HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  75 formes différentes pour 99 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 28]   δὴ Καλλίμαχος ἐν τοῖς  Ἰάμβοις   ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου λαβὼν
[1, 25]   φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς  Ἰάμβοις   Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν Φρύγα, οἷον
[1, 23]   τῆς μικρᾶς, λέγων ἐν τοῖς  Ἰάμβοις   οὕτως· Καὶ τῆς Ἀμάξης ἐλέγετο
[1, 61]   Ἀθηναίων πολιτείας ἔπη πεντακισχίλια, καὶ  ἰάμβους   καὶ ἐπῳδούς. ~Ἐπὶ δὲ τῆς
[1, 34]   εἰκόνος τόδε· Τόνδε Θαλῆν Μίλητος  Ἰὰς   θρέψασ' ἀνέδειξεν ἀστρολόγον πάντων πρεσβύτατον
[1, 111]   πεντακισχίλια, Ἀργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ  Ἰάσονος   εἰς Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη ἑξακισχίλια
[1, 91]   ἔχουσαι· αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν  ἰδεῖν,   αἱ δ' αὖτε μέλαιναι· ἀθάνατοι
[1, 34]   τὰ ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος  ἰδεῖν   τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει
[1, 102]   εἰπεῖν αὐτῷ, ὅτιπερ ἐν ταῖς  ἰδίαις   πατρίσι ξένους ποιοῦνται. Ἔνθεν
[1, 25]   ἱστορεῖ, μονήρη αὑτὸν γεγονέναι καὶ  ἰδιαστήν.   ~Ἔνιοι δὲ καὶ γῆμαι αὐτὸν
[1, 62]   ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψας τοῖς  ἰδίοις   τὸν τρόπον, ἀποκομίσαι αὐτοῦ τὰ
[1, 48]   τοὺς χρηματισμοὺς ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ ἦν  ἴδιον   Ἀθηναίων. Ἔνιοι δέ φασι καὶ
[1, 86]   τὰ συμφέροντα τῇ πατρίδι ψυχῆς  ἴδιον   καὶ φρονήσεως. Εὐπορίαν δὲ χρημάτων
[1, 100]   τι μευ ἀκούσειεν  ἴδοι.   Σὺ δὲ ποίει οὕτως, ἤν
[1, 81]   Λυδίην, ὅπως σοι τὸν ὄλβον  ἴδοιμι·   ἐγὼ δὲ καὶ μὴ ὀρεὶς
[1, 114]   γὰρ καὶ προ> γνωστικώτατον γεγονέναι.  Ἰδόντα   γοῦν τὴν Μουνιχίαν παρ' Ἀθηναίοις
[1, 116]   Σάμου περιπατοῦντα καὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν  ἰδόντα   εἰπεῖν ὡς οὐ μετὰ πολὺ
[1, 112]   καὶ ἀγροὺς καθῆραι καὶ ἱερὰ  ἱδρύσασθαι.   Εἰσὶ δ' οἳ μὴ κοιμηθῆναι
[1, 112]   καὶ Ῥαδαμάνθυος εἰς ἔπη τετρακισχίλια.  Ἱδρύσατο   δὲ καὶ παρ' Ἀθηναίοις τὸ
[1, 82]   τρίπους· καὶ Βίας  ἰδὼν   ἔφη τὸν Ἀπόλλω σοφὸν εἶναι,
[1, 96]   κατά τινα ἑορτὴν ἐπιχώριον κεκοσμημένας  ἰδὼν   τὰς γυναῖκας πάντα ἀφείλετο τὸν
[1, 73]   Εἰ δ' πατὴρ στεφανοῦχον  ἰδὼν   τέκνον ἤμυσεν ἡσθείς, οὐ νεμεσητόν·
[1, 110]   τὸν Ἄρειον πάγον. Κἀκεῖθεν εἴασεν  ἰέναι   οἷ βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκολούθοις
[1, 112]   οἰκίας καὶ ἀγροὺς καθῆραι καὶ  ἱερὰ   ἱδρύσασθαι. Εἰσὶ δ' οἳ μὴ
[1, 79]   γειναμένα κατακλαίει Πιττακὸν ἥδ'  ἱερὰ   Λέσβος ἀποφθίμενον> Ἀπόφθεγμα αὐτοῦ· καιρὸν
[1, 75]   ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι· δὲ  ἱερὰν   ἀνῆκεν, ἥτις νῦν Πιττάκειος καλεῖται.
[1, 43]   Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες τοῖς ἐκείνῃ ὅσοι  ἱερέες   τε καὶ ἀστρολόγοι, παρὰ σὲ
[1, 27]   ὅτι εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν τοῖς  ἱερεῦσι   συνδιέτριψεν. δὲ Ἱερώνυμος καὶ
[1, 72]   Βράγχου δὲ εἶναι, ὃς τὸ  ἱερὸν   ἔκτισε τὸ ἐν Βραγχίδαις. Ἦν
[1, 62]   Σόλωνα τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην  ἱερόν.   Ἤκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν
[1, 115]   κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ τῶν Νυμφῶν  ἱερὸν   ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ, Ἐπιμενίδη,
[1, 89]   πληθυντικῶς ἐπιγράψας. Ἀλλὰ καὶ τὸ  ἱερὸν   τῆς Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν
[1, 112]   δὲ καὶ παρ' Ἀθηναίοις τὸ  ἱερὸν   τῶν Σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι
[1, 27]   τοῖς ἱερεῦσι συνδιέτριψεν. δὲ  Ἱερώνυμος   καὶ ἐκμετρῆσαί φησιν αὐτὸν τὰς
[1, 26]   οὐκέτι καιρός. Φησὶ δὲ καὶ  Ἱερώνυμος   Ῥόδιος ἐν τῷ δευτέρῳ
[1, 122]   ἐπὶ μᾶλλον οὔτε τῶν τινα  ἰητρῶν   οὔτε τοὺς ἑταίρους ἐσιέμην· προσεστεῶσι
[1, 22]   ὡς δ' οἱ πλείους φασίν,  ἰθαγενὴς   Μιλήσιος ἦν καὶ γένους λαμπροῦ.
[1, 95]   προσσχούσης δὲ τῆς νεὼς Σάμῳ,  ἱκετεύσαντες   τὴν Ἥραν ὑπὸ τῶν Σαμίων
[1, 33]   πέμψητε καὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς  ἵκηται,   ὃς σοφὸς τά τ'
[1, 81]   τοιόνδε· Πιττακὸς Κροίσῳ. Κέλεαί με  ἱκνέεσθαι   ἐς Λυδίην, ὅπως σοι τὸν
[1, 81]   πέλειν. Οὐδέν τε πλέον ἄμμιν  ἱκομένοις   ἐς Σάρδις· χρυσοῦ γὰρ οὐ
[1, 47]   ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου  ἱμερτῆς   χαλεπόν τ' αἶσχος ἀπωσόμενοι. Ἔπεισε
[1, 48]   δυοκαίδεκα νῆας- στῆσε δ' ἄγων  ἵν'   Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. ~Τοῦ δὴ
[1, 71]   δὲ φίλον πείσειεν ἀποδικάσαι αὐτοῦ,  ἵνα   ἀμφότερα καὶ τὸν νόμον καὶ
[1, 48]   τὴν ἐν Θρᾴκῃ χερρόνησον προσκτήσασθαι.  ~Ἵνα   δὲ μὴ δοκοίη βίᾳ μόνον,
[1, 83]   αὐτῷ πέμψαντι πρὸς τὸν Βίαντα  ἵνα   ἥκοι παρ' αὐτόν, Ἐγὼ δέ,
[1, 76]   ἁμάρτῃ, διπλῆν εἶναι τὴν ζημίαν·  ἵνα   μὴ μεθύωσι, πολλοῦ κατὰ τὴν
[1, 121]   θεῖναί τ' εὐθὺ κελεύειν Μαγνήτων,  ἵνα   νίκην δοίη τοῖς Ἐφέσοιο γενναίοις
[1, 34]   ὑπὸ γραὸς ἐκ τῆς οἰκίας,  ἵνα   τὰ ἄστρα κατανοήσῃ, εἰς βόθρον
[1, 64]   εἴης. Ἄριστον μὲν οὖν ἀπέχεσθαι,  ἵνα   τῆς αἰτίας ἀπαλλαγῇς. Εἰ δὲ
[1, 113]   παῖδας τήνω ἔλπομαι τὸ κράτος  ἵξεσθαι·   δυσμάχανον γὰρ ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν
[1, 81]   τοῖς ἐμοῖς ἑτάροις. Ἔμπας δ'  ἵξομαι,   ὡς ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην τοι
[1, 78]   τάδε· Ἔχοντα χρὴ τόξα καὶ  ἰοδόκον   φαρέτραν στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν.
[1, 47]   οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν. Εἶτα·  Ἴομεν   ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου
[1, 24]   ὥς τινες. Ἀριστοτέλης δὲ καὶ  Ἱππίας   φασὶν αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις
[1, 42]   ὡς Ἀριστόξενος Χαβρίνου, Ἑρμιονέα, Ἀναξαγόραν.  Ἱππόβοτος   δὲ ἐν τῇ Τῶν φιλοσόφων
[1, 68]   φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ,  Ἱπποκράτει   θυομένῳ ἐν Ὀλυμπίᾳ, τῶν λεβήτων
[1, 84]   δικάζευ τὴν Πριηνίην δίκην. Καὶ  Ἱππῶναξ·   Καὶ δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ
[1, 107]   Ἀρκάδα. Μέμνηται δ' αὐτοῦ καὶ  Ἱππῶναξ   εἰπών· καὶ Μύσων ὃν Ὡπόλλων
[1, 88]   κτημάτων. Μέμνηται τοῦ Βίαντος καὶ  Ἱππῶναξ,   ὡς προείρηται, καὶ δυσάρεστος
[1, 67]   ἔνθα πᾶσι τὰ δίκαια καὶ  ἴσα.   Ἀφίξομαι δ' οὖν παρὰ σέ,
[1, 23]   δύο συνέγραψε, Περὶ τροπῆς καὶ  ἰσημερίας,   τὰ ἄλλ' ἀκατάληπτα εἶναι δοκιμάσας.
[1, 54]   μηδὲν πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου.  Ἴσθι   γὰρ μηδ' ἄλλον τινὰ πεπονθέναι
[1, 65]   δορυφορούντων αὐτόν, εἴ τι βούλονται.  Ἴσθι   γὰρ τὸν ἄνδρα, ἑταῖρε,
[1, 98]   τιμαὶ ἀθάνατοι· εὐτυχῶν μὲν μέτριος  ἴσθι,   δυστυχῶν δὲ φρόνιμος· φίλοις εὐτυχοῦσι
[1, 98]   εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι αὐτὸς  ἴσθι·   ἂν ὁμολογήσῃς, διατήρει· λόγων
[1, 93]   ἀπεχθήσεσθαι γὰρ τούτοις. Εὐτυχῶν μὴ  ἴσθι   ὑπερήφανος· ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. Τὰς
[1, 55]   Ὀλυμπιονίκῃ μὲν τάξας πεντακοσίας δραχμάς,  Ἰσθμιονίκῃ   δὲ ἑκατόν, καὶ ἀνὰ λόγον
[1, 99]   πᾶν. Ἤθελε δὲ καὶ τὸν  Ἰσθμὸν   διορύξαι. Φέρεται δὲ αὐτοῦ καὶ
[1, 27]   τῆς σκιᾶς, παρατηρήσαντα ὅτε ἡμῖν  ἰσομεγέθεις   εἰσίν. Συνεβίω δὲ καὶ Θρασυβούλῳ
[1, 83]   φησίν, Ἀλυάττῃ κελεύω κρόμμυα ἐσθίειν  {ἴσον   τῷ κλαίειν} ~Λέγεται δὲ καὶ
[1, 67]   τις μέμψηται, εἰ διαθεὶς Ἀθηναίοις  ἰσοπολιτείαν,   καὶ παρὸν τυραννεῖν αὐτὸς οὐκ
[1, 48]   στῆσε δ' ἄγων ἵν' Ἀθηναίων  ἵσταντο   φάλαγγες. ~Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον
[1, 99]   Ἐγὼν δὲ ὑμᾶς ἀποδέχομαι, ὡς  ἴστε   αὐτοί, ὅτι δαμοτικώτατα. Πεύθομαι ὡς
[1, 25]   αὐτὸς δέ φησιν, ὡς Ἡρακλείδης  ἱστορεῖ,   μονήρη αὑτὸν γεγονέναι καὶ ἰδιαστήν.
[1, 28]   Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις ἄλλως  ἱστορεῖ,   παρὰ Λεανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου.
[1, 96]   τῇ φωρᾷ. Ἀλλὰ καὶ Ἔφορος  ἱστορεῖ   ὡς εὔξαιτο, εἰ νικήσειεν Ὀλύμπια
[1, 114]   ὧδε. Φησὶ δὲ Δημήτριός τινας  ἱστορεῖν   ὡς λάβοι παρὰ Νυμφῶν ἔδεσμά
[1, 23]   ἐν τῇ Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων  ἱστορίᾳ·   ὅθεν αὐτὸν καὶ Ξενοφάνης καὶ
[1, 43]   Κρήτην κατὰ τὴν τῶν κεῖθι  ἱστορίην,   πλώσαντες δὲ ἐς Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες
[1, 44]   ἐς Ἰωνίην, οὐδέ σε ποθὴ  ἴσχει   ἀνδρῶν ξείνων· ἀλλά, ὡς ἔλπομαι,
[1, 92]   μᾶλλον ἀμαθῆ· γλῶσσαν εὔφημον  ἴσχειν·   ἀρετῆς οἰκεῖον εἶναι, κακίας ἀλλότριον·
[1, 84]   ἀγαθῷ μέντοι τῇ τῶν λόγων  ἰσχύϊ   προσεχρῆτο. Ὅθεν καὶ Δημόδοκος
[1, 86]   ἐξέλαμψεν ἄταν. ~Καὶ τὸ μὲν  ἰσχυρὸν   γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον· τὸ
[1, 70]   διὰ παντός. Ἀτυχοῦντι μὴ ἐπιγελᾶν.  Ἰσχυρὸν   ὄντα πρᾷον εἶναι, ὅπως οἱ
[1, 35]   νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ τρέχει.  Ἰσχυρότατον   ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ πάντων. Σοφώτατον
[1, 58]   τῶν ἔργων· βασιλέα δὲ τὸν  ἰσχυρότατον   τῇ δυνάμει. Τοὺς δὲ νόμους
[1, 75]   ~Τότε δ' οὖν τὸν Πιττακὸν  ἰσχυρῶς   ἐτίμησαν οἱ Μυτιληναῖοι, καὶ τὴν
[1, 73]   ἡσθείς, οὐ νεμεσητόν· ἐμοὶ τοῖος  ἴτω   θάνατος. Ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος
[1, 52]   δ' εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος  ἴχνεσι   βαίνει, σύμπασιν δ' ὑμῖν κοῦφος
[1, 80]   τριόδῳ. Κείνων ἔρχεο, φησί, μετ'  ἴχνια.   Χὠ μὲν ἐπέστη πλησίον· οἱ
[1, 120]   γῆν· οὐ ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων.  Ἴων   δ' Χῖός φησιν περὶ
[1, 85]   ἔτεινεν ὕπνον. Ἐποίησε δὲ περὶ  Ἰωνίας,   τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη,
[1, 44]   μέντοι χωροφιλέων ὀλίγα φοιτέεις ἐς  Ἰωνίην,   οὐδέ σε ποθὴ ἴσχει ἀνδρῶν
[1, 122]   πρῶτόν γε ἀρκτέον ἀπὸ τῆς  Ἰωνικῆς   φιλοσοφίας, ἧς καθηγήσατο Θαλῆς, οὗ
[1, 28]   δήμου τῶν Μιλησίων. ~Φασὶ γὰρ  Ἰωνικούς   τινας νεανίσκους βόλον ἀγοράσαι παρὰ
[1, 43]   Θαλῆς Φερεκύδει ~Πυνθάνομαί σε πρῶτον  Ἰώνων   μέλλειν λόγους ἀμφὶ τῶν θείων
[1, 33]   πρότερον λήξει νεῖκος Μερόπων καὶ  Ἰώνων,   πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἥφαιστος
[1, 85]   καλύπτει ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον  Ἴωσι   μέγαν. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς· Τῇδε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007