HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,58] Ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος ἀνέζευξεν ἐπὶ Φοινίκην, σπεύδων ναυτικὴν δύναμιν συστήσασθαι· συνέβαινε γὰρ τοὺς μὲν πολεμίους τότε θαλασσοκρατεῖν ναῦς πολλὰς ἔχοντας, αὐτῷ δὲ τὸ παράπαν οὐδ´ ὀλίγας εἶναι. στρατοπεδεύσας δὲ ἐν Τύρῳ τῆς Φοινίκης καὶ πολιορκῆσαι διανοούμενος τὴν Τύρον μετεπέμπετο τοὺς βασιλεῖς τῶν Φοινίκων καὶ τοὺς ὑπάρχους τῆς Συρίας. καὶ τοὺς μὲν βασιλεῖς προετρέψατο συνεπιλαβέσθαι ναυπηγίας, ἐπειδὴ τὰς ναῦς τὰς ἐκ Φοινίκης ἁπάσας μετὰ τῶν πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν ἐν Αἰγύπτῳ· τοῖς δ´ ὑπάρχοις ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι κατὰ τάχος πυρῶν μὲν μεδίμνων μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα. τοσοῦτο γὰρ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα. αὐτὸς δὲ πανταχόθεν ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ πρίστας, ἔτι δὲ ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν ὕλην ἐπὶ θάλασσαν ἐκ τοῦ Λιβάνου, τεμνόντων μὲν αὐτὴν καὶ πριζόντων ἀνδρῶν ὀκτακισχιλίων, κατακομιζόντων δὲ ζευγῶν χιλίων. τὸ δ´ ὄρος τοῦτο παρήκει μὲν παρά τε τὴν Τρίπολιν καὶ Βυβλίαν, ἔτι δὲ Σιδωνίαν, πλῆρες δ´ ἐστὶ ξύλων κεδρίνων καὶ κυπαρισσίνων θαυμαστῶν τό τε κάλλος καὶ μέγεθος. ναυπηγεῖα δ´ ἀπέδειξε τρία μὲν κατὰ τὴν Φοινίκην, ἔν τε Τριπόλει καὶ Βύβλῳ καὶ Σιδῶνι, τέταρτον δὲ περὶ Κιλικίαν, κομιζομένης τῆς ὕλης ἐκ τοῦ Ταύρου. ἦν δὲ καὶ περὶ Ῥόδον ἄλλο, συγχωρήσαντος τοῦ δήμου κατασκευάζειν ναῦς ἀπὸ τῆς ὕλης τῆς εἰσκομιζομένης. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου περὶ ταῦτα ὄντος καὶ πλησίον τῆς θαλάσσης κατεστρατοπεδευκότος ἧκεν ἐξ Αἰγύπτου Σέλευκος μετὰ νεῶν ἑκατὸν κεκοσμημένων βασιλικῶς καὶ πλεουσῶν ἱκανῶς. ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὸν παράπλουν παρ´ αὐτὴν τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ τε ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ πάντες οἱ κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον γὰρ ἦν ὅτι θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς τοῖς ἐναντίοις κοινοπραγοῦντας ἀπὸ τῆς πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. ὁ δ´ Ἀντίγονος τούτους μὲν παρεκάλει θαρρεῖν, διαβεβαιούμενος ἐν ταύτῃ τῇ θερίᾳ ἀναπλευσεῖσθαι ναυσὶ πεντακοσίαις.

Traduction française :

[19,58] Ces dispositions terminées, Antigone se dirigea vers la Phénicie, ayant hâte d'armer une flotte; car ses ennemis tenaient la mer avec de nombreux navires qui lui manquaient alors totalement. Il vint donc établir son camp sous les murs de Tyr, en Phénicie, et comme il avait l'intention de faire le siége de cette ville, il appela près de lui les rois de la Phénicie et les hyparques de Syrie. Il engagea les rois à faire construire des bâtiments ; car Ptolémée avait emmené en Égypte tous les navires phéniciens avec leurs équipages. En même temps, il ordonna aux hyparques de tenir aussitôt à sa disposition quatre millions cinq cent mille médimnes de blé; c'était la consommation pour une année. Il fit de tous côtés venir des bûcherons, des scieurs de bois, des charpentiers maritimes, et transporta du Liban, au bord de la mer, les matériaux que huit mille ouvriers étaient occupés à couper dans cette montagne, et que mille attelages étaient employés à charger. Le Liban s'étend le long des villes de Tripolis, de Byblos et de Sidon. Cette montagne est couverte de bois de cèdre, de pins et de cyprès d'une beauté et d'une élévation prodigieuses. Trois chantiers furent établis en Phénicie : à Tripolis, à Byblos et à Sidon. Un quatrième fut élevé en Cilicie, qui tirait ses matériaux du mont Taurus; enfin, un cinquième à Rhodes, où les habitants faisaient venir le bois par mer. Pendant qu'Antigone était occupé à ces travaux et qu'il campait dans le voisinage de la mer, Seleucus arriva de l'Égypte avec cent navires bons voiliers et équipés avec une magnificence royale. Cette flotte longea la côte en bravant l'armée ennemie. Les villes alliées et tous les partisans d'Antigone en furent découragés; car ils prévoyaient que les ennemis, maitres de la mer, viendraient ravager leur territoire afin de les punir de leur attachement pour Antigone. Cependant Antigone exhorta ses alliés à prendre courage, et les assura que l'été prochain il pourrait mettre en mer cinq cents navires.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006