HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  75 formes différentes pour 104 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 42]   Σισυμβρίνου, ὡς Ἀριστόξενος  Χαβρίνου,   Ἑρμιονέα, Ἀναξαγόραν. Ἱππόβοτος δὲ ἐν
[1, 50]   νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ  χαλάζης·   βροντὴ δ' ἐκ λαμπρῆς γίγνεται
[1, 76]   νῆσον οἴνου γινομένου. Εἶπέ τε  χαλεπὸν   ἐσθλὸν ἔμμεναι· οὗ καὶ Σιμωνίδης
[1, 47]   Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου ἱμερτῆς  χαλεπόν   τ' αἶσχος ἀπωσόμενοι. Ἔπεισε δὲ
[1, 76]   λέγων· Ἄνδρ' ἀγαθὸν ἀλαθέως γενέσθαι  χαλεπόν,   τὸ Πιττάκειον. ~Μέμνηται αὐτοῦ καὶ
[1, 76]   καθήμενον ἐπὶ κουρείου ἐν Κύμῃ  χαλκεύς   τις πέλεκυν ἐμβαλὼν ἀνέλοι. Τῶν
[1, 89]   ἐπὶ Μίδᾳ τοῦτόν φασι ποιῆσαι·  Χαλκῆ   παρθένος εἰμί, Μίδα δ' ἐπὶ
[1, 82]   εὑρεθέντος ὑπὸ τῶν ἁλιέων, τοῦ  χαλκοῦ,   ἐπιγραφὴν ἔχοντος Τῷ σοφῷ Σάτυρος
[1, 72]   Ἔπαθε δὴ τοῦτο ὑπερβολῇ τε  χαρᾶς   καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας. Καὶ αὐτὸν
[1, 85]   αἴκε μένῃς· πλείσταν γὰρ ἔχει  χάριν·   αὐθάδης δὲ τρόπος πολλάκι βλαβερὰν
[1, 33]   γάρ, φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα  χάριν   ἔχειν τῇ Τύχῃ· πρῶτον μὲν
[1, 64]   οὐκ ὀρρωδοῦντος· κἂν τῇ πόλει  χάριν   κατάθοιτο ἐξευρών, ἢν μὴ ὕποπτος
[1, 73]   ἡμῶν· ~Φωσφόρε, σοί, Πολύδευκες, ἔχω  χάριν,   οὕνεκεν υἱὸς Χίλωνος πυγμῇ χλωρὸν
[1, 99]   ἐπιστολή· Περίανδρος τοῖς Σοφοῖς. Πολλὰ  χάρις   τῷ Πυθοῖ Ἀπόλλωνι τοῦ εἰς
[1, 42]   Λεώφαντον, Φερεκύδην, Ἀριστόδημον, Πυθαγόραν, Λᾶσον  Χαρμαντίδου   Σισυμβρίνου, ὡς Ἀριστόξενος
[1, 83]   ἄγγελον. Βίας δὲ σωροὺς ψάμμου  χέας   καὶ ἄνωθεν σῖτον περιχέας ἔδειξε
[1, 86]   εὐγενῶς ἐνεγκεῖν. Συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι,  χειμαζομένης   τῆς νεὼς κἀκείνων τοὺς θεοὺς
[1, 70]   σπεύδειν. Λέγοντα μὴ κινεῖν τὴν  χεῖρα·   μανικὸν γάρ. νόμοις πείθεσθαι. Ἠρεμίᾳ
[1, 81]   ἐν τοῖς ποσὶ ῥαγάδας, ἃς  χειράδας   ἐκάλουν· γαύρηκα δὲ ὡς εἰκῆ
[1, 86]   τί δυσχερές, Τὴν ἐπὶ τὸ  χεῖρον,   ἔφη, μεταβολὴν εὐγενῶς ἐνεγκεῖν. Συμπλέων
[1, 36]   εἰ ὀμόσαι μὴ μεμοιχευκέναι, Οὐ  χεῖρον,   ἔφη, μοιχείας ἐπιορκία. Ἐρωτηθεὶς τί
[1, 36]   ῥᾷστα φέροι, Εἰ τοὺς ἐχθροὺς  χεῖρον   πράσσοντας βλέποι· Πῶς ἂν ἄριστα
[1, 118]   φιλολόγοις λέξις ἐπὶ τῶν  χειρόνων   τάττεται, οἱ δ' ἐπὶ τῶν
[1, 81]   εἶναι καὶ ἐπισύρειν τὼ πόδε·  χειροπόδην   δὲ διὰ τὰς ἐν τοῖς
[1, 62]   Ὅθεν καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς  Χείρωσί   φησιν, αὐτὸν ποιῶν λέγοντα· Οἰκῶ
[1, 47]   αὐτοὺς καὶ τὴν ἐν Θρᾴκῃ  χερρόνησον   προσκτήσασθαι. ~Ἵνα δὲ μὴ δοκοίη
[1, 114]   ἔδεσμά τι καὶ φυλάττοι ἐν  χηλῇ   βοός· προσφερόμενός τε κατ' ὀλίγον
[1, 107]   Ἠτεῖον εἶναι, ἀπὸ δὲ μητρὸς  Χηνέα.   Εὐθύφρων δ' Ἡρακλείδου τοῦ
[1, 106]   Σωσικράτης Ἕρμιππον παρατιθέμενος, τὸ γένος  Χηνεύς,   ἀπὸ κώμης τινὸς Οἰταϊκῆς
[1, 106]   Οἰταῖον τινά φημι Μύσωνα ἐν  Χηνὶ   γενέσθαι σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα
[1, 30]   Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων' ἐνὶ  Χηνὶ   γενέσθαι σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα
[1, 119]   Χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ Χθονίη·  Χθονίῃ   δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ ἐπειδὴ
[1, 119]   καὶ Χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ  Χθονίη·   Χθονίῃ δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ
[1, 68]   σπεύδων τοι ξένος γενέσθαι. ~ΧΙΛΩΝ.  Χίλων   Δαμαγήτου Λακεδαιμόνιος. Οὗτος ἐποίησεν ἐλεγεῖα
[1, 73]   ἐπιγέγραπται τόδε· τόνδε δοριστέφανος Σπάρτα  Χίλων'   ἐφύτευσεν, ὃς τῶν ἑπτὰ σοφῶν
[1, 73]   Ἔστιν αὐτοῦ καὶ ἐπιστόλιον τόδε·  Χίλων   Περιάνδρῳ Ἐπιστέλλεις ἐμὶν ἐκστρατείαν ἐπὶ
[1, 41]   εἶναι, ὡς ἐκεῖνο· Ἦν Λακεδαιμόνιος  Χίλων   σοφός, ὃς τάδ' ἔλεξε· μηδὲν
[1, 68]   σέ, σπεύδων τοι ξένος γενέσθαι.  ~ΧΙΛΩΝ.   Χίλων Δαμαγήτου Λακεδαιμόνιος. Οὗτος ἐποίησεν
[1, 41]   ὧν ἐκλέξασθαι τρεῖς, Ἀριστόδημον, Πάμφυλον,  Χίλωνα   Λακεδαιμόνιον, Κλεόβουλον, Ἀνάχαρσιν, Περίανδρον. Ἔνιοι
[1, 42]   δὲ Σόλωνα, Θαλῆν, Πιττακόν, Βίαντα,  Χίλωνα,   Μύσωνα, Κλεόβουλον, Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν, Ἀκουσίλαον,
[1, 30]   δοῦναι Θαλῇ. ~Καὶ περιελθεῖν εἰς  Χίλωνα,   ὃν πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου τίς
[1, 40]   εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσασθαι δὲ αὐτὸ  Χίλωνα.   Περὶ δὴ τῶν ἑπτά- ἄξιον
[1, 72]   Μιλήσιος τοῦτον τὸν τρόπον  Χιλώνειον   καλεῖ. Βράγχου δὲ εἶναι, ὃς
[1, 30]   δὲ Ἀριστόδημον Σπαρτιάτην, ὃν παραχωρῆσαι  Χίλωνι.   ~Μέμνηται τοῦ Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος
[1, 106]   ἐν τῷ Θαλοῦ βίῳ ὑπὲρ  Χίλωνος.   Οἰταῖον τινά φημι Μύσωνα ἐν
[1, 73]   Πολύδευκες, ἔχω χάριν, οὕνεκεν υἱὸς  Χίλωνος   πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν κότινον. Εἰ
[1, 50]   ταῦτα ἦν· Ἐκ νεφέλης φέρεται  χιόνος   μένος ἠδὲ χαλάζης· βροντὴ δ'
[1, 120]   ὧδ' ἀγορεύων. Ἴων δ'  Χῖός   φησιν περὶ αὐτοῦ· Ὥς
[1, 73]   χάριν, οὕνεκεν υἱὸς Χίλωνος πυγμῇ  χλωρὸν   ἕλεν κότινον. Εἰ δ'
[1, 24]   ἀθανάτους τὰς ψυχάς· ὧν ἐστι  Χοιρίλος   ποιητής. Πρῶτος δὲ καὶ
[1, 122]   Εὖ θνήσκοις ὅταν τοι τὸ  χρεὼν   ἥκῃ. Νοῦσός με καταλελάβηκε δεδεγμένον
[1, 122]   ἂν ἐπιλέγῃ θεολογέων· τὰ ἄλλα  χρὴ   νοέειν· ἅπαντα γὰρ αἰνίσσομαι. Τῇ
[1, 78]   αὐτοῦ μάλιστα εὐδοκίμησε τάδε· Ἔχοντα  χρὴ   τόξα καὶ ἰοδόκον φαρέτραν στείχειν
[1, 43]   γραφὴν ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιτρέπειν  χρῆμα   ἐς οὐδὲν ὄφελος. Εἰ δή
[1, 31]   ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ λόγον εἴπην·  χρήματ'   ἄνηρ, πένιχρος δ' οὐδ' εἲς
[1, 26]   τὰ ἐλαιουργεῖα καὶ πάμπλειστα συνεῖλε  χρήματα.   ~Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ
[1, 75]   εἶναι. Ἀλλὰ καὶ Κροίσου διδόντος  χρήματα   οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν ἔχειν ὧν
[1, 44]   ἀλλά, ὡς ἔλπομαι, ἑνὶ μούνῳ  χρήματι   πρόσκεαι τῇ γραφῇ. Ἡμέες δὲ
[1, 48]   καὶ ἀπὸ τῶν δήμων τοὺς  χρηματισμοὺς   ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ ἦν ἴδιον Ἀθηναίων.
[1, 97]   Τούτου ἐστὶ καὶ τὸ Μηδὲν  χρημάτων   ἕνεκα πράττειν· δεῖν γὰρ τὰ
[1, 43]   μέλλειν λόγους ἀμφὶ τῶν θείων  χρημάτων   ἐς τοὺς Ἕλληνας φαίνειν. Καὶ
[1, 86]   ἴδιον καὶ φρονήσεως. Εὐπορίαν δὲ  χρημάτων   πολλοῖς καὶ διὰ τύχην περιγίνεσθαι.
[1, 70]   μανικὸν γάρ. νόμοις πείθεσθαι. Ἠρεμίᾳ  χρῆσθαι.   ~Τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ μάλιστα
[1, 107]   ὥστε ἐπισκευάζειν. ~Ἄλλοι δὲ τὸν  χρησμὸν   οὕτως ἔχειν φασί, Ἠτεῖόν τινά
[1, 32]   Καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν πιπτόντων ἐκπίπτει  χρησμὸς   δοῦναι τῷ σοφωτάτῳ· καὶ ἀμφότεροι
[1, 121]   Ἐφέσοιο γενναίοις πολιήταις. Ἦν γὰρ  χρησμός,   ὃν ᾔδει μοῦνος, τοῦτο κελεύων·
[1, 118]   τῆς θύρας τὸν δάκτυλον εἰπεῖν,  Χροῒ   δῆλα· καὶ τοὐντεῦθεν παρὰ τοῖς
[1, 37]   Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς  Χρονικοῖς   γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον
[1, 74]   μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς  Χρονικοῖς   διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους περὶ τοῦ
[1, 114]   διαφορῆσαι· ταῦτα ἔλεγε τοσούτοις πρότερον  χρόνοις.   Λέγεται δὲ ὡς καὶ πρῶτος
[1, 87]   ὡς καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον  χρόνον   βιωσομένους, καὶ φιλεῖν ὡς μισήσοντας·
[1, 102]   καὶ μέγιστον φίλον ἐποιήσατο. Μετὰ  χρόνον   δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν Σκυθίαν
[1, 112]   μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν λέγουσιν, ἀλλὰ  χρόνον   τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν.
[1, 35]   ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ πάντων. Σοφώτατον  χρόνος·   ἀνευρίσκει γὰρ πάντα. Οὐδὲν ἔφη
[1, 49]   δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸς  χρόνος   ἀστοῖς, δείξει, ἀληθείης ἐς μέσον
[1, 77]   πρὸς τοὺς πυνθανομένους τί εὐχάριστον,  Χρόνος,   ἔφη· ἀφανές, Τὸ μέλλον· πιστόν,
[1, 119]   ἀρχή· Ζὰς μὲν καὶ  Χρόνος   ἦσαν ἀεὶ καὶ Χθονίη· Χθονίῃ
[1, 82]   Μεσσήνην ἀποστεῖλαι τοῖς πατράσιν αὐτῶν.  Χρόνῳ   δὲ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ὡς
[1, 32]   Λακαίνης, εἰπούσης ὅτι περιμάχητος ἔσται.  Χρόνῳ   δὲ Λεβεδίων τινῶν αὐτόθι γρῖπον
[1, 94]   συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον ἄφρονα.  Χρόνῳ   δὴ ὑπ' ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ
[1, 51]   τῶν Ἀθηναίων ἐγκατῴκισεν, οἳ τῷ  χρόνῳ   τὴν φωνὴν ἀποξενωθέντες σολοικίζειν ἐλέχθησαν.
[1, 90]   τ' εἰαρινοῖς ἀελίου τε φλογὶ  χρυσέας   τε σελάνας καὶ θαλασσαίαισι δίνῃς
[1, 33]   Μερόπων καὶ Ἰώνων, πρὶν τρίποδα  χρύσειον,   ὃν Ἥφαιστος βάλε πόντῳ, ἐκ
[1, 96]   ἀναθεῖναι· νικήσας δὲ καὶ ἀπορῶν  χρυσίου,   κατά τινα ἑορτὴν ἐπιχώριον κεκοσμημένας
[1, 117]   ἑαλωκέναι. ~Καὶ Λακεδαιμονίοις εἰπεῖν μήτε  χρυσὸν   τιμᾶν μήτε ἄργυρον, ὥς φησι
[1, 71]   Ἐν μὲν> λιθίναις ἀκόναις  χρυσὸς   ἐξετάζεται, διδοὺς βάσανον φανεράν· ἐν
[1, 81]   πλέον ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις·  χρυσοῦ   γὰρ οὐ δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι
[1, 105]   ἤθη τὰ τούτων καὶ ἐπιτηδεύματα.  Χρυσοῦ   δ' οὐδὲν δέομαι, ἀλλ' ἀπόχρη
[1, 96]   εὔξαιτο, εἰ νικήσειεν Ὀλύμπια τεθρίππῳ,  χρυσοῦν   ἀνδριάντα ἀναθεῖναι· νικήσας δὲ καὶ
[1, 29]   λαβεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτήριον  χρυσοῦν,   ὅπως δῷ τῷ σοφωτάτῳ τῶν
[1, 71]   διδοὺς βάσανον φανεράν· ἐν δὲ  χρυσῷ   ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε κακῶν τε
[1, 118]   οἱ δ' ἐπὶ τῶν βελτίστων  χρώμενοι   διαμαρτάνουσιν. ~Ἔλεγέ τε ὅτι οἱ
[1, 80]   Κείνων ἔρχεο, φησί, μετ' ἴχνια.  Χὠ   μὲν ἐπέστη πλησίον· οἱ δ'
[1, 75]   καὶ δέκα ἐπεβίω ἄλλα. Καὶ  χώραν   αὐτῷ ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι·
[1, 117]   θὲς εἰς τὴν τῶν Μαγνήτων  χώραν,   καὶ ἀπάγγειλόν σου τοῖς πολίταις
[1, 62]   Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας εἰς τὴν  χώραν   σπεῖραι. Ὅθεν καὶ Κρατῖνος ἐν
[1, 74]   τύραννον· καὶ περὶ τῆς Ἀχιλείτιδος  χώρας   μαχομένων Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει
[1, 35]   θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἅπαντα γὰρ  χωρεῖ.   Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ
[1, 114]   κακῶν αἴτιον ἔσται τοῦτο τὸ  χωρίον   αὐτοῖς· ἐπεὶ κἂν τοῖς ὀδοῦσιν
[1, 74]   Φρύνωνα, καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ  χωρίον.   Ὕστερον μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν
[1, 74]   διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους περὶ τοῦ  χωρίου   πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, ἀκούοντος τῆς
[1, 108]   τινας Πεισιστράτῳ περιθεῖναι τῷ τυράννῳ,  χωρὶς   Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. Μέμνηται γὰρ
[1, 44]   Σόλων, ἢν ἐπιτρέπῃς. ~Σὺ μέντοι  χωροφιλέων   ὀλίγα φοιτέεις ἐς Ἰωνίην, οὐδέ
[1, 121]   ὄντως, καὶ ζῶν ἐστιν ὄνησις,  χὤταν   μηκέθ' ὑπάρχῃ. Γέγονε δὲ κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007