HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

χειμῶναTexte grec :

[19,44] Ἀντίγονος δὲ παραδόξως κυριεύσας τοῦ τ´ Εὐμενοῦς καὶ πάσης τῆς ἀντιτεταγμένης δυνάμεως Ἀντιγένην μὲν τὸν τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενον συλλαβὼν καὶ καταθέμενος εἰς σειρὸν ζῶντα κατέκαυσεν, Εὔδημον δὲ τὸν ἐξ Ἰνδῶν καταγαγόντα τοὺς ἐλέφαντας καὶ Κελβανὸν καί τινας ἄλλους τῶν ἀλλοτρίως ἀεὶ πρὸς αὐτὸν ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ παραδοὺς εἰς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη. ἔσπευδε γὰρ ἔχειν μεθ´ αὑτοῦ στρατηγὸν ἀγαθὸν καὶ χάριτος ὑπόχρεων, οὐ λίαν δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ ταῖς ἐπαγγελίαις διὰ τὴν πρὸς Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς βασιλεῖς φιλίαν· καὶ γὰρ πρότερον σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ περὶ Νῶρα τῆς Φρυγίας οὐδὲν ἧττον τοῖς βασιλεῦσι προθυμότατα συνηγωνίσατο. ὁρῶν δὲ καὶ τὴν τῶν Μακεδόνων ὁρμὴν ἀπαραίτητον οὖσαν πρὸς τὴν κατ´ Εὐμενοῦς τιμωρίαν ἀνεῖλε τὸν ἄνδρα· διὰ δὲ τὴν προγεγενημένην φιλίαν καύσας τὸ σῶμα καὶ καταθέμενος εἰς ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπέστειλεν. ἀνήχθη δ´ ἐν τοῖς τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ ὁ τὰς ἱστορίας συνταξάμενος Ἱερώνυμος ὁ Καρδιανός, ὃς τὸν μὲν ἔμπροσθεν χρόνον ὑπ´ Εὐμενοῦς τιμώμενος διετέλεσεν, μετὰ δὲ τὸν ἐκείνου θάνατον ὑπ´ Ἀντιγόνου ἐτύγχανε φιλανθρωπίας καὶ πίστεως. Ὁ δ´ Ἀντίγονος τὴν δύναμιν ἅπασαν ἀναλαβὼν εἰς Μηδίαν αὐτὸς μὲν ἔν τινι κώμῃ παρεχείμασεν οὔσῃ πλησίον Ἐκβατάνων, ἐν ᾗ τῆς χώρας ἐκείνης ἐστὶ τὰ βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν εἰς ἅπασαν τὴν σατραπείαν καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἐπαρχίαν τὴν προσαγορευομένην Ῥάγας, ἣ ταύτην τὴν προσηγορίαν ἔσχεν ἀπὸ τῶν γενομένων περὶ αὐτὴν ἀτυχημάτων ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας γὰρ ἔχουσα πόλεις τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις καὶ μάλιστ´ εὐδαιμονούσας τηλικούτους ἔσχε σεισμοὺς ὥστε καὶ τὰς πόλεις καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἅπαντας ἀφανισθῆναι, καθόλου δὲ τὴν χώραν ἀλλοιωθῆναι καὶ ποταμοὺς ἀντὶ τῶν προϋπαρχόντων ἄλλους φανῆναι καὶ λίμνας.

Traduction française :

[19,44] Antigone devint ainsi tout d'un coup maître de la personne d'Eumène et de toute l'armée ennemie. Il fit d'abord arrêter Antigène, le chef des argyraspides, l'enferma dans une caisse et le brûla vif. Il fit également mettre à mort Eudamus qui avait amené des éléphants de l'Inde, Celbanus et quelques autres chefs qui lui avaient toujours été hostiles. Quant à Eumène, tenu au secret, Antigone cherchait le moyen de le sauver ; car il désirait avoir avec lui un général habile et qui lui fût obligé, bien qu'il ne pût guère compter sur sa foi, à cause de son attachement pour Olympias et les rois; car après avoir été déjà épargné à Nora en Phrygie, Eumène n'en avait pas moins continué à se montrer dévoué pour la cause des rois. Mais voyant que les Macédoniens insistaient impitoyablement sur le châtiment d'Eumène, Antigone le fit mettre à mort. Cependant, fidèle à d'anciens liens d'amitié, il rendit au corps d'Eumène les derniers devoirs, le lit brûler, et renferma ses os dans une urne qu'il envoya à la famille d'Eumène. Au nombre des prisonniers blessés se trouvait aussi l'historien Hieronymus de Cardia, qui avait joui précédemment de l'estime d'Eumène, et qu'après la mort d'Eumène Antigone honora de sa bienvieillance et de son amitié. Antigone reconduisit toute son armée dans la Médie, et établit ses quartiers d'hiver dans un village voisin d'Ecbatane, capitale de cette contrée. Il distribua ensuite ses troupes dans toute la Satrapie et particulièrement dans l'éparchie de Rhaga, qui tire ce nom des malheurs qu'avait éprouvés cette contrée dans les temps anciens. En effet, il y avait autrefois plusieurs villes florissantes, lorsque des tremblements de terre les firent disparaître avec tous leurs habitants, et changèrent la face entière du pays, au point qu'on y vit des fleuves et des lacs qui n'existaient pas auparavant.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006