HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  87 formes différentes pour 115 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 90]   κεν αἰνήσειε νόῳ πίσυνος Λίνδου  ναέταν   Κλεόβουλον ἀενάοις ποταμοῖς ἄνθεσί τ'
[1, 89]   κεῖμαι. Ἔστ' ἂν ὕδωρ τε  νάῃ   καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ, ~Ἠέλιός
[1, 93]   τὰν Λίνδον δαμοκρατεομέναν. Καὶ  νᾶσος   πελαγία, ἔνθα οἰκέοντι οὐδὲν δεινὸν
[1, 31]   δὲ περὶ τὴν Κῴαν θάλασσαν  ναυαγήσαντος,   ὕστερον εὑρεθῆναι πρός τινων ἁλιένω
[1, 116]   αἰγιαλὸν τῆς Σάμου περιπατοῦντα καὶ  ναῦν   οὐριοδρομοῦσαν ἰδόντα εἰπεῖν ὡς οὐ
[1, 110]   τὴν πόλιν· οἱ δὲ πέμπουσι  ναῦν   τε καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου
[1, 111]   τάλαντον ἐψηφίσαντο δοῦναι αὐτῷ καὶ  ναῦν   τὴν ἐς Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν.
[1, 111]   καὶ θεογονίαν, ἔπη πεντακισχίλια, Ἀργοῦς  ναυπηγίαν   τε καὶ Ἰάσονος εἰς Κόλχους
[1, 72]   ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς  ναῦς   συνέχειν ἐν τῇ νήσῳ· κἂν
[1, 23]   γὰρ εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη  ναυτικὴ   ἀστρολογία Φώκου λέγεται εἶναι τοῦ
[1, 112]   γεγραμμένην, Ἀτθίδι δὲ καὶ ταύτῃ  νέᾳ.   Ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλην εὗρον
[1, 58]   Σόλων τὴν τριακάδα ἔνην καὶ  νέαν   ἐκάλεσεν. Καὶ πρῶτος τὴν συναγωγὴν
[1, 99]   σοφὸν καὶ Ἀμβρακιώτην. ~Τοῦτο καὶ  Νεάνθης   φησὶν Κυζικηνός, ἀνεψιούς τε
[1, 110]   καὶ διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν δύο  νεανίας,   Κρατῖνον καὶ Κτησίβιον, καὶ λυθῆναι
[1, 96]   τοιοῦτόν τι ἐμηχανήσατο. Δυσὶν ἐκέλευσε  νεανίσκοις,   δείξας τινὰ ὁδόν, ἐξελθεῖν νύκτωρ
[1, 28]   Μιλησίων. ~Φασὶ γὰρ Ἰωνικούς τινας  νεανίσκους   βόλον ἀγοράσαι παρὰ Μιλησίων ἁλιέων.
[1, 79]   δ' οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε  νεανίσκῳ   συμβουλευομένῳ περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν,
[1, 112]   διελέγχειν πειρᾶται τὴν ἐπιστολὴν ὡς  νεαρὰν   καὶ μὴ τῇ Κρητικῇ φωνῇ
[1, 33]   τὸν τρόπον· Οὐ πρότερον λήξει  νεῖκος   Μερόπων καὶ Ἰώνων, πρὶν τρίποδα
[1, 29]   Καλλίμαχον Θαλῆς με τῷ μεδεῦντι  Νείλεω   δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν
[1, 22]   ἐν Μιλήτῳ, ὅτε ἦλθε σὺν  Νείλεῳ   ἐκπεσόντι Φοινίκης· ὡς δ' οἱ
[1, 37]   καὶ παρὰ τῶν τέκνων. Τὸν  Νεῖλον   εἶπε πληθύειν ἀνακοπτομένων τῶν ῥευμάτων
[1, 104]   εἰσίν, οἱ ζῶντες οἱ  νεκροί,   ἔφη, Τοὺς οὖν πλέοντας ποῦ
[1, 84]   Βίαντος βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου  νεκρὸς   ἐν τοῖς κόλποις εὑρέθη. ~Καὶ
[1, 48]   ἀνασκάψας τινὰς τάφους ἔδειξε τοὺς  νεκροὺς   πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμμένους, ὡς ἦν
[1, 73]   ἰδὼν τέκνον ἤμυσεν ἡσθείς, οὐ  νεμεσητόν·   ἐμοὶ τοῖος ἴτω θάνατος. Ἐπὶ
[1, 78]   γὰρ γελασθήσῃ. Ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν,  νέμεσιν   αἰδόμενον. Παρακαταθήκην λαβόντα ἀποδοῦναι. Φίλον
[1, 104]   πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, Τὰ  νενεωλκημένα.   Καὶ τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι
[1, 105]   πότον ὑβρισθεὶς ἔφη, Μειράκιον, ἐὰν  νέος   ὢν τὸν οἶνον οὐ φέρῃς,
[1, 88]   εἰς θεοὺς ἀνάπεμπε. Ἐφόδιον ἀπὸ  νεότητος   εἰς γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον
[1, 50]   προλέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἦν· Ἐκ  νεφέλης   φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης·
[1, 86]   Συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι, χειμαζομένης τῆς  νεὼς   κἀκείνων τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων, Σιγᾶτε,
[1, 95]   ἐπ' ἐκτομῇ· προσσχούσης δὲ τῆς  νεὼς   Σάμῳ, ἱκετεύσαντες τὴν Ἥραν ὑπὸ
[1, 103]   δακτύλους εἶναι τὸ πάχος τῆς  νεώς,   τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου τοὺς
[1, 66]   ἠξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίους τοὺς  νεωτάτους.   Οἱ δὲ ἀνηκουστήσαντές μου παρέσχον
[1, 109]   πυνθανομένοις τίς εἴη, ἕως τὸν  νεώτερον   ἀδελφὸν εὑρὼν τότε ἤδη γέροντα
[1, 94]   Κύψελον καὶ Λυκόφρονα· τὸν μὲν  νεώτερον   συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον ἄφρονα.
[1, 38]   ἐν τῷ Περὶ ζωγραφίας· πέμπτος  νεώτερος,   ἄδοξος, οὗ μνημονεύει Διονύσιος ἐν
[1, 67]   τῆς περὶ ἡμᾶς φιλοφροσύνης· καὶ  νὴ   τὴν Ἀθηνᾶν, εἰ μὴ περὶ
[1, 48]   δ' ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα  νῆας-   στῆσε δ' ἄγων ἵν' Ἀθηναίων
[1, 76]   μὴ μεθύωσι, πολλοῦ κατὰ τὴν  νῆσον   οἴνου γινομένου. Εἶπέ τε χαλεπὸν
[1, 72]   ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν  νῆσον,   φρουρὸν ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα
[1, 62]   αὐτὸν ποιῶν λέγοντα· Οἰκῶ δὲ  νῆσον,   ὡς μὲν ἀνθρώπων λόγος, ἐσπαρμένος
[1, 47]   Ἴομεν ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ  νήσου   ἱμερτῆς χαλεπόν τ' αἶσχος ἀπωσόμενοι.
[1, 71]   ἐγένετο προειπὼν περὶ Κυθήρων τῆς  νήσου   τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν γὰρ τὴν
[1, 72]   τὰς ναῦς συνέχειν ἐν τῇ  νήσῳ·   κἂν ἑαλώκει Ἑλλάς, εἰ
[1, 119]   καὶ ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρῳ τῇ  νήσῳ.   Φησὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῷ
[1, 77]   νόμον. Ἔλεγε δὲ καὶ τὰς  νίκας   ἄνευ αἵματος ποιεῖσθαι. Ἐφη δὲ
[1, 121]   τ' εὐθὺ κελεύειν Μαγνήτων, ἵνα  νίκην   δοίη τοῖς Ἐφέσοιο γενναίοις πολιήταις.
[1, 110]   ναῦν τε καὶ Νικίαν τὸν  Νικηράτου   εἰς Κρήτην, καλοῦντες τὸν Ἐπιμενίδην.
[1, 117]   σου τοῖς πολίταις μετὰ τὸ  νικῆσαι   αὐτόθι με θάψαι· ἐπεσκηφέναι τε
[1, 117]   καὶ Μάγνησι βουλόμενον τοὺς Ἐφεσίους  νικῆσαι   πυθέσθαι τινὸς παριόντος πόθεν εἴη,
[1, 96]   Ὀλύμπια τεθρίππῳ, χρυσοῦν ἀνδριάντα ἀναθεῖναι·  νικήσας   δὲ καὶ ἀπορῶν χρυσίου, κατά
[1, 96]   Ἔφορος ἱστορεῖ ὡς εὔξαιτο, εἰ  νικήσειεν   Ὀλύμπια τεθρίππῳ, χρυσοῦν ἀνδριάντα ἀναθεῖναι·
[1, 110]   δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ  Νικίαν   τὸν Νικηράτου εἰς Κρήτην, καλοῦντες
[1, 72]   εἰ ἐπείσθη Ξέρξης. Ὕστερόν τε  Νικίας   ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν καταστρεψάμενος τὴν
[1, 55]   Λυσίας δ' ἐν τῷ κατὰ  Νικίδου   Δράκοντά φησι γεγραφέναι τὸν νόμον,
[1, 56]   δὲ καὶ ἀσκούμενοι πολυδάπανοι, καὶ  νικῶντες   ἐπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται κατὰ τῆς
[1, 85]   Ἑρμῆς εἰς Ἀίδην, πολιῷ γήραϊ  νιφόμενον.   Εἶπε γάρ, εἶπε δίκην ἑτάρου
[1, 122]   ἐπιλέγῃ θεολογέων· τὰ ἄλλα χρὴ  νοέειν·   ἅπαντα γὰρ αἰνίσσομαι. Τῇ δὲ
[1, 78]   στόματος λαλεῖ διχόμυθον ἔχουσα καρδίῃ  νόημα.   ~Ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη
[1, 109]   μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρόβατον,  νομίζων   ἐπ' ὀλίγον κεκοιμῆσθαι. Ὡς δὲ
[1, 102]   τὴν Σκυθίαν καὶ δοκῶν τὰ  νόμιμα   παραλύειν τῆς πατρίδος πολὺς ὢν
[1, 101]   τῶν τε παρὰ τοῖς Σκύθαις  νομίμων   καὶ τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν
[1, 64]   τε γὰρ θεῖον καὶ οἱ  νομοθέται   οὐ καθ' ἑαυτὰ δύνανται ὀνῆσαι
[1, 112]   καὶ ἐπιστολὴ πρὸς Σόλωνα τὸν  νομοθέτην,   περιέχουσα πολιτείαν ἣν διέταξε Κρησὶ
[1, 79]   Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς  νομοθέτης,   ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονευμάτων
[1, 55]   ἑβδομήκοντα. Δοκεῖ δὲ καὶ κάλλιστα  νομοθετῆσαι·   ἐάν τις μὴ τρέφῃ τοὺς
[1, 40]   γεγονέναι, συνετοὺς δέ τινας καὶ  νομοθετικούς.   Ἀρχέτιμος δὲ Συρακούσιος ὁμιλίαν
[1, 103]   τε ἔλεγε πῶς οἱ Ἕλληνες  νομοθετοῦντες   κατὰ τῶν ὑβριζόντων, τοὺς ἀθλητὰς
[1, 58]   Ἀπολλόδωρός φησιν ἐν δευτέρῳ Περὶ  νομοθετῶν.   Ἀλλὰ καὶ τῆς στάσεως γενομένης
[1, 64]   καὶ τὸ θεῖον καὶ οἱ  νόμοι,   εὖ μὲν ἀγόντων, εἰσὶν ὠφέλιμοι·
[1, 70]   κινεῖν τὴν χεῖρα· μανικὸν γάρ.  νόμοις   πείθεσθαι. Ἠρεμίᾳ χρῆσθαι. ~Τῶν δὲ
[1, 77]   ποικίλου, ἔφη, ξύλου, σημαίνων τὸν  νόμον.   Ἔλεγε δὲ καὶ τὰς νίκας
[1, 71]   αὐτοῦ, ἵνα ἀμφότερα καὶ τὸν  νόμον   καὶ τὸν φίλον τηρήσαι. Ἐνδοξότατος
[1, 59]   Ἐρωτηθεὶς διὰ τί κατὰ πατροκτόνου  νόμον   οὐκ ἔθηκε, Διὰ τὸ ἀπελπίσαι,
[1, 55]   Νικίδου Δράκοντά φησι γεγραφέναι τὸν  νόμον,   Σόλωνα δὲ τεθηκέναι τὸν ἡταιρηκότα
[1, 71]   δίκην αὐτὸς μὲν κατὰ τὸν  νόμον,   τὸν δὲ φίλον πείσειεν ἀποδικάσαι
[1, 45]   προὔτρεψε πρᾶξαι. Καὶ οὗτος  νόμος   ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ διὰ
[1, 63]   οὐρανὸν ἤγαγον· εὖ γὰρ θῆκε  νόμους   αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα. Ἀπεφθέγξατο δέ,
[1, 76]   ἀπολύσαντα φάναι, Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων.  Νόμους   δὲ ἔθηκε· τῷ μεθύοντι, ἐὰν
[1, 45]   διὰ τί. Ἔπειτα τοὺς λοιποὺς  νόμους   ἔθηκεν, οὓς μακρὸν ἂν εἴη
[1, 62]   Σωσικράτης· ὅτε καὶ τίθησι τοὺς  νόμους.   Ἐτελεύτησε δ' ἐν Κύπρῳ βιοὺς
[1, 61]   δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺς  νόμους,   καὶ δημηγορίας καὶ εἰς ἑαυτὸν
[1, 58]   ἰσχυρότατον τῇ δυνάμει. Τοὺς δὲ  νόμους   τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους· καὶ γὰρ
[1, 79]   ἐλεγεῖα ἔπη ἑξακόσια, καὶ ὑπὲρ  νόμων   καταλογάδην τοῖς πολίταις. Ἤκμαζε μὲν
[1, 52]   σύμπασιν δ' ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι  νόος.   Εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ
[1, 118]   καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ φησι  νοσήσαντα   αὐτὸν ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι ἐν
[1, 86]   τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα· καὶ  νόσον   ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν,
[1, 70]   Τὴν γλῶτταν μὴ προτρέχειν τοῦ  νοῦ.   Θυμοῦ κρατεῖν. μαντικὴν μὴ ἐχθαίρειν.
[1, 60]   τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.  Νοῦν   ἡγεμόνα ποιοῦ. Μὴ κακοῖς ὁμίλει.
[1, 35]   τόπος· ἅπαντα γὰρ χωρεῖ. Τάχιστον  νοῦς·   διὰ παντὸς γὰρ τρέχει. Ἰσχυρότατον
[1, 71]   ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε κακῶν τε  νοῦς   ἔδωκ' ἔλεγχον. Φασὶ δ' αὐτόν
[1, 122]   ὅταν τοι τὸ χρεὼν ἥκῃ.  Νοῦσός   με καταλελάβηκε δεδεγμένον τὰ παρὰ
[1, 122]   ἅπαντα γὰρ αἰνίσσομαι. Τῇ δὲ  νούσῳ   πιεζόμενος ἐπὶ μᾶλλον οὔτε τῶν
[1, 60]   Μιμνέρμου γράψαντος, Αἲ γὰρ ἄτερ  νούσων   τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνέων Ἐξηκονταέτη
[1, 90]   ὅπου φησί· Τίς κεν αἰνήσειε  νόῳ   πίσυνος Λίνδου ναέταν Κλεόβουλον ἀενάοις
[1, 117]   Ἡρακλέα, ὃν καὶ τῆς αὐτῆς  νυκτὸς   τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι Φερεκύδῃ πείθεσθαι.
[1, 96]   νεανίσκοις, δείξας τινὰ ὁδόν, ἐξελθεῖν  νύκτωρ   καὶ τὸν ἀπαντήσαντα ἀνελεῖν καὶ
[1, 80]   γάμος· μία μὲν δὴ  νύμφη   καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ'
[1, 80]   ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο  νύμφην,   οὕτω καὶ σύ, Δίων, τὴν
[1, 115]   φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ, Ἐπιμενίδη, μὴ  Νυμφῶν,   ἀλλὰ Διός· Κρησί τε προειπεῖν
[1, 114]   τινας ἱστορεῖν ὡς λάβοι παρὰ  Νυμφῶν   ἔδεσμά τι καὶ φυλάττοι ἐν
[1, 115]   Θαυμασίοις, κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ τῶν  Νυμφῶν   ἱερὸν ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ,
[1, 106]   Ἀλλ' Μύσων, οὐχ ὥρα  νῦν   ἀρότρου. Καὶ μάλα, εἶπεν, ὥστε
[1, 102]   Ἔνθεν Ἀνάχαρσις ἑλὼν ἔφη  νῦν   αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι εἶναι
[1, 113]   ἀρχὰν ἀεί, ἀνδραποδιξάμενος τὼς πολιήτας·  νῦν   δὲ οὐ κακὼς ἄνδρας δουλῶται·
[1, 67]   παρὸν τυραννεῖν αὐτὸς οὐκ ἀξιώσας,  νῦν   ἐπανελθὼν ἀρεσκοίμην οἷς σὺ πράσσεις.
[1, 110]   τὸ κακόν. Ὅθεν ἔτι καὶ  νῦν   ἔστιν εὑρεῖν κατὰ τοὺς δήμους
[1, 61]   εἰπεῖν· Ἀλλ' εἴ μοι κἂν  νῦν   ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτον· μηδὲ
[1, 66]   τῆς θητείας, οἵ γε δὴ  νῦν   ξύμπαντες ἑνὶ δουλεύουσι Πεισιστράτῳ. Σόλων
[1, 66]   τυραννίδος φίλος σοὶ ἦν, καὶ  νῦν   οὐ μᾶλλον διάφορος τῶν
[1, 75]   δὲ ἱερὰν ἀνῆκεν, ἥτις  νῦν   Πιττάκειος καλεῖται. Σωσικράτης δέ φησιν
[1, 36]   γεγόνοι, νὺξ ἡμέρα,  νύξ,   ἔφη, μιᾷ ἡμέρᾳ πρότερον. Ἠρώτησέ
[1, 36]   τὸν πυθόμενον τί πρότερον γεγόνοι,  νὺξ   ἡμέρα, νύξ, ἔφη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007