HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  145 formes différentes pour 279 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 79]   ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης, ὥς φησι  Φαβωρῖνος   ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ καὶ Δημήτριος
[1, 61]   μὴ κρυπτὸν ἔχων ἔχθος κραδίῃ,  φαιδρῷ   προσεννέπῃ προσώπῳ, γλῶσσα δέ οἱ
[1, 43]   θείων χρημάτων ἐς τοὺς Ἕλληνας  φαίνειν.   Καὶ τάχα μὲν γνώμη
[1, 100]   ἤν τέ τις ἐχθρός τοι  φαίνηται,   ἤν τε μή. Ὕποπτος γὰρ
[1, 31]   Ὡς γὰρ δή ποτ' Ἀριστόδαμον  φαῖσ'   οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ λόγον
[1, 109]   ἄλλοι συχνοί, πατρὸς μὲν ἦν  Φαιστίου,   οἱ δὲ Δωσιάδα, οἱ δὲ
[1, 48]   δ' ἄγων ἵν' Ἀθηναίων ἵσταντο  φάλαγγες.   ~Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον αὐτῷ
[1, 22]   ἐκλήθησαν, ὥς φησι Δημήτριος  Φαληρεὺς   ἐν τῇ τῶν Ἀρχόντων ἀναγραφῇ.
[1, 66]   ποιήσας, παρελθὼν ἐφ' ἡλιαίαν ἐβόα  φάμενος   πεπονθέναι ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν·
[1, 93]   ἔασιν ἕταροι καὶ οἶκος πάντη·  φαμὶ   δὲ ἐγὼν ποτανεστάταν ἐσεῖσθαι Σόλωνι
[1, 114]   τὴν Μουνιχίαν παρ' Ἀθηναίοις ἀγνοεῖν  φάναι   αὐτοὺς ὅσων κακῶν αἴτιον ἔσται
[1, 108]   διὰ τί μηδενὸς παρόντος γελᾷ,  φάναι,   Δι' αὐτὸ τοῦτο. Φησὶ δ'
[1, 76]   Ἀλκαῖον ὑποχείριον λαβόντα καὶ ἀπολύσαντα  φάναι,   Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων. Νόμους δὲ
[1, 69]   τί εἴη ποιῶν· τὸν δὲ  φάναι,   Τὰ μὲν ὑψηλὰ ταπεινοῦν, τὰ
[1, 34]   βόθρον ἐμπεσεῖν καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι  φάναι   τὴν γραῦν· σὺ γάρ,
[1, 27]   Τὰ δὲ περὶ τὸν τρίποδα  φανερὰ   τὸν εὑρεθέντα ὑπὸ τῶν ἁλιέων
[1, 71]   χρυσὸς ἐξετάζεται, διδοὺς βάσανον  φανεράν·   ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν
[1, 45]   οὗτος νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια·  φανερὸν   δὲ διὰ τί. Ἔπειτα τοὺς
[1, 96]   αὐτῷ λάθρα· καὶ ὃς ἥδετο.  Φανεροῦ   δὲ γενομένου βαρὺς πᾶσιν ἐγένετο
[1, 104]   τὸ ψεύδεσθαι ἐν ταῖς καπηλείαις  φανερῶς   ψεύδονται; Καὶ θαυμάζειν φησὶ πῶς
[1, 82]   Δοῦρις δὲ πάροικόν φησι γεγονέναι.  Φανόδικος   δὲ κόρας αἰχμαλώτους λυτρωσάμενον Μεσσηνίας
[1, 31]   πρός τινων ἁλιένω τὸν τρίποδα.  Φανόδικος   δὲ περὶ τὴν Ἀθηναίων θάλασσαν
[1, 82]   τὸν πατέρα αὐτῶν, ὡς καὶ  Φανόδικος   εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰπεῖν
[1, 83]   εἰς Πριήνην στειλάντων, ὥσπερ καὶ  Φανόδικός   φησι. Λέγεται δὲ καὶ Ἀλυάττου
[1, 78]   Ἔχοντα χρὴ τόξα καὶ ἰοδόκον  φαρέτραν   στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν. Πιστὸν
[1, 104]   πλέοντας ἀπέχειν. ~Τὸ ἔλαιον μανίας  φάρμακον   ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένους τοὺς
[1, 28]   ὑπὸ τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων.  ~Φασὶ   γὰρ Ἰωνικούς τινας νεανίσκους βόλον
[1, 114]   Κρῆτες αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ·  φασὶ   γὰρ καὶ προ> γνωστικώτατον γεγονέναι.
[1, 69]   γυναῖκα, ἐκπέμψαι καὶ παῖδας ἀπείπασθαι.  ~Φασὶ   δ' αὐτὸν καὶ Αἰσώπου πυθέσθαι,
[1, 60]   ὁμίλει. θεοὺς τίμα, γονέας αἰδοῦ.  Φασὶ   δ' αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος,
[1, 71]   κακῶν τε νοῦς ἔδωκ' ἔλεγχον.  Φασὶ   δ' αὐτόν ποτε γηραιὸν ἤδη
[1, 106]   Λακωνικῆς, σὺν τοῖς ἑπτὰ καταριθμεῖται.  Φασὶ   δὲ αὐτὸν καὶ τυράννου πατρὸς
[1, 40]   δὲ παρὰ Κροίσῳ πλὴν Θαλοῦ.  Φασὶ   δέ τινες καὶ ἐν Πανιωνίῳ
[1, 51]   καὶ Βίτων καὶ τὰ θρυλούμενα.  ~Φασὶ   δέ τινες ὅτι κοσμήσας ἑαυτὸν
[1, 107]   δὲ τὸν χρησμὸν οὕτως ἔχειν  φασί,   Ἠτεῖόν τινά φημι· καὶ ζητοῦσι
[1, 48]   ἦν ἴδιον Ἀθηναίων. Ἔνιοι δέ  φασι   καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν εἰς τὸν
[1, 63]   αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα. Ἀπεφθέγξατο δέ,  φασί,   Μηδὲν ἄγαν. Καὶ αὐτόν φησι
[1, 22]   Ἡρόδοτος καὶ Δοῦρις καὶ Δημόκριτός  φασι,   πατρὸς μὲν Ἐξαμύου, μητρὸς δὲ
[1, 98]   τῷ πέμπτῳ τῶν Ὑπομνημάτων δύο  φασὶ   Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν μὲν τύραννον,
[1, 89]   τινες τὸ ἐπὶ Μίδᾳ τοῦτόν  φασι   ποιῆσαι· Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα
[1, 90]   τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι προέχοντος,  φασί,   τοῦ Μίδα. Φέρεται δ' αὐτοῦ
[1, 33]   τινων περὶ Σωκράτους. Ἔφασκε γάρ,  φασί,   τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν
[1, 29]   Κνίδιος καὶ Εὐάνθης Μιλήσιός  φασι   τῶν Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν
[1, 51]   δέ ἀλεκτρυόνας, εἶπε, καὶ>  φασιανοὺς   καὶ ταώς· φυσικῷ γὰρ ἄνθει
[1, 24]   δὲ καὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν  φασιν   ἀθανάτους τὰς ψυχάς· ὧν ἐστι
[1, 27]   Τάς τε ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ  φασιν   αὐτὸν εὑρεῖν καὶ εἰς τριακοσίας
[1, 24]   τινες. Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Ἱππίας  φασὶν   αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι
[1, 41]   ἀποφάσεις αὐτῶν καὶ ἄλλου ἄλλο  φασὶν   εἶναι, ὡς ἐκεῖνο· Ἦν Λακεδαιμόνιος
[1, 118]   καὶ μεγαλοπρεπῶς τιμῶσιν. Ἔνιοι δέ  φασιν   ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀπὸ τοῦ
[1, 32]   τῷ περὶ Βίαντος λέξομεν. Ἄλλοι  φασὶν   ἡφαιστότευκτον εἶναι αὐτὸν καὶ δοθῆναι
[1, 22]   Φοινίκης· ὡς δ' οἱ πλείους  φασίν,   ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους
[1, 31]   ἔσλος οὐδὲ τίμιος. Ἔνιοι δέ  φασιν   ὑπὸ Περιάνδρου Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων
[1, 25]   θῦσαι βοῦν. ~Οἱ δὲ Πυθαγόραν  φασίν,   ὧν ἐστιν Ἀπολλόδωρος λογιστικός.
[1, 77]   δὲ καὶ πρὸς τὸν Φωκαϊκὸν  φάσκοντα   δεῖν ζητεῖν σπουδαῖον ἄνθρωπον, Ἂν
[1, 47]   πατρίδ' ἀμειψάμενος· αἶψα γὰρ ἂν  φάτις   ἥδε μετ' ἀνθρώποισι γένοιτο· Ἀττικὸς
[1, 105]   ἐν ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ  φαῦλον,   ἔφη, Γγλῶσσα. Κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα
[1, 97]   ἀποστῆναι καὶ τὸ ἀφαιρεθῆναι κίνδυνον  φέρει.   Ἔλεγε δὲ καὶ τάδε· καλὸν
[1, 103]   Οὗτος τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς  φέρειν   βότρυς· τὸν πρῶτον ἡδονῆς· τὸν
[1, 93]   μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως ἐπίστασο  φέρειν.   Ἐτελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη βιοὺς
[1, 69]   εὖ διαθέσθαι, καὶ ἀδικούμενον δύνασθαι  φέρειν.   Προσέταττε δὲ καὶ ταῦτα· γλώττης
[1, 120]   οὕτως ἔχον τῷ μέτρῳ τῷ  Φερεκρατείῳ·   Τὸν κλεινὸν Φερεκύδην ὃν τίκτει
[1, 119]   Ἐφέσιός φησι δύο γεγονέναι  Φερεκύδας   Συρίους, τὸν μὲν ἀστρολόγον, τὸν
[1, 42]   τοῦ Θαλοῦ ἐπιστολαὶ αἵδε· Θαλῆς  Φερεκύδει   ~Πυνθάνομαί σε πρῶτον Ἰώνων μέλλειν
[1, 122]   ἐς τὴν ὑστεραίην ἐπὶ τὰς  Φερεκύδεω   ταφάς. Καὶ οὗτοι μὲν οἱ
[1, 117]   αὐτῆς νυκτὸς τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι  Φερεκύδῃ   πείθεσθαι. Ἔνιοι δὲ Πυθαγόρᾳ περιάπτουσι
[1, 42]   Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν, Ἀκουσίλαον, Ἐπιμενίδην, Λεώφαντον,  Φερεκύδην,   Ἀριστόδημον, Πυθαγόραν, Λᾶσον Χαρμαντίδου
[1, 118]   τῶν Μαγνήτων, καὶ τόν τε  Φερεκύδην   μεταλλάξαντα θάπτουσι αὐτόθι καὶ μεγαλοπρεπῶς
[1, 117]   με θάψαι· ἐπεσκηφέναι τε ταῦτα  Φερεκύδην.   ~Ὁ μὲν οὖν> ἀπήγγειλεν· οἱ
[1, 120]   μέτρῳ τῷ Φερεκρατείῳ· Τὸν κλεινὸν  Φερεκύδην   ὃν τίκτει ποτὲ Σύρος ~ἐς
[1, 116]   Δωρίδι γεγραφὼς περὶ Ῥόδου. ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.  Φερεκύδης   Βάβυος Σύριος, καθά φησιν Ἀλέξανδρος
[1, 122]   ἐνάτην Ὀλυμπιάδα. Καὶ ἐπέστειλεν ὧδε·  ~Φερεκύδης   Θαλῇ. Εὖ θνήσκοις ὅταν τοι
[1, 116]   Δωρίδι γεγραφὼς περὶ Ῥόδου.  ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ.   Φερεκύδης Βάβυος Σύριος, καθά φησιν
[1, 90]   ἔτεσι προέχοντος, φασί, τοῦ Μίδα.  Φέρεται   δ' αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης
[1, 112]   τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν.  Φέρεται   δ' αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴ πρὸς
[1, 99]   δὲ καὶ τὸν Ἰσθμὸν διορύξαι.  Φέρεται   δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστολή· Περίανδρος
[1, 35]   γὰρ ἀνδρῶν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους.  Φέρεται   δὲ καὶ ἀποφθέγματα αὐτοῦ τάδε·
[1, 50]   αὐτοῦ ταῦτα ἦν· Ἐκ νεφέλης  φέρεται   χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης· βροντὴ
[1, 105]   νέος ὢν τὸν οἶνον οὐ  φέρῃς,   γέρων γενόμενος ὕδωρ οἴσεις. Εὗρε
[1, 36]   Πῶς ἄν τις ἀτυχίαν ῥᾷστα  φέροι,   Εἰ τοὺς ἐχθροὺς χεῖρον πράσσοντας
[1, 53]   τύραννος ἐγὼ οὐ πλέον τι  φέρομαι   τἀξιώματος καὶ τῆς τιμῆς· ὁποῖα
[1, 86]   ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν μὴ  φέροντα·   καὶ νόσον ψυχῆς τὸ τῶν
[1, 63]   τοῦτο δακρύω, ὅτι οὐδὲν ἀνύτω.  Φέρονται   δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστολαὶ αἵδε·
[1, 42]   Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν, Ἐπίχαρμον, Πυθαγόραν.  Φέρονται   δὲ καὶ τοῦ Θαλοῦ ἐπιστολαὶ
[1, 40]   ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι λόγοι  φέρονται   τοιοῦτοι. Δάμων Κυρηναῖος, γεγραφὼς
[1, 90]   παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.  Φέρουσι   δὲ μαρτύριον Σιμωνίδου ᾆσμα, ὅπου
[1, 92]   οἰκεῖον εἶναι, κακίας ἀλλότριον· ἀδικίαν  φεύγειν·   πόλει τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν· ἡδονῆς
[1, 52]   μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος δ' αὐτῷ  φεύγοντι   τοῦτον ἐπέστειλε τὸν τρόπον. ~Πεισίστρατος
[1, 107]   οὕτως ἔχειν φασί, Ἠτεῖόν τινά  φημι·   καὶ ζητοῦσι τί ἐστιν
[1, 30]   ἀνεῖπεν Πύθιος· Οἰταῖόν τινα  φημὶ   Μύσων' ἐνὶ Χηνὶ γενέσθαι σοῦ
[1, 106]   βίῳ ὑπὲρ Χίλωνος. Οἰταῖον τινά  φημι   Μύσωνα ἐν Χηνὶ γενέσθαι σοῦ
[1, 67]   ἑκάτερος γιγνώσκει. ~Καὶ σὲ  φημὶ   πάντων τυράννων εἶναι βέλτιστον. Ἐπανήκειν
[1, 40]   ὅπερ Ἀντισθένης ἐν ταῖς Διαδοχαῖς  Φημονόης   εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσασθαι δὲ αὐτὸ
[1, 122]   ἢν δὲ οὐ δοκιμώσητε, μὴ  φήνῃς.   Ἐμοὶ μὲν γὰρ οὔκω ἥνδανεν.
[1, 122]   τοῖς ἄλλοις σοφοῖς, οὕτω μιν  φῆνον·   ἢν δὲ οὐ δοκιμώσητε, μὴ
[1, 82]   μὲν πλούσιον, Δοῦρις δὲ πάροικόν  φησι   γεγονέναι. Φανόδικος δὲ κόρας αἰχμαλώτους
[1, 55]   ἐν τῷ κατὰ Νικίδου Δράκοντά  φησι   γεγραφέναι τὸν νόμον, Σόλωνα δὲ
[1, 37]   ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἐναντίων ὄντων.  Φησὶ   δ' Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς
[1, 108]   γελᾷ, φάναι, Δι' αὐτὸ τοῦτο.  Φησὶ   δ' Ἀριστόξενος ὅτι ἔνθεν καὶ
[1, 117]   Ἔνιοι δὲ Πυθαγόρᾳ περιάπτουσι ταῦτα.  Φησὶ   δ' Ἕρμιππος πολέμου συνεστῶτος Ἐφεσίοις
[1, 96]   εἶναι Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ.  ~Φησὶ   δὲ Ἀρίστιππος ἐν πρώτῳ Περὶ
[1, 114]   πάθῃς. ~Καὶ οὗτος μὲν ὧδε.  Φησὶ   δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν ὡς
[1, 119]   ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρῳ τῇ νήσῳ.  Φησὶ   δὲ Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ
[1, 74]   κατθάνῃ. ~ΠΙΤΤΑΚΟΣ. Πιττακὸς Ὑρραδίου Μυτιληναῖος.  Φησὶ   δὲ Δοῦρις τὸν πατέρα αὐτοῦ
[1, 26]   παρήβησεν ἐγκειμένης, εἰπεῖν, οὐκέτι καιρός.  Φησὶ   δὲ καὶ Ἱερώνυμος Ῥόδιος
[1, 92]   γὰρ ἐκ τῶν κρειττόνων λάβῃς,  φησί,   δεσπότας κτήσῃ τοὺς συγγενέας. ~Μὴ
[1, 38]   δὲ καὶ ἄλλοι Θαλαῖ, καθά  φησι   Δημήτριος Μάγνης ἐν τοῖς
[1, 22]   οἱ ἑπτὰ σοφοὶ ἐκλήθησαν, ὥς  φησι   Δημήτριος Φαληρεὺς ἐν τῇ
[1, 57]   Ὅμηρον ἐφώτισεν Πεισίστρατος, ὥς  φησι   Διευχίδας ἐν πέμπτῳ Μεγαρικῶν. Ἦν
[1, 63]   φασί, Μηδὲν ἄγαν. Καὶ αὐτόν  φησι   Διοσκουρίδης ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ
[1, 119]   καλοῦσιν. Ἄνδρων δ' Ἐφέσιός  φησι   δύο γεγονέναι Φερεκύδας Συρίους, τὸν
[1, 117]   χρυσὸν τιμᾶν μήτε ἄργυρον, ὥς  φησι   Θεόπομπος ἐν Θαυμασίοις· προστάξαι δὲ
[1, 109]   καὶ ἐνενήκοντα. ~ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ Ἐπιμενίδης, καθά  φησι   Θεόπομπος καὶ ἄλλοι συχνοί, πατρὸς
[1, 115]   ἔτη κατεκοιμήθη· καὶ γὰρ τοῦτό  φησι   Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ ἐν Ὁμοίοις
[1, 116]   ἐν Διαδοχαῖς, Πιττακοῦ διακήκοεν. Τοῦτόν  φησι   Θεόπομπος πρῶτον περὶ φύσεως καὶ
[1, 22]   ἑπτὰ σοφῶν, καθὰ καὶ Πλάτων  φησί·   καὶ πρῶτος σοφὸς ὠνομάσθη ἄρχοντος
[1, 37]   ἐπιτηδεύμασιν εἶναι καλόν. Μὴ πλούτει,  φησί,   κακῶς, μηδὲ διαβαλλέτω σε λόγος
[1, 79]   περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν,  φησι   Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἐπιγράμμασι· ~Ξεῖνος
[1, 25]   Οὗτος προήγαγεν ἐπὶ πλεῖστον  φησι   Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις Εὔφορβον
[1, 68]   πεντηκοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα. Παμφίλη δέ  φησι   κατὰ τὴν ἕκτην, καὶ πρῶτον
[1, 81]   Τούτῳ γυμνάσιον σῖτον ἀλεῖν, ὥς  φησι   Κλέαρχος φιλόσοφος. Καὶ αὐτοῦ
[1, 83]   Πριήνην στειλάντων, ὥσπερ καὶ Φανόδικός  φησι.   Λέγεται δὲ καὶ Ἀλυάττου πολιορκοῦντος
[1, 34]   Τὰ δὲ γεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ  φησι   Λόβων Ἀργεῖος εἰς ἔπη
[1, 112]   ἱερὸν τῶν Σεμνῶν θεῶν, ὥς  φησι   Λόβων Ἀργεῖος ἐν τῷ
[1, 80]   παῖδες ἐνὶ τριόδῳ. Κείνων ἔρχεο,  φησί,   μετ' ἴχνια. Χὠ μὲν ἐπέστη
[1, 37]   Φίλων παρόντων καὶ ἀπόντων μεμνῆσθαί  φησι·   μὴ τὴν ὄψιν καλλωπίζεσθαι, ἀλλὰ
[1, 27]   Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ, καθά  φησι   Μινύης. Τὰ δὲ περὶ τὸν
[1, 118]   Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ  φησι   νοσήσαντα αὐτὸν ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι
[1, 24]   Παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα  φησὶ   Παμφίλη πρῶτον καταγράψαι κύκλου τὸ
[1, 40]   δὲ τοῖς ἑπτά. Ἀναξιμένης δέ  φησι   πάντας ἐπιθέσθαι ποιητικῇ· δὲ
[1, 40]   παρὰ Κυψέλῳ, καὶ αὐτός  φησι   παρατυχεῖν· Ἔφορος δὲ παρὰ Κροίσῳ
[1, 82]   ἔχοντος Τῷ σοφῷ Σάτυρος μέν  φησι   παρελθεῖν τὰς κόρας οἱ δὲ
[1, 95]   γεγονὼς ἔτη ὀγδοήκοντα. Σωσικράτης δέ  φησι   πρότερον Κροίσου τελευτῆσαι αὐτὸν ἔτεσι
[1, 104]   καπηλείαις φανερῶς ψεύδονται; Καὶ θαυμάζειν  φησὶ   πῶς Ἕλληνες ἀρχόμενοι μὲν ἐν
[1, 115]   ἑαυτοῖς κατά τι λόγιον, ὥς  φησι   Σωσίβιος Λάκων. Γεγόνασι δὲ
[1, 106]   γενέσθαι. ~ΜΥΣΩΝ Μύσων Στρύμωνος, ὥς  φησι   Σωσικράτης Ἕρμιππον παρατιθέμενος, τὸ γένος
[1, 68]   ἔφορον γενέσθαι- ἐπὶ Εὐθυδήμου, ὥς  φησι   Σωσικράτης. Καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο ἐφόρους
[1, 62]   τρίτῳ ἔτει ἦρξεν Ἀθήνησι, καθά  φησι   Σωσικράτης· ὅτε καὶ τίθησι τοὺς
[1, 49]   καὶ Πεισίστρατον τὸν συγγενῆ, καθά  φησι   Σωσικράτης, προαισθόμενος τὸ ἐφ' ἑαυτῷ
[1, 111]   δὲ Ξενοφάνης Κολοφώνιος ἀκηκοέναι  φησί,   τέτταρα πρὸς τοῖς πεντήκοντα καὶ
[1, 90]   δὲ μαρτύριον Σιμωνίδου ᾆσμα, ὅπου  φησί·   Τίς κεν αἰνήσειε νόῳ πίσυνος
[1, 37]   κεκοινωνηκότας. Οὓς ἂν ἐράνους εἰσενέγκῃς,  φησί,   τοῖς γονεῦσιν, τοὺς αὐτοὺς προσδέχου
[1, 79]   καὶ ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης, ὥς  φησι   Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ καὶ
[1, 111]   μετ' οὐ πολὺ μετήλλαξεν, ὥς  φησι   Φλέγων ἐν τῷ Περὶ μακροβίων
[1, 116]   ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ. Φερεκύδης Βάβυος Σύριος, καθά  φησιν   Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, Πιττακοῦ διακήκοεν.
[1, 76]   Συγγνώμη μετανοίας κρείσσων. Ἡράκλειτος δέ  φησιν,   Ἀλκαῖον ὑποχείριον λαβόντα καὶ ἀπολύσαντα
[1, 83]   ἥκοι παρ' αὐτόν, Ἐγὼ δέ,  φησίν,   Ἀλυάττῃ κελεύω κρόμμυα ἐσθίειν {ἴσον
[1, 74]   ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. Ὕστερον μέντοι  φησὶν   Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς διαδικασθῆναι
[1, 60]   Τοῖς τε ἀνθρώποις συνεβούλευσεν, ὥς  φησιν   Ἀπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ τῶν
[1, 62]   καὶ Κρατῖνος ἐν τοῖς Χείρωσί  φησιν,   αὐτὸν ποιῶν λέγοντα· Οἰκῶ δὲ
[1, 27]   δὲ Ἱερώνυμος καὶ ἐκμετρῆσαί  φησιν   αὐτὸν τὰς πυραμίδας ἐκ τῆς
[1, 40]   Δικαίαρχος οὔτε σοφοὺς οὔτε φιλοσόφους  φησὶν   αὐτοὺς γεγονέναι, συνετοὺς δέ τινας
[1, 107]   Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Κρῆτά  φησιν   εἶναι· Ἠτείαν γὰρ πόλιν εἶναι
[1, 95]   Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ ξένον  φησὶν   εἶναι Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ.
[1, 99]   Καὶ Ἀριστοτέλης μὲν τὸν Κορίνθιόν  φησιν   εἶναι τὸν σοφόν· Πλάτων δὲ
[1, 29]   Βαθυκλέους παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά  φησιν   Ἔλευσις ἐν τῷ Περὶ Ἀχιλλέως
[1, 58]   εἰς τὸ συνειπεῖν, ὡς Ἀπολλόδωρός  φησιν   ἐν δευτέρῳ Περὶ νομοθετῶν. Ἀλλὰ
[1, 107]   ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων. Ἀριστόξενος δέ  φησιν   ἐν τοῖς σποράδην οὐ πόρρω
[1, 76]   τἀδελφοῦ τελευτήσαντος κεκληρονομηκέναι. ~Παμφίλη δέ  φησιν   ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων,
[1, 38]   ἑβδομήκοντα ὀκτώ, {ἤ, ὡς Σωσικράτης  φησίν,   ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι γὰρ ἐπὶ τῆς
[1, 40]   ἐν ταῖς Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί  φησιν,   ἐξιδιοποιήσασθαι δὲ αὐτὸ Χίλωνα. Περὶ
[1, 72]   λογοποιὸς ἤκμαζεν. Ἐτελεύτησε δ' ὥς  φησιν   Ἕρμιππος, ἐν Πίσῃ, τὸν υἱὸν
[1, 55]   Σόλων δὲ ὅρον ἀνθρωπίνου βίου  φησὶν   ἔτη ἑβδομήκοντα. Δοκεῖ δὲ καὶ
[1, 23]   ἐκλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς  φησιν   Εὔδημος ἐν τῇ Περὶ τῶν
[1, 98]   ἄστει ζῆν τοὺς βουλομένους, καθά  φησιν   Ἔφορος καὶ Ἀριστοτέλης. Ἤκμαζε δὲ
[1, 94]   σχεδὸν πάσης Ἀρκαδίας ἐπῆρξαν, ὥς  φησιν   Ἡρακλείδης Ποντικὸς ἐν τῷ
[1, 68]   Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον. Οὗτος, ὥς  φησιν   Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ, Ἱπποκράτει
[1, 99]   καὶ Ἀμβρακιώτην. ~Τοῦτο καὶ Νεάνθης  φησὶν   Κυζικηνός, ἀνεψιούς τε εἶναι
[1, 115]   Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ ἐν Ὁμοίοις  φησὶν   ὅτι Κούρητα αὐτὸν ἐκάλουν Κρῆτες·
[1, 75]   νῦν Πιττάκειος καλεῖται. Σωσικράτης δέ  φησιν   ὅτι ὀλίγον ἀποτεμόμενος ἔφη τὸ
[1, 120]   ἀγορεύων. Ἴων δ' Χῖός  φησιν   περὶ αὐτοῦ· Ὥς μὲν
[1, 99]   τὸν σοφόν· Πλάτων δὲ οὔ  φησιν.   Τούτου ἐστί· Μελέτη τὸ πᾶν.
[1, 42]   τῷ Περὶ τῶν σοφῶν ἑπτακαίδεκά  φησιν,   ὧν τοὺς ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως
[1, 25]   τὴν πόλιν. Καὶ αὐτὸς δέ  φησιν,   ὡς Ἡρακλείδης ἱστορεῖ, μονήρη αὑτὸν
[1, 64]   ἐκποδὼν ἅπαντας ποιήσεσθαι, οὐκ ἂν  φθάνοις.   Ἐπιβουλεύσειε δ' ἄν τις καὶ
[1, 98]   κρεῖττον τυραννίδος· ~αἱ μὲν ἡδοναὶ  φθαρταί,   αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι· εὐτυχῶν
[1, 95]   ὅπως παραλάβῃ τὴν τυραννίδα· ὃν  φθάσαντες   οἱ Κερκυραῖοι διεχρήσαντο. Ὅθεν ὀργισθεὶς
[1, 121]   ὃν τίκτει ποτὲ Σύρος ~ἐς  φθεῖρας   λόγος ἐστὶν ἀλλάξαι τὸ πρὶν
[1, 118]   ταφῆναι ἐν Δήλῳ. Οἱ δὲ  φθειριάσαντα   τὸν βίον τελευτῆσαι· ὅτε καὶ
[1, 122]   δεδεγμένον τὰ παρὰ σέο γράμματα.  Φθειρῶν   ἔθυον πᾶς καί με εἶχεν
[1, 120]   κεκασμένος ἠδὲ καὶ αἰδοῖ καὶ  φθίμενος   ψυχῇ τερπνὸν ἔχει βίοτον, εἴπερ
[1, 102]   Ἑλλάδος σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν  φθόνον   ἐν τῇ οἰκείᾳ ἀπολέσθαι. Ἔνιοι
[1, 30]   δ' Πλαταιικὸς καὶ Κλέαρχος  φιάλην   ἀποσταλῆναι ὑπὸ Κροίσου Πιττακῷ καὶ
[1, 28]   Μιλησίου. Βαθυκλέα γάρ τινα Ἀρκάδα  φιάλην   καταλιπεῖν καὶ ἐπισκῆψαι δοῦναι τῶν
[1, 29]   λαβών. δὲ περιενεγκὼν τὴν  φιάλην   τοῦ Βαθυκλέους παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο,
[1, 78]   μηδὲ ἐχθρόν. Εὐσέβειαν ἀσκεῖν. Σωφροσύνην  φιλεῖν.   Ἀλήθειαν ἔχειν, πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα,
[1, 87]   καὶ ὀλίγον χρόνον βιωσομένους, καὶ  φιλεῖν   ὡς μισήσοντας· τοὺς γὰρ πλείστους
[1, 92]   τε εὖ τὸ σῶμα ἀσκεῖν·  φιλήκοον   εἶναι μᾶλλον φιλόλαλον· φιλομαθῆ
[1, 111]   τὸ μὲν ἀργύριον οὐ προσήκατο·  φιλίαν   δὲ καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων
[1, 113]   ἀλατείᾳ ἐγκύρσωντί τοι τοὶ τήνω  φίλοι,   δειμαίνω μή τι δεινὸν πάθῃς.
[1, 98]   μέτριος ἴσθι, δυστυχῶν δὲ φρόνιμος·  φίλοις   εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι αὐτὸς
[1, 92]   ἀσκεῖν· φιλήκοον εἶναι μᾶλλον  φιλόλαλον·   φιλομαθῆ μᾶλλον ἀμαθῆ· γλῶσσαν
[1, 118]   δῆλα· καὶ τοὐντεῦθεν παρὰ τοῖς  φιλολόγοις   λέξις ἐπὶ τῶν χειρόνων
[1, 92]   φιλήκοον εἶναι μᾶλλον φιλόλαλον·  φιλομαθῆ   μᾶλλον ἀμαθῆ· γλῶσσαν εὔφημον
[1, 91]   τὰς παρθένους. Ἔλεγέ τε τὸν  φίλον   δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον
[1, 102]   ἑτοιμότητα εἰσέφρησεν αὐτὸν καὶ μέγιστον  φίλον   ἐποιήσατο. Μετὰ χρόνον δὲ παραγενόμενος
[1, 87]   τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον  φίλον.   Ἐρωτηθεὶς τί ποιῶν ἄνθρωπος τέρπεται,
[1, 105]   ἔφη, Γγλῶσσα. Κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα  φίλον   ἔχειν πολλοῦ ἄξιον πολλοὺς
[1, 78]   νέμεσιν αἰδόμενον. Παρακαταθήκην λαβόντα ἀποδοῦναι.  Φίλον   μὴ λέγειν κακῶς, ἀλλὰ μηδὲ
[1, 71]   κατὰ τὸν νόμον, τὸν δὲ  φίλον   πείσειεν ἀποδικάσαι αὐτοῦ, ἵνα ἀμφότερα
[1, 91]   φίλος· τὸν δὲ ἐχθρὸν  φίλον   ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι γὰρ τῶν μὲν
[1, 71]   καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν  φίλον   τηρήσαι. Ἐνδοξότατος δὲ μάλιστα παρὰ
[1, 103]   πῶς οὐκ ἂν γένοιτό τις  φιλοπότης,   Εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν, εἶπεν, ἔχοι
[1, 66]   Καὶ γὰρ πρὸ τῆς τυραννίδος  φίλος   σοὶ ἦν, καὶ νῦν οὐ
[1, 91]   δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον  φίλος·   τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν.
[1, 89]   μετασχεῖν τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ  φιλοσοφίας.   Γενέσθαι τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην,
[1, 122]   γε ἀρκτέον ἀπὸ τῆς Ἰωνικῆς  φιλοσοφίας,   ἧς καθηγήσατο Θαλῆς, οὗ διήκουσεν
[1, 81]   ἀλεῖν, ὥς φησι Κλέαρχος  φιλόσοφος.   Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε·
[1, 108]   τῷ τυράννῳ, χωρὶς Πλάτωνος τοῦ  φιλοσόφου.   Μέμνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ οὗτος
[1, 40]   δὲ Δικαίαρχος οὔτε σοφοὺς οὔτε  φιλοσόφους   φησὶν αὐτοὺς γεγονέναι, συνετοὺς δέ
[1, 60]   Ἀπολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ τῶν  φιλοσόφων   αἱρέσεων, τάδε· καλοκἀγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν
[1, 42]   Ἱππόβοτος δὲ ἐν τῇ Τῶν  φιλοσόφων   ἀναγραφῇ· Ὀρφέα, Λίνον, Σόλωνα, Περίανδρον,
[1, 122]   προσκαταλέγουσι. Λεκτέον δὲ περὶ τῶν  φιλοσόφων·   καὶ πρῶτόν γε ἀρκτέον ἀπὸ
[1, 40]   Κυρηναῖος, γεγραφὼς Περὶ τῶν  φιλοσόφων,   πᾶσιν ἐγκαλεῖ, μάλιστα δὲ τοῖς
[1, 26]   διὰ τί οὐ τεκνοποιεῖ, διὰ  φιλοτεκνίαν   εἰπεῖν. Καὶ λέγουσι ὅτι τῆς
[1, 60]   Μὴ ψεύδου. Τὰ σπουδαῖα μελέτα.  Φίλους   μὴ ταχὺ κτῶ· οὓς δ'
[1, 92]   παιδεύειν· ἐχθρὰν διαλύειν. Γυναικὶ μὴ  φιλοφρονεῖσθαι,   μηδὲ μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ
[1, 67]   Ἄγαμαί σε τῆς περὶ ἡμᾶς  φιλοφροσύνης·   καὶ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, εἰ
[1, 71]   περὶ ἑνός. Κρίνων γάρ ποτε  φίλῳ   δίκην αὐτὸς μὲν κατὰ τὸν
[1, 54]   Ἢν δὲ ἀξιώσῃς τῶν ἐμῶν  φίλων   εἷς εἶναι, ἔσῃ ἀνὰ πρώτους·
[1, 70]   Ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας τῶν  φίλων   ἐπὶ τὰς εὐτυχίας πορεύεσθαι.
[1, 29]   Μιλήσιός φασι τῶν Κροίσου τινὰ  φίλων   λαβεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτήριον
[1, 87]   φίλων· τῶν μὲν γὰρ  φίλων   πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν ἕτερον,
[1, 37]   εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος.  Φίλων   παρόντων καὶ ἀπόντων μεμνῆσθαί φησι·
[1, 92]   ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι γὰρ τῶν μὲν  φίλων   τὸν ψόγον, τῶν δὲ ἐχθρῶν
[1, 87]   ἔλεγε δικάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν  φίλων·   τῶν μὲν γὰρ φίλων πάντως
[1, 111]   οὐ πολὺ μετήλλαξεν, ὥς φησι  Φλέγων   ἐν τῷ Περὶ μακροβίων βιοὺς
[1, 90]   ἄνθεσί τ' εἰαρινοῖς ἀελίου τε  φλογὶ   χρυσέας τε σελάνας καὶ θαλασσαίαισι
[1, 70]   οἱ πλησίον αἰδῶνται μᾶλλον  φοβῶνται.   Μανθάνειν τῆς αὑτοῦ οἰκίας καλῶς
[1, 33]   δέ· Ἔκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι  Φοῖβον   ἐρωτᾷς; Καὶ ὡς προείρηται. Καὶ
[1, 28]   οὕτως· Ἔκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι  Φοῖβον   ἐρωτᾷς; Τίς σοφίῃ πάντων πρῶτος,
[1, 22]   ἐκ τῶν Θηλιδῶν, οἵ εἰσι  Φοίνικες,   εὐγενέστατοι τῶν ἀπὸ Κάδμου καὶ
[1, 23]   σταθμήσασθαι τοὺς ἀστερίσκους, πλέουσι  Φοίνικες.   Κατά τινας δὲ μόνα δύο
[1, 22]   ὅτε ἦλθε σὺν Νείλεῳ ἐκπεσόντι  Φοινίκης·   ὡς δ' οἱ πλείους φασίν,
[1, 44]   ἐπιτρέπῃς. ~Σὺ μέντοι χωροφιλέων ὀλίγα  φοιτέεις   ἐς Ἰωνίην, οὐδέ σε ποθὴ
[1, 99]   γὰρ καὶ ἄσμενοι ὄψονται Κορίνθιοι  φοιτεῦντας   ἐς οἶκον τὸν Περιάνδρου. ~Περίανδρος
[1, 99]   μὴ ὀκνεῖτε καὶ παρ' ἐμὲ  φοιτῆν   τὸν Κορίνθου τύραννον. Ὑμᾶς γὰρ
[1, 47]   τάδε. Εἴην δὴ τότ' ἐγὼ  Φολεγάνδριος   Σικινίτης ἀντί γ' Ἀθηναίου,
[1, 76]   Τῶν δὲ Κυμαίων πεμψάντων τὸν  φονέα   τῷ Πιττακῷ, μαθόντα καὶ ἀπολύσαντα
[1, 26]   βουλόμενος δεῖξαι ῥᾷον εἶναι πλουτεῖν,  φορᾶς   μελλούσης ἐλαιῶν ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισθώσατο
[1, 116]   αὐτοῦ καταδῦναι. Καὶ ἀνιμηθέντος ἐκ  φρέατος   ὕδατος πιόντα προειπεῖν ὡς εἰς
[1, 43]   ἐς Σῦρον. γὰρ ἂν  φρενήρεες   εἴημεν ἐγώ τε καὶ Σόλων
[1, 61]   δέ οἱ διχόμυθος ἐκ μελαίνης  φρενὸς   γεγωνῇ. Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν
[1, 91]   πλῆθος· ἀλλ' καιρὸς ἀρκέσει.  Φρόνει   τι κεδνόν· μὴ μάταιος ἄχαρις
[1, 91]   μὲν τὴν ἡλικίαν τὸ δὲ  φρονεῖν   γυναῖκας· ὑποδεικνὺς ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι
[1, 86]   τῇ πατρίδι ψυχῆς ἴδιον καὶ  φρονήσεως.   Εὐπορίαν δὲ χρημάτων πολλοῖς καὶ
[1, 87]   ταχὺ λάλει· μανίαν γὰρ ἐμφαίνει.  Φρόνησιν   ἀγάπα. ~Περὶ θεῶν λέγε ὡς
[1, 35]   Οὔ τι τὰ πολλὰ ἔπη  φρονίμην   ἀπεφήνατο δόξαν· ἕν τι μάτευε
[1, 98]   μὲν μέτριος ἴσθι, δυστυχῶν δὲ  φρόνιμος·   φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι
[1, 64]   ἀπαλλαγῇς. Εἰ δὲ πάντως τυραννητέον,  φροντίζειν   ὅπως τὴν ἀλλοδαπὴν δύναμιν πλείονα
[1, 72]   τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν νῆσον,  φρουρὸν   ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς
[1, 25]   τοῖς Ἰάμβοις Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν  Φρύγα,   οἷον σκαληνὰ καὶ τρίγωνα καὶ
[1, 74]   ἐστρατήγει μὲν αὐτός, Ἀθηναίων δὲ  Φρύνων   παγκρατιαστὴς Ὀλυμπιονίκης. Συνέθετο δὴ μονομαχῆσαι
[1, 74]   τὴν ἀσπίδα λαθραίως περιέβαλε τὸν  Φρύνωνα,   καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον.
[1, 72]   εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος μὲν γὰρ  φυγὰς   ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς
[1, 66]   ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν· καὶ  φύλακας   ἠξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίους τοὺς
[1, 92]   τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν.  ~Φυλάσσεσθαι   γὰρ τῶν μὲν φίλων τὸν
[1, 70]   τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν. Γῆρας τιμᾶν.  Φυλάττειν   ἑαυτόν. Ζημίαν αἱρεῖσθαι μᾶλλον
[1, 57]   ~Κἀκεῖνο· δακτυλιογλύφῳ μὴ ἐξεῖναι σφραγῖδα  φυλάττειν   τοῦ πραθέντος δακτυλίου· καὶ ἐὰν
[1, 114]   παρὰ Νυμφῶν ἔδεσμά τι καὶ  φυλάττοι   ἐν χηλῇ βοός· προσφερόμενός τε
[1, 115]   Κρῆτες· καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ  φυλάττουσι   Λακεδαιμόνιοι παρ' ἑαυτοῖς κατά τι
[1, 60]   ἑαυτὸν κατέτρωσεν, ἐκεῖθεν ἔφη ταῦτα  φῦναι.   Τοῖς τε ἀνθρώποις συνεβούλευσεν, ὥς
[1, 85]   ἐπέγραψαν· Κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης  φύντα   καλύπτει ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον
[1, 24]   εἶπεν. Πρῶτος δὲ καὶ περὶ  φύσεως   διελέχθη, ὥς τινες. Ἀριστοτέλης δὲ
[1, 86]   τὸ μὲν ἰσχυρὸν γενέσθαι τῆς  φύσεως   ἔργον· τὸ δὲ λέγειν δύνασθαι
[1, 116]   Τοῦτόν φησι Θεόπομπος πρῶτον περὶ  φύσεως   καὶ θεῶν {Ἕλλησι} γράψαι. Πολλὰ
[1, 23]   ~Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς  φυσικῆς   ἐγένετο θεωρίας. Καὶ κατά τινας
[1, 51]   εἶπε, καὶ> φασιανοὺς καὶ ταώς·  φυσικῷ   γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ
[1, 71]   τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν γὰρ τὴν  φύσιν   αὐτῆς, Εἴθε, ἔφη, μὴ ἐγεγόνει,
[1, 37]   δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ  φύσιν   εὐπαίδευτος. Φίλων παρόντων καὶ ἀπόντων
[1, 81]   γαύρηκα δὲ ὡς εἰκῆ γαυριῶντα·  φύσκωνα   δὲ καὶ γάστρωνα ὅτι παχὺς
[1, 77]   Ἐφη δὲ καὶ πρὸς τὸν  Φωκαϊκὸν   φάσκοντα δεῖν ζητεῖν σπουδαῖον ἄνθρωπον,
[1, 23]   εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία  Φώκου   λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος
[1, 112]   νεαρὰν καὶ μὴ τῇ Κρητικῇ  φωνῇ   γεγραμμένην, Ἀτθίδι δὲ καὶ ταύτῃ
[1, 51]   ἐγκατῴκισεν, οἳ τῷ χρόνῳ τὴν  φωνὴν   ἀποξενωθέντες σολοικίζειν ἐλέχθησαν. Καί εἰσιν
[1, 115]   τὸ τῶν Νυμφῶν ἱερὸν ῥαγῆναι  φωνὴν   ἐξ οὐρανοῦ, Ἐπιμενίδη, μὴ Νυμφῶν,
[1, 96]   διὰ τὸ ἀλγεῖν ἐπὶ τῇ  φωρᾷ.   Ἀλλὰ καὶ Ἔφορος ἱστορεῖ ὡς
[1, 73]   καὶ εἰς τοῦτον ἐπίγραμμα ἡμῶν·  ~Φωσφόρε,   σοί, Πολύδευκες, ἔχω χάριν, οὕνεκεν
[1, 78]   καὶ ἰοδόκον φαρέτραν στείχειν ποτὶ  φῶτα   κακόν. Πιστὸν γὰρ οὐδὲν γλῶσσα
[1, 90]   καὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι· μωροῦ  φωτὸς   ἅδε βουλά. Οὐ γὰρ εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007