HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  79 formes différentes pour 104 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, par.
[1, 116]   γεγραφὼς περὶ Ῥόδου. ~ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ. Φερεκύδης  Βάβυος   Σύριος, καθά φησιν Ἀλέξανδρος ἐν
[1, 119]   ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον υἱὸν  Βάβυος,   καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι. Ἐρατοσθένης
[1, 96]   ἀπαντήσαντα ἀνελεῖν καὶ θάψαι· ἔπειτα  βαδίζειν   ἄλλους τε κατὰ τούτων τέτταρας,
[1, 28]   παρὰ Λεανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου.  Βαθυκλέα   γάρ τινα Ἀρκάδα φιάλην καταλιπεῖν
[1, 29]   δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην τοῦ  Βαθυκλέους   παῖς Θυρίων ἐκαλεῖτο, καθά φησιν
[1, 52]   εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι  βαίνει,   σύμπασιν δ' ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι
[1, 49]   Δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν  βαιὸς   χρόνος ἀστοῖς, δείξει, ἀληθείης ἐς
[1, 33]   πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἥφαιστος  βάλε   πόντῳ, ἐκ πόλιος πέμψητε καὶ
[1, 94]   ἄφρονα. Χρόνῳ δὴ ὑπ' ὀργῆς  βαλὼν   ὑποβάθρῳ λακτίσας τὴν γυναῖκα
[1, 33]   τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ  βάρβαρος.   ~Λέγεται δ' ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς
[1, 96]   ὃς ἥδετο. Φανεροῦ δὲ γενομένου  βαρὺς   πᾶσιν ἐγένετο διὰ τὸ ἀλγεῖν
[1, 71]   ἀκόναις χρυσὸς ἐξετάζεται, διδοὺς  βάσανον   φανεράν· ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν
[1, 58]   λόγον εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων·  βασιλέα   δὲ τὸν ἰσχυρότατον τῇ δυνάμει.
[1, 67]   ἔχειν ἐν τῇ παρὰ σοὶ  βασιλείᾳ   Ἀθήνησι, τυραννοῦντος βιαίως Πεισιστράτου.
[1, 105]   ἐπέστειλεν ὧδε· Ἀνάχαρσις Κροίσῳ. Ἐγώ,  βασιλεῦ   Λυδῶν, ἀφῖγμαι εἰς τὴν τῶν
[1, 117]   καὶ τῆς αὐτῆς νυκτὸς τοῖς  βασιλεῦσι   κελεῦσαι Φερεκύδῃ πείθεσθαι. Ἔνιοι δὲ
[1, 68]   Καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο ἐφόρους τοῖς  βασιλεῦσι   παραζευγνύναι· Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον. Οὗτος,
[1, 53]   ὁποῖα δὲ καὶ τοῖς πρόσθεν  βασιλεῦσιν   ἦν τὰ ῥητὰ γέρα. Ἀπάγει
[1, 101]   ἀδελφὸς δὲ Καδουίδα τοῦ Σκυθῶν  βασιλέως,   μητρὸς δὲ Ἑλληνίδος· διὸ καὶ
[1, 29]   τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ τοῦ  βασιλέως   ποτήριον χρυσοῦν, ὅπως δῷ τῷ
[1, 81]   πέπεισμαι τὸν Ἀλυάττεω παῖδα τῶν  βασιλήων   πολυχρυσότατον πέλειν. Οὐδέν τε πλέον
[1, 93]   ἕταροι δὲ ἑκάστοθεν πὰρ τὺ  βασοῦνται.   ~ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ. Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ
[1, 88]   νεότητος εἰς γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν·  βεβαιότερον   γὰρ τοῦτο τῶν ἄλλων κτημάτων.
[1, 87]   πραττομένοις· δ' ἂν ἕλῃ,  βεβαίως   τηρῶν διάμενε. Μὴ ταχὺ λάλει·
[1, 50]   στρατηγείου καὶ εἰπών, πατρίς,  βεβοήθηκά   σοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ,
[1, 25]   καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἄριστα  βεβουλεῦσθαι.   Κροίσου γοῦν πέμψαντος πρὸς Μιλησίους
[1, 92]   ἀλλότριον· ἀδικίαν φεύγειν· πόλει τὰ  βέλτιστα   συμβουλεύειν· ἡδονῆς κρατεῖν· βίᾳ μηδὲν
[1, 67]   σὲ φημὶ πάντων τυράννων εἶναι  βέλτιστον.   Ἐπανήκειν δέ μοι Ἀθήναζε οὐ
[1, 118]   τάττεται, οἱ δ' ἐπὶ τῶν  βελτίστων   χρώμενοι διαμαρτάνουσιν. ~Ἔλεγέ τε ὅτι
[1, 80]   δ' ἄρ' ὑπὸ πληγῇσι θοὰς  βέμβικας   ἔχοντες ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ
[1, 55]   τεθηκέναι τὸν ἡταιρηκότα εἴργειν τοῦ  βήματος.   Συνέστειλε δὲ καὶ τὰς τιμὰς
[1, 92]   τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν· ἡδονῆς κρατεῖν·  βίᾳ   μηδὲν πράττειν· τέκνα παιδεύειν· ἐχθρὰν
[1, 48]   προσκτήσασθαι. ~Ἵνα δὲ μὴ δοκοίη  βίᾳ   μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκῃ τὴν
[1, 67]   σοὶ βασιλείᾳ Ἀθήνησι, τυραννοῦντος  βιαίως   Πεισιστράτου. Ἀλλὰ καὶ ἡδίων ἡμῖν
[1, 83]   δ' αὐτῷ πέμψαντι πρὸς τὸν  Βίαντα   ἵνα ἥκοι παρ' αὐτόν, Ἐγὼ
[1, 85]   μέγαν. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς· Τῇδε  Βίαντα   κέκευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν Ἑρμῆς
[1, 85]   δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει ἥδε  Βίαντα   πέτρη, κόσμον Ἴωσι μέγαν. Ἀλλὰ
[1, 83]   καὶ Ἀλυάττου πολιορκοῦντος Πριήνην τὸν  Βίαντα   πιήναντα δύο ἡμιόνους ἐξελάσαι εἰς
[1, 42]   Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν, Κλεόβουλον, Μύσωνα, Θαλῆν,  Βίαντα,   Πιττακόν, Ἐπίχαρμον, Πυθαγόραν. Φέρονται δὲ
[1, 41]   τέσσαρας ὡμολογημένους ἡμῖν παραδίδωσι, Θαλῆν,  Βίαντα,   Πιττακόν, Σόλωνα. Ἄλλους δὲ ὀνομάζει
[1, 82]   τὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰπεῖν τὸν  Βίαντα   σοφόν, διηγησαμένας τὰ καθ' ἑαυτάς.
[1, 42]   εἶναι δὲ Σόλωνα, Θαλῆν, Πιττακόν,  Βίαντα,   Χίλωνα, Μύσωνα, Κλεόβουλον, Περίανδρον, Ἀνάχαρσιν,
[1, 31]   ἀνενεχθέντα εἰς ἄστυ γενομένης ἐκκλησίας  Βίαντι   πεμφθῆναι· ~διὰ τί δέ, ἐν
[1, 84]   ψῆφον ἐνεγκόντων τῷ ὑπὸ τοῦ  Βίαντος   βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς
[1, 88]   τῶν ἄλλων κτημάτων. Μέμνηται τοῦ  Βίαντος   καὶ Ἱππῶναξ, ὡς προείρηται, καὶ
[1, 32]   τί δέ, ἐν τῷ περὶ  Βίαντος   λέξομεν. Ἄλλοι φασὶν ἡφαιστότευκτον εἶναι
[1, 84]   Καὶ Ἱππῶναξ· Καὶ δικάζεσθαι  Βίαντος   τοῦ Πριηνέως κρεῖσσον. Τοῦτον οὖν
[1, 82]   ἀνδρὶ ξείνῳ γενοίμην τοι συνόμιλος.  ~ΒΙΑΣ.   Βίας Τευτάμου Πριηνεύς, προκεκριμένος τῶν
[1, 83]   ἐβουλήθη σπείσασθαι, καὶ εἰσέπεμψεν ἄγγελον.  Βίας   δὲ σωροὺς ψάμμου χέας καὶ
[1, 88]   Αὐτὸν ἐπῄνεσε γράψας· ἐν Πριήνῃ  Βίας   ἐγένετο Τευτάμεω, οὗ πλέων
[1, 82]   ἀπεστάλη τρίπους· καὶ  Βίας   ἰδὼν ἔφη τὸν Ἀπόλλω σοφὸν
[1, 82]   ξείνῳ γενοίμην τοι συνόμιλος. ~ΒΙΑΣ.  Βίας   Τευτάμου Πριηνεύς, προκεκριμένος τῶν ἑπτὰ
[1, 88]   διὰ πλοῦτον. Πείσας λαβέ, μὴ  βιασάμενος.   τι ἂν ἀγαθὸν πράττῃς,
[1, 119]   δὲ τοῦ Συρίου τό τε  βιβλίον   συνέγραψεν, οὗ ἀρχή·
[1, 44]   καταβιούς. Ἐπέστειλε δέ τοι καὶ  Βίης   ἥκειν ἐς Πριήνην· σὺ δὲ
[1, 33]   οὕτως. Ἕρμιππος δ' ἐν τοῖς  Βίοις   εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ λεγόμενον
[1, 105]   οἴσεις. Εὗρε δ' εἰς τὸν  βίον   ἄγκυράν τε καὶ κεραμικὸν τροχόν,
[1, 87]   ἔφη, Κερδαίνων. Ἔλεγέ τε τὸν  βίον   οὕτω μετρεῖν ὡς καὶ πολὺν
[1, 118]   Δήλῳ. Οἱ δὲ φθειριάσαντα τὸν  βίον   τελευτῆσαι· ὅτε καὶ Πυθαγόρου παραγενομένου
[1, 67]   Ἀλλὰ καὶ ἡδίων ἡμῖν  βιοτὴ   ἔνθα πᾶσι τὰ δίκαια καὶ
[1, 120]   καὶ φθίμενος ψυχῇ τερπνὸν ἔχει  βίοτον,   εἴπερ Πυθαγόρης ἐτύμως σοφὸς
[1, 101]   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εἰς εὐτέλειαν  βίου   καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἔπη
[1, 55]   Πεισίστρατος. Σόλων δὲ ὅρον ἀνθρωπίνου  βίου   φησὶν ἔτη ἑβδομήκοντα. Δοκεῖ δὲ
[1, 103]   ἤλυθε, πολλὰ πλανηθεὶς πάντας ἔπειθε  βιοῦν   ἤθεσιν Ἑλλαδικοῖς. Τὸν δ' ἔτι
[1, 93]   φέρειν. Ἐτελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη  βιοὺς   ἑβδομήκοντα· καὶ αὐτῷ ἐπεγράφη· Ἄνδρα
[1, 108]   πραγμάτων τοὺς λόγους. Κατέστρεψε δὲ  βιοὺς   ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐνενήκοντα. ~ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ
[1, 111]   Φλέγων ἐν τῷ Περὶ μακροβίων  βιοὺς   ἔτη ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα καὶ
[1, 62]   νόμους. Ἐτελεύτησε δ' ἐν Κύπρῳ  βιοὺς   ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψας τοῖς
[1, 79]   ἔτει τῆς πεντηκοστῆς δευτέρας Ὀλυμπιάδος,  βιοὺς   ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός.
[1, 50]   ἔφη, Ἀθηναῖος καὶ Κλέοβις καὶ  Βίτων   καὶ τὰ θρυλούμενα. ~Φασὶ δέ
[1, 71]   συνειδείη ἄνομον ἑαυτῷ ἐν τῷ  βίῳ·   διστάζειν δὲ περὶ ἑνός. Κρίνων
[1, 106]   ἅπερ προείρηται ἐν τῷ Θαλοῦ  βίῳ   ὑπὲρ Χίλωνος. Οἰταῖον τινά φημι
[1, 36]   Πῶς ἂν ἄριστα καὶ δικαιότατα  βιώσαιμεν,   Ἐὰν τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν,
[1, 87]   καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον χρόνον  βιωσομένους,   καὶ φιλεῖν ὡς μισήσοντας· τοὺς
[1, 85]   χάριν· αὐθάδης δὲ τρόπος πολλάκι  βλαβερὰν   ἐξέλαμψεν ἄταν. ~Καὶ τὸ μὲν
[1, 52]   εἰς ἔργον δ' οὐδὲν γιγνόμενον  βλέπετε.   Καὶ οὗτος μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος
[1, 36]   Εἰ τοὺς ἐχθροὺς χεῖρον πράσσοντας  βλέποι·   Πῶς ἂν ἄριστα καὶ δικαιότατα
[1, 48]   αὐτοὺς τοὺς τάφους πρὸς ἕω  βλέποντας   καὶ ἀπὸ τῶν δήμων τοὺς
[1, 49]   καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ  βοηθεῖν   ἕτοιμος εἶναι, λέγων ταῦτα· ἄνδρες
[1, 84]   ἐνεγκόντων τῷ ὑπὸ τοῦ Βίαντος  βοηθουμένῳ,   λυθέντος τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς ἐν
[1, 34]   ἵνα τὰ ἄστρα κατανοήσῃ, εἰς  βόθρον   ἐμπεσεῖν καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι φάναι
[1, 28]   ~Φασὶ γὰρ Ἰωνικούς τινας νεανίσκους  βόλον   ἀγοράσαι παρὰ Μιλησίων ἁλιέων. Ἀνασπασθέντος
[1, 114]   τι καὶ φυλάττοι ἐν χηλῇ  βοός·   προσφερόμενός τε κατ' ὀλίγον μηδεμιᾷ
[1, 103]   τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς φέρειν  βότρυς·   τὸν πρῶτον ἡδονῆς· τὸν δεύτερον
[1, 90]   παλάμαι θραύοντι· μωροῦ φωτὸς ἅδε  βουλά.   Οὐ γὰρ εἶναι Ὁμήρου τὸ
[1, 80]   Εἰ δ' ἄγε σύν μοι  βούλευσον,   ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω. Εἶπεν·
[1, 49]   δέος δὲ σιωπώντων. Καὶ  βουλή,   Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι ἔλεγον αὐτόν·
[1, 110]   πάγον. Κἀκεῖθεν εἴασεν ἰέναι οἷ  βούλοιντο,   προστάξας τοῖς ἀκολούθοις ἔνθα ἂν
[1, 101]   παρείη πρὸς αὐτὸν Ἀνάχαρσις καὶ  βούλοιτο   αὐτὸν θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ
[1, 117]   πολέμου συνεστῶτος Ἐφεσίοις καὶ Μάγνησι  βουλόμενον   τοὺς Ἐφεσίους νικῆσαι πυθέσθαι τινὸς
[1, 26]   δευτέρῳ τῶν Σποράδην ὑπομνημάτων ὅτι  βουλόμενος   δεῖξαι ῥᾷον εἶναι πλουτεῖν, φορᾶς
[1, 98]   εἴα ἐν ἄστει ζῆν τοὺς  βουλομένους,   καθά φησιν Ἔφορος καὶ Ἀριστοτέλης.
[1, 55]   ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ  βουλομένῳ   γράφεσθαι. Λυσίας δ' ἐν τῷ
[1, 65]   καὶ δορυφορούντων αὐτόν, εἴ τι  βούλονται.   Ἴσθι γὰρ τὸν ἄνδρα,
[1, 24]   τὸ τρίγωνον ὀρθογώνιον, καὶ θῦσαι  βοῦν.   ~Οἱ δὲ Πυθαγόραν φασίν, ὧν
[1, 72]   τὸ ἱερὸν ἔκτισε τὸ ἐν  Βραγχίδαις.   Ἦν δὲ γέρων περὶ τὴν
[1, 72]   τοῦτον τὸν τρόπον Χιλώνειον καλεῖ.  Βράγχου   δὲ εἶναι, ὃς τὸ ἱερὸν
[1, 87]   εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ τε ὧδε·  Βραδέως   ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις· δ'
[1, 72]   πάμπολλα τοὺς Λακεδαιμονίους κακὰ διέθηκε.  Βραχυλόγος   τε ἦν· ὅθεν καὶ Ἀρισταγόρας
[1, 50]   φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης·  βροντὴ   δ' ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς·
[1, 90]   θεῶν ἥσσω· λίθον δὲ καὶ  βρότεοι   παλάμαι θραύοντι· μωροῦ φωτὸς ἅδε
[1, 91]   Ἀμουσία τὸ πλέον μέρος ἐν  βροτοῖσι   λόγων τε πλῆθος· ἀλλ'
[1, 35]   σοφόν, ἕν τι κεδνὸν αἱροῦ·  βύσεις   γὰρ ἀνδρῶν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους.
[1, 110]   κατὰ τοὺς δήμους τῶν Ἀθηναίων  βωμοὺς   ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς τότε γενομένης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/07/2007