HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

συμφέρεινTexte grec :

[19,67] ἅμα δὲ τούτοις πρασσομένοις Ἀλέξανδρος μὲν ὁ Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ τῆς δυνάμεως ὑπ´ Ἀλεξίωνος τοῦ Σικυωνίου καί τινων ἄλλων προσποιουμένων εἶναι φίλων ἀνῃρέθη, ἡ δὲ γυνὴ Κρατησίπολις διαδεξαμένη τὰ πράγματα συνεῖχε τὸ στρατόπεδον, ἀγαπωμένη διαφερόντως ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὰς εὐεργεσίας· διετέλει γὰρ βοηθοῦσα τοῖς ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων ὑπολαμβάνουσα. ἦν δὲ περὶ αὐτὴν καὶ σύνεσις πραγματικὴ καὶ τόλμα μείζων ἢ κατὰ γυναῖκα· τῶν γὰρ Σικυωνίων καταφρονησάντων αὐτῆς διὰ τὴν τοῦ ἀνδρὸς τελευτὴν καὶ συνδραμόντων μετὰ τῶν ὅπλων ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν παραταξαμένη καὶ νικήσασα πολλοὺς μὲν ἀνεῖλε, συλλαβοῦσα δὲ περὶ τριάκοντα τὸν ἀριθμὸν ἀνεσταύρωσεν. ἀσφαλισαμένη δὲ τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἐδυνάστευε τῶν Σικυωνίων, ἔχουσα πολλοὺς στρατιώτας ἑτοίμους εἰς πάντα κίνδυνον. καὶ τὰ μὲν περὶ Πελοπόννησον ἐν τούτοις ἦν. Κάσανδρος δ´ ὁρῶν τοὺς Αἰτωλοὺς συναγωνιζομένους μὲν Ἀντιγόνῳ, πόλεμον δ´ ἔχοντας ὅμορον πρὸς Ἀκαρνᾶνας ἔκρινε συμφέρειν ἅμα συμμάχους μὲν Ἀκαρνᾶνας ποιήσασθαι, ταπεινῶσαι δὲ τοὺς Αἰτωλούς. διόπερ ἀναζεύξας ἐκ Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγάλης ἧκεν εἰς Αἰτωλίαν καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ τὸν καλούμενον Καμπύλον ποταμόν· συναγαγὼν δὲ τοὺς Ἀκαρνᾶνας εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελθὼν ὅτι πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον ἐκ παλαιῶν χρόνων, συνεβούλευεν ἐκ τῶν ἀνοχύρων καὶ μικρῶν χωρίων εἰς ὀλίγας πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως μὴ διεσπαρμένης τῆς οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ πρὸς τὰς ἀπροσδοκήτους τῶν πολεμίων ἐπιθέσεις δυσχερῶς ἀθροίζωνται. πεισθέντων δὲ τῶν Ἀκαρνάνων οἱ πλεῖστοι μὲν εἰς Στράτον πόλιν συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην οὖσαν καὶ μεγίστην, Οἰνιάδαι δὲ καί τινες ἄλλοι συνῆλθον ἐπὶ Σαυρίαν, Δεριεῖς δὲ μεθ´ ἑτέρων εἰς Ἀγρίνιον. ὁ δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον μετὰ τῶν ἱκανῶν στρατιωτῶν τούτῳ μὲν παρήγγειλε βοηθεῖν Ἀκαρνᾶσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ Λευκάδος τὴν πόλιν διὰ πρεσβείας προσηγάγετο. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν ποιησάμενος Ἀπολλωνίαν ἐξ ἐφόδου παρέλαβεν. εἰς δὲ τὴν Ἰλλυρίδα προελθὼν καὶ διαβὰς τὸν Ἕβρον ποταμὸν παρετάξατο πρὸς Γλαυκίαν τὸν Ἰλλυριῶν βασιλέα. περιγενόμενος δὲ τῇ μάχῃ πρὸς μὲν τοῦτον συνθήκας ἐποιήσατο, καθ´ ἃς οὐκ ἐξῆν τῷ Γλαυκίᾳ στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Κασάνδρου συμμάχους, τὴν δὲ τῶν Ἐπιδαμνίων πόλιν προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν.

Traduction française :

[19,67] Sur ces entrefaites, Alexandre, fils de Polysperchon, parti de Sicyone à la tête de son armée, fut assassiné par Alexion le Sicyonien, et quelques autres qui avaient caché leur dessein sous les dehors de l'amitié. La femme d'Alexandre, Cratésipolis, se chargea de la direction des affaires. Elle maintint l'ordre dans l'armée : elle était très aimée des soldats parce qu'elle faisait beaucoup de bien; elle secourait les malheureux et soulageait les pauvres. Son intelligence pratique et son courage la mettaient au-dessus de son sexe. Les Sicyoniens avaient méprisé cette femme depuis qu'elle était privée de l'appui de son mari; ils avaient couru aux armes pour reconquérir leur liberté. Cratésipolis leur livra bataille, les vainquit et en tua un grand nombre. Après cette victoire, elle fit arrêter une trentaine de citoyens des plus turbulents et les punit du supplice de la croix. Après avoir ainsi recouvré sa sécurité, Cratésipolis régna sur les Sicyoniens, ayant sous ses ordres de nombreux soldats, prêts à tout événement. Tel était l'état des affaires dans le Péloponnèse. Cependant Cassandre, voyant que les Étoliens continuaient à servir dans les rangs d'Antigone, et qu'ils étaient en guerre avec les Acarnaniens, leurs voisins, jugea utile de sallier avec les Acarnaniens et d'abaisser l'orgueil des Étoliens. Il partit donc de la Macédoine à la tête d'une puissante armée, se rendit en Étolie, et vint établir son camp sur les bords du fleuve Campylus. Il réunit les Acarnaniens en une assemblée générale, dans laquelle il leur représenta combien ils avaient eu de tout temps à souffrir de ces guerres de frontières. Il leur conseilla donc de quitter leurs petites forteresses pour se transporter dans un petit nombre de villes. Il ajouta qu'en suivant ce conseil ils pourraient se porter des secours mutuels, et résister en commun aux attaques imprévues de l'ennemi. Convaincus par ces raisons, les Acarnaniens se transférèrent pour la plupart à Stratos, ville considérable et très forte. Les Oeniades et quelques autres tribus se réunirent à Sauria, et les Dériens à Agrinium. Cassandre laissa dans le pays un corps d'armée considérable, sous le commandement de Lycisque, qui avait reçu l'ordre de soutenir les Acarnaniens. Quant à lui, il marcha sur Leucade; la ville lui fut livrée par une députation. Il s'avança ensuite vers les côtes de la mer Adriatique, et prit en passant la ville d'Apollonias; puis il pénétra dans l'Illyrie, franchit l'Hébrus, et livra bataille à Glaucias roi des Illyriens. Il défit ce roi, et conclut avec lui un traité, par lequel Glaucias s'engageait à ne jamais porter les armes contre les alliés de Cassandre. Enfin, après avoir occupé la ville d'Epidaure, il revint en Macédoine.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006