HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πλησιοχώρουςTexte grec :

[19,72] μετὰ δὲ ταῦτα Ἀγαθοκλῆς ὁρῶν ἔρημον οὖσαν τὴν Σικελίαν στρατοπέδων πολεμίων ἀδεῶς προσήγετο τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν ἐγκρατὴς γενόμενος ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν· καὶ γὰρ συμμάχων πλῆθος καὶ προσόδους ἁδρὰς καὶ στρατόπεδον ἀξιόλογον περιεποιήσατο. χωρὶς γὰρ τῶν συμμάχων καὶ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν καταγραφέντων εἰς τὴν στρατείαν μισθοφόρους ἐπιλέκτους εἶχε πεζοὺς μὲν μυρίους, ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους πεντήκοντα. ἐποιήσατο δὲ καὶ παρασκευὴν ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας τῷ Ἀμίλκᾳ περὶ τῶν συνθηκῶν, συντόμως δὲ πρὸς αὐτὸν τὸν πόλεμον ἐξοίσοντας. καὶ τὰ μὲν περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν. Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται διαπολεμοῦντες Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα περὶ τῆς ἡγεμονίας Πληστικὴν μὲν φρουρὰν ἔχουσαν Ῥωμαϊκὴν ἐξεπολιόρκησαν, Σωρανοὺς δ´ ἔπεισαν κατασφάξαι μὲν τοὺς παρ´ αὐτοῖς Ῥωμαίους, συμμαχίαν δὲ πρὸς Σαμνίτας συνθέσθαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ῥωμαίων Σατικόλαν πολιορκούντων ἐπεφάνησαν μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, σπεύδοντες λῦσαι τὴν πολιορκίαν· γενομένης οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ μὲν παρ´ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ ἐπὶ τοῦ προτερήματος ἐγένοντο Ῥωμαῖοι. μετὰ δὲ τὴν μάχην ἐκπολιορκήσαντες τὴν πόλιν ἐπῄεσαν ἀδεῶς τὰ πλησίον πολίσματα καὶ χωρία προσαγόμενοι. τοῦ δὲ πολέμου περὶ τὰς ἐν Ἀπουλίᾳ πόλεις συνεστῶτος οἱ μὲν Σαμνῖται πάντας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας καταγράψαντες ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τῶν πολεμίων, ὡς περὶ τῶν ὅλων κριθησόμενοι. ἃ δὴ πυθόμενος ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων καὶ διαγωνιάσας περὶ τοῦ μέλλοντος δύναμιν προέπεμψε πολλήν. εἰωθότες δ´ ἐν τοῖς ἐπικινδύνοις καιροῖς αὐτοκράτορα τοῦ πολέμου καθιστᾶν τινὰ τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν προεχειρίσαντο τότε Κόιντον Φάβιον καὶ μετ´ αὐτοῦ Κόιντον Αὔλιον ἵππαρχον. οὗτοι δὲ τὰς δυνάμεις παραλαβόντες παρετάξαντο πρὸς τοὺς Σαμνίτας περὶ τὰς καλουμένας Λαυστόλας καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον. τροπῆς δὲ γενομένης καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον ὁ μὲν Αὔλιος καταισχυνθεὶς ἐπὶ τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ {τε} πλήθει τῶν πολεμίων, οὐ κρατήσειν ἐλπίζων, ἀλλ´ ἀήττητον τὴν πατρίδα τὸ καθ´ αὑτὸν μέρος ἀποδεικνύων. οὗτος μὲν οὖν οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις τῆς κατὰ τὴν φυγὴν αἰσχύνης ἰδίᾳ περιεποιήσατο θάνατον ἔνδοξον· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι φοβηθέντες μὴ τὰ κατὰ τὴν Ἀπουλίαν πράγματα τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν εἰς Λουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς τόποις. ἐκ ταύτης δὲ ὁρμώμενοι διεπολέμουν τοῖς Σαμνίταις, οὐ κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμενοι· διὰ γὰρ ταύτην τὴν πόλιν οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ προετέρησαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς μετὰ ταῦτα γενομένους ἕως τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων διετέλεσαν ὁρμητηρίῳ χρώμενοι κατὰ τῶν πλησίον ἐθνῶν.

Traduction française :

[19,72] Agathocle voyant la Sicile évacuée par les troupes ennemies, soumit impunément à son pouvoir les villes et les bourgs, et consolida promptement sa puissance. Il avait de nombreux alliés, de riches revenus et une forte armée. Indépendamment des troupes auxiliaires de la Sicile et de celles enrôlées à Syracuse, il avait sous ses ordres un corps de mercenaires, composé de dix mille hommes d'infanterie et de trois mille cinquante cavaliers. Il fit des provisions d'armes de toute espèce, sachant bien que les Carthaginois, qui avaient condamné Amilcar à une amende pour avoir conclu ce traité, ne tarderaient pas à rallumer la guerre. Tel était alors l'état des affaires en Sicle. En Italie, les Samnites, qui étaient depuis plusieurs années en guerre avec les Romains, avaient pris d'assaut Plistie, ville occupée par une garnison romaine. Ils avaient persuadé les habitants de Sora de massacrer les Romains qui se trouvaient chez eux, et de faire alliance avec les Samnites. Ils se montrèrent ensuite avec une forte armée devant Saticola, assiégée par les Romains. Une bataille acharnée s'engagea; les pertes furent considérables de part et d'autre, mais enfin les Romains l'emportèrent. Après cette victoire, les Romains s'emparèrent de la ville de Saticola, et soumirent sans obstacle à leur domination les petites villes et les bourgs du voisinage. Après que la guerre avait été portée dans les villes de l'Apulie, les Samnites appelèrent sous les armes toute la population valide, et vinrent camper en face de l'ennemi, résolus à courir les chances d'une bataille décisive. Instruit de cette détermination de l'ennemi, le peuple romain mit en campagne une nombreuse armée. Ayant pour coutume, dans les circonstances difficiles, de nommer un dictateur parmi les citoyens les plus distingués il arrêta son choix sur Quintus Fabius, et lui adjoignit Quintus Aulius comme maitre de cavalerie. Ces deux généraux livrèrent bataille aux Samnites, près de Laustoles, et perdirent beaucoup de monde. Le désordre avait gagné tous les rangs, lorsque Aulius, honteux de fuir, se mit à résister seul à toute la force de l'ennemi, non dans l'espoir de vaincre, mais afin d'épargner à sa patrie la honte d'une déroute complète. C'est ainsi qu'Aulius trouva une mort glorieuse sur le champ de bataille. Dans la crainte de perdre toute l'Apulie, les Romains envoyèrent une colonie à Luceria, une des villes les plus célèbres du pays; elle devait leur servir de place d'armes pour continuer la guerre contre les Samnites. Cette place leur fut non seulement utile dans la guerre actuelle, mais elle leur rendit de grands services par la suite et même jusqu'à nos jours, contre les incursions des peuples voisins. Tels sont les événements arrivés dans le cours de cette année.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006