HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἐγκατειλημμένωνTexte grec :

[19,93] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πτολεμαῖος μὲν διέτριβε περὶ Κοίλην Συρίαν, νενικηκὼς Δημήτριον τὸν Ἀντιγόνου παρατάξει μεγάλῃ. ὃν πυνθανόμενος ἐκ Κιλικίας ἀνεστραφέναι καὶ στρατοπεδεύειν περὶ τὴν ἄνω Συρίαν, προεχειρίσατο τῶν περὶ αὑτὸν φίλων Κίλλην τὸν Μακεδόνα· τούτῳ δὲ δοὺς δύναμιν ἱκανὴν προσέταξεν ἐκδιῶξαι τὸν Δημήτριον τὸ παράπαν ἐκ τῆς Συρίας ἢ περικαταλαβόντα συντρῖψαι. τούτου δ´ ὄντος κατὰ πορείαν Δημήτριος διὰ τῶν σκοπῶν ἀκούσας τὸν Κίλλην στρατοπεδεύειν καταπεφρονηκότως περὶ Μυοῦντα, τὴν μὲν ἀποσκευὴν ἀπέλιπε, τοὺς δὲ στρατιώτας εὐζώνους παραλαβὼν νυκτὸς πορείαν σύντομον ἐποιήσατο, προσπεσὼν δὲ τοῖς πολεμίοις ἑωθινῆς φυλακῆς ἄφνω τῆς τε δυνάμεως ἄνευ μάχης ἐκυρίευσεν καὶ αὐτὸν τὸν στρατηγὸν ἐζώγρησε. τηλικούτου δ´ εὐτυχήματος γεγενημένου τὴν ἧτταν ἀναμαχήσασθαι διειλήφει. οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων ἥξειν ἐπ´ αὐτὸν μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, ἐστρατοπέδευσε προβλήματα τῆς παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη καὶ λίμνας. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς τὸν πατέρα περὶ τοῦ γενομένου κατορθώματος, {καὶ} παρακαλῶν αὐτὸν ἢ δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην ἢ καὶ αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν Συρίαν. ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐτύγχανε μὲν ὢν ἐν Κελαιναῖς τῆς Φρυγίας, κομισάμενος δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἐχάρη διαφερόντως ἐπὶ τῷ δοκεῖν τὸν υἱὸν νέον ὄντα κατωρθωκέναι δι´ αὑτοῦ καὶ φαίνεσθαι βασιλείας ἄξιον. αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν ἐκ τῆς Φρυγίας καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερβαλὼν ὀλίγαις ἡμέραις συνέμιξε τοῖς περὶ τὸν Δημήτριον. Πτολεμαῖος δὲ πυθόμενος τὴν Ἀντιγόνου παρουσίαν καὶ συναγαγὼν τοὺς ἡγεμόνας καὶ φίλους ἐβουλεύετο πότερον συμφέρει μένειν καὶ ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν ὅλων κατὰ Συρίαν ἢ προάγειν εἰς Αἴγυπτον καὶ πολεμεῖν ἐκεῖθεν, καθάπερ καὶ πρότερον Περδίκκᾳ. πάντες οὖν συνεβούλευον μὴ διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν πολλαπλασίονα καὶ θηρίων πλῆθος, ἔτι δὲ στρατηγὸν ἀήττητον· εὐχερέστερον γὰρ πολλῷ διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ταῖς τε χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ τόπων ὀχυρότητι πιστεύοντα. διὸ καὶ κρίνας ἐκλιπεῖν τὴν Συρίαν κατέσκαψε τὰς ἀξιολογωτάτας τῶν κεκρατημένων πόλεων, Ἄκην μὲν τῆς Φοινίκης Συρίας, Ἰόππην δὲ καὶ Σαμάρειαν καὶ Γάζαν τῆς Συρίας, αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δυνατὸν ἦν ἄγειν ἢ φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον.

Traduction française :

[19,93] Pendant que ces choses se passaient, Ptolémée séjournait en Coelé-Syrie, depuis la grande victoire qu'il avait remportée sur Démétrius, fils d'Antigone. En apprenant que Démétrios revenait de la Cilicie et se portait avec une armée vers la haute Syrie, il désigna un de ses amis, Cillès le Macédonien, pour se mettre à la poursuite de Démétrius avec un corps d'armée suffisant pour l'expulser de la Syrie, ou l'envelopper et l'écraser. Mais Démétrius, informé par ses espions que Cillès était campé négligemment près de Myunte, laissa ses bagages, et prit avec lui un détachement de troupes légères; après une rapide marche de nuit, il vint, vers l'heure de la veille du matin, tomber à l'improviste sur les ennemis; il s'empara de l'armée sans coup férir, et fit Cilles lui-même prisonnier. Ce succès compensa la défaite précédente. Cependant, en apprenant que Ptolémée marchait contre lui avec toutes ses forces réunies, il alla établir son camp derrière des marais et des étangs qui lui servaient de retranchements naturels. Il manda ensuite à son père le succès qu'il venait de remporter, et le pria de lui envoyer au plus vite des troupes ou de venir lui-même en Syrie. Antigone était alors en Célaenes en Phrygie ; en recevant la lettre de Démétrius, il se réjouit d'apprendre que son fils, quoique bien jeune, sût si bien se relever par ses propres efforts et se montrer digne du trône. Il partit ensuite de la Phrygie, franchit en peu de jours le Taurus, et vint rallier ses troupes à celles de Démétrius. Averti de la présence d'Antigone, Ptolémée réunit en conseil ses amis et les chefs de l'armée, et mit en délibération s'il valait mieux rester en Syrie et risquer une bataille décisive, ou s'il fallait transporter en Egypte le théâtre de la guerre, comme on l'avait fait précédemment dans la lutte contre Perdiccas. Tous étaient d'avis qu'il ne fallait pas se mesurer avec des forces si supérieures, soutenues par un grand nombre d'éléphants et commandées par un général qui n'avait point encore été vaincu. Il leur paraissait donc plus convenable de combattre en Égypte, pays abondant en ressources et plus sûr de ses places fortes. Ptolé- mée résolut donc de quitter la Syrie, après avoir détruit les villes les plus considérables dont il s'était emparé, telles que Acé, dans la Syrie phénicienne, Joppé, Samarie et Gaza en Syrie. Puis il revint en Égypte avec son armée et toutes les richesses qu'il avait pu emporter.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006