HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  129 formes différentes pour 261 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 47]   ἐγὼ Φολεγάνδριος Σικινίτης ἀντί  γ'   Ἀθηναίου, πατρίδ' ἀμειψάμενος· αἶψα γὰρ
[1, 100]   Σὺ δὲ ποίει οὕτως, ἤν  γ'   ἐθέλῃς καρτύνασθαι τὴν αἰσυμνητίην· τοὺς
[1, 92]   μὴ κολάζειν, δοκεῖν γὰρ παροινεῖν.  Γαμεῖν   ἐκ τῶν ὁμοίων· ἂν γὰρ
[1, 70]   ἐπὶ τὰς εὐτυχίας πορεύεσθαι.  Γάμον   εὐτελῆ ποιεῖσθαι. Τὸν τεθνηκότα μὴ
[1, 80]   ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ  γάμος·   μία μὲν δὴ νύμφη
[1, 79]   λέγεταί ποτε νεανίσκῳ συμβουλευομένῳ περὶ  γάμου   ταῦτα εἰπεῖν, φησι Καλλίμαχος
[1, 32]   δοθῆναι πρὸς τοῦ θεοῦ Πέλοπι  γαμοῦντι·   αὖθίς τε εἰς Μενέλαον ἐλθεῖν
[1, 97]   ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός. Καὶ  γὰρ   ἀθυμήσας σοφὸς Περίανδρος ἀπέσβη,
[1, 122]   τὰ ἄλλα χρὴ νοέειν· ἅπαντα  γὰρ   αἰνίσσομαι. Τῇ δὲ νούσῳ πιεζόμενος
[1, 47]   γ' Ἀθηναίου, πατρίδ' ἀμειψάμενος· αἶψα  γὰρ   ἂν φάτις ἥδε μετ' ἀνθρώποισι
[1, 43]   σὲ ἀφίξομαι ἐς Σῦρον.  γὰρ   ἂν φρενήρεες εἴημεν ἐγώ τε
[1, 100]   φαίνηται, ἤν τε μή. Ὕποπτος  γὰρ   ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ καὶ τῶν τις
[1, 35]   ἕν τι κεδνὸν αἱροῦ· βύσεις  γὰρ   ἀνδρῶν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους. Φέρεται
[1, 51]   καὶ> φασιανοὺς καὶ ταώς· φυσικῷ  γὰρ   ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι
[1, 113]   ἔλπομαι τὸ κράτος ἵξεσθαι· δυσμάχανον  γὰρ   ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν τεθμοῖς ἀρίστοις
[1, 92]   μάχεσθαι, ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ μὲν  γὰρ   ἄνοιαν, τὸ δὲ μανίαν σημαίνει.
[1, 41]   τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος μὲν  γὰρ   ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον
[1, 70]   κέρδος αἰσχρόν· μὲν  γὰρ   ἅπαξ ἐλύπησε, τὸ δὲ διὰ
[1, 60]   αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος, Αἲ  γὰρ   ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων
[1, 108]   χωρὶς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. Μέμνηται  γὰρ   αὐτοῦ καὶ οὗτος ἐν τῷ
[1, 81]   ἐκ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκέναι. Εὐγενεστέρα  γὰρ   αὐτῷ οὖσα γυνή, ἐπειδήπερ
[1, 78]   μέλλεις πράττειν, μὴ πρόλεγε· ἀποτυχὼν  γὰρ   γελασθήσῃ. Ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν
[1, 52]   ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς  γὰρ   γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος
[1, 31]   Ἀριστοδήμου καὶ Ἀλκαῖος οὕτως· Ὡς  γὰρ   δή ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ' οὐκ
[1, 100]   ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι. Καὶ  γὰρ   δὴν καὶ αὐτὸς ποινὰς ἔτισα
[1, 53]   γένους ὄντι τῶν Κοδριδῶν. Ἀνέλαβον  γὰρ   ἐγὼ ὀμόσαντες Ἀθηναῖοι παρέξειν
[1, 90]   μωροῦ φωτὸς ἅδε βουλά. Οὐ  γὰρ   εἶναι Ὁμήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς
[1, 85]   Ἀίδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον. Εἶπε  γάρ,   εἶπε δίκην ἑτάρου τινός· εἶτ'
[1, 23]   μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν·  γὰρ   εἰς αὐτὸν ἀναφερομένη ναυτικὴ ἀστρολογία
[1, 49]   τὸ ἐφ' ἑαυτῷ διεκώλυσεν. Ἄξας  γὰρ   εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατος
[1, 92]   Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων· ἂν  γὰρ   ἐκ τῶν κρειττόνων λάβῃς, φησί,
[1, 58]   νόμους τοῖς ἀραχνίοις ὁμοίους· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνα, ἐὰν μὲν ἐμπέσῃ τι
[1, 59]   ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμῶν. Καὶ  γὰρ   ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν πλείω
[1, 87]   διάμενε. Μὴ ταχὺ λάλει· μανίαν  γὰρ   ἐμφαίνει. Φρόνησιν ἀγάπα. ~Περὶ θεῶν
[1, 108]   πραγμάτων τοὺς λόγους ζητεῖν· οὐ  γὰρ   ἕνεκα τῶν λόγων τὰ πράγματα
[1, 44]   παρὰ τοῖς ἀποίκοις ὑμέων· καὶ  γὰρ   ἐνθαῦτά τοι δεινὸν οὐδέν. Εἰ
[1, 40]   Περὶ δὴ τῶν ἑπτά- ἄξιον  γὰρ   ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι λόγοι
[1, 45]   σωμάτων τε καὶ κτημάτων. Καὶ  γὰρ   ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ
[1, 38]   ὡς Σωσικράτης φησίν, ἐνενήκοντα} τελευτῆσαι  γὰρ   ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος,
[1, 68]   ἐγένετο, αὐτοῦ ὄντος, Ἐγὼ μὲν  γὰρ   ἐπίσταμαι, εἶπεν, ἀδικεῖσθαι, σὺ δὲ
[1, 90]   δίνῃς ἀντιθέντα μένος στάλας; ἅπαντα  γάρ   ἐστι θεῶν ἥσσω· λίθον δὲ
[1, 113]   Σόλωνι Θάρρει, ἑταῖρε. Αἰ  γὰρ   ἔτι θητευόντεσσιν Ἀθηναίοις καὶ μὴ
[1, 85]   ἐν πόλει αἴκε μένῃς· πλείσταν  γὰρ   ἔχει χάριν· αὐθάδης δὲ τρόπος
[1, 64]   τὴν πόλιν ὤνησας. Τό τε  γὰρ   θεῖον καὶ οἱ νομοθέται οὐ
[1, 35]   ἀγένητον γάρ. Κάλλιστον κόσμος· ποίημα  γὰρ   θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἅπαντα γὰρ
[1, 63]   εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον· εὖ  γὰρ   θῆκε νόμους αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα.
[1, 28]   τοῦ δήμου τῶν Μιλησίων. ~Φασὶ  γὰρ   Ἰωνικούς τινας νεανίσκους βόλον ἀγοράσαι
[1, 99]   φοιτῆν τὸν Κορίνθου τύραννον. Ὑμᾶς  γὰρ   καὶ ἄσμενοι ὄψονται Κορίνθιοι φοιτεῦντας
[1, 43]   σὲ δὲ μὴ πλώσαιμεν. Ἥξει  γὰρ   καὶ Σόλων, ἢν ἐπιτρέπῃς.
[1, 114]   αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ· φασὶ  γὰρ   καὶ προ> γνωστικώτατον γεγονέναι. Ἰδόντα
[1, 35]   Πρεσβύτατον τῶν ὄντων θεός· ἀγένητον  γάρ.   Κάλλιστον κόσμος· ποίημα γὰρ θεοῦ.
[1, 54]   πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου. Ἴσθι  γὰρ   μηδ' ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν
[1, 70]   μὴ κινεῖν τὴν χεῖρα· μανικὸν  γάρ.   νόμοις πείθεσθαι. Ἠρεμίᾳ χρῆσθαι. ~Τῶν
[1, 39]   ὅττι μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες·  γὰρ   πρέσβυς οὐκέθ' ὁρᾶν ἀπὸ
[1, 81]   ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις· χρυσοῦ  γὰρ   οὐ δεύμεθα, ἀλλὰ πέπαμαι ἄρκια
[1, 78]   στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν. Πιστὸν  γὰρ   οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματος λαλεῖ
[1, 53]   πολιτεύουσιν κατὰ δημοκρατίαν· ἐῶ  γὰρ   οὐδένα ὑβρίζειν· καὶ τύραννος
[1, 113]   ἐς Κρήτην ποθ' ἁμέ. Τουτᾶ  γὰρ   οὐκ ἐσεῖταί τιν δεινὸς
[1, 122]   δοκιμώσητε, μὴ φήνῃς. Ἐμοὶ μὲν  γὰρ   οὔκω ἥνδανεν. Ἔστι δὲ οὐκ
[1, 107]   αὐτὸν καὶ Ἀπημάντου γεγονέναι· μισανθρωπεῖν  γάρ.   ~Ὀφθῆναι γοῦν ἐν Λακεδαίμονι μόνον
[1, 35]   γὰρ πάντων. Σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει  γὰρ   πάντα. Οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον
[1, 44]   ὅτι καὶ Μιλήσιοι τυραννεόμεθα- ἐχθαίρεις  γὰρ   πάντας αἰσυμνήτας ἀλλὰ τέρποι' ἂν
[1, 35]   γὰρ τρέχει. Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ  γὰρ   πάντων. Σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ
[1, 116]   θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ. Καὶ  γὰρ   παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Σάμου
[1, 92]   Οἰκέτην πάροινον μὴ κολάζειν, δοκεῖν  γὰρ   παροινεῖν. Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων·
[1, 87]   καὶ φιλεῖν ὡς μισήσοντας· τοὺς  γὰρ   πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ τε
[1, 107]   Ποντικοῦ, Κρῆτά φησιν εἶναι· Ἠτείαν  γὰρ   πόλιν εἶναι Κρήτης. Ἀναξίλαος δ'
[1, 71]   διστάζειν δὲ περὶ ἑνός. Κρίνων  γάρ   ποτε φίλῳ δίκην αὐτὸς μὲν
[1, 66]   κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι. Καὶ  γὰρ   πρὸ τῆς τυραννίδος φίλος σοὶ
[1, 97]   Μηδὲν χρημάτων ἕνεκα πράττειν· δεῖν  γὰρ   τὰ κερδαντὰ κερδαίνειν. Ἔποίησε δὲ
[1, 75]   ἔχειν ὧν ἐβούλετο διπλάσια· ἄπαιδος  γὰρ   τἀδελφοῦ τελευτήσαντος κεκληρονομηκέναι. ~Παμφίλη δέ
[1, 70]   λυπήσεσθαι. ~Μὴ ἀπειλεῖν μηδενί· γυναικῶδες  γάρ.   Ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας τῶν
[1, 71]   τῆς νήσου τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν  γὰρ   τὴν φύσιν αὐτῆς, Εἴθε, ἔφη,
[1, 54]   μηνύσαντι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. Εὐνοίᾳ  γὰρ   τῆς πόλεως μᾶλλον κατὰ
[1, 54]   εἶναι, ἔσῃ ἀνὰ πρώτους· οὐ  γάρ   τι ἐν σοὶ ἐνορῶ δολερὸν
[1, 28]   Λεανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου. Βαθυκλέα  γάρ   τινα Ἀρκάδα φιάλην καταλιπεῖν καὶ
[1, 55]   λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἀπειρόκαλον  γὰρ   τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς,
[1, 65]   αὐτόν, εἴ τι βούλονται. Ἴσθι  γὰρ   τὸν ἄνδρα, ἑταῖρε, δεινότατα
[1, 88]   εἰς γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον  γὰρ   τοῦτο τῶν ἄλλων κτημάτων. Μέμνηται
[1, 115]   αὐτὸν ὅσαπερ ἔτη κατεκοιμήθη· καὶ  γὰρ   τοῦτό φησι Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ
[1, 93]   ~Μὴ ἐπιγελᾶν τοῖς σκωπτομένοις· ἀπεχθήσεσθαι  γὰρ   τούτοις. Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος·
[1, 52]   θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε. Αὐτοὶ  γὰρ   τούτους ηὐξήσατε, ῥύσια δόντες, καὶ
[1, 35]   χωρεῖ. Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς  γὰρ   τρέχει. Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ
[1, 92]   δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. ~Φυλάσσεσθαι  γὰρ   τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον,
[1, 84]   καὶ ἐτελεύτα τὸν τρόπον. Δίκην  γὰρ   ὑπέρ τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως
[1, 33]   ὑπό τινων περὶ Σωκράτους. Ἔφασκε  γάρ,   φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν
[1, 87]   ἐχθρῶν φίλων· τῶν μὲν  γὰρ   φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν
[1, 72]   ~Καὶ εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος μὲν  γὰρ   φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξῃ συνεβούλευσε
[1, 121]   τοῖς Ἐφέσοιο γενναίοις πολιήταις. Ἦν  γὰρ   χρησμός, ὃν ᾔδει μοῦνος, τοῦτο
[1, 35]   γὰρ θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἅπαντα  γὰρ   χωρεῖ. Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς
[1, 34]   ἀνοιμώξαντι φάναι τὴν γραῦν· σὺ  γάρ,   Θαλῆ, τὰ ἐν ποσὶν
[1, 104]   δὲ αὐτοῦ ταῖς εἰκόσι· γλώσσης,  γαστρός,   αἰδοίων κρατεῖν. Ἐρωτηθεὶς εἰ εἰσὶν
[1, 81]   εἰκῆ γαυριῶντα· φύσκωνα δὲ καὶ  γάστρωνα   ὅτι παχὺς ἦν· ἀλλὰ μὴν
[1, 81]   ποσὶ ῥαγάδας, ἃς χειράδας ἐκάλουν·  γαύρηκα   δὲ ὡς εἰκῆ γαυριῶντα· φύσκωνα
[1, 81]   ἐκάλουν· γαύρηκα δὲ ὡς εἰκῆ  γαυριῶντα·   φύσκωνα δὲ καὶ γάστρωνα ὅτι
[1, 105]   ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον, ἔφη,  Γγλῶσσα.   Κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα φίλον ἔχειν
[1, 122]   περὶ τῶν φιλοσόφων· καὶ πρῶτόν  γε   ἀρκτέον ἀπὸ τῆς Ἰωνικῆς φιλοσοφίας,
[1, 66]   πένητας αὐτῶν τῆς θητείας, οἵ  γε   δὴ νῦν ξύμπαντες ἑνὶ δουλεύουσι
[1, 53]   Ἀθηναίοις, ἐπιτρέπω πολιτεύειν. Καὶ ἄμεινόν  γε   πολιτεύουσιν κατὰ δημοκρατίαν· ἐῶ
[1, 90]   λαμπρά τε σελήνη, καὶ ποταμοί  γε   ῥέωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα, αὐτοῦ
[1, 37]   δ' Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς  γεγενῆσθαι   αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος
[1, 38]   γεφύρας περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον παρατρέψαντα.  Γεγόνασι   δὲ καὶ ἄλλοι Θαλαῖ, καθά
[1, 115]   ὥς φησι Σωσίβιος Λάκων.  Γεγόνασι   δὲ καὶ Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο,
[1, 68]   εἶπεν, ἀδικεῖσθαι, σὺ δὲ οὔ.  Γέγονε   δὲ ἔφορος κατὰ τὴν πεντηκοστὴν
[1, 79]   ἀποφθίμενον> Ἀπόφθεγμα αὐτοῦ· καιρὸν γνῶθι.  Γέγονε   δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης,
[1, 121]   ἐστιν ὄνησις, χὤταν μηκέθ' ὑπάρχῃ.  Γέγονε   δὲ κατὰ τὴν πεντηκοστὴν καὶ
[1, 84]   ~Λέγεται δὲ καὶ δίκας δεινότατος  γεγονέναι   εἰπεῖν. Ἐπ' ἀγαθῷ μέντοι τῇ
[1, 114]   φασὶ γὰρ καὶ προ> γνωστικώτατον  γεγονέναι.   Ἰδόντα γοῦν τὴν Μουνιχίαν παρ'
[1, 25]   ὡς Ἡρακλείδης ἱστορεῖ, μονήρη αὑτὸν  γεγονέναι   καὶ ἰδιαστήν. ~Ἔνιοι δὲ καὶ
[1, 107]   πόρρω Τίμωνος αὐτὸν καὶ Ἀπημάντου  γεγονέναι·   μισανθρωπεῖν γάρ. ~Ὀφθῆναι γοῦν ἐν
[1, 40]   σοφοὺς οὔτε φιλοσόφους φησὶν αὐτοὺς  γεγονέναι,   συνετοὺς δέ τινας καὶ νομοθετικούς.
[1, 98]   τῶν Ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους  γεγονέναι,   τὸν μὲν τύραννον, τὸν δὲ
[1, 82]   πλούσιον, Δοῦρις δὲ πάροικόν φησι  γεγονέναι.   Φανόδικος δὲ κόρας αἰχμαλώτους λυτρωσάμενον
[1, 119]   δ' Ἐφέσιός φησι δύο  γεγονέναι   Φερεκύδας Συρίους, τὸν μὲν ἀστρολόγον,
[1, 36]   ~Πρὸς τὸν πυθόμενον τί πρότερον  γεγόνοι,   νὺξ ἡμέρα, νύξ,
[1, 38]   ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος,  γεγονότα   κατὰ Κροῖσον, καὶ τὸν
[1, 95]   Καὶ ὃς ἀθυμήσας ἐτελεύτησεν, ἤδη  γεγονὼς   ἔτη ὀγδοήκοντα. Σωσικράτης δέ φησι
[1, 34]   σοφῶν σοφὸν ἀστρονόμημα. Τὰ δὲ  γεγραμμένα   ὑπ' αὐτοῦ φησι Λόβων
[1, 112]   καὶ μὴ τῇ Κρητικῇ φωνῇ  γεγραμμένην,   Ἀτθίδι δὲ καὶ ταύτῃ νέᾳ.
[1, 61]   διχόμυθος ἐκ μελαίνης φρενὸς γεγωνῇ.  Γέγραφε   δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺς
[1, 57]   Τά τε Ὁμήρου ἐξ ὑποβολῆς  γέγραφε   ῥαψῳδεῖσθαι, οἷον ὅπου πρῶτος
[1, 55]   τῷ κατὰ Νικίδου Δράκοντά φησι  γεγραφέναι   τὸν νόμον, Σόλωνα δὲ τεθηκέναι
[1, 115]   γενεαλόγος καὶ τρίτος Δωρίδι  γεγραφὼς   περὶ Ῥόδου. ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ. Φερεκύδης Βάβυος
[1, 40]   φέρονται τοιοῦτοι. Δάμων Κυρηναῖος,  γεγραφὼς   Περὶ τῶν φιλοσόφων, πᾶσιν ἐγκαλεῖ,
[1, 61]   οἱ διχόμυθος ἐκ μελαίνης φρενὸς  γεγωνῇ.   Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι
[1, 79]   ἐπιγέγραπται τόδε· Οἰκείοις δακρύοις  γειναμένα   κατακλαίει Πιττακὸν ἥδ' ἱερὰ Λέσβος
[1, 108]   πυθομένου διὰ τί μηδενὸς παρόντος  γελᾷ,   φάναι, Δι' αὐτὸ τοῦτο. Φησὶ
[1, 78]   πράττειν, μὴ πρόλεγε· ἀποτυχὼν γὰρ  γελασθήσῃ.   Ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδόμενον.
[1, 108]   ἐν Λακεδαίμονι μόνον ἐπ' ἐρημίας  γελῶντα·   ἄφνω δέ τινος ἐπιστάντος καὶ
[1, 119]   ἕνα μόνον, καὶ ἕτερον Ἀθηναῖον,  γενεαλόγον.   Σώζεται δὲ τοῦ Συρίου τό
[1, 115]   Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο, τε  γενεαλόγος   καὶ τρίτος Δωρίδι γεγραφὼς
[1, 80]   δὴ νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ  γενεῇ   κατ' ἐμέ· δ' ἑτέρη
[1, 53]   Κόδρῳ τε καὶ τῷ ἐκείνου  γένει,   ἀφείλοντο. Τά τε ἄλλα ἁμαρτάνω
[1, 116]   τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός, καὶ  γενέσθαι.   Ἀνιόντα τε ἐξ Ὀλυμπίας εἰς
[1, 68]   τὴν ἕκτην, καὶ πρῶτον ἔφορον  γενέσθαι-   ἐπὶ Εὐθυδήμου, ὥς φησι Σωσικράτης.
[1, 101]   ξένος τε, εἰ οἷόν τε,  γενέσθαι.   ~Καὶ θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη
[1, 43]   Εἰ δή τοι ἥδιον, ἐθέλω  γενέσθαι   λεσχηνώτης περὶ ὁτέων γράφεις· καὶ
[1, 105]   μεγάλου ποιούμενος ἐν γνώμῃ τοι  γενέσθαι.   ~ΜΥΣΩΝ Μύσων Στρύμωνος, ὥς φησι
[1, 106]   τινά φημι Μύσωνα ἐν Χηνὶ  γενέσθαι   σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσι.
[1, 30]   τινα φημὶ Μύσων' ἐνὶ Χηνὶ  γενέσθαι   σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμῃσιν.
[1, 78]   τε συνετῶν μὲν ἀνδρῶν, πρὶν  γενέσθαι   τὰ δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπως μὴ
[1, 89]   τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας.  Γενέσθαι   τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην, αἰνιγμάτων
[1, 32]   μαχομένων δὲ πρὸς τοὺς ἁλιέας  γενέσθαι   τὴν ἄνοδον ἕως τῆς Κῶ·
[1, 86]   ἄταν. ~Καὶ τὸ μὲν ἰσχυρὸν  γενέσθαι   τῆς φύσεως ἔργον· τὸ δὲ
[1, 76]   μέμνηται λέγων· Ἄνδρ' ἀγαθὸν ἀλαθέως  γενέσθαι   χαλεπόν, τὸ Πιττάκειον. ~Μέμνηται αὐτοῦ
[1, 67]   παρὰ σέ, σπεύδων τοι ξένος  γενέσθαι.   ~ΧΙΛΩΝ. Χίλων Δαμαγήτου Λακεδαιμόνιος. Οὗτος
[1, 111]   Ἐποίησε δὲ Κουρήτων καὶ Κορυβάντων  γένεσιν   καὶ θεογονίαν, ἔπη πεντακισχίλια, Ἀργοῦς
[1, 78]   τὰ δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπως μὴ  γένηται·   ἀνδρείων δέ, γενόμενα εὖ θέσθαι.
[1, 121]   ἵνα νίκην δοίη τοῖς Ἐφέσοιο  γενναίοις   πολιήταις. Ἦν γὰρ χρησμός, ὃν
[1, 93]   ταπεινοῦ. Τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης  γενναίως   ἐπίστασο φέρειν. Ἐτελεύτησε δὲ γηραιός,
[1, 59]   μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου  γεννᾶσθαι,   τὴν δὲ ὕβριν ὑπὸ τοῦ
[1, 81]   δ' ἵξομαι, ὡς ἀνδρὶ ξείνῳ  γενοίμην   τοι συνόμιλος. ~ΒΙΑΣ. Βίας Τευτάμου
[1, 47]   ἂν φάτις ἥδε μετ' ἀνθρώποισι  γένοιτο·   Ἀττικὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν.
[1, 103]   τεχνῖται. Ἐρωτηθεὶς πῶς οὐκ ἂν  γένοιτό   τις φιλοπότης, Εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν,
[1, 78]   ὅπως μὴ γένηται· ἀνδρείων δέ,  γενόμενα   εὖ θέσθαι. μέλλεις πράττειν,
[1, 71]   Εἴθε, ἔφη, μὴ ἐγεγόνει,  γενομένη   κατεβυθίσθη. ~Καὶ εὖ προὐνοήσατο. Δημάρατος
[1, 31]   εὑρεθῆναι καὶ ἀνενεχθέντα εἰς ἄστυ  γενομένης   ἐκκλησίας Βίαντι πεμφθῆναι· ~διὰ τί
[1, 110]   βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς τότε  γενομένης   ἐξιλάσεως. Οἱ δὲ τὴν αἰτίαν
[1, 58]   νομοθετῶν. Ἀλλὰ καὶ τῆς στάσεως  γενομένης   οὔτε μετὰ τῶν ἐξ ἄστεως,
[1, 56]   κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν· γέροντές τε  γενόμενοι   κατὰ τὸν Εὐριπίδην Τρίβωνες ἐκλιπόντες
[1, 74]   εἶναι. Οὗτος μετὰ τῶν Ἀλκαίου  γενόμενος   ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε τὸν τῆς
[1, 105]   τὸν οἶνον οὐ φέρῃς, γέρων  γενόμενος   ὕδωρ οἴσεις. Εὗρε δ' εἰς
[1, 96]   καὶ ὃς ἥδετο. Φανεροῦ δὲ  γενομένου   βαρὺς πᾶσιν ἐγένετο διὰ τὸ
[1, 109]   οἱ δὲ Ἀγησάρχου. Κρὴς τὸ  γένος   ἀπὸ Κνωσοῦ, καθέσει τῆς κόμης
[1, 89]   δὲ εἰς Ἡρακλέα ἀναφέρειν τὸ  γένος   αὐτόν· ῥώμῃ δὲ καὶ κάλλει
[1, 106]   φησι Σωσικράτης Ἕρμιππον παρατιθέμενος, τὸ  γένος   Χηνεύς, ἀπὸ κώμης τινὸς Οἰταϊκῆς
[1, 22]   φασίν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ  γένους   λαμπροῦ. ~Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ
[1, 53]   ἐπεθέμην, οὔτε οὐ προσῆκόν μοι,  γένους   ὄντι τῶν Κοδριδῶν. Ἀνέλαβον γὰρ
[1, 94]   Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν  γένους.   Οὗτος γήμας Λυσίδην, ἣν αὐτὸς
[1, 53]   πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν τὰ ῥητὰ  γέρα.   Ἀπάγει δὲ ἕκαστος Ἀθηναίων τοῦ
[1, 119]   Γῆ ἐπειδὴ αὐτῇ Ζὰς γῆν  γέρας   διδοῖ. Σώζεται δὲ καὶ ἡλιοτρόπιον
[1, 80]   Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρράδιον· ἄττα  γέρον,   δοιός με καλεῖ γάμος·
[1, 109]   νεώτερον ἀδελφὸν εὑρὼν τότε ἤδη  γέροντα   ὄντα, πᾶσαν ἔμαθε παρ' ἐκείνου
[1, 36]   Τί δύσκολον εἴη τεθεαμένος ἔφη,  Γέροντα   τύραννον. Πῶς ἄν τις ἀτυχίαν
[1, 56]   μᾶλλον κατὰ τῶν ἀνταγωνιστῶν·  γέροντές   τε γενόμενοι κατὰ τὸν Εὐριπίδην
[1, 80]   ἄγω. Εἶπεν· δὲ σκίπωνα,  γεροντικὸν   ὅπλον, ἀείρας, ἤνιδε, κεῖνοί σοι
[1, 105]   ὢν τὸν οἶνον οὐ φέρῃς,  γέρων   γενόμενος ὕδωρ οἴσεις. Εὗρε δ'
[1, 72]   τὸ ἐν Βραγχίδαις. Ἦν δὲ  γέρων   περὶ τὴν πεντηκοστὴν δευτέραν Ὀλυμπιάδα,
[1, 38]   καὶ τὸν Ἅλυν ὑποσχέσθαι ἄνευ  γεφύρας   περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον παρατρέψαντα. Γεγόνασι
[1, 24]   τοῦ ἠλέκτρου. Παρά τε Αἰγυπτίων  γεωμετρεῖν   μαθόντα φησὶ Παμφίλη πρῶτον καταγράψαι
[1, 77]   ἔφη· ἀφανές, Τὸ μέλλον· πιστόν,  Γῆ·   ἄπιστον, Θάλασσα. ~Ἕλεγέ τε συνετῶν
[1, 119]   Χθονίη· Χθονίῃ δὲ ὄνομα ἐγένετο  Γῆ   ἐπειδὴ αὐτῇ Ζὰς γῆν γέρας
[1, 97]   πατρὶς ἥδε Κόρινθος κόλποις ἀγχιάλοις  γῆ   Περίανδρον ἔχει. Ἔστι καὶ ἡμῶν·
[1, 26]   καὶ ἰδιαστήν. ~Ἔνιοι δὲ καὶ  γῆμαι   αὐτὸν καὶ Κύβισθον υἱὸν ἔχειν·
[1, 26]   ὅτι τῆς μητρὸς ἀναγκαζούσης αὐτὸν  γῆμαι   ἔλεγεν, οὐδέπω καιρός. Εἶτα, ἐπειδὴ
[1, 68]   αὐτομάτων ζεσάντων, συνεβούλευσεν μὴ  γῆμαι,   ἤ, εἰ ἔχοι γυναῖκα, ἐκπέμψαι
[1, 94]   τοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν γένους. Οὗτος  γήμας   Λυσίδην, ἣν αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει,
[1, 119]   ἐγένετο Γῆ ἐπειδὴ αὐτῇ Ζὰς  γῆν   γέρας διδοῖ. Σώζεται δὲ καὶ
[1, 120]   πρῶτος ἁπάντων ἔστιν ἀν' Ἑλλάδα  γῆν·   οὐ ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων. Ἴων
[1, 95]   ὄνομα Λυκόφρων. ~Ἤδη δὲ ἐν  γήρᾳ   καθεστὼς μετεπέμπετο αὐτὸν ὅπως παραλάβῃ
[1, 85]   ἤγαγεν Ἑρμῆς εἰς Ἀίδην, πολιῷ  γήραϊ   νιφόμενον. Εἶπε γάρ, εἶπε δίκην
[1, 71]   ἔλεγχον. Φασὶ δ' αὐτόν ποτε  γηραιὸν   ἤδη ὄντα εἰπεῖν ὡς οὐδὲν
[1, 93]   γενναίως ἐπίστασο φέρειν. Ἐτελεύτησε δὲ  γηραιός,   ἔτη βιοὺς ἑβδομήκοντα· καὶ αὐτῷ
[1, 39]   καὶ δίψους καὶ ἀσθενείας, ἤδη  γηραιός.   Καὶ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷ μνήματι·
[1, 79]   βιοὺς ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη  γηραιός.   Καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματος
[1, 88]   ἀνάπεμπε. Ἐφόδιον ἀπὸ νεότητος εἰς  γῆρας   ἀναλάμβανε σοφίαν· βεβαιότερον γὰρ τοῦτο
[1, 70]   ποιεῖσθαι. Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν.  Γῆρας   τιμᾶν. Φυλάττειν ἑαυτόν. Ζημίαν αἱρεῖσθαι
[1, 115]   δὴ καὶ ἐλήφθησαν πρὸς Ὀρχομενῷ.  Γηρᾶσαί   τ' ἐν τοσαύταις ἡμέραις αὐτὸν
[1, 39]   πρέσβυς οὐκέθ' ὁρᾶν ἀπὸ  γῆς   ἀστέρας ἠδύνατο. ~Τούτου ἐστὶ τὸ
[1, 50]   χαλάζης· βροντὴ δ' ἐκ λαμπρῆς  γίγνεται   ἀστεροπῆς· ἀνδρῶν δ' ἐκ μεγάλων
[1, 52]   ἀνδρός, εἰς ἔργον δ' οὐδὲν  γιγνόμενον   βλέπετε. Καὶ οὗτος μὲν ταῦτα.
[1, 66]   δὴ δημοκρατεῖσθαι, πεπείσθω ἑκάτερος  γιγνώσκει.   ~Καὶ σὲ φημὶ πάντων τυράννων
[1, 56]   καὶ ἐζήλουν πολλοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ  γίνεσθαι   κατὰ πόλεμον· ὡς Πολύζηλος, ὡς
[1, 91]   τι κεδνόν· μὴ μάταιος ἄχαρις  γινέσθω.   Ἔφη δὲ δεῖν συνοικίζειν τὰς
[1, 76]   πολλοῦ κατὰ τὴν νῆσον οἴνου  γινομένου.   Εἶπέ τε χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι·
[1, 87]   σοι προσηκόντων πυνθάνῃ. ~Ἐρωτηθεὶς τί  γλυκὺ   ἀνθρώποις, Ἐλπίς, ἔφη. Ἥδιον ἔλεγε
[1, 61]   ἔχθος κραδίῃ, φαιδρῷ προσεννέπῃ προσώπῳ,  γλῶσσα   δέ οἱ διχόμυθος ἐκ μελαίνης
[1, 78]   φῶτα κακόν. Πιστὸν γὰρ οὐδὲν  γλῶσσα   διὰ στόματος λαλεῖ διχόμυθον ἔχουσα
[1, 92]   φιλόλαλον· φιλομαθῆ μᾶλλον ἀμαθῆ·  γλῶσσαν   εὔφημον ἴσχειν· ἀρετῆς οἰκεῖον εἶναι,
[1, 52]   κοῦφος ἔνεστι νόος. Εἰς γὰρ  γλῶσσαν   ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἰόλον
[1, 35]   αἱροῦ· βύσεις γὰρ ἀνδρῶν κωτίλων  γλώσσας   ἀπεραντολόγους. Φέρεται δὲ καὶ ἀποφθέγματα
[1, 104]   Ἑπιγράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖς εἰκόσι·  γλώσσης,   γαστρός, αἰδοίων κρατεῖν. Ἐρωτηθεὶς εἰ
[1, 70]   αὑτοῦ οἰκίας καλῶς προστατεῖν. Τὴν  γλῶτταν   μὴ προτρέχειν τοῦ νοῦ. Θυμοῦ
[1, 69]   φέρειν. Προσέταττε δὲ καὶ ταῦτα·  γλώττης   κρατεῖν, καὶ μάλιστα ἐν συμποσίῳ.
[1, 101]   ἑτάρων. ~ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ. Ἀνάχαρσις Σκύθης  Γνούρου   μὲν ἦν υἱός, ἀδελφὸς δὲ
[1, 79]   Λέσβος ἀποφθίμενον> Ἀπόφθεγμα αὐτοῦ· καιρὸν  γνῶθι.   Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς
[1, 40]   ἀστέρας ἠδύνατο. ~Τούτου ἐστὶ τὸ  Γνῶθι   σαυτόν, ὅπερ Ἀντισθένης ἐν ταῖς
[1, 120]   σοφὸς περὶ πάντων ἀνθρώπων  γνώμας   εἶδε καὶ ἐξέμαθεν. Ἔστι καὶ
[1, 105]   Σάρδεις, πρὸ μεγάλου ποιούμενος ἐν  γνώμῃ   τοι γενέσθαι. ~ΜΥΣΩΝ Μύσων Στρύμωνος,
[1, 43]   φαίνειν. Καὶ τάχα μὲν  γνώμη   τοι δικαίη ἐς τὸ ξυνὸν
[1, 64]   τὸ πλῆθος ἄγοντες ὅπως ἂν  γνώμης   ἔχωσιν. Οὕτω δὲ καὶ τὸ
[1, 36]   τί δύσκολον, ἔφη, Τὸ ἑαυτὸν  γνῶναι·   Τί δὲ εὔκολον, Τὸ ἄλλῳ
[1, 118]   τῷ Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν  γνωρίμων   αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν ὑπὸ
[1, 34]   τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει  γνώσεσθαι;   Οἶδε δ' αὐτὸν ἀστρονομούμενον καὶ
[1, 110]   ἔμαθε παρ' ἐκείνου τὴν ἀλήθειαν.  ~Γνωσθεὶς   δὲ παρὰ τοῖς Ἕλλησι θεοφιλέστατος
[1, 96]   θελήσας αὐτοῦ τὸν τάφον μὴ  γνωσθῆναι,   τοιοῦτόν τι ἐμηχανήσατο. Δυσὶν ἐκέλευσε
[1, 114]   θεῷ· φασὶ γὰρ καὶ προ>  γνωστικώτατον   γεγονέναι. Ἰδόντα γοῦν τὴν Μουνιχίαν
[1, 60]   Μὴ κακοῖς ὁμίλει. θεοὺς τίμα,  γονέας   αἰδοῦ. Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ
[1, 55]   ἐάν τις μὴ τρέφῃ τοὺς  γονέας,   ἄτιμος ἔστω· ἀλλὰ καὶ
[1, 37]   ἂν ἐράνους εἰσενέγκῃς, φησί, τοῖς  γονεῦσιν,   τοὺς αὐτοὺς προσδέχου καὶ παρὰ
[1, 41]   ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον  Γορσιάδα,   Λεβέδιον Ἐφέσιον, ἐγκρίνει καὶ
[1, 108]   Ἀπημάντου γεγονέναι· μισανθρωπεῖν γάρ. ~Ὀφθῆναι  γοῦν   ἐν Λακεδαίμονι μόνον ἐπ' ἐρημίας
[1, 105]   ἐς Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. Ἥκω  γοῦν   ἐς Σάρδεις, πρὸ μεγάλου ποιούμενος
[1, 25]   τοῖς πολιτικοῖς ἄριστα βεβουλεῦσθαι. Κροίσου  γοῦν   πέμψαντος πρὸς Μιλησίους ἐπὶ συμμαχίᾳ
[1, 114]   καὶ προ> γνωστικώτατον γεγονέναι. Ἰδόντα  γοῦν   τὴν Μουνιχίαν παρ' Ἀθηναίοις ἀγνοεῖν
[1, 122]   καταλελάβηκε δεδεγμένον τὰ παρὰ σέο  γράμματα.   Φθειρῶν ἔθυον πᾶς καί με
[1, 25]   σκαληνὰ καὶ τρίγωνα καὶ ὅσα  γραμμικῆς   ἔχεται θεωρίας. Δοκεῖ δὲ καὶ
[1, 34]   βάρβαρος. ~Λέγεται δ' ἀγόμενος ὑπὸ  γραὸς   ἐκ τῆς οἰκίας, ἵνα τὰ
[1, 34]   καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι φάναι τὴν  γραῦν·   σὺ γάρ, Θαλῆ, τὰ
[1, 43]   ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνώτης περὶ ὁτέων  γράφεις·   καὶ ἢν κελεύῃς, παρὰ σὲ
[1, 55]   ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ  γράφεσθαι.   Λυσίας δ' ἐν τῷ κατὰ
[1, 44]   ἑνὶ μούνῳ χρήματι πρόσκεαι τῇ  γραφῇ.   Ἡμέες δὲ οἱ μηδὲν γράφοντες
[1, 122]   με καταθάψωσιν, ἐς σὲ τὴν  γραφὴν   ἐνέγκαι. Σὺ δὲ ἢν δοκιμώσῃς
[1, 43]   δικαίη ἐς τὸ ξυνὸν καταθέσθαι  γραφὴν   ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιτρέπειν χρῆμα
[1, 44]   γραφῇ. Ἡμέες δὲ οἱ μηδὲν  γράφοντες   περιχωρέομεν τήν τε Ἑλλάδα καὶ
[1, 116]   περὶ φύσεως καὶ θεῶν {Ἕλλησι}  γράψαι.   Πολλὰ δὲ καὶ θαυμάσια λέγεται
[1, 60]   Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου  γράψαντος,   Αἲ γὰρ ἄτερ νούσων τε
[1, 88]   δυσάρεστος Ἡράκλειτος μάλιστα Αὐτὸν ἐπῄνεσε  γράψας·   ἐν Πριήνῃ Βίας ἐγένετο
[1, 32]   Χρόνῳ δὲ Λεβεδίων τινῶν αὐτόθι  γρῖπον   ὠνησαμένων καταληφθῆναι καὶ τὸν τρίποδα,
[1, 89]   Δαναοῦ. Οὗτος ἐποίησεν ᾄσματα καὶ  γρίφους   εἰς ἔπη τρισχίλια. Καὶ τὸ
[1, 81]   ὡς ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν. Τούτῳ  γυμνάσιον   σῖτον ἀλεῖν, ὥς φησι Κλέαρχος
[1, 39]   Παμμέτρῳ τόδε τὸ ἐπίγραμμα·  Γυμνικὸν   αὖ ποτ' ἀγῶνα θεώμενον, ἠέλιε
[1, 39]   οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος  γυμνικὸν   ὑπό τε καύματος καὶ δίψους
[1, 94]   βαλὼν ὑποβάθρῳ λακτίσας τὴν  γυναῖκα   ἔγκυον οὖσαν ἀπέκτεινε, πεισθεὶς διαβολαῖς
[1, 68]   μὴ γῆμαι, ἤ, εἰ ἔχοι  γυναῖκα,   ἐκπέμψαι καὶ παῖδας ἀπείπασθαι. ~Φασὶ
[1, 96]   ἑορτὴν ἐπιχώριον κεκοσμημένας ἰδὼν τὰς  γυναῖκας   πάντα ἀφείλετο τὸν κόσμον, καὶ
[1, 91]   τὴν ἡλικίαν τὸ δὲ φρονεῖν  γυναῖκας·   ὑποδεικνὺς ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι καὶ
[1, 92]   πράττειν· τέκνα παιδεύειν· ἐχθρὰν διαλύειν.  Γυναικὶ   μὴ φιλοφρονεῖσθαι, μηδὲ μάχεσθαι, ἀλλοτρίων
[1, 70]   οἷς λυπήσεσθαι. ~Μὴ ἀπειλεῖν μηδενί·  γυναικῶδες   γάρ. Ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας
[1, 81]   Εὐγενεστέρα γὰρ αὐτῷ οὖσα  γυνή,   ἐπειδήπερ ἦν Δράκοντος ἀδελφὴ τοῦ
[1, 33]   εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ  γυνή,   τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007