς   Κυνέγειρος, ὡς Καλλίμαχος, ὡς σύμπαντες
[1, 114]   Φησὶ δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν  ὡς   λάβοι παρὰ Νυμφῶν ἔδεσμά τι
[1, 62]   ποιῶν λέγοντα· Οἰκῶ δὲ νῆσον,  ὡς   μὲν ἀνθρώπων λόγος, ἐσπαρμένος κατὰ
[1, 22]   ~ΘΑΛΗΣ. Ἦν τοίνυν Θαλῆς,  ὡς   μὲν Ἡρόδοτος καὶ Δοῦρις καὶ
[1, 87]   ὀλίγον χρόνον βιωσομένους, καὶ φιλεῖν  ὡς   μισήσοντας· τοὺς γὰρ πλείστους εἶναι
[1, 112]   συγγραφέων διελέγχειν πειρᾶται τὴν ἐπιστολὴν  ὡς   νεαρὰν καὶ μὴ τῇ Κρητικῇ
[1, 116]   καὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν ἰδόντα εἰπεῖν  ὡς   οὐ μετὰ πολὺ καταδύσεται· καὶ
[1, 32]   ἄνοδον ἕως τῆς Κῶ· καὶ  ὡς   οὐδὲν ἤνυτον, τοῖς Μιλησίοις μητροπόλει
[1, 71]   ποτε γηραιὸν ἤδη ὄντα εἰπεῖν  ὡς   οὐδὲν συνειδείη ἄνομον ἑαυτῷ ἐν
[1, 99]   ἴστε αὐτοί, ὅτι δαμοτικώτατα. Πεύθομαι  ὡς   πέρυτι ἐγένετο ὑμῶν ἁλία παρὰ
[1, 56]   καλοὶ κἀγαθοὶ γίνεσθαι κατὰ πόλεμον·  ὡς   Πολύζηλος, ὡς Κυνέγειρος, ὡς Καλλίμαχος,
[1, 88]   Μέμνηται τοῦ Βίαντος καὶ Ἱππῶναξ,  ὡς   προείρηται, καὶ δυσάρεστος Ἡράκλειτος
[1, 33]   τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐρωτᾷς; Καὶ  ὡς   προείρηται. Καὶ τόδε μὲν οὕτως.
[1, 82]   Χρόνῳ δὲ ἐν ταῖς Ἀθήναις,  ὡς   προείρηται, τοῦ τρίποδος εὑρεθέντος ὑπὸ
[1, 56]   Πολύζηλος, ὡς Κυνέγειρος, ὡς Καλλίμαχος,  ὡς   σύμπαντες οἱ Μαραθωνομάχαι· ἔτι δ'
[1, 38]   δ' ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτώ, {ἤ,  ὡς   Σωσικράτης φησίν, ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι γὰρ
[1, 76]   ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων,  ὡς   τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον
[1, 120]   Χῖός φησιν περὶ αὐτοῦ·  Ὥς   μὲν ἠνορέῃ τε κεκασμένος
[1, 24]   δὲ καὶ περὶ φύσεως διελέχθη,  ὥς   τινες. Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Ἱππίας
[1, 105]   ἄγκυράν τε καὶ κεραμικὸν τροχόν,  ὥς   τινες. Καὶ ἐπέστειλεν ὧδε· Ἀνάχαρσις
[1, 22]   καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ ἐκλήθησαν,  ὥς   φησι Δημήτριος Φαληρεὺς ἐν
[1, 57]   Σόλων Ὅμηρον ἐφώτισεν Πεισίστρατος,  ὥς   φησι Διευχίδας ἐν πέμπτῳ Μεγαρικῶν.
[1, 117]   μήτε χρυσὸν τιμᾶν μήτε ἄργυρον,  ὥς   φησι Θεόπομπος ἐν Θαυμασίοις· προστάξαι
[1, 81]   ῥυπαρόν. Τούτῳ γυμνάσιον σῖτον ἀλεῖν,  ὥς   φησι Κλέαρχος φιλόσοφος. Καὶ
[1, 112]   τὸ ἱερὸν τῶν Σεμνῶν θεῶν,  ὥς   φησι Λόβων Ἀργεῖος ἐν
[1, 115]   παρ' ἑαυτοῖς κατά τι λόγιον,  ὥς   φησι Σωσίβιος Λάκων. Γεγόνασι
[1, 106]   τοι γενέσθαι. ~ΜΥΣΩΝ Μύσων Στρύμωνος,  ὥς   φησι Σωσικράτης Ἕρμιππον παρατιθέμενος, τὸ
[1, 68]   πρῶτον ἔφορον γενέσθαι- ἐπὶ Εὐθυδήμου,  ὥς   φησι Σωσικράτης. Καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο
[1, 79]   δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης,  ὥς   φησι Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ
[1, 111]   οἴκου μετ' οὐ πολὺ μετήλλαξεν,  ὥς   φησι Φλέγων ἐν τῷ Περὶ
[1, 60]   φῦναι. Τοῖς τε ἀνθρώποις συνεβούλευσεν,  ὥς   φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ
[1, 72]   λογοποιὸς ἤκμαζεν. Ἐτελεύτησε δ'  ὥς   φησιν Ἕρμιππος, ἐν Πίσῃ, τὸν
[1, 23]   ἡλιακὰς ἐκλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν,  ὥς   φησιν Εὔδημος ἐν τῇ Περὶ
[1, 94]   οἳ σχεδὸν πάσης Ἀρκαδίας ἐπῆρξαν,  ὥς   φησιν Ἡρακλείδης Ποντικὸς ἐν
[1, 68]   παραζευγνύναι· Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον. Οὗτος,  ὥς   φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ,
[1, 24]   ἡλίου μέγεθος τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου  ὥσπερ   καὶ τὸ τῆς σελήνης μέγεθος>
[1, 83]   Θηβαίων ἀποικίαν εἰς Πριήνην στειλάντων,  ὥσπερ   καὶ Φανόδικός φησι. Λέγεται δὲ
[1, 65]   δ' αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ.  Ὥστε   ἄπειμί τοι ἐκ μέσου
[1, 106]   νῦν ἀρότρου. Καὶ μάλα, εἶπεν,  ὥστε   ἐπισκευάζειν. ~Ἄλλοι δὲ τὸν χρησμὸν
[1, 64]   νόμοι, εὖ μὲν ἀγόντων, εἰσὶν  ὠφέλιμοι·   κακῶς δὲ ἀγόντων, οὐδὲν ὠφελοῦσιν.
[1, 64]   ὠφέλιμοι· κακῶς δὲ ἀγόντων, οὐδὲν  ὠφελοῦσιν.   ~Οὐδ' οἱ ἐμοὶ ἀμείνους εἰσὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007