HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὑπασπιστάςTexte grec :

[19,42] Συνῆψε δὲ μάχην πρῶτον μὲν τὰ θηρία, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸ τῶν ἱππέων πλῆθος. τοῦ δὲ πεδίου πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔχοντος καὶ παντὸς ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐξαίρεσθαι κονιορτὸν ὥστε μηδένα δύνασθαι ῥᾳδίως συνορᾶν ἐξ ὀλίγου διαστήματος τὸ γινόμενον. ὃ δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος ἀπέστειλε τοὺς ἐκ Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν Ταραντίνων τοὺς ἱκανοὺς ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν τῶν πολεμίων· ἤλπιζε γάρ, ὅπερ ἦν ἀληθές, διὰ μὲν τὸν κονιορτὸν λήσεσθαι, διὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς ἀποσκευῆς ἀκονητὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων. οἱ δὲ πεμφθέντες περιιππεύσαντες τὸ κέρας τῶν ἐναντίων καὶ λαθόντες ἐπέθεντο τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι τῆς μάχης ὡς πέντε σταδίους· εὑρόντες δ´ αὐτὴν πλήρη μὲν ὄχλου πρὸς μάχην ἀχρήστου, τοὺς δ´ ἀμυνομένους ὀλίγους ταχὺ τοὺς ἀντιστάντας τρεψάμενοι τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐκυρίευσαν. ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ἀντίγονος μὲν συνάψας μάχην τοῖς ἀντιτεταγμένοις καὶ μετὰ πλήθους ἱππέων ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο Πευκέστην τὸν τῆς Περσίδος σατράπην, ὃς μετὰ τῶν περὶ ἑαυτὸν ἱππέων ἔξω τοῦ κονιορτοῦ διδοὺς ἑαυτὸν συνεπεσπάσατο καὶ τῶν ἄλλων εἰς χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς ἐπ´ ἄκρου τοῦ κέρατος τὸ μὲν εἶξαι τῇ τύχῃ καὶ φυγεῖν αἰσχρὸν διέλαβεν, τὸ δὲ τηροῦντα τὴν δεδομένην ὑπὸ τῶν βασιλέων πίστιν γενναίᾳ προαιρέσει συναποθανεῖν προκρίνας ἐπ´ αὐτὸν ἐώσατο τὸν Ἀντίγονον. γενομένης δ´ ἱππομαχίας καρτερᾶς καὶ τῶν μὲν μετ´ Εὐμενοῦς ταῖς προθυμίαις προεχόντων, τῶν δὲ μετ´ Ἀντιγόνου τῷ πλήθει περιγινομένων πολλοὶ παρ´ ἀμφοτέρων ἔπιπτον· ὅτε δὴ συνέβη καὶ τῶν ἐλεφάντων πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιζομένων πεσεῖν τῶν Εὐμενοῦς τὸν προηγούμενον, συμπλακέντα τῷ κρατίστῳ τῶν ἀντιτεταγμένων. διόπερ Εὐμενὴς ὁρῶν τοὺς μετ´ αὐτοῦ πανταχόθεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν ἐκ τῆς μάχης τοὺς ὑπολελειμμένους ἱππεῖς καὶ παρελθὼν ἐπὶ θάτερον κέρας ἀνελάμβανε τοὺς μετὰ Φιλίππου τεταγμένους, οἷς ἦν παρηγγελκὼς φυγομαχεῖν. ἡ μὲν οὖν τῶν ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος.

Traduction française :

[19,42] Le combat commença par l'attaque des éléphants; puis la cavalerie prit part à l'engagement. Le champ de bataille était formé par une vaste plaine complétement stérile à cause des efflorescences de sel qui s'y trouvaient. La cavalerie fut bientôt enveloppée d'un nuage de poussière qui ne permit de distinguer à peu de distance aucun mouvement. Antigone, profitant de cette circonstance, envoya un détachement de Mèdes et de Tarentins pour attaquer les bagages de l'ennemi. Il espérait, ce qui devait arriver, que cette manoeuvre ne serait point aperçue à cause de la poussière, et que l'enlèvement des bagages lui assurerait facilement la victoire. Ce détachement de cavaliers tourna donc l'aile gauche de l'ennemi, et se précipita sur les bagages qui étaient à environ cinq stades du champ de bataille. Ne rencontrant qu'une troupe de gens inutiles, le détachement d'Antigone culbuta la faible garde qui voulait lui résister, et s'empara de tous les bagages. Sur ces entrefaites, Antigone avait engagé le combat avec les rangs qui lui étaient opposés, et, se montrant à la tète de sa cavalerie, il étourdit Peuceste, satrape des Perses, qui, sortant d'un tourbillon de poussière, entraîna avec lui une colonne de quinze cents hommes. Eumène, abandonné avec un petit nombre des siens à l'extrémité de l'aile droite, regarda comme une honte de céder au sort et de prendre la fuite. Décidé à mourir plutôt que de manquer à la fidélité qu'il avait vouée aux rois, il se porta sur Antigone. Un combat acharné s'engagea entre la cavalerie; les soldats d'Eumène l'emportaient en courage, mais ceux d'Antigone étaient supérieurs en nombre. Les pertes étaient déjà grandes de part et d'autre, lorsqu'il arriva qu'un des éléphants d'Eumène, placé au front de la ligne tomba sous les coups du plus fort de ces animaux qui se trouvaient en face. Eumène, se voyant alors battu sur tous les points, fit sortir de la mêlée le reste de sa cavalerie, et se porta à l'autre aile pour joindre Philippe qui avait reçu l'ordre de fuir en combattant. Telle fut l'issue de l'action de cavalerie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006