HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  62 formes différentes pour 103 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 53]   κατὰ δημοκρατίαν· ἐῶ γὰρ οὐδένα  ὑβρίζειν·   καὶ τύραννος ἐγὼ οὐ
[1, 103]   οἱ Ἕλληνες νομοθετοῦντες κατὰ τῶν  ὑβριζόντων,   τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ τῷ
[1, 62]   τάδε· Μήδων ἄδικον παύσασ'  ὕβριν,   ἥδε Σόλωνα τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς
[1, 59]   τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ  ὕβριν   ὑπὸ τοῦ κόρου. Ἠξίωσέ τε
[1, 105]   πλεονεκτεῖν. Ὑπὸ μειρακίου παρὰ πότον  ὑβρισθεὶς   ἔφη, Μειράκιον, ἐὰν νέος ὢν
[1, 37]   εὐδαίμων, τὸ μὲν σῶμα  ὑγιής,   τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν
[1, 116]   καταδῦναι. Καὶ ἀνιμηθέντος ἐκ φρέατος  ὕδατος   πιόντα προειπεῖν ὡς εἰς τρίτην
[1, 105]   οἶνον οὐ φέρῃς, γέρων γενόμενος  ὕδωρ   οἴσεις. Εὗρε δ' εἰς τὸν
[1, 89]   ἐπὶ σήματι κεῖμαι. Ἔστ' ἂν  ὕδωρ   τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ
[1, 27]   χρήματα. ~Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων  ὕδωρ   ὑπεστήσατο, καὶ τὸν κόσμον ἔμψυχον
[1, 76]   δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, ὡς τὸν  υἱὸν   αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον ἐπὶ κουρείου
[1, 119]   μὲν ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον  υἱὸν   Βάβυος, καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι.
[1, 26]   καὶ γῆμαι αὐτὸν καὶ Κύβισθον  υἱὸν   ἔχειν· οἱ δὲ ἄγαμον μεῖναι,
[1, 26]   μεῖναι, τῆς δὲ ἀδελφῆς τὸν  υἱὸν   θέσθαι. Ὅτε καὶ ἐρωτηθέντα διὰ
[1, 72]   φησιν Ἕρμιππος, ἐν Πίσῃ, τὸν  υἱὸν   Ὀλυμπιονίκην ἀσπασάμενος πυγμῆς. Ἔπαθε δὴ
[1, 101]   Σκύθης Γνούρου μὲν ἦν  υἱός,   ἀδελφὸς δὲ Καδουίδα τοῦ Σκυθῶν
[1, 73]   σοί, Πολύδευκες, ἔχω χάριν, οὕνεκεν  υἱὸς   Χίλωνος πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν κότινον.
[1, 84]   εἰς τοὺς τοῦ τῆς θυγατρὸς  υἱοῦ   κόλπους· εἰπόντος δὲ καὶ τοῦ
[1, 55]   πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς  υἱοὺς   δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι. ~Ὅθεν
[1, 99]   ταὶ ἐμαὶ ἐπιστολαί. Ἐγὼν δὲ  ὑμᾶς   ἀποδέχομαι, ὡς ἴστε αὐτοί, ὅτι
[1, 99]   ἐμὲ φοιτῆν τὸν Κορίνθου τύραννον.  Ὑμᾶς   γὰρ καὶ ἄσμενοι ὄψονται Κορίνθιοι
[1, 86]   ἐπικαλουμένων, Σιγᾶτε, ἔφη, μὴ αἴσθωνται  ὑμᾶς   ἐνθάδε πλέοντας. Ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀσεβοῦς
[1, 80]   σύν μοι βούλευσον, ποτέρην εἰς  ὑμέναιον   ἄγω. Εἶπεν· δὲ σκίπωνα,
[1, 52]   ~Εἰ δὲ πεπόνθατε δεινὰ δι'  ὑμετέρην   κακότητα, μή τι θεοῖς τούτων
[1, 52]   διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην.  Ὑμέων   δ' εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος
[1, 44]   οἶκον ποιέεσθαι παρὰ τοῖς ἀποίκοις  ὑμέων·   καὶ γὰρ ἐνθαῦτά τοι δεινὸν
[1, 52]   ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν δ'  ὑμῖν   κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς γὰρ
[1, 99]   δαμοτικώτατα. Πεύθομαι ὡς πέρυτι ἐγένετο  ὑμῶν   ἁλία παρὰ τὸν Λυδὸν ἐς
[1, 32]   καὶ σὺν τῇ Ἑλένῃ ἁρπασθέντα  ὑπ'   Ἀλεξάνδρου ῥιφῆναι εἰς τὴν Κῴαν
[1, 109]   τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσημβρίαν ἐκκλίνας  ὑπ'   ἄντρῳ τινὶ κατεκοιμήθη ἑπτὰ καὶ
[1, 114]   λέγοι, καὶ Λακεδαιμονίοις προείποι τὴν  ὑπ'   Ἀρκάδων ἅλωσιν προσποιηθῆναί τε πολλάκις
[1, 115]   τε προειπεῖν τὴν Λακεδαιμονίων ἧτταν  ὑπ'   Ἀρκάδων, καθάπερ προείρηται· καὶ δὴ
[1, 50]   Κροῖσον ἦλθεν, ὅτε καὶ ἐρωτηθεὶς  ὑπ'   αὐτοῦ, Τίς σοι δοκεῖ εὐδαίμων;
[1, 34]   σοφὸν ἀστρονόμημα. Τὰ δὲ γεγραμμένα  ὑπ'   αὐτοῦ φησι Λόβων Ἀργεῖος
[1, 94]   δὲ πρεσβύτερον ἄφρονα. Χρόνῳ δὴ  ὑπ'   ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ λακτίσας
[1, 44]   Ἑλλάδα καὶ Ἀσίην. Θαλῆς Σόλωνι  Ὑπαποστὰς   ἐξ Ἀθηνέων δοκέεις ἄν μοι
[1, 121]   ζῶν ἐστιν ὄνησις, χὤταν μηκέθ'  ὑπάρχῃ.   Γέγονε δὲ κατὰ τὴν πεντηκοστὴν
[1, 84]   ὑπέρ τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως  ὑπάρχων,   μετὰ τὸ καταπαῦσαι τὸν λόγον
[1, 100]   Τῷ μὲν κήρυκι σεῦ οὐδὲν  ὑπεκρινάμην·   ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν ἐς λήιον,
[1, 110]   παρὰ τοῖς Ἕλλησι θεοφιλέστατος εἶναι  ὑπελήφθη.   Ὅθεν καὶ Ἀθηναίοις τότε λοιμῷ
[1, 79]   τῆς πεντηκοστῆς δευτέρας Ὀλυμπιάδος, βιοὺς  ὑπὲρ   ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός. Καὶ
[1, 79]   καὶ ἐλεγεῖα ἔπη ἑξακόσια, καὶ  ὑπὲρ   νόμων καταλογάδην τοῖς πολίταις. Ἤκμαζε
[1, 84]   ἐτελεύτα τὸν τρόπον. Δίκην γὰρ  ὑπέρ   τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως ὑπάρχων,
[1, 106]   προείρηται ἐν τῷ Θαλοῦ βίῳ  ὑπὲρ   Χίλωνος. Οἰταῖον τινά φημι Μύσωνα
[1, 72]   ἀσπασάμενος πυγμῆς. Ἔπαθε δὴ τοῦτο  ὑπερβολῇ   τε χαρᾶς καὶ ἀσθενείᾳ πολυετίας.
[1, 84]   γὰρ ὑπέρ τινος λέξας ἤδη  ὑπέργηρως   ὑπάρχων, μετὰ τὸ καταπαῦσαι τὸν
[1, 93]   γὰρ τούτοις. Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι  ὑπερήφανος·   ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. Τὰς μεταβολὰς
[1, 100]   δὲ αὐτὸν ἐς λήιον, τοὺς  ὑπερφυέας   τῶν ἀσταχύων ῥάβδῳ παίων ἀπεθέριζον,
[1, 27]   ~Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ  ὑπεστήσατο,   καὶ τὸν κόσμον ἔμψυχον καὶ
[1, 55]   κατεδηδοκὼς ὁμοίως. Καὶ ἀργὸς  ὑπεύθυνος   ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι.
[1, 122]   δὲ οὐκ ἀτρεκηίη πρηγμάτων οὐδ'  ὑπίσχομαι   τἀληθὲς εἰδέναι· ἅσσα δ' ἂν
[1, 85]   παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν  ὕπνον.   Ἐποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα
[1, 86]   αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας. Ἐρωτηθεὶς  ὑπὸ   ἀσεβοῦς ἀνθρώπου τί ποτέ ἐστιν
[1, 104]   οὖν πλέοντας ποῦ τίθης; Ὀνειδιζόμενος  ὑπὸ   Ἀττικοῦ ὅτι Σκύθης ἐστίν, ἔφη,
[1, 34]   οὐ βάρβαρος. ~Λέγεται δ' ἀγόμενος  ὑπὸ   γραὸς ἐκ τῆς οἰκίας, ἵνα
[1, 89]   τῆς Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν  ὑπὸ   Δαναοῦ. Οὗτος ἐποίησεν ᾄσματα καὶ
[1, 30]   Πλαταιικὸς καὶ Κλέαρχος φιάλην ἀποσταλῆναι  ὑπὸ   Κροίσου Πιττακῷ καὶ οὕτω περιενεχθῆναι.
[1, 77]   Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. Καὶ  ὑπὸ   Κροίσου τίς ἀρχὴ μεγίστη,
[1, 105]   τὸ ἀλλήλους ἀπατᾶν καὶ πλεονεκτεῖν.  Ὑπὸ   μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισθεὶς ἔφη,
[1, 31]   οὐδὲ τίμιος. Ἔνιοι δέ φασιν  ὑπὸ   Περιάνδρου Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ
[1, 80]   ἐρέουσιν ἔπος. Οἱ δ' ἄρ'  ὑπὸ   πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες ἔστρεφον
[1, 118]   γνωρίμων αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν  ὑπὸ   Πυθαγόρου ταφῆναι ἐν Δήλῳ. Οἱ
[1, 82]   Τευτάμου Πριηνεύς, προκεκριμένος τῶν ἑπτὰ  ὑπὸ   Σατύρου. Τοῦτον οἱ μὲν πλούσιον,
[1, 46]   τῆς πατρίδος αὐτοῦ {Σαλαμῖνος} ἀμφισβητουμένης  ὑπό   τε Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ
[1, 39]   σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος γυμνικὸν  ὑπό   τε καύματος καὶ δίψους καὶ
[1, 74]   πρὸς αὐτόν· καὶ δίκτυον ἔχων  ὑπὸ   τὴν ἀσπίδα λαθραίως περιέβαλε τὸν
[1, 33]   εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ λεγόμενον  ὑπό   τινων περὶ Σωκράτους. Ἔφασκε γάρ,
[1, 84]   δικαστῶν τὴν ψῆφον ἐνεγκόντων τῷ  ὑπὸ   τοῦ Βίαντος βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ
[1, 27]   ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα τοῖς σοφοῖς  ὑπὸ   τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων. ~Φασὶ
[1, 59]   πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕβριν  ὑπὸ   τοῦ κόρου. Ἠξίωσέ τε Ἀθηναίους
[1, 59]   ἀδικούμενοι. Καὶ τὸν μὲν κόρον  ὑπὸ   τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ
[1, 102]   ~Καὶ θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη  ὑπὸ   τοῦ Σόλωνος εἰπεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ
[1, 27]   τὸν τρίποδα φανερὰ τὸν εὑρεθέντα  ὑπὸ   τῶν ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα τοῖς
[1, 82]   ὡς προείρηται, τοῦ τρίποδος εὑρεθέντος  ὑπὸ   τῶν ἁλιέων, τοῦ χαλκοῦ, ἐπιγραφὴν
[1, 37]   εἶπε πληθύειν ἀνακοπτομένων τῶν ῥευμάτων  ὑπὸ   τῶν ἐτησίων ἐναντίων ὄντων. Φησὶ
[1, 66]   ἡλιαίαν ἐβόα φάμενος πεπονθέναι ταῦτα  ὑπὸ   τῶν ἐχθρῶν· καὶ φύλακας ἠξίου
[1, 95]   νεὼς Σάμῳ, ἱκετεύσαντες τὴν Ἥραν  ὑπὸ   τῶν Σαμίων διεσώθησαν. Καὶ ὃς
[1, 94]   Χρόνῳ δὴ ὑπ' ὀργῆς βαλὼν  ὑποβάθρῳ   λακτίσας τὴν γυναῖκα ἔγκυον
[1, 57]   ζημίαν. Τά τε Ὁμήρου ἐξ  ὑποβολῆς   γέγραφε ῥαψῳδεῖσθαι, οἷον ὅπου
[1, 91]   ἡλικίαν τὸ δὲ φρονεῖν γυναῖκας·  ὑποδεικνὺς   ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι καὶ τὰς
[1, 36]   Τί δὲ εὔκολον, Τὸ ἄλλῳ  ὑποθέσθαι·   Τί ἥδιστον, Τὸ ἐπιτυγχάνειν· Τί
[1, 97]   κερδαντὰ κερδαίνειν. Ἔποίησε δὲ καὶ  ὑποθήκας   εἰς ἔπη δισχίλια. Εἶπέ τε
[1, 61]   καὶ δημηγορίας καὶ εἰς ἑαυτὸν  ὑποθήκας,   ἐλεγεῖα, καὶ τὰ περὶ Σαλαμῖνος
[1, 110]   δήμους τῶν Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους,  ὑπόμνημα   τῆς τότε γενομένης ἐξιλάσεως. Οἱ
[1, 90]   δ' αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης  Ὑπομνήμασι.   Καὶ αἴνιγμα τοῖον· ~Εἷς
[1, 98]   Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν  Ὑπομνημάτων   δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν
[1, 26]   ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σποράδην  ὑπομνημάτων   ὅτι βουλόμενος δεῖξαι ῥᾷον εἶναι
[1, 76]   φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν  Ὑπομνημάτων,   ὡς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον
[1, 100]   τοι φαίνηται, ἤν τε μή.  Ὕποπτος   γὰρ ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ καὶ τῶν
[1, 64]   χάριν κατάθοιτο ἐξευρών, ἢν μὴ  ὕποπτος   εἴης. Ἄριστον μὲν οὖν ἀπέχεσθαι,
[1, 38]   Κροῖσον, καὶ τὸν Ἅλυν  ὑποσχέσθαι   ἄνευ γεφύρας περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον
[1, 76]   κρείσσων. Ἡράκλειτος δέ φησιν, Ἀλκαῖον  ὑποχείριον   λαβόντα καὶ ἀπολύσαντα φάναι, Συγγνώμη
[1, 80]   οὕτω τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν  Ὑρράδιον·   ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ
[1, 74]   αὐτὸς αὑτῶ κατθάνῃ. ~ΠΙΤΤΑΚΟΣ. Πιττακὸς  Ὑρραδίου   Μυτιληναῖος. Φησὶ δὲ Δοῦρις τὸν
[1, 122]   προεῖπα αὐτοῖσι ἥκειν ἐς τὴν  ὑστεραίην   ἐπὶ τὰς Φερεκύδεω ταφάς. Καὶ
[1, 24]   τινας. Πρῶτος δὲ καὶ τὴν  ὑστέραν   τοῦ μηνὸς τριακάδα εἶπεν. Πρῶτος
[1, 94]   ἀπέκτεινε, πεισθεὶς διαβολαῖς παλλακίδων, ἃς  ὕστερον   ἔκαυσε. Τόν τε παῖδα ἀπεκήρυξεν
[1, 31]   περὶ τὴν Κῴαν θάλασσαν ναυαγήσαντος,  ὕστερον   εὑρεθῆναι πρός τινων ἁλιένω τὸν
[1, 74]   καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον.  Ὕστερον   μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς
[1, 72]   Ἑλλάς, εἰ ἐπείσθη Ξέρξης.  Ὕστερόν   τε Νικίας ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν
[1, 66]   μὴ ἀρέσκει τυραννίς. Εἴτε δὲ  ὑφ'   ἑνὸς ἄρχεσθαι ἄμεινον αὐτοῖς, εἴτε
[1, 69]   τὸν δὲ φάναι, Τὰ μὲν  ὑψηλὰ   ταπεινοῦν, τὰ δὲ ταπεινὰ ὑψοῦν.
[1, 69]   ὑψηλὰ ταπεινοῦν, τὰ δὲ ταπεινὰ  ὑψοῦν.   Ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007