HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

διερριμμένοιςTexte grec :

[19,37] Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Ἀντίγονος μὲν χειμάζων ἐν Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας καὶ θεωρῶν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀσθενεστέραν οὖσαν τῆς τῶν πολεμίων ἔσπευδεν ἀνελπίστως αὐτοῖς ἐπιθέσθαι καὶ καταστρατηγῆσαι. ἐτύγχανον δ´ οὗτοι τὴν χειμασίαν ἔχοντες ἐν πολλοῖς μέρεσι διεζευγμένην, ὥστ´ ἐνίους ἀπ´ ἀλλήλων ἀπέχειν ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ. τὸ μὲν οὖν διὰ τῆς οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ μακρὰν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ δὲ τολμῆσαι διὰ τῆς ἐρήμου καὶ ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον μὲν ἔκρινεν, εἰς δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον· οὐ μόνον γὰρ διὰ ταύτης συντόμως ἦν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ῥᾳδίως λαθεῖν ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα τοῖς διὰ τὴν ἄγνοιαν διερριμμένοις κατὰ κώμας καὶ ῥᾳθυμοῦσι. ταῦτα δὲ διανοηθεὶς τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἑτοίμους εἶναι πρὸς ἀνάζευξιν καὶ παρασκευάσασθαι δέχ´ ἡμερῶν ἄπυρα σιτία, αὐτὸς δὲ διαδοὺς λόγον ἐπ´ Ἀρμενίας προάξειν ἄφνω παρὰ τὴν πάντων ὑπόληψιν ὥρμησε διὰ τῆς ἐρήμου, τῆς ὥρας οὔσης περὶ χειμερινὰς τροπάς. κατὰ δὲ τὰς στρατοπεδείας παρήγγειλε τῆς ἡμέρας μὲν τὰ πυρὰ κάειν, τῆς δὲ νυκτὸς κατασβεννύναι τελέως, ὅπως μή τινες ἐκ τῶν μετεώρων κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι τὸ γινόμενον τοῖς πολεμίοις· ἦν γὰρ ἡ μὲν ἔρημος πᾶσα σχεδὸν πεδιάς, περιείχετο δὲ ὑπὸ λόφων ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον ἦν ἐκ πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν τὴν αὐγὴν τοῦ πυρός. ἐπιπόνως δὲ τῆς δυνάμεως πένθ´ ἡμέρας ὁδοιπορούσης οἱ μὲν στρατιῶται διά τε τὸ ψῦχος καὶ τὰς ἀναγκαίας χρείας ἔκαον πῦρ μεθ´ ἡμέραν τε καὶ νύκτωρ ἐν ταῖς στρατοπεδείαις. ὃ δὴ συνιδόντες τινὲς τῶν παρὰ τὴν ἔρημον οἰκούντων ἔπεμψαν τοὺς ἀπαγγελοῦντας αὐθημερὸν τοῖς περὶ Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην, δόντες δρομάδας καμήλους· διατείνει γὰρ τὸ ζῷον τοῦτο σταδίους οὐ πολὺ ἐλάττους χιλίων πεντακοσίων.

Traduction française :

[19,37] En Asie, Antigone tenait toujours ses quartiers d'hiver à Gadamales en Médie. Voyant que son armée était plus faible que celle des ennemis, il se hâta d'attaquer ces derniers à l'improviste et de les battre par un stratagème. Eumène avait établi ses cantonnements dans plusieurs points; quelques-uns étaient séparés par une distance de six jours de marche. Antigone renonça à traverser la contrée habitée, parce que cette route était longue et plus facile à garder par l'ennemi. Il osa prendre celle qui conduit à travers le désert, route difficile, mais plus favorable à ses desseins ; non seulement elle était plus courte mais il était aisé, en la suivant, de tomber inopinément sur les ennemis qui, sans se douter de rien, s'étaient dispersés dans les villages et se tenaient mal sur leurs gardes. Ce plan arrêté, Antigone ordonna aux soldats de se tenir prêts pour le départ, et de se procurer pour dix jours de vivres qui n'auraient pas besoin d'être cuits. Puis, après avoir fait répandre le bruit qu'il se portait sur l'Arménie, il prit soudain, contre l'opinion de tous, le chemin du désert, bien que l'on fût à l'époque du solstice d'hiver. Il prescrivit de n'allumer du feu, dans les camps, que pendant le jour, et de l'éteindre pendant la nuit, afin que leur marche ne fût point aperçue des hauteurs qui environnent presque de toutes parts le désert plat. Enfin, après cinq jours d'un, marche pénible, les soldats, contraints par le froid, allumèrent du feu nuit et jour dans leurs camps. Ce feu ayant été aperçu par les naturels du pays, ceux-ci s'empressèrent d'envoyer à Eumène et à Peuceste des messagers qui, montés sur des dromadaires, apportèrent la nouvelle le même jour; car ces animaux peuvent faire en une journée environ quinze cents stades.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006