HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  107 formes différentes pour 150 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 88]   μὴ ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. Πείσας  λαβέ,   μὴ βιασάμενος. τι ἂν
[1, 29]   φασι τῶν Κροίσου τινὰ φίλων  λαβεῖν   παρὰ τοῦ βασιλέως ποτήριον χρυσοῦν,
[1, 92]   ἂν γὰρ ἐκ τῶν κρειττόνων  λάβῃς,   φησί, δεσπότας κτήσῃ τοὺς συγγενέας.
[1, 114]   δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν ὡς  λάβοι   παρὰ Νυμφῶν ἔδεσμά τι καὶ
[1, 78]   μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδόμενον. Παρακαταθήκην  λαβόντα   ἀποδοῦναι. Φίλον μὴ λέγειν κακῶς,
[1, 76]   Ἡράκλειτος δέ φησιν, Ἀλκαῖον ὑποχείριον  λαβόντα   καὶ ἀπολύσαντα φάναι, Συγγνώμη τιμωρίας
[1, 29]   Νείλεω δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς  λαβὼν   ἀριστεῖον. Τὸ δὲ πεζὸν οὕτως
[1, 29]   Ἀπόλλωνι Δελφινίῳ Ἑλλήνων ἀριστεῖον δὶς  λαβών.   δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην
[1, 110]   τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον.  Λαβὼν   πρόβατα μελανά τε καὶ λευκὰ
[1, 28]   Ἰάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου  λαβὼν   τοῦ Μιλησίου. Βαθυκλέα γάρ τινα
[1, 36]   πρότερον. Ἠρώτησέ τις αὐτὸν εἰ  λάθοι   θεοὺς ἄνθρωπος ἀδικῶν· Ἀλλ' οὐδὲ
[1, 96]   μήτηρ αὐτοῦ Κράτεια συνῆν αὐτῷ  λάθρα·   καὶ ὃς ἥδετο. Φανεροῦ δὲ
[1, 74]   δίκτυον ἔχων ὑπὸ τὴν ἀσπίδα  λαθραίως   περιέβαλε τὸν Φρύνωνα, καὶ κτείνας
[1, 32]   τὴν Κῴαν θάλασσαν πρὸς τῆς  Λακαίνης,   εἰπούσης ὅτι περιμάχητος ἔσται. Χρόνῳ
[1, 108]   μισανθρωπεῖν γάρ. ~Ὀφθῆναι γοῦν ἐν  Λακεδαίμονι   μόνον ἐπ' ἐρημίας γελῶντα· ἄφνω
[1, 115]   καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάττουσι  Λακεδαιμόνιοι   παρ' ἑαυτοῖς κατά τι λόγιον,
[1, 117]   πεισθῆναι, Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι. ~Καὶ  Λακεδαιμονίοις   εἰπεῖν μήτε χρυσὸν τιμᾶν μήτε
[1, 114]   πρῶτος αὐτὸν Αἰακὸν λέγοι, καὶ  Λακεδαιμονίοις   προείποι τὴν ὑπ' Ἀρκάδων ἅλωσιν
[1, 41]   ἐκλέξασθαι τρεῖς, Ἀριστόδημον, Πάμφυλον, Χίλωνα  Λακεδαιμόνιον,   Κλεόβουλον, Ἀνάχαρσιν, Περίανδρον. Ἔνιοι προστιθέασιν
[1, 68]   ξένος γενέσθαι. ~ΧΙΛΩΝ. Χίλων Δαμαγήτου  Λακεδαιμόνιος.   Οὗτος ἐποίησεν ἐλεγεῖα εἰς ἔπη
[1, 41]   φασὶν εἶναι, ὡς ἐκεῖνο· Ἦν  Λακεδαιμόνιος   Χίλων σοφός, ὃς τάδ' ἔλεξε·
[1, 72]   ἐγκατέστησεν Ἀθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς  Λακεδαιμονίους   κακὰ διέθηκε. Βραχυλόγος τε ἦν·
[1, 115]   Διός· Κρησί τε προειπεῖν τὴν  Λακεδαιμονίων   ἧτταν ὑπ' Ἀρκάδων, καθάπερ προείρηται·
[1, 72]   Δημάρατος μὲν γὰρ φυγὰς ὢν  Λακεδαιμονίων   Ξέρξῃ συνεβούλευσε τὰς ναῦς συνέχειν
[1, 94]   ὑπ' ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ  λακτίσας   τὴν γυναῖκα ἔγκυον οὖσαν ἀπέκτεινε,
[1, 115]   λόγιον, ὥς φησι Σωσίβιος  Λάκων.   Γεγόνασι δὲ καὶ Ἐπιμενίδαι ἄλλοι
[1, 71]   περὶ Κυθήρων τῆς νήσου τῆς  Λακωνικῆς.   Καταμαθὼν γὰρ τὴν φύσιν αὐτῆς,
[1, 107]   Παρμενίδης μὲν οὖν δῆμον εἶναι  Λακωνικῆς,   ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης
[1, 106]   ἀπὸ κώμης τινὸς Οἰταϊκῆς  Λακωνικῆς,   σὺν τοῖς ἑπτὰ καταριθμεῖται. Φασὶ
[1, 78]   γὰρ οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματος  λαλεῖ   διχόμυθον ἔχουσα καρδίῃ νόημα. ~Ἐποίησε
[1, 87]   βεβαίως τηρῶν διάμενε. Μὴ ταχὺ  λάλει·   μανίαν γὰρ ἐμφαίνει. Φρόνησιν ἀγάπα.
[1, 90]   μακρὰ τεθήλῃ, ~Ἠέλιός τ' ἀνιὼν  λάμπῃ,   λαμπρά τε σελήνη, καὶ ποταμοί
[1, 90]   τεθήλῃ, ~Ἠέλιός τ' ἀνιὼν λάμπῃ,  λαμπρά   τε σελήνη, καὶ ποταμοί γε
[1, 50]   ἠδὲ χαλάζης· βροντὴ δ' ἐκ  λαμπρῆς   γίγνεται ἀστεροπῆς· ἀνδρῶν δ' ἐκ
[1, 59]   μὲν ἕκαστον μέγαν ἄγειν καὶ  λαμπρόν,   ποτὲ δὲ ἄτιμον. Ἐρωτηθεὶς διὰ
[1, 22]   ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους  λαμπροῦ.   ~Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς
[1, 42]   Ἐπιμενίδην, Λεώφαντον, Φερεκύδην, Ἀριστόδημον, Πυθαγόραν,  Λᾶσον   Χαρμαντίδου Σισυμβρίνου, ὡς
[1, 41]   καὶ περὶ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν.  Λεάνδριος   μὲν γὰρ ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ
[1, 28]   τοῖς Ἰάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ  Λεανδρίου   λαβὼν τοῦ Μιλησίου. Βαθυκλέα γάρ
[1, 41]   Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον Γορσιάδα,  Λεβέδιον   Ἐφέσιον, ἐγκρίνει καὶ Ἐπιμενίδην
[1, 32]   ὅτι περιμάχητος ἔσται. Χρόνῳ δὲ  Λεβεδίων   τινῶν αὐτόθι γρῖπον ὠνησαμένων καταληφθῆναι
[1, 68]   Ἱπποκράτει θυομένῳ ἐν Ὀλυμπίᾳ, τῶν  λεβήτων   αὐτομάτων ζεσάντων, συνεβούλευσεν μὴ
[1, 120]   δέ τι πλεῖον Πυθαγόρῃ τὠμῷ  λέγε   ταῦθ' ὅτι πρῶτος ἁπάντων ἔστιν
[1, 88]   ἐμφαίνει. Φρόνησιν ἀγάπα. ~Περὶ θεῶν  λέγε   ὡς εἰσίν. Ἀνάξιον ἄνδρα μὴ
[1, 101]   εἶναι, τὴν ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσιν.  Λέγει   δὲ αὐτὸν Σωσικράτης ἐλθεῖν εἰς
[1, 86]   τῆς φύσεως ἔργον· τὸ δὲ  λέγειν   δύνασθαι τὰ συμφέροντα τῇ πατρίδι
[1, 78]   Παρακαταθήκην λαβόντα ἀποδοῦναι. Φίλον μὴ  λέγειν   κακῶς, ἀλλὰ μηδὲ ἐχθρόν. Εὐσέβειαν
[1, 34]   ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος.  ~Λέγεται   δ' ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς ἐκ
[1, 83]   στειλάντων, ὥσπερ καὶ Φανόδικός φησι.  Λέγεται   δὲ καὶ Ἀλυάττου πολιορκοῦντος Πριήνην
[1, 84]   κρόμμυα ἐσθίειν {ἴσον τῷ κλαίειν}  ~Λέγεται   δὲ καὶ δίκας δεινότατος γεγονέναι
[1, 112]   Ἀργεῖος ἐν τῷ Περὶ ποιητῶν.  Λέγεται   δὲ καὶ πρῶτος οἰκίας καὶ
[1, 114]   ταῦτα ἔλεγε τοσούτοις πρότερον χρόνοις.  Λέγεται   δὲ ὡς καὶ πρῶτος αὐτὸν
[1, 106]   αὐτὸν καὶ τυράννου πατρὸς εἶναι.  Λέγεται   δὴ πρός τινος Ἀναχάρσιδος πυνθανομένου
[1, 23]   αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου  λέγεται   εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος δ'
[1, 116]   γράψαι. Πολλὰ δὲ καὶ θαυμάσια  λέγεται   περὶ αὐτοῦ. Καὶ γὰρ παρὰ
[1, 79]   προσηγορεύθη. Τὸν δ' οὖν σοφὸν  λέγεταί   ποτε νεανίσκῳ συμβουλευομένῳ περὶ γάμου
[1, 114]   ὡς καὶ πρῶτος αὐτὸν Αἰακὸν  λέγοι,   καὶ Λακεδαιμονίοις προείποι τὴν ὑπ'
[1, 88]   αὐτῷ τέμενος καθιέρωσαν τὸ Τευτάμειον  λεγόμενον.   Ἀπεφθέγξατο· οἱ πλεῖστοι κακοί. ~ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.
[1, 33]   Βίοις εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ  λεγόμενον   ὑπό τινων περὶ Σωκράτους. Ἔφασκε
[1, 70]   ἀδυνάτων. Ἐν ὁδῷ μὴ σπεύδειν.  Λέγοντα   μὴ κινεῖν τὴν χεῖρα· μανικὸν
[1, 62]   τοῖς Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν  λέγοντα·   Οἰκῶ δὲ νῆσον, ὡς μὲν
[1, 114]   καὶ Τίμαιος ἐν τῇ δευτέρᾳ.  Λέγουσι   δέ τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῷ
[1, 96]   κόσμον, καὶ ἔπεμψε τὸ ἀνάθημα.  Λέγουσι   δέ τινες ὡς θελήσας αὐτοῦ
[1, 26]   τεκνοποιεῖ, διὰ φιλοτεκνίαν εἰπεῖν. Καὶ  λέγουσι   ὅτι τῆς μητρὸς ἀναγκαζούσης αὐτὸν
[1, 112]   δ' οἳ μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν  λέγουσιν,   ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον
[1, 83]   εἶναι, οὐδὲ προσήκατο. ~Οἱ δὲ  λέγουσιν   ἐν Θήβαις τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν
[1, 111]   καὶ ἑκατόν· ὡς δὲ Κρῆτες  λέγουσιν,   ἑνὸς δέοντα τριακόσια· ὡς δὲ
[1, 76]   ἔμμεναι· οὗ καὶ Σιμωνίδης μέμνηται  λέγων·   Ἄνδρ' ἀγαθὸν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν,
[1, 23]   εὑρέτην τῆς ἄρκτου τῆς μικρᾶς,  λέγων   ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως· Καὶ
[1, 84]   Δημόδοκος Λέριος τοῦτο αἰνίττεται  λέγων·   Ἢν τύχῃς κρίνων δικάζευ τὴν
[1, 34]   ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπαινεῖ αὐτὸν  λέγων·   Οἷόν θ' ἑπτὰ Θάλητα σοφῶν
[1, 49]   ἀλλὰ καὶ βοηθεῖν ἕτοιμος εἶναι,  λέγων   ταῦτα· ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν μὲν
[1, 122]   καὶ Πεισίστρατον τὸν τύραννον προσκαταλέγουσι.  Λεκτέον   δὲ περὶ τῶν φιλοσόφων· καὶ
[1, 84]   τρόπον. Δίκην γὰρ ὑπέρ τινος  λέξας   ἤδη ὑπέργηρως ὑπάρχων, μετὰ τὸ
[1, 118]   τοὐντεῦθεν παρὰ τοῖς φιλολόγοις  λέξις   ἐπὶ τῶν χειρόνων τάττεται, οἱ
[1, 32]   δέ, ἐν τῷ περὶ Βίαντος  λέξομεν.   Ἄλλοι φασὶν ἡφαιστότευκτον εἶναι αὐτὸν
[1, 30]   τὸν ἀνειπεῖν Μύσωνα, περὶ οὗ  λέξομεν.   Τοῦτον οἱ περὶ τὸν Εὔδοξον
[1, 84]   προσεχρῆτο. Ὅθεν καὶ Δημόδοκος  Λέριος   τοῦτο αἰνίττεται λέγων· Ἢν τύχῃς
[1, 79]   γειναμένα κατακλαίει Πιττακὸν ἥδ' ἱερὰ  Λέσβος   ἀποφθίμενον> Ἀπόφθεγμα αὐτοῦ· καιρὸν γνῶθι.
[1, 74]   ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε τὸν τῆς  Λέσβου   τύραννον· καὶ περὶ τῆς Ἀχιλείτιδος
[1, 43]   δή τοι ἥδιον, ἐθέλω γενέσθαι  λεσχηνώτης   περὶ ὁτέων γράφεις· καὶ ἢν
[1, 110]   Λαβὼν πρόβατα μελανά τε καὶ  λευκὰ   ἤγαγε πρὸς τὸν Ἄρειον πάγον.
[1, 91]   διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι· αἱ μὲν  λευκαὶ   ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ' αὖτε
[1, 41]   γὰρ ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος  Λεώφαντον   Γορσιάδα, Λεβέδιον Ἐφέσιον, ἐγκρίνει
[1, 42]   Κλεόβουλον, Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν, Ἀκουσίλαον, Ἐπιμενίδην,  Λεώφαντον,   Φερεκύδην, Ἀριστόδημον, Πυθαγόραν, Λᾶσον Χαρμαντίδου
[1, 100]   ὑπεκρινάμην· ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν ἐς  λήιον,   τοὺς ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων ῥάβδῳ
[1, 110]   τῷ προσήκοντι θεῷ· καὶ οὕτω  λῆξαι   τὸ κακόν. Ὅθεν ἔτι καὶ
[1, 33]   ἐχρήσθη τὸν τρόπον· Οὐ πρότερον  λήξει   νεῖκος Μερόπων καὶ Ἰώνων, πρὶν
[1, 57]   ζημία. Τῷ ἄρχοντι, ἐὰν μεθύων  ληφθῇ,   θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. Τά
[1, 77]   δεῖν ζητεῖν σπουδαῖον ἄνθρωπον, Ἂν  λίαν,   ἔφη, ζητῇς, οὐχ εὑρήσεις. Καὶ
[1, 61]   σεῦ τοῖον ἐπεφρασάμην· καὶ μεταποίησον,  Λιγυαστάδη,   ὧδε δ' ἄειδε· ὀγδωκονταέτη μοῖρα
[1, 71]   μάλιστα εὐδοκίμησεν ἐκεῖνο· Ἐν μὲν>  λιθίναις   ἀκόναις χρυσὸς ἐξετάζεται, διδοὺς
[1, 90]   ἅπαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω·  λίθον   δὲ καὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι·
[1, 24]   μεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόμενον ἐκ τῆς  λίθου   τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου.
[1, 89]   πλεῖστοι κακοί. ~ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ. Κλεόβουλος Εὐαγόρου  Λίνδιος,   ὡς δὲ Δοῦρις, Κάρ ἔνιοι
[1, 93]   ἐγὼν ποτανεστάταν ἐσεῖσθαι Σόλωνι τὰν  Λίνδον   δαμοκρατεομέναν. Καὶ νᾶσος πελαγία,
[1, 93]   Κλεόβουλον ἀποφθίμενον καταπενθεῖ ἥδε πάτρα  Λίνδος   πόντῳ ἀγαλλομένη. Ἀπεφθέγξατο· μέτρον ἄριστον.
[1, 90]   Τίς κεν αἰνήσειε νόῳ πίσυνος  Λίνδου   ναέταν Κλεόβουλον ἀενάοις ποταμοῖς ἄνθεσί
[1, 42]   τῇ Τῶν φιλοσόφων ἀναγραφῇ· Ὀρφέα,  Λίνον,   Σόλωνα, Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν, Κλεόβουλον, Μύσωνα,
[1, 34]   δὲ γεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ φησι  Λόβων   Ἀργεῖος εἰς ἔπη τείνειν
[1, 112]   τῶν Σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι  Λόβων   Ἀργεῖος ἐν τῷ Περὶ
[1, 115]   Λακεδαιμόνιοι παρ' ἑαυτοῖς κατά τι  λόγιον,   ὥς φησι Σωσίβιος Λάκων.
[1, 68]   ἔφασκε πρόνοιαν περὶ τοῦ μέλλοντος  λογισμῷ   καταληπτὴν εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν. Πρός
[1, 59]   ταῖς ψήφοις ταῖς ἐπὶ τῶν  λογισμῶν.   Καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ
[1, 25]   φασίν, ὧν ἐστιν Ἀπολλόδωρος  λογιστικός.   Οὗτος προήγαγεν ἐπὶ πλεῖστον
[1, 40]   γὰρ ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι  λόγοι   φέρονται τοιοῦτοι. Δάμων Κυρηναῖος,
[1, 84]   ὑπάρχων, μετὰ τὸ καταπαῦσαι τὸν  λόγον   ἀπέκλινε τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς
[1, 58]   ἐτάχθη. Ἔλεγε δὲ τὸν μὲν  λόγον   εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων· βασιλέα
[1, 31]   φαῖσ' οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτᾳ  λόγον   εἴπην· χρήματ' ἄνηρ, πένιχρος δ'
[1, 102]   τελευτᾷ, εἰπὼν διὰ μὲν τὸν  λόγον   ἐκ τῆς Ἑλλάδος σωθῆναι, διὰ
[1, 55]   Ἰσθμιονίκῃ δὲ ἑκατόν, καὶ ἀνὰ  λόγον   ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἀπειρόκαλον γὰρ
[1, 58]   Ἔφασκέ τε σφραγίζεσθαι τὸν μὲν  λόγον   σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ.
[1, 72]   δευτέραν Ὀλυμπιάδα, ὅτε Αἴσωπος  λογοποιὸς   ἤκμαζεν. Ἐτελεύτησε δ' ὥς φησιν
[1, 62]   δὲ νῆσον, ὡς μὲν ἀνθρώπων  λόγος,   ἐσπαρμένος κατὰ πᾶσαν Αἴαντος πόλιν.
[1, 121]   τίκτει ποτὲ Σύρος ~ἐς φθεῖρας  λόγος   ἐστὶν ἀλλάξαι τὸ πρὶν εἶδος,
[1, 88]   ἐγένετο Τευτάμεω, οὗ πλέων  λόγος   τῶν ἄλλων. Καὶ οἱ
[1, 37]   φησί, κακῶς, μηδὲ διαβαλλέτω σε  λόγος   πρὸς τοὺς πίστεως κεκοινωνηκότας. Οὓς
[1, 43]   ~Πυνθάνομαί σε πρῶτον Ἰώνων μέλλειν  λόγους   ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων ἐς
[1, 108]   ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς  λόγους   ζητεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκα τῶν
[1, 108]   ἀλλ' ἕνεκα τῶν πραγμάτων τοὺς  λόγους.   Κατέστρεψε δὲ βιοὺς ἔτη ἑπτὰ
[1, 65]   μὲν Σόλων ἕτοιμός τοι καὶ  λόγῳ   καὶ ἔργῳ ἀμύνειν· τοῖς δ'
[1, 50]   πατρίς, βεβοήθηκά σοι καὶ  λόγῳ   καὶ ἔργῳ, ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον
[1, 98]   ἴσθι· ἂν ὁμολογήσῃς, διατήρει·  λόγων   ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ· μὴ
[1, 84]   Ἐπ' ἀγαθῷ μέντοι τῇ τῶν  λόγων   ἰσχύϊ προσεχρῆτο. Ὅθεν καὶ Δημόδοκος
[1, 108]   Ἔφασκε δὲ μὴ ἐκ τῶν  λόγων   τὰ πράγματα ἀλλ' ἐκ τῶν
[1, 108]   ζητεῖν· οὐ γὰρ ἕνεκα τῶν  λόγων   τὰ πράγματα συντελεῖσθαι, ἀλλ' ἕνεκα
[1, 91]   τὸ πλέον μέρος ἐν βροτοῖσι  λόγων   τε πλῆθος· ἀλλ' καιρὸς
[1, 110]   τὴν πόλιν καὶ ἔπαυσε τὸν  λοιμὸν   τοῦτον τὸν τρόπον. Λαβὼν πρόβατα
[1, 110]   δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ  λοιμοῦ   τὸ Κυλώνειον ἄγος σημαίνειν τε
[1, 110]   ὑπελήφθη. Ὅθεν καὶ Ἀθηναίοις τότε  λοιμῷ   κατεχομένοις ἔχρησεν Πυθία καθῆραι
[1, 49]   Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. ~Τοῦ δὴ  λοιποῦ   προσεῖχον αὐτῷ δῆμος καὶ
[1, 45]   δὲ διὰ τί. Ἔπειτα τοὺς  λοιποὺς   νόμους ἔθηκεν, οὓς μακρὸν ἂν
[1, 45]   πατρῴων συνεχώρησε πρῶτος καὶ τοὺς  λοιποὺς   τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. Καὶ
[1, 81]   Κροίσῳ. Κέλεαί με ἱκνέεσθαι ἐς  Λυδίην,   ὅπως σοι τὸν ὄλβον ἴδοιμι·
[1, 99]   ἐγένετο ὑμῶν ἁλία παρὰ τὸν  Λυδὸν   ἐς Σάρδεις. Ἤδη ὦν μὴ
[1, 105]   ὧδε· Ἀνάχαρσις Κροίσῳ. Ἐγώ, βασιλεῦ  Λυδῶν,   ἀφῖγμαι εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων,
[1, 84]   τῷ ὑπὸ τοῦ Βίαντος βοηθουμένῳ,  λυθέντος   τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς ἐν τοῖς
[1, 110]   νεανίας, Κρατῖνον καὶ Κτησίβιον, καὶ  λυθῆναι   τὴν συμφοράν. ~Ἀθηναῖοι δὲ τάλαντον
[1, 68]   τοῖς βασιλεῦσι παραζευγνύναι· Σάτυρος δὲ  Λυκοῦργον.   Οὗτος, ὥς φησιν Ἡρόδοτος ἐν
[1, 38]   κατὰ Ἡσίοδον καὶ Ὅμηρον καὶ  Λυκοῦργον·   τέταρτος οὗ μέμνηται Δοῦρις ἐν
[1, 94]   αὐτῆς ἐποίησε δύο, Κύψελον καὶ  Λυκόφρονα·   τὸν μὲν νεώτερον συνετόν, τὸν
[1, 94]   ἐπὶ τῇ μητρί, ὄνομα  Λυκόφρων.   ~Ἤδη δὲ ἐν γήρᾳ καθεστὼς
[1, 69]   δὲ μή, ἀκούσεσθαι ἐφ' οἷς  λυπήσεσθαι.   ~Μὴ ἀπειλεῖν μηδενί· γυναικῶδες γάρ.
[1, 97]   Ἔστι καὶ ἡμῶν· Μή ποτε  λυπήσῃ   σε τὸ μή σε τυχεῖν
[1, 94]   τε παῖδα ἀπεκήρυξεν εἰς Κέρκυραν  λυπούμενον   ἐπὶ τῇ μητρί, ὄνομα
[1, 55]   ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι.  Λυσίας   δ' ἐν τῷ κατὰ Νικίδου
[1, 94]   τῶν Ἡρακλειδῶν γένους. Οὗτος γήμας  Λυσίδην,   ἣν αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει, τὴν
[1, 82]   γεγονέναι. Φανόδικος δὲ κόρας αἰχμαλώτους  λυτρωσάμενον   Μεσσηνίας θρέψαι τε ὡς θυγατέρας
[1, 45]   εἰσηγήσατο Ἀθηναίοις· τὸ δὲ ἦν  λύτρωσις   σωμάτων τε καὶ κτημάτων. Καὶ
[1, 80]   δ' ἑτέρη προβέβηκε. Τί  λώϊον;   Εἰ δ' ἄγε σύν μοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007