HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ῥᾳθυμίανTexte grec :

[19,97] οἱ δὲ σκοποὶ κατανοήσαντες πολεμίαν δύναμιν εἰσβεβληκυῖαν ἐσήμηναν τοῖς Ναβαταίοις διὰ τῶν συγκειμένων πυρσῶν· διόπερ οἱ βάρβαροι νομίσαντες συντόμως ἥκειν τοὺς Ἕλληνας, εἰς μὲν τὴν πέτραν ἀπέθεντο τὰς ἀποσκευὰς καὶ φυλακὴν τὴν ἱκανὴν ἐπέστησαν, οὔσης μιᾶς ἀναβάσεως χειροποιήτου, αὐτοὶ δὲ διελόμενοι τὴν λείαν ἄλλοι κατ´ ἄλλους τόπους ἀπήλαυνον εἰς τὴν ἔρημον. Δημήτριος δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν πέτραν καὶ τὴν λείαν καταλαβὼν ἀπηλλαγμένην προσβολὰς συνεχεῖς ἐποιεῖτο τῷ χωρίῳ. ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον εὐρώστως καὶ περιγιγνομένων ῥᾳδίως διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν τόπων τότε μὲν μέχρι δείλης ἀγωνισάμενος ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ προσαγαγόντος αὐτοῦ τῇ πέτρᾳ τῶν βαρβάρων τις ἀνεβόησεν «Βασιλεῦ Δημήτριε, τί βουλόμενος ἢ τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς ἡμᾶς, οἰκοῦντας ἐν ἐρημίᾳ καὶ τόποις οὔθ´ ὕδωρ ἔχουσιν οὔτε σῖτον οὔτε οἶνον οὔτ´ ἄλλο τι ἁπλῶς οὐδὲν τῶν παρ´ ὑμῖν εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων; ἡμεῖς γὰρ οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν συμπεφεύγαμεν εἰς χώραν σπανίζουσαν πάντων τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις χρησίμων καὶ βίον εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον καὶ θηριώδη παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες. ἀξιοῦμεν οὖν καὶ σὲ καὶ τὸν πατέρα μὴ ἀδικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς παρ´ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον καὶ φίλους νομίζειν Ναβαταίους εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον. οὔτε γὰρ βουλόμενος δύνασαι μένειν ἐνταῦθα πλείους ἡμέρας, ἀπορούμενος ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἁπάντων, οὔθ´ ἡμᾶς δύνασαι συναναγκάσαι βίον ζῆν ἕτερον, ἀλλά τινας αἰχμαλώτους ἕξεις δούλους ἀθύμους καὶ ζῆν οὐκ ἂν ὑπομείναντας ἐν ἄλλοις νομίμοις.» ῥηθέντων δὲ τοιούτων λόγων Δημήτριος μὲν ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὰν ἐκέλευσεν αὐτοὺς πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ τούτων· οἱ δὲ Ἄραβες ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους, οἳ παραπλήσια τοῖς προειρημένοις διελθόντες ἔπεισαν δεξάμενον δῶρα τὰ πολυτελέστατα τῶν παρ´ αὐτοῖς διαλύσασθαι.

Traduction française :

[19,97] Mais les sentinelles des Nabatéens aperçurent l'armée ennemie, et ils en instruisirent leurs compatriotes au moyen de signaux de feu. Informés ainsi de la marche rapide des Grecs, les Barbares déposèrent leurs bagages à Pétra, et laissèrent une bonne garde dans cette place, qui n'est accessible que par une seule entrée, faite par la main de l'homme ; puis ils partagèrent leur bétail en plusieurs troupeaux qu'ils dispersèrent dans le désert. Cependant Démétrius s'approcha de Pétra et attaqua cette place sans relâche. Ceux qui s'y trouvaient renfermés se défendirent vaillamment, rassurés par la position forte du lieu. Après avoir combattu jusqu'au soir, Démétrius fit sonner la retraite. Le lendemain, au moment où Démétrius renouvelait ses attaques, un des Barbares se mit à crier à haute voix : « Roi Démétrius, que nous veux-tu? qui t'a forcé à nous faire la guerre, à nous qui habitons le désert, et des lieux où il n'y a ni eau, ni blé, ni vin, ni aucune de ces choses dont vous avez besoin? Pour nous soustraire à l'esclavage, nous nous sommes réfugiés dans cette contrée qui manque de tout ce qui, ailleurs, est regardé comme nécessaire à la vie; nous avons choisi une existence entièrement sauvage, et nous ne vous avons fait jamais aucun mal. Nous te prions donc, toi et ton père, de ne commettre aucune injustice à notre égard, mais d'accepter nos présents, d'éloigner votre armée, et de considérer à l'avenir les Nabatéens comme des amis. Car, lors même que tu voudrais rester ici plusieurs jours, tu ne le pourrais pas, dans ce lieu, manquant d'eau et de vivres. Tu ne pourras pas non plus nous faire adopter un genre de vie différent, et les quelques prisonniers que tu feras ne seront que des esclaves découragés et incapables de vivre sous d'autres lois. » Après avoir entendu ces paroles, Démétrius fit éloigner son armée, et demanda aux Nabatéens de lui envoyer des députés pour traiter avec eux. Les Arabes choisirent pour cette députation les hommes les plus âgés qui répétèrent qu'il fallait accepter les beaux présents qu'on lui offrait et faire la paix.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006