HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

λίθοιςTexte grec :

[19,73] Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέλος ἐχουσῶν Ἀθήνησι μὲν παρέλαβε τὴν ἀρχὴν Θεόφραστος, ἐν Ῥώμῃ δ´ ὕπατοι κατεστάθησαν Μάρκος Πόπλιος καὶ Γάιος Σουλπίκιος. ἐπὶ δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες ἐν τοῖς ἐν ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ Πόντου καὶ φρουρὰν ἔχοντες παρὰ Λυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον καὶ τῆς αὐτονομίας ἀντείχοντο. ὡσαύτως δὲ τήν τε τῶν Ἰστριανῶν πόλιν καὶ τὰς ἄλλας τὰς πλησιοχώρους ἐλευθερώσαντες συνέθεντο συμμαχίαν ὡς κοινῇ πολεμεῖν τῷ δυνάστῃ· προσελάβοντο δ´ εἰς τὴν φιλίαν τῶν τε Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε τὸ πᾶν εἶναι σύστημα βάρος ἔχον καὶ δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι. ὁ δὲ Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα μετὰ τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς ἀφεστηκότας. ποιούμενος δὲ τὴν πορείαν διὰ τῆς Θρᾴκης καὶ τὸν Αἷμον ὑπερβαλὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῆς Ὀδησσοῦ. πολιορκίαν δὲ συστησάμενος ταχὺ τοὺς ἔνδον κατεπλήξατο καὶ δι´ ὁμολογίας παρέλαβε τὴν πόλιν. μετὰ δὲ ταῦτα τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ τοὺς Ἰστριανοὺς ἀνακτησάμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ Καλλαντιανούς. καθ´ ὃν δὴ χρόνον ἧκον οἵ τε Σχύθαι καὶ Θρᾷκες σὺν πολλῇ δυνάμει βοηθήσοντες τοῖς συμμάχοις κατὰ τὰς συνθήκας. οἷς ἀπαντήσας Λυσίμαχος καὶ συμβαλὼν ἐξ ἐφόδου τοὺς μὲν Θρᾷκας καταπληξάμενος ἔπεισε μεταθέσθαι, τοὺς δὲ Σκύθας ἐκ παρατάξεως νικήσας καὶ πολλοὺς ἀνελὼν τούτων μὲν τοὺς ὑπολειφθέντας ἐδίωξεν ἐκτὸς τῶν ὅρων, τὴν δὲ τῶν Καλλαντιανῶν πόλιν περιστρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν, φιλοτιμούμενος ἐκ παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. περὶ ταῦτα δ´ ὄντος αὐτοῦ παρῆσάν τινες ἀπαγγέλλοντες ὅτι δύο δυνάμεις ἀπέσταλκεν Ἀντίγονος ἐπὶ βοήθειαν τοῖς Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν πεζῇ, τὴν δὲ κατὰ θάλασσαν, καὶ διότι τῷ μὲν στόλῳ Λύκων ὁ στρατηγὸς παραπέπλευκεν εἰς τὸν Πόντον, Παυσανίας δ´ ἔχων οὐκ ὀλίγους στρατιώτας περὶ τὸ καλούμενον Ἱερὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐφ´ οἷς ὁ Λυσίμαχος διαταραχθεὶς ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας, τὸ δὲ χράτιστον τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν αὐτὸς ἠπείγετο, σπεύδων συνάψαι τοῖς πολεμίοις. παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν Αἷμον ὑπερβολὴν εὗρε Σεύθην τὸν βασιλέα τῶν Θρᾳκῶν ἀφεστηκότα πρὸς Ἀντίγονον μετὰ πολλῶν στρατιωτῶν φυλάσσοντα τὰς παρόδους. συνάψας δ´ αὐτῷ μάχην ἐφ´ ἱκανὸν χρόνον τῶν τε ἰδίων ἀπέβαλεν οὐκ ὀλίγους καὶ τῶν πολεμίων ἀνελὼν παμπληθεῖς ἐβιάσατο τοὺς βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ καὶ τοῖς περὶ τὸν Παυσανίαν καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς εἰς δυσχωρίας συμπεφευγότας ταύτας τ´ ἐξεπολιόρκησε καὶ Παυσανίαν ἀνελὼν τῶν στρατιωτῶν οὓς μὲν ἐλύτρωσεν, οὓς δὲ εἰς τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν. τὰ μὲν οὖν περὶ Λυσίμαχον ἐν τούτοις ἦν.

Traduction française :

[19,73] Théophraste étant archonte d'Athènes, les Romains élurent pour consuls Marcus Poplius et Caïus Sulpicius. Dans cette année, les Callantiens, habitant sur la gauche du Pont-Euxin, chassèrent la garnison de Lysimaque, et recouvrèrent leur indépendance. Cet exemple fut suivi des habitants d'Istria et d'autres villes voisines : ils conclurent entre eux une alliance pour combattre le tyran qui les opprimait. Les Thraces et les Scythes du voisinage entrèrent aussi dans cette ligue, qui s'accrut ainsi considérablement et fut en état de se mesurer avec de nombreuses armées. A cette nouvelle, Lysimaque marcha contre les rebelles. Il prit son chemin par la Thrace, franchit le mont Hémus, et vint camper dans le voisinage d'Odessus; il fit le siége de cette ville et intimida les habitants qui se rendirent par capitulation. Il soumit de même les Istriens, et s'avança contre les Callantiens. Dans ce moment arrivèrent les Scythes et les Thraces avec une armée nombreuse pour venir, conformément au traité, au secours de leurs alliés. Lysimaque se porta à leur rencontre, étourdit les Thraces par une attaque imprévue, et les amena à se rendre. Quant aux Scythes, il les défit en bataille rangée, leur tua beaucoup de monde, et poursuivit le reste de leurs troupes jusqu'au delà des frontières. Il investit la ville des Callantiens, impatient de châtier les chefs de la rébellion. Pendant qu'il était occupé à ce siége, quelques messagers vinrent annoncer qu'Antigone avait envoyé au secours des Callantiens deux armées, l'une par mer, l'autre par terre; et que Lycon, commandant de la flotte, avait déjà paru dans le Pont-Euxin, tandis que Pausanias, ayant sous ses ordres de nombreuses troupes de terre, venait d'établir son camp près de l'endroit appelé le Monument sacré. Effrayé de ces nouvelles, Lysimaque laissa sur les lieux un corps d'armée suffisant pour continuer le siége, tandis que lui-même se mit à la tête de la plus forte partie de ses troupes, pour présenter la bataille aux ennemis. Mais au moment de franchir l'Hémus, il rencontra Seuthès, roi des Thraces, qui, partisan d'Antigone, avait occupé les défilés avec de nombreux détachements. Lysimaque attaqua l'ennemi; après un combat assez long, les pertes furent considérables de part et d'autre. Enfin, il parvint à forcer le passage, et se montra tout à coup en présence de Pausanias, qui s'était réfugié dans les défilés. Il prit d'assaut ces défilés, tua Pausanias, et fit presque tous les soldats prisonniers. Il renvoya les uns moyennant une rançon, et incorpora les autres dans les rangs de son armée. Tel était l'état des affaires de Lysimaque.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006