HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ψῦχοςTexte grec :

[19,35] Κατὰ δὲ τὴν Εὐρώπην Κάσανδρος μὲν ἐν Πελοποννήσῳ Τεγέαν πολιορκῶν καὶ πυθόμενος τήν τε Ὀλυμπιάδος κάθοδον εἰς Μακεδονίαν καὶ τὴν Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἀναίρεσιν, ἔτι δὲ τὰ περὶ τὸν Ἰόλλα τἀδελφοῦ τάφον συμβεβηκότα πρὸς μὲν τοὺς Τεγεάτας διελύσατο, τὴν δὲ δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ Μακεδονίαν, καταλιπὼν τοὺς συμμάχους ἐν πολλῇ ταραχῇ· ἐφήδρευε γὰρ ταῖς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεσιν Ἀλέξανδρος ὁ Πολυπέρχοντος ἔχων στρατόπεδον. Αἰτωλοὶ δὲ χαρίζεσθαι βουλόμενοι τῇ τε Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι τὰ περὶ τὰς Πύλας στενὰ κατελάβοντο καὶ τῆς παρόδου τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν. ὁ δὲ βιάζεσθαι μὲν πρὸς τόπους δυσεμβόλους ἀπέγνω, παρασκευασάμενος δὲ πλοῖα καὶ σχεδίας ἔκ τε τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος ἐπεραίωσε τὴν δύναμιν εἰς τὴν Θετταλίαν. ἀκούων δὲ περὶ τὴν Περραιβίαν προκαθῆσθαι Πολυπέρχοντα μετὰ στρατοπέδου Κάλλαν μὲν ἀπέστειλε στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως, προστάξας διαπολεμεῖν τοῖς μετὰ Πολυπέρχοντος. Δεινίας δὲ τὰ στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας τοῖς ὑπ´ Ὀλυμπιάδος ἐξαποσταλεῖσι στρατιώταις ἔφθασε τῶν παρόδων κυριεύσας. Ὀλυμπιὰς δὲ πυθομένη Κάσανδρον μετὰ μεγάλης δυνάμεως πλησίον εἶναι τῆς Μακεδονίας, Ἀριστόνουν μὲν ἀπέδειξε στρατηγόν, κελεύσασα διαπολεμεῖν τοῖς περὶ Κάσανδρον, αὐτὴ δὲ παρῆλθεν εἰς Πύδναν ἔχουσα τὸν υἱὸν τὸν Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην καὶ Θετταλονίκην τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου θυγατέρα, πρὸς δὲ τούτοις Δηιδάμειάν τε τὴν Αἰακίδου θυγατέρα τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν, Πύρρου δὲ τοῦ πρὸς Ῥωμαίους ὕστερον πολεμήσαντος ἀδελφήν, καὶ τὰς Ἀττάλου θυγατέρας, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολογωτάτων φίλων τοὺς συγγενεῖς, ὥστ´ ἀθροισθῆναι περὶ αὐτὴν πλῆθος μὲν πολὺ σωμάτων, ἀχρείων δ´ εἰς πόλεμον τῶν πλείστων· οὐδὲ γὰρ τροφῆς ἱκανὸν ἦν πλῆθος τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον. ὧν ἁπάντων πρόδηλον ἐχόντων τὸν κίνδυνον οὐδὲν ἧττον ἐνταῦθα διέγνω μένειν, ἐλπίζουσα αὐτῇ βοηθήσειν κατὰ θάλασσαν Ἑλλήνων τε καὶ Μακεδόνων πολλούς. συνῆσαν δ´ αὐτῇ τῶν τ´ ἐξ Ἀμβρακίας ἱππέων τινὲς καὶ τῶν περὶ τὴν αὐλὴν εἰωθότων διατρίβειν στρατιωτῶν οἱ πλείους, ἔτι δὲ τῶν μετὰ Πολυπέρχοντος ἐλεφάντων οἱ καταλειφθέντες· τῶν μὲν γὰρ ἄλλων θηρίων {τῶν} κατὰ τὴν προτέραν ἐμβολὴν εἰς Μακεδονίαν Κάσανδρος ἐκεκυριεύκει.

Traduction française :

[19,35] En Europe, Cassandre assiégeait la ville de Tégée, dans le Péloponnèse, lorsqu'il apprit le retour d'Olympias en Macédoine, la mort d'Eurydice et du roi Philippe, ainsi que le meurtre de son propre frère et la destruction du tombeau d'Iollas. A ces tristes nouvelles, il conclut une trêve avec les Tégéates. Il se remit en route à la tête de son armée et se dirigea sur la Macédoine. Son départ laissa ses alliés dans un grand embarras; car Alexandre, fils de Polysperchon, menaçait avec ses troupes les villes du Péloponnèse. Pour se rendre agréable à Olympias et à Polysperchon, les Étoliens avalent occupé les Thermopyles et fermé le passage à Cassandre. Celui-ci renonça à forcer le défilé; mais il fit venir des barques de l'Eubée et de la Locride, sur lesquelles il transporta son armée par mer en Thessalie. Averti que Polysperchon avait occupé la Perrhébie, Cassandre détacha Callas avec l'ordre d'attaquer Polysperchon; Dinias s'était d'avance mis en possession des défilés, et se portait à la rencontre des troupes envoyées par Olympias. Informée que Cassandre s'approchait de la Macédoine à la tête d'une puissante armée, Olympias nomma Aristonoüs au commandement des troupes royales et le chargea de s'opposer à la marche de Cassandre. Elle se rendit ensuite à Pydna, emmenant avec elle le fils d'Alexandre et sa mère Rhoxane; en outre, elle était accompagnée de Thessalonique, fille de Philippe, fils d'Amyntas; de Déidamie, fille d'AEacide, roi des Épirotes, et soeur de ce Pyrrhus qui fit plus tard la guerre aux Romains : enfin des filles d'Attalus. A ce cortége se réunit un grand nombre d'amis et de parents, troupe de gens pour la plupart inutiles à la guerre, et qui, faute de vivres, ne devaient pas pouvoir soutenir un long siége. Bien que le danger fût évident pour tout le monde, Olympias s'obstina à rester dans Pydna, espérant que les Grecs et les Macédoniens lui apporteraient du renfort par mer. Elle avait alors auprès d'elle quelques cavaliers ambraciotes, la plupart des soldats qui faisaient le service habituel de la cour, enfin les éléphants que Polysperchon lui avait laissés. Les autres animaux de même espèce étaient tombés entre les mains de Cassandre lors du premier envahissement de la Macédoine.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006