HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

διεληλυθότεςTexte grec :

[19,48] Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ τάχιστ´ ἦλθεν εἰς τὴν Περσίδα, τιμῆς μὲν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς ἂν κύριος ὢν ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν φίλων συνεδρεύσας ἐβουλεύετο περὶ τῶν σατραπειῶν. τὴν μὲν οὖν Καρμανίαν εἴασεν ἔχειν Τληπόλεμον καὶ τὴν Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα· οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἦν τούτους δι´ ἐπιστολῆς ἐκβαλεῖν, εὖ τὰ πρὸς τοὺς ἐγχωρίους πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς ἔχοντας συναγωνιστάς. εἰς δὲ τὴν Ἀρίαν ἀπέστειλεν Εὔιτον· τελευτήσαντος δὲ μετ´ ὀλίγον χρόνον ἀντικατέστησεν Εὐαγόραν, ἄνδρα {καὶ} κατ´ ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν θαυμαζόμενον. Ὀξυάρτην δὲ τὸν Ῥωξάνης πατέρα τὴν ἐν Παροπανισάδαις σατραπείαν εἴασεν ἔχειν, καθὰ καὶ πρότερον εἶχεν· οὐδὲ γὰρ τοῦτον ἦν ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ χρόνου πολλοῦ καὶ δυνάμεως ἁδρᾶς. μετεπέμψατο δὲ καὶ Σιβύρτιον ἐξ Ἀραχωτῶν, εὖ διακείμενον τὰ πρὸς αὐτόν, καὶ τήν τε σατραπείαν ἔχειν συνεχώρησε καὶ τῶν ἀργυρασπίδων συνέστησε τοὺς ταραχωδεστάτους, τῷ μὲν λόγῳ πρὸς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ χρείας, τῷ δ´ ἔργῳ πρὸς ἀπώλειαν· κατ´ ἰδίαν γὰρ ἐνετείλατο κατ´ ὀλίγους αὐτῶν εἰς τοιαύτας χρείας ἀποστέλλειν ἐν αἷς ἔμελλον ἀπολεῖσθαι. ἐν δὲ τούτοις εἶναι συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας, ὥστε τῶν εἰς τὸν στρατηγὸν παρανομημάτων συντόμως αὐτοῖς ἐπιστῆναι τιμωρίαν· αἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι τοῖς μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν γίνονται λυσιτελεῖς, τοῖς δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων κακῶν ὡς ἐπίπαν αἴτιαι καθίστανται. ὁ δ´ οὖν Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν Πευκέστην παρὰ τοῖς Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα τὸ μὲν πρῶτον παρείλετο τὴν σατραπείαν αὐτοῦ. τῶν δὲ ἐγχωρίαν ἀγανακτούντων, ἑνὸς δὲ τῶν ἐπιφανεστάτων Θεσπίου καὶ παρρησίαν ἀγαγόντος ὡς οὐχ ὑπακουσομένων Περσῶν ἑτέρῳ, τοῦτον μὲν ἀπέκτεινεν, Ἀσκληπιόδωρον δὲ κατέστησε τῆς Περσίδος ὕπαρχον καὶ τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας παρέδωκεν· Πευκέστην δ´ εἰς ἄλλας ἐλπίδας ἀγαγὼν καὶ κενῶς μετεωρίσας ἐξήγαγεν ἐκ τῆς χώρας. ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὴν πορείαν ἐπὶ Σούσων ἀπήντησεν αὐτῷ ἐπὶ τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος ὁ κυριεύων τῶν ἐν Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου πᾶν ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον. τοῦτον μὲν οὖν προσδεξάμενος προσεποιεῖτο τιμᾶν ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν φίλων, εὐλαβούμενος μὴ μετανοήσας πάλιν αὐτὸν ἀποκλείσῃ· αὐτὸς δὲ παραλαβὼν τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν κατέλαβεν ἐν αὐτῇ τήν τε χρυσῆν ἀναδενδράδα καὶ πλῆθος ἄλλων κατασκευασμάτων, τῶν πάντων συναγομένων εἰς μύρια καὶ πεντακισχίλια τάλαντα. ἠθροίσθη δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλο πλῆθος χρημάτων ἔκ τε τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἄλλων δωρεῶν, ἔτι δὲ ἐκ τῶν λαφύρων· ταῦτα γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα, καὶ κατὰ τὴν Μηδίαν ἄλλα τοσαῦτα χωρὶς τῶν ἐν Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε τὰ πάντα συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ τὰ μὲν περὶ Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν.

Traduction française :

[19,48] Antigone s'était rapidement avancé dans la Perse. Les habitants lui décernèrent des honneurs royaux, comme s il était le souverain de l'Asie. Il réunit ses amis en conseil, et mit en délibération le choix des satrapes. Il conserva la Carmanie à Tlépolème et la Bactriane à Stasanor, car il ne lui était pas facile d'expulser ces hommes de leurs provinces, par un simple ordre écrit, d'autant moins qu'ils avaient bien administré leurs satrapies, et qu'ils avaient parmi les habitants de nombreux partisans. Evitus obtint l'Arie, et, après sa mort, qui eut lieu bientôt après, il fut remplacé par Évagoras, homme admiré pour sa bravoure et son habileté. Il conserva à Oxyarte, père de Rhoxane, le gouvernement du pays des Paropamisades; car il aurait fallu beaucoup de tempe et une forte armée pour l'en chasser. Enfin, il fit venir de l'Arachosie Sibyrtius, qui lui était très dévoué ; il le confirma dans sa satrapie et lui donna le commandement du corps le plus turbulent des argyraspides, en apparence pour le service de la guerre, mais en réalité pour arriver à se défaire de ce corps. En effet, Antigone lui avait ordonné en particulier de le faire décimer peu à peu dans des entreprises périlleuses : ce corps renfermait ceux qui avaient trahi et livré Eumène. Ainsi, les hommes qui avaient abandonné leur général, devaient être promptement châtiés. Si les actions impies peuvent être utiles aux souverains, elles sont toujours une source de grands malheurs pour les particuliers qui les commettent. Antigone savait que Peuceste jouissait d'une grande considération parmi les Perses; il commença d'abord par lui ôter son gouvernement. Comme les indigènes se montraient irrités de cet acte, Antigone fit mettre à mort Thespias, un des hommes les plus considérés du pays et qui avait déclaré trop témérairement que les Perses n'obéiraient à d'autres chefs qu'à Peuceste. Il nomma Asclépiodore satrape de la Perse et lui confia un corps d'armée suffisant pour se maintenir. Après avoir exalté l'ambition de Peuceste par des espérances chimériques, il parvint à le faire sortir du pays. Ces dispositions terminées, Antigone se mit en route vers Suse. Il rencontra sur les bords du Pasitigre Xénophile, gardien des trésors de Suse, qui avait été envoyé par Seleucus avec l'ordre de faire tout ce qui lui serait recommandé. Antigone feignit de compter Seleucus au nombre de ses plus grands amis; mais en réalité il craignait que Seleucus ne changeât d'idée et ne lui fermât le passage. Antigone prit possession de la citadelle de Suse, ou il s'empara de l'arbre d'or et d'une foule d'autres objets précieux, évalués à environ quinze mille talents. A cela il faut joindre tout l'argent qu'il avait retiré de la vente du butin, des couronnes d'or et de divers présents ce qui faisait une nouvelle somme de cinq mille talents indépendamment des trésors qu'il avait recueillis dans la Médie et à Suse. Le total de ces richesses s'élevait donc vingt-cinq mille talents. Tel était l'état des affaires d'Antigone.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006