HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ΠίθωνιTexte grec :

[19,38] οἱ δὲ περὶ τὸν Πευκέστην πυθόμενοι κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἑωρᾶσθαι τὴν στρατοπεδείαν, διέγνωσαν ἀναχωρεῖν εἰς τοὺς ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας, φοβούμενοι μὴ καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων πρὶν ἢ συνελθεῖν πανταχόθεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν. ὧν ὁρῶν τὴν ἀθυμίαν Εὐμενὴς θαρρεῖν παρεκελεύετο καὶ μένειν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς ἐρήμου· εὑρηκέναι γὰρ τρόπον δι´ οὗ ποιήσει τὸν Ἀντίγονον ὕστερον ἡμέραις τρισὶν ἢ τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου δὲ γενομένου τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν ῥᾳδίως ἀθροισθήσεσθαι, τοὺς δὲ πολεμίους καταπεπονημένους καὶ πάντων ἐνδεεῖς ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων δὲ θαυμασάντων τὸ παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας καὶ ζητούντων μαθεῖν τί ποτ´ ἔσται τὸ δυνάμενον κωλῦσαι προάγειν τοὺς ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ πάντας τοὺς ἡγεμόνας μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ἔχοντας ἐν ἀγγείοις πλείοσι πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ τῆς μετεώρου χώρας τόπον ἐστραμμένον ἐπὶ τὴν ἔρημον καὶ πρὸς τὴν ἀποθεώρησιν πανταχόθεν εὐφυῆ, σημεῖα θέμενος περιέλαβεν ὡς ἂν ἑβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν. διελὼν δὲ τόπους ἑκάστῳ τῶν συνακολουθούντων συνέταξε νυκτὸς πῦρ κάειν διαστάντας ὡς ἂν εἴκοσι πήχεις καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην φυλακὴν πολλὴν φλόγα ποιεῖν ὡς ἂν ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς θεραπείαν καὶ δεῖπνον παρασκευαζομένων, τῆς δὲ δευτέρας ἐλάττω, καὶ τῆς τρίτης ἀπολιπεῖν ὀλίγα παντελῶς ὥστε δοκεῖν εἶναι τοῖς ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν ἀληθινὴν στρατοπεδείαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν ποιησάντων τὸ προσταχθὲν κατενόησάν τινες τὰ πυρὰ τῶν νεμομένων μὲν τὴν ἀπεναντίον ὀρεινήν, φίλων δ´ ὄντων Πίθωνι τῷ Μηδίας σατράπῃ. δόξαντες δὲ πρὸς ἀλήθειαν εἶναι στρατοπεδείαν, καταδραμόντες εἰς τὸ πεδίον ἀπήγγειλαν τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα. οἱ δὲ διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἐπισχόντες ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ πάντων ἐνδεεῖς συνηγμένοις ἤδη τοῖς πολεμίοις καὶ πάντων εὐποροῦσι συμβαλεῖν. ὑπολαβόντες δὲ προδοσίαν γεγενῆσθαι καὶ προακηκοότας τὸ μέλλον τοὺς πολεμίους ἠθροῖσθαι, τὸ μὲν ἐπ´ εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν, εἰς δεξιὰ δὲ κλίναντες προῆγον ἐφ´ ἑκάτερα μέρη τῆς οἰκουμένης χώρας, βουλόμενοι τὴν δύναμιν ἐκ τῆς κακοπαθίας ἀναλαβεῖν.

Traduction française :

[19,38] A la nouvelle qu'on voyait l'ennemi au milieu de la route, Peuceste voulut se retirer jusque dans ses derniers cantonnements d'hiver, afin de n'être pas surpris par les ennemis avant d'avoir réuni toutes ses troupes auxiliaires; mais Eumène, regardant ce mouvement comme une làcheté, lui dit de prendre courage et de garder ses quartiers aux frontières du désert, ajoutant qu'il trouverait le moyen de retarder Antigone de trois ou quatre jours: que, si ce moyen réussissait, il lui serait facile de réunir toutes ses forces éparses et de venir à bout d'un ennemi exténué de fatigue et de besoin. Pendant qu'on cherchait à deviner un si singulier commandement, et comment on pourrait empêcher l'ennemi de s'avancer, Eumène ordonna aux chefs qui se trouvaient près de lui de le suivre avec leurs soldats, qui porteraient du feu dans plusieurs vases. Il choisit ensuite un lieu élevé et parfaitement en vue du désert; puis il traça un contour d'environ soixante-dix stades. Il enjoignit à chacun des détachements qui le suivaient d'allumer pendant la nuit des feux à une distance d'environ vingt coudées l'un de l'autre, et d'entretenir, à l'heure de la première veille, une grande flamme, comme les soldats, déjà sur pied, ont coutume de le faire lorsqu'ils préparent leur repas; de laisser tomber le feu à la seconde veille, afin de le laisser s'éteindre à la troisième, de manière à faire croire de loin à un véritable campement. Les soldats exécutèrent cet ordre. Quelques amis de Python, satrape de la Médie, aperçurent de loin les feux allumés sur la montagne opposée; ne doutant pas qu'ils eussent sous leurs yeux un véritable camp, ils descendirent dans la plaine et vinrent en avertir Antigone et Python. Frappés de cette nouvelle inattendue, ils firent faire halte et délibérèrent sur ce qu'ils devaient faire. Il leur paraissait chanceux de se battre avec des troupes fatiguées, privées du nécessaire, contre des ennemis qui vivaient dans l'abondance. Soupçonnant une trahison qui aurait découvert à Eumène leurs projets, Antigone et Python abandonnèrent la route directe; et, inclinant sur la droite, ils allèrent, chacun de son côté, se rendre dans la contrée habitée pour y remettre les troupes de leurs fatigues.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006