HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

συμβαλεῖνTexte grec :

[19,39] Εὐμενὴς δὲ τὸν προειρημένον τρόπον καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους μετεπέμπετο πανταχόθεν τοὺς διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ χειμάζοντας ἐν ταῖς κώμαις. βαλόμενος δὲ χάρακα καὶ τάφρῳ βαθείᾳ τὴν παρεμβολὴν ὀχυρώσας ὑπεδέχετο μὲν τοὺς ἀεὶ καταντῶντας τῶν συμμάχων, ἐπλήρωσε δὲ τὴν στρατοπεδείαν πάντων τῶν ἐπιτηδείων. ὁ δ´ Ἀντίγονος διελθὼν τὴν ἔρημον καὶ πυθόμενος παρὰ τῶν ἐγχωρίων σχεδὸν τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν ἅπασαν συνεληλυθέναι τοῖς περὶ τὸν Εὐμενῆ, τοὺς δ´ ἐλέφαντας μέλλειν ἀναζευγνύειν ἐκ τῆς χειμασίας καὶ πλησίον εἶναι μεμονωμένους πάσης βοηθείας, ἀπέστειλεν ἐπ´ αὐτοὺς ἱππεῖς λογχοφόρους μὲν Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους δὲ διακοσίους, τῶν δὲ πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας· ἤλπιζε γὰρ μεμονωμένοις τοῖς θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος τούτων τε ῥᾳδίως κυριεύσειν καὶ τῶν πολεμίων παρελεῖσθαι τὸ κράτιστον μέρος τῆς δυνάμεως. ὁ δ´ Εὐμενὴς καταστοχασάμενος τὸ μέλλον ἀπέστειλεν ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἱππεῖν μὲν τοὺς κρατίστους χιλίους καὶ πεντακοσίους, πεζοὺς δὲ ψιλοὺς τρισχιλίους. ἐπιφανέντων δὲ πρότερον τῶν Ἀντιγόνου στρατιωτῶν οἱ τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες εἰς πλινθίον τὰ θηρία προῆγον, ἐν μέσῳ μὲν ἀπειληφότες τὰ σκευοφόρα, κατὰ δὲ τὴν οὐραγίαν ἔχοντες συναγωνιζομένους ἱππεῖς οὐ πλείους τετρακοσίων. ἐπιπεσόντων δ´ αὐτοῖς τῶν πολεμίων παντὶ τῷ βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ μὲν ἱππεῖς ἐτράπησαν ὑπὸ τοῦ πλήθους καταπονηθέντες, οἱ δ´ ἐπὶ τῶν ἐλεφάντων ἐφεστηκότες τὸ μὲν πρῶτον ἀντεῖχον καὶ διεκαρτέρουν πανταχόθεν κατατιτρωσκόμενοι, βλάψαι δ´ οὐδὲν τοὺς πολεμίους δυνάμενοι. ἤδη δ´ αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες οἱ παρ´ Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ τῶν κινδύνων. μετὰ δ´ ἡμέρας ὀλίγας ἐν τεσσαράκοντα σταδίοις ἀντιστρατοπεδευουσῶν τῶν δυνάμεων ἐξέταξαν ἀμφότεροι τὸ στρατόπεδον εἰς μάχην, ὡς περὶ τῶν ὅλων κρίσεως ἐσομένης.

Traduction française :

[19,39] Après avoir ainsi trompé l'ennemi, Eumène rappela de toutes parts ses troupes dispersées dans les cantonnements d'hiver et dans les villes, il fit entourer d'un retranchement et d'un fossé profond le camp qu'il venait de tracer, reçut les alliés qui y affluaient, et rassemble toutes les provisions nécessaires. Antigone, après avoir traversé le désert, apprit de quelques indigènes qu'Eumène était parvenu à rallier presque toutes ses troupes, mais que les éléphants, qui avaient également quitté leurs quartiers d'hiver, avaient été laissés dans le voisinage, sans aucune escorte. Antigone détacha donc deux mille lanciers Mèdes à cheval, deux cents Tarentins et toute l'infanterie légère, espérant qu'il se rendrait facilement maître de ces animaux laissés seuls, et qu'il enlèverait ainsi à l'ennemi sa plus grande force. Mais Eumène, devinant le plan de l'ennemi, avait déjà envoyé une escorte de quinze cents cavaliers d'élite et de trois mille hommes d'infanterie légère. Le détachement d'Antigone se montra le premier. A cette vue, les conducteurs firent ranger les éléphants en carré, et, plaçant les bagages au milieu, ils continuèrent leur marche, protégés par une arrière-garde de plus de quatre cents cavaliers. Cette arrière-garde reçut tout le choc de l'attaque de l'ennemi, et, impuissante à résister, elle fut mise en déroute. Les guides qui montaient les éléphants se défendirent d'abord avec courage, mais ils furent bientôt criblés de blessures et mis hors de combat. Dans cet instant critique apparurent soudain les troupes envoyées par Eumène, qui arrachèrent les leurs au danger. Peu de jours après, les deux armées, campées à quarante stades de distance l'une de l'autre, se rangèrent en bataille, prêtes à livrer un combat décisif.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006