HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

συνελθὼνTexte grec :

[19,64] Ὁ δὲ Κάσανδρος παρελθὼν εἰς τὴν Μεσσηνίαν καὶ καταλαβὼν φρουρουμένην ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν πόλιν τὸ μὲν πολιορκεῖν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπέγνω, παρελθὼν δ´ εἰς Ἀρκαδίαν Δάμιν μὲν ἐπιμελητὴν τῆς Μεγάλης πόλεως ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ παρελθὼν εἰς τὴν Ἀργείαν καὶ θεὶς τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα τὴν εἰς Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήσατο. τούτου δὲ χωρισθέντος Ἀλέξανδρος ἐπιὼν τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις μετ´ Ἀριστοδήμου τὰς μὲν ὑπὸ Κασάνδρου καθεσταμένας φρουρὰς ἐκβαλεῖν ἐπειρᾶτο, ταῖς δὲ πόλεσιν ἀποκαθιστᾶν τὴν ἐλευθερίαν. ἃ δὴ πυθόμενος ὁ Κάσανδρος ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν Πρεπέλαον, ἀξιῶν Ἀντιγόνου μὲν ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ´ αὐτῷ γνησίως. τοῦτο δ´ αὐτοῦ πράξαντος στρατηγίαν δώσειν ἔφησε πάσης Πελοποννήσου καὶ δυνάμεως ἀποδείξειν κύριον, ἔτι δὲ κατ´ ἀξίαν τιμήσειν. ὁ δ´ Ἀλέξανδρος ὁρῶν αὑτῷ συγχωρούμενον οὗ χάριν ἐξ ἀρχῆς ἐπολέμει πρὸς Κάσανδρον, συμμαχίαν ποιησάμενος ἀπεδείχθη στρατηγὸς Πελοποννήσου. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πολύκλειτος ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Σέλευκον ἐκ Κύπρου πλεύσας κατῆρεν εἰς Κεγχρεάς, ἀκούσας δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου μετάθεσιν καὶ θεωρῶν μηδὲν ὑπάρχον πολέμιον σύστημα τὸν πλοῦν ἐπὶ Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος μὲν ὁ Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων τῆς Λυκίας παραπλεῖ ταῖς ἀπὸ Ῥόδου ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ Καρίας πληρώματα, καὶ διότι Περίλαος μετὰ στρατιωτῶν παράγει πεζῇ, παρεχόμενος τῷ στόλῳ τῆς ἀγωγῆς τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε. τοὺς μὲν γὰρ στρατιώτας ἀποβιβάσας ἔκρυψεν ἐν εὐθέτῳ τόπῳ, καθ´ ὃν ἀναγκαῖον ἦν τοὺς πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι, αὐτὸς δὲ πάσαις ταῖς ναυσὶν ἐπιπλεύσας καὶ πρὸ αὑτοῦ λαβὼν ἀκρωτήριον ἐπετήρει τὴν τῶν πολεμίων παρουσίαν. ἐμπεσόντων δὲ πρῶτον τῶν πεζῶν εἰς τὴν ἐνέδραν συνέβη τόν τε Περίλαον ἁλῶναι καὶ τῶν ἄλλων τοὺς μὲν πεσεῖν μαχομένους, οὓς δὲ ζωγρηθῆναι. ἐπιχειρούντων δὲ * τῶν ἀπὸ Ῥόδου νεῶν παραβοηθεῖν τοῖς ἰδίοις ἐπιπλεύσας ὁ Πολύκλειτος ἄφνω συντεταγμένῳ τῷ στόλῳ ῥᾳδίως ἐτρέψατο τεταραγμένους τοὺς πολεμίους. διόπερ συνέβη τάς τε ναῦς ἁλῶναι πάσας καὶ τῶν ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγους, ἐν οἷς καὶ αὐτὸν τὸν Θεόδοτον τραυματίαν γενόμενον μετ´ ὀλίγας ἡμέρας τελευτῆσαι. Πολύκλειτος μὲν οὖν χωρὶς κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας ἀπέπλευσεν εἰς Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Πηλούσιον· ὁ δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον μὲν ἐπαινέσας δωρεαῖς μεγάλαις ἐτίμησε καὶ πολὺ μᾶλλον προῆγεν ὡς ἀρχηγὸν γεγονότα μεγάλου προτερήματος, τὸν δὲ Περίλαον καὶ τῶν ἄλλων αἰχμαλώτων τινὰς ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ τούτων πρεσβείας παρ´ Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλθεν ἐπὶ τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν εἰς λόγους Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος Ἀντιγόνου τὰ ἀξιούμενα.

Traduction française :

[19,64] Cassandre entra ensuite dans la Messénie; mais trouvant la ville des Messéniens bien défendue par une garnison de Polysperchon, il renonça pour le moment à en faire le siége. De là, il s'avança vers l'Arcadie, et laissa Damis gouverneur de la ville de - - -. De là, il revint vers l'Argolide, célébra les jeux Néméens, et retourna dans la Macédoine. Après le départ de Cassandre, Alexandre visita avec Aristodème les villes du Péloponnèse. Il essaya d'expulser les garnisons des villes occupées par Cassandre et de déclarer les autres indépendantes. Averti de ces tentatives, Cassandre dépêcha Prépellus pour l'engager d'abandonner le parti d'Antigone et de se rallier franchement à lui. Il ajouta que si Alexandre acceptait cette proposition, il lui donnerait le commandement de tout le Péloponnèse, le proclamerait chef de l'armée, et l'honorerait selon ses mérites. Alexandre, voyant que c'était là précisément pour quoi il faisait, depuis l'origine, la guerre à Cassandre, accepta l'alliance proposée et fut, dès ce moment, reconnu commandant du Péloponnèse. Sur ces entrefaites, Polyclite, émissaire de Seleucus, quitta les eaux de Cypre, et vint mouiller à Cenchrée. Mais, en apprenant la défection d'Alexandre et ne voyant plus d'ennemi à combattre, il remit à la voile pour la Pamphylie. De là il se rendit à Aphrodisias en Cilicie. C'est là qu'il apprit que Théodote, nauarque d'Antigone, parti de Patare en Lycie, passait dans ces parages avec des bâtiments rhodiens, équipés en Carie. Il apprit aussi que Périlaüs longeait la côte avec des troupes de terre, sous la protection de la flotte. Polyclite usa d'un stratagème pour se défaire de ces deux lieutenants d'Antigone. A cet effet, il débarqua ses troupes, les mit en embuscade dans un endroit où les ennemis devaient passer; puis il se remit en mer, et se cacha avec ses navires derrière un promontoire où il attendit l'arrivée des ennemis. La troupe de terre tomba la première dans l'embuscade; Périlaüs perdit beaucoup de monde et fut fait prisonnier avec plusieurs autres guerriers. Pendant que la flotte s'apprêtait à venir au secours de la troupe de terre, Polyclite l'attaqua soudain et la mit facilement en déroute. Tous les navires et une grande partie de l'équipage tombèrent au pouvoir de Polyclite. Dans le nombre des prisonniers se trouvait aussi Théodote qui, blessé grièvement, mourut peu de jours après. Vainqueur sans avoir couru aucun risque, Polyclite se porta vers Cypre, et de là il se rendit à Peluse. Ptolémée le combla d'éloges et de présents, et lui donna de l'avancement en récompense de ce grand succès. Quant à Périlaüs et aux autres prisonniers, Ptolémée les remit en liberté sur les instances d'Antigone. Enfin il se rendit lui-même dans un lieu appelé Ecregma, où il eut une conférence avec Antigone. Celui-ci n'ayant pas consenti aux propositions qui lui étaient faites, Ptolémée rentra en Égypte.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006